Skip to content

T.P.B. Aprofitaments forestals

Hores: 2000
QUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR
Peón forestal. Peó agropecuari. Peó en cultius herbacis. Peó de jardineria. Peó de viver. Peó en explotacions forestals. Peó en empreses d'implantacions forestals. Peó en empreses de tractaments selvícoles. Peó en empreses d'aprofitaments forestals. Aplicador de Nivell Bàsic de plaguicides d'ús fitosanitari. Peó en empreses de manteniment de jardins.
MÒDULS PROFESSIONALS

Primer curso:

Operacions bàsiques de producció i manteniment de plantes en vivers i centres de jardineria.

Treballs d’aprofitaments forestals.

. Recol.lecció de products forestals.

Ciències aplicades I.

Comunicació i societat I.

Tutoria.

Formació i Orientació Laboral I.

Formació en Centres de Treball (Unitat formativa I).

 

Segon curs:

Operacions bàsiques per al manteniment de jardins, parcs i zones verdes.

Repoblació i infraestructures forestals.

Silvicultura i plagues.

Ciències aplicades II.

Comunicació i societat II.

Tutoria.

Formació i Orientació Laboral II.

Formació en Centres de Treball (Unitat formativa II).

COM S'ACCEDIX

Podran accedir a estes ensenyances els alumnes i les alumnes que complisquen simultàniament els requisits següents:

Tindre complits quinze anys, o complir-los durant l’any natural en curs, i no superar els dèsset anys d’edat en el moment de l’accés ni durant l’any natural en curs.

Haver cursat el primer cicle d’Educació Secundària Obligatòria o, excepcionalment, haver cursat el segon curs d’Educació Secundària Obligatòria.

Haver sigut proposat per l’equip docent als pares, mares o tutors legals per a la incorporació a un cicle de Formació Professional Bàsica.

CENTRES ON S'IMPARTEIX EL CICLE

ACTUALMENT NO EXISTEIX CAP CENTRE QUE IMPARTISCA AQUEST MÒDUL EN AQUESTA CIUTAT

TITULACIÓ QUE S'OBTÉ:

Títol Professional Bàsic en APROFITAMENTS FORESTALS.

  • Este títol professional bàsic permet l’accés a tots els cicles formatius de grau mitjà.
  • Este títol tindrà preferència per a l’admissió a tots els títols de grau mitjà dels famílies professionals de: Agrària. Edificació i Obra Civil. Indústries Alimentàries.
MÒDULS A QUE DONA ACCÉS