Skip to content

T.P.B. Fabricació i muntatge

Hores: 2000
QUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR
Peons d'indústries manufactureres. Auxiliars de processos automatitzats. Lampista/a. Muntador/a d'equips de calefacció. Mantenidor/a d'equips de calefacció. Muntador/a d'equips de climatització. Mantenidor/a d'equips de climatització Instal·lador/a de xarxes de subministrament i distribució d'aigua.
MÒDULS PROFESSIONALS

Primer curs:

Operacions bàsiques de fabricació.

Soldadura i fusteria metàl·lica.

Fusteria d’alumini i PVC.

Ciències aplicades I.

Comunicació i societat I.

Tutoria.

Formació i Orientació Laboral I.

Formació en Centres de Treball (Unitat Formativa I).

 

Segon curs:

Xarxes d’evacuació.

Lampisteria i calefacció bàsica.

Muntatge d’equips de climatització.

Ciències aplicades II.

Comunicació i societat II.

Tutoria.

Formació i Orientació Laboral II.

Formació en Centres de Treball (Unitat Formativa II).

COM S'ACCEDIX

Podran accedir a aquests ensenyaments els alumnes i les alumnes que complisquen simultàniament els següents requisits:

Tindre compliments quinze anys, o complir-los durant l’any natural en curs, i no superar els dèsset anys d’edat en el moment de l’accés ni durant l’any natural en curs.

Haver cursat el primer cicle d’Educació Secundària Obligatòria o, excepcionalment, haver cursat el segon curs d’Educació Secundària Obligatòria.

CENTRES ON S'IMPARTEIX EL CICLE

ACTUALMENT NO EXISTEIX CAP CENTRE QUE IMPARTISCA AQUEST MÒDUL EN AQUESTA CIUTAT

TITULACIÓ QUE S'OBTÉ:

Títol Professional Bàsic en FABRICACIÓ I MUNTATGE.

Aquest títol professional bàsic permetrà l’accés a tots els cicles formatius de grau mitjà.
Aquest títol tindrà preferència per a l’admissió a tots els títols de grau mitjà de les famílies professionals de: Electricitat i Electrònica. Informàtica i Comunicacions. Fabricació Mecànica. Instal·lació i Manteniment. Energia i Aigua. Indústries Extractives. Marítim-Pesquera. Química. Transport i Manteniment de Vehicles. Fusta, Moble i Suro. Edificació i Obra Civil.

 

MÒDULS A QUE DONA ACCÉS