Skip to content

T. Conformació per Emmotlament de Metalls i Polímers (LOE)

Hores: 2000
QUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR
Operador en forns de segona fusió. Operador de forns de fusió. Tècnic en fosa per gravetat. Preparador de màquines d'injecció i de baixa pressió. Operador de màquines de colar aliatges metàl·lics. Preparador de motles-noieria. Emmotllador manual. Emmotllador mecànic. Noier mecànic. Operador de màquines de motles o noieria. Operador de màquina mescladora-pastadora de cautxú. Operador de màquina talladora de cautxú. Operador de màquina enllustradora de cautxú. Assemblador d'articles de cautxú i híbrids. Assemblador d'articles de plàstic i híbrids. Operador de màquines per a fabricar productes de cautxú. Operador de màquines per a fabricar segells de cautxú. Operador de màquina vulcanitzadora d'articles de cautxú. Operador de màquines per a l'acabat de productes de cautxú i goma. Operador de màquina emmotlladora-vulcanitzador de cautxú. Verificador de la fabricació de pneumàtics. Operador de màquina recautxutadora de pneumàtics. Operador de màquina emmotladora de pneumàtics. Cilindrista. Prensista. Adhesivador. Operador de màquina mescladora. Operador de màquines de transformació de termoplàstics. Operador d'injectora. Operador d'extrusora. Operador de màquina calandradora. Operador de trituradora de termoplàstics. Constructor de motles i models de polièster. Operador de màquines per a preparar motles de resina. Operador de màquines per a fabricar resines sintètiques. Operador de màquines de transformació d'articles termostables i materials compostos de matriu polimèrica. Assemblador d'articles de materials compostos. Operador manual de materials compostos.
MÒDULS PROFESSIONALS

Primer curs:

Interpretació gràfica.

Preparació de màquines i instal·lacions de processos automàtics.

Elaboració de motles i models.

Preparació de matèries primeres.

Formació i orientació laboral.

Horari reservat per a la docència en anglés.

 

Segon curs:

Metrologia i assajos.

Conformat per emmotlament tancat.

Conformat per emmotlament obert.

Empresa i iniciativa emprenedora.

Horari reservat per a la docència en anglés.

Formació en centres de treball.

COM S'ACCEDIX

Accés directe:

Graduats en Educació Secundària Obligatòria.

Titulats de Formació Professional de primer grau (Tècnic Auxiliar).

Titulats de Formació Professional de grau mitjà (Tècnic).

Tindre 2n de BUP aprovat.

Haver superat el segon curs del primer cicle experimental de reforma de les ensenyances mitges.

Haver superat, de les ensenyances d’Arts Aplicades i Oficis Artístics, el tercer curs del Pla de 1963 o segon de comuns experimental.

Altres titulacions equivalents a efectes acadèmics.

 

Accés a través de prova:

Sense complir cap dels requisits acadèmics d’accés directe, tindre dèsset anys d’edat o complir-los durant l’any en curs, i superar la corresponent prova d’accés.

CENTRES ON S'IMPARTEIX EL CICLE

ACTUALMENT NO EXISTEIX CAP CENTRE QUE IMPARTISCA AQUEST MÒDUL EN AQUESTA CIUTAT

TITULACIÓ QUE S'OBTÉ:

TÈCNIC EN CONFORMAT PER EMMOTLAMENT DE METALLS I POLÍMERS.

MÒDULS A QUE DONA ACCÉS