Skip to content

T Fabricació i Ennobliment de Productes Tèxtils (LOE)

Hores: 2000
QUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR
Operador/a de màquines per a la preparació de fibres tèxtils. Operador/a de màquina per a obrir, netejar i mesclar fibres. Operador/a de màquina llavadora de fibres tèxtils. Operador/a de màquines per a processar fibres per a filatura. Operador/a de màquines per a filar fibres tèxtils. Operador/a de màquines per a fabricar teles no teixides. Oficial/a de filatura. Oficial/a encolador/a Sortejador. Especialista en filatura. Especialista en condicionament. Operador/a de màquines de preparació del tissatge (ordit, encolat, etc.) . Operador/a de màquina passadora i anudadora de fils d'ordit. Operador/a de màquines teixidores en teler de calada. Operador/a de màquina teixidora de calada amb jacquard. Operador/a de màquina teixidora de calada amb dispostius especials (estores, tapissos, ris i velluts i tèxtils d'ús tècnic) . Técnico/a en tints tèxtils, llavat de llana (tèxtil) . Oficial/a acabador. Oficial/a auxiliar encarregat/da. Oficial/a de laboratori (I+D) . Oficial/a ajudant Oficial/a control qualitat (I+D) . Operador/a de màquines de desencolat, descruatge i blanqueig de teixits. Tècnic d'ennobliment tèxtil. Preparador/a de dissolucions per a ennobliment tèxtil. Oficial/a acabador de matèries tèxtils. Operador/a de màquines d'ennobliment tèxtil. Oficial/a estampador tèxtil. Oficial/a auxiliar encarregat/da d'estampació tèxtil. Oficial/a ajudant d'estampació tèxtil (I+D+i) Operador/a de màquines d'estampar. Operador de màquines d'estampació tèxtil (I+D+i) . Operador/a de màquina circular de gènere de punt. Operador/a de màquina cotton. Especialista teixidor/a de calcetins. Especialista teixidor/a de mitges elàstiques compressores. Especialista teixidor/a de prendas de punt interior i exterior. Oficial/a de teixidura de punt per trama. Operador/a de màquina Kette. Operador/a de màquina Raschel. Operador/a de màquina Ganxet. Especialista teixidor/a de màquines d'ordit. Oficial/a de teixidura de punt per ordit.
MÒDULS PROFESSIONALS

Primer curs:

 • Principis de manteniment electromecànic.
 • Matèries tèxtils i pell.
 • Aplicació d’aprestos.
 • Preparació i tintura.
 • Tècniques de teixidura de calada.
 • Formació i orientació laboral.
 • Anglés Tècnic/Horari reservat per a la docència en anglés.

Segon curs:

 • Acabats tèxtils.
 • Estampació.
 • Tècniques de fabricació de filatura i -te-les no teixides.
 • Tècniques de teixidura de punt per recollida.
 • Tècniques de teixidura de punt per ordit.
 • Empresa i iniciativa emprenedora.
 • Anglés Tècnic/Horari reservat per a la docència en anglés.
 • Formació en Centres de Treball.
COM S'ACCEDIX

Accés directe:

Graduats en Educació Secundària Obligatòria.

Titulats de Formació Professional de primer grau (Tècnic auxiliar).

Titulats de Formació Professional de grau mitjà (Tècnic).

Tindre el 2n de BUP aprovat.

Haver superat el segon curs del primer cicle experimental de reforma dels ensenyaments mitjans.

Haver superat, dels ensenyaments d’Arts Aplicades i Oficis Artístics, el tercer curs del pla de 1963 o segon de comuns experimental.

Altres titulacions equivalents a efectes acadèmics.

Accés a través de prova:

Sense complir cap dels requisits acadèmics d’accés directe, tindre dèsset anys d’edat o complir-los durant l’any en curs, i superar la corresponent prova d’accés.

CENTRES ON S'IMPARTEIX EL CICLE

ACTUALMENT NO EXISTEIX CAP CENTRE QUE IMPARTISCA AQUEST MÒDUL EN AQUESTA CIUTAT

TITULACIÓ QUE S'OBTÉ:

TÈCNIC EN FABRICACIÓ I ENNOBLIMENT DE PRODUCTES TÈXTILS.

L’alumnat que obtinga la titulació podrà accedir als estudis de Batxillerat.

O continuar altres estudis de Formació Professional.