Skip to content

TPB. Activitats domèstiques i neteja d'edificis

Hores: 2000
QUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR
Netejador/a domèstic/a. Cuiner/a domèstic/a. Planxador/a domèstic/a. Empleat/a de la llar. Netejador/a. Peó especialista de neteja. Especialista de neteja. Netejador/a de cristalls.
MÒDULS PROFESSIONALS

Manteniment de peces de vestir i roba de llar.

Cuina domèstica.

Neteja de domicilis particulars, edificis, oficines i locals.

Neteja amb màquines.

Activitats de suport a persones no dependents en la unitat convivencial.

Seguretat en l’àmbit domèstic.

Ciències aplicades I.

Ciències aplicades II.

Comunicació i societat I.

Comunicació i societat II.

Formació en centres de treball.

COM S'ACCEDIX

Podran accedir a estes ensenyances els alumnes i les alumnes que complisquen simultàniament els requisits següents:

Tindre complits quinze anys, o complir-los durant l’any natural en curs, i no superar els dèsset anys d’edat en el moment de l’accés ni durant l’any natural en curs.

Haver cursat el primer cicle d’Educació Secundària Obligatòria o, excepcionalment, haver cursat el segon curs d’Educació Secundària Obligatòria.

Haver sigut proposat per l’equip docent als pares, mares o tutors legals per a la incorporació a un cicle de Formació Professional Bàsica.

CENTRES ON S'IMPARTEIX EL CICLE

ACTUALMENT NO EXISTEIX CAP CENTRE QUE IMPARTISCA AQUEST MÒDUL EN AQUESTA CIUTAT

TITULACIÓ QUE S'OBTÉ:

Títol Professional Bàsic en ACTIVITATS DOMÈSTIQUES I NETEJA D’EDIFICIS.

Este títol professional bàsic permet l’accés a tots els cicles formatius de grau mitjà.

Este títol tindrà preferència per a l’admissió a tots els títols de grau mitjà dels famílies professionals de:

Tèxtil, Confecció i Pell. Hostaleria i Turisme. Serveis Socioculturals i a la Comunitat.