T.P.B. Activitats agropecuàries

Hores: 2000
QUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR
Peó agrícola. Peó agropecuari. Peó en horticultura. Peó en fructicultura. Peó en cultius herbacis. Peó en cultius de flor cortada. Peó en explotacions ramaderes. Auxiliar de munyiment. Pastor. Operari en parades i centres de cria equins. Empleat per a l'atenció i maneig del bestiar. Empleat en empreses de servicis i oci relacionades amb el sector equí. Aplicador de biocides en explotacions i vehicles ramaders.
MÒDULS PROFESSIONALS

Primer curs:

Operacions auxiliars de preparació del terreny, plantació i sembra de cultius.

Operacions auxiliars d’obtenció i recol·lecció de cultius.

Operacions bàsiques de maneig de la producció ramadera.

Ciències aplicades I

Comunicació i societat I

Tutoria

Formació i Orientació Laboral I

Formació en centres de treball. (Unitat formativa I)

 

Segon curs:

Envasament i distribució de matèries primeres agroalimentàries.

Operacions auxiliars de cria i alimentació del bestiar.

Operacions auxiliars de manteniment i higiene en instal·lacions ramaderes.

Ciències aplicades II

Comunicació i societat II

Tutoria

Formació i Orientació Laboral II

Formació en centres de treball. (Unitat formativa II)

COM S'ACCEDIX

Podran accedir a estes ensenyances els alumnes i les alumnes que complisquen simultàniament els requisits següents:

Tindre complits quinze anys, o complir-los durant l’any natural en curs, i no superar els dèsset anys d’edat en el moment de l’accés ni durant l’any natural en curs.

Haver cursat el primer cicle d’Educació Secundària Obligatòria o, excepcionalment, haver cursat el segon curs d’Educació Secundària Obligatòria.

Haver sigut proposat per l’equip docent als pares, mares o tutors legals per a la incorporació a un cicle de Formació Professional Bàsica.

CENTRES ON S'IMPARTEIX EL CICLE

ACTUALMENT NO EXISTEIX CAP CENTRE QUE IMPARTISCA AQUEST MÒDUL EN AQUESTA CIUTAT

TITULACIÓ QUE S'OBTÉ:

Títol Professional Bàsic en ACTIVITATS AGROPECUÀRIES.

Este títol professional bàsic permet l’accés a tots els cicles formatius de grau mitjà.

CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ ALS QUE ESTE TÍTOL PERMET l’APLICACIÓ DE CRITERIS DE PREFERÈNCIA PER A l’ADMISSIÓ EN CAS DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA

Este títol tindrà preferència per a l’admissió a tots els títols de grau mitjà dels famílies professionals de:

Agrària. Indústries Alimentàries. Seguretat i Medi Ambient.