Skip to content

T.P.B. Instal·lacions Electrotècniques i Mecànica

Hores: 2000
QUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR
Operari/a d'instal·lacions elèctriques de baixa tensió. Ajudant/a de muntador/a d'antenes receptores/ televisió satèl·lits. Ajudant/a d'instal·lador/a i reparador/a d'equips telefònics i telegràfics. Ajudant/a d'instal·lador/a d'equips i sistemes de comunicació. Ajudant/a d'instal·lador/a reparador/a d'instal·lacions telefòniques. Peó de la indústria de producció i distribució d'energia elèctrica. Peons d'indústries manufactureres. Auxiliars de processos automatitzats.
MÒDULS PROFESSIONALS

Mòduls Professionals:

Instal·lacions elèctriques i domòtiques.

Instal·lacions de telecomunicacions.

Operacions bàsiques de fabricació.

Soldadura i tancaments metàl·lics.

Fusteria d’alumini i PVC.

Ciències aplicades I.

Ciències aplicades II.

Comunicació i societat I.

Comunicació i societat II.

Formació en centres de treball.

COM S'ACCEDIX

Podran accedir a estes ensenyances els alumnes i les alumnes que complisquen simultàniament els requisits següents:

Tindre complits quinze anys, o complir-los durant l’any natural en curs, i no superar els dèsset anys d’edat en el moment de l’accés ni durant l’any natural en curs.

Haver cursat el primer cicle d’Educació Secundària Obligatòria o, excepcionalment, haver cursat el segon curs d’Educació Secundària Obligatòria.

Haver sigut proposat per l’equip docent als pares, mares o tutors legals per a la incorporació a un cicle de Formació Professional Bàsica.

CENTRES ON S'IMPARTEIX EL CICLE

ACTUALMENT NO EXISTEIX CAP CENTRE QUE IMPARTISCA AQUEST MÒDUL EN AQUESTA CIUTAT

TITULACIÓ QUE S'OBTÉ:

Títol Professional Bàsic en Instal·lacions Electrotècniques i Mecànica.

  • Este títol professional bàsic permetrà l’accés a tots els Cicles Formatius de grau mitjà.
  • Este títol tindrà preferència per a l’admissió a tots els títols de grau mitjà de les famílies professionals de:   Electricitat i Electrònica, Informàtica i Comunicacions, Fabricació Mecànica, Instal·lació i Manteniment, Energia i Aigua, Indústries Extractives, Marítimo-Pesquera, Química, Transport i Manteniment de Vehicles, Fusta, Moble i Suro i Edificació i Obra Civil.

 

MÒDULS A QUE DONA ACCÉS