Skip to content

T.S. Coordinació d'Emergències i Protecció Civil (LOE)

Hores: 2000
QUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR
Tècnic de gestió en protecció civil i emergències. Tècnics de gestió en incendis forestals. Coordinador de protecció civil i emergències. Coordinador en incendis forestals. Coordinador en emergències ordinàries i extraordinàries. Cap de servicis d'extinció d'incendis urbans. Cap de servicis d'intervenció davant d'emergències d'origen natural, tecnològic i antròpic.
MÒDULS PROFESSIONALS

Planificació en emergències i protecció civil.

Avaluació de riscos i mesures preventives.

Planificació i desenrotllament d’accions formatives, informatives i divulgatives en protecció civil i emergències.

Supervisió de la intervenció en riscos produïts per fenòmens naturals.

Supervisió de la intervenció en riscos tecnològics i antròpics.

Supervisió de la intervenció en incendis forestals i cremes prescrites.

Supervisió de la intervenció en operacions d’incendis urbans i emergències ordinàries.

Supervisió de la intervenció en operacions de salvament i rescat.

Supervisió de les accions de suport a les persones afectades per desastres i catàstrofes.

Gestió de recursos d’emergències i protecció civil.

Projecte de coordinació d’emergències i protecció civil.

Formació i orientació laboral.

Empresa i iniciativa emprenedora.

Formació en centres de treball.

COM S'ACCEDIX

Accés directe:

(Criteris en orde de prioritat)

Estar en possessió del títol de Batxillerat LOMQE modalitat BC; Batxillerat LOE modalitat BCT; de Batxillerat LOGSE modalitats BCNS, BT; de Batxillerat Experimental modalitats BCN, BTI o haver superat les opcions A o B de COU.

Estar en possessió del títol de Tècnic/a de Formació Professional LOE /LOGSE amb prioritat per a qui haguera superat algun cicle de grau mitjà de la mateixa família professional a què pertanga el cicle a què pretenguen accedir.

Estar en possessió del títol de Formació Professional de Segon Grau o altres titulacions equivalents a efectes acadèmics. Tindre una titulació universitària a què es va accedir sense complir cap dels requisits anteriors.

Accés a través de prova:

Sense complir cap dels requisits acadèmics anteriors, tindre 19 anys d’edat o complir-los durant l’any en curs i superar la corresponent prova d’accés.

CENTRES ON S'IMPARTEIX EL CICLE

ACTUALMENT NO EXISTEIX CAP CENTRE QUE IMPARTISCA AQUEST MÒDUL EN AQUESTA CIUTAT

TITULACIÓ QUE S'OBTÉ:

TÈCNIC SUPERIOR EN COORDINACIÓ D’EMERGÈNCIES I PROTECCIÓ CIVIL.

El títol de Tècnic Superior en Coordinació d’Emergències i Protecció Civil permet l’accés directe als ensenyaments conduents als títols universitaris de grau en les condicions d’admissió que s’establisquen.