Skip to content

T. Operacions Subaquàtiques i Hiperbàriques (LOE)

Hores: 2000
QUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR
Cap d'equip de busseig professional en immersions a intervenció fins a la pressió i profunditat màxima que permeten les normes de seguretat vigent, utilitzant aire i nitrox. Bussejador professional de suport en immersions a intervenció fins a la pressió i profunditat màxima que permeten les normes de seguretat vigent, utilitzant aire i nitrox: En treballs d'aqüicultura. En treballs de voladura subaquàtica. En treballs d'alta mar com a suport als bussejadors professionals de gran profunditat a saturació. En treballs d'arqueologia subaquàtica. En treballs de mostreig i investigació biològica. En treballs d'assajos no destructius. En treballs de filmació i fotografia submarina. En treballs de col·laboració excepcional amb cossos de seguretat de l'estat. En treballs de col·laboració excepcional amb cossos d'emergències, com ara Salvament Marítim, UME, Protecció Civil, Bombers. Operador especialista en instal·lacions i plantes hiperbàriques. Operador especialista en cambres hiperbàriques. Bussejador professional especialista en reparacions a flotació i reflotaments. Bussejador professional especialista en tall i soldadura subaquàtica. Operador auxiliar en els treballs hiperbàrics fins a la pressió i profunditat màxima que permeten les normes de seguretat vigent, utilitzant aire i nitrox en ambients confinats subterranis en hàbitats secs o amb fluids diferents de l'aigua per a la realització de perforacions amb tuneladoras o altres equips de perforació. Bussejador professional especialista en construcció i obra hidràulica. Bussejador professional especialista en immersions des de campana humida. Operador especialista en el manteniment d'equips hiperbàrics en empreses homologades. Patró dedicat al transport marítim de mercaderies i/o passatgers, servicis de practicatge, seguretat, salvament marítim, busseig i investigació, entre altres activitats, amb les atribucions establides per al patró portuari en l'Article 10 del Reial Decret 973/2009, de 12 de juny, pel qual es regulen les titulacions professionals de la marina mercant. Mariner especialista de coberta. Mariner especialista de màquines.
MÒDULS PROFESSIONALS

Primer curs:

Intervenció hiperbàrica amb aire i nitrox.

Instal·lacions i equips hiperbàrics.

Tall i soldadura.

Fisiopatologia del busseig i emergències.

Formació i orientació laboral.

Empresa i iniciativa emprenedora.

Horari reservat per a la docència en anglés

 

Segon curs:

Reparacions i reflotaments.

Construcció i obra hidràulica.

Navegació.

Maniobra i propulsió.

Immersió des de campana humida.

Horari reservat per a la docència en anglés.

Formació en centres de treball.

COM S'ACCEDIX

Accés directe:

Graduats en Educació Secundària Obligatòria.

Titulats de Formació Professional de primer grau (Tècnic Auxiliar).

Titulats de Formació Professional de grau mitjà (Tècnic).

Tindre 2.º de BUP aprovat.

Haver superat el segon curs del primer cicle experimental de reforma de les ensenyances mitges.

Haver superat, de les ensenyances d’Arts Aplicades i Oficis Artístics, el tercer curs del Pla de 1963 o segon de comuns experimental.

Altres titulacions equivalents a efectes acadèmics.

Accés a través de prova:

Sense complir cap dels requisits acadèmics d’accés directe, tindre dèsset anys d’edat o complir-los durant l’any en curs, i superar la corresponent prova d’accés.

CENTRES ON S'IMPARTEIX EL CICLE

ACTUALMENT NO EXISTEIX CAP CENTRE QUE IMPARTISCA AQUEST MÒDUL EN AQUESTA CIUTAT

TITULACIÓ QUE S'OBTÉ:

TÈCNIC EN OPERACIONS SUBAQUÀTIQUES I HIERPBÀRIQUES.

El títol de Tècnic en Operacions Subaquàtiques i Hiperbàriques permet l’accés directe a les ensenyances conduents als títols universitaris de grau en les condicions d’admissió que s’establisquen.