Saltar al contenido

T. Navegación y Pesca de Litoral (LOE)

Horas: 2000
QUÉ OCUPACIONES PUEDES DESEMPEŇAR
Patró dedicat al transport marítim de mercaderies i/o passatgers, servicis de practicatge, seguretat, salvament marítim, busseig e investigació, entre altres activitats, amb les atribucions establides per al patró portuari en l'article 10 del Reial Decret 973/2009, de 12 de juny, pel que es regulen les titulacions professionals de la marina mercant. Patró, primer oficial i oficial de pont en barcos mercants i barcos de passatge, amb les atribucions establides per al patró de litoral en l'article 9.2 del Reial Decret 973/2009, de 12 de juny, pel que es regulen les titulacions professionals de la marina mercant. Patró costaner polivalent (professió regulada). Patró local de pesca (professió regulada). Mariner de Pont (professió regulada). Mariner pescador. (professió regulada). Patró al comandament de barcos de pesca o mercants i Primer Oficial de pont o Oficial de pont en barcos pesquers o mercants (amb les limitacions establides per la normativa). Inspector de flota. Supervisor de muntatge i armat d'arts i aparells de pesca. Manipulador o Operari d'elaboració. Operari d'envasament i empaquetatge. Operador o controlador de línia d'envasament. Treballador en la preparació de peix per a conserves. Especialista en tractaments de fred. Elaborador de productes de la pesca i derivats, de conserves de peix, de semiconserves. Elaborador de congelats i ultracongelats. Netejador-preparador de peixos per a conserves.
MÓDULOS PROFESIONALES

Tècniques de navegació i comunicacions.

Procediments de guàrdia.

Pesca de litoral.

Despatx i administració del barco.

Seguretat marítima.

Atenció sanitària a bord.

Instal·lacions i servicis.

Tècniques de maniobra.

Estabilitat, ajustament i estiba del barco.

Formació i orientació laboral.

Empresa i iniciativa emprenedora.

Formació en centres de treball.

Horari reservat per a la docència en anglés

CÓMO SE ACCEDE

Accés directe:

Graduats en Educació Secundària Obligatòria.

Titulats de Formació Professional de primer grau (Tècnic Auxiliar).

Titulats de Formació Professional de grau mitjà (Tècnic).

Tindre 2.º de BUP aprovat.

Haver superat el segon curs del primer cicle experimental de reforma de les ensenyances mitges.

Haver superat, de les ensenyances d’Arts Aplicades i Oficis Artístics, el tercer curs del Pla de 1963 o segon de comuns experimental.

Altres titulacions equivalents a efectes acadèmics.

Accés a través de prova:

Sense complir cap dels requisits acadèmics d’accés directe, tindre dèsset anys d’edat o complir-los durant l’any en curs, i superar la corresponent prova d’accés.

CENTROS DONDE SE IMPARTE EL CICLO

ACTUALMENTE NO EXISTE NINGÚN CENTRO QUE IMPARTA ESTE MÓDULO EN ESTA CIUDAD

TITULACIÓN QUE SE OBTIENE:

TITULACIÓ QUE S’OBTÉ: TÈCNIC EN NAVEGACIÓ I PESCA LITORAL

L’alumnat que obtinga la titulació podrà accedir als estudis de Batxillerat.

O continuar altres estudis de Formació Professional.