Skip to content

T.S. Direcció de Cuina (LOE)

Hores: 2000
QUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR
Director d'aliments i begudes. Director de cuina. Cap de producció en cuina. Cap de cuina. Segon cap de cuina. Cap d'operacions de catering. Cap de partida. Cuiner. Encarregat d'economat i celler.
MÒDULS PROFESSIONALS

Primer curs:

Control de l’aprovisionament de matèries primeres.

Processos de preelaboració i conservació en cuina.

Processos d’elaboració culinària.

Gestió de la qualitat i de la seguretat i higiene alimentàries.

Anglés.

Formació i orientació laboral.

Horari reservat per al mòdul impartit en anglés.

 

Segon curs:

Elaboracions de pastisseria i rebosteria en cuina.

Gestió de la producció en cuina.

Gastronomia i nutrició.

Recursos humans i direcció d’equips en restauració.

Gestió administrativa i comercial en restauració.

Empresa i iniciativa emprenedora.

Projecte de Direcció de cuina.

Horari reservat per al mòdul impartit en anglés.

Formació en Centres de Treball.

COM S'ACCEDIX

Accés directe:

(Criteris en ordre de prioritat)

Estar en possessió del títol de Batxiller LOMQE modalitat BC;  de Batxiller LOE modalitat BCT; de batxiller LOGSE modalitat: BCNS ó BT. De Batxillerat Experimental modalitats BCN ó BTI; o haver superat l’opció A ó B de COU.

Estar en possessió del títol de Batxillerat LOE /LOGSE. Haver superat el segon curs de qualsevol altra modalitat de Batxillerat Experimental. Tindre l’opció C ó D de COU ó el Preu superat.

Estar en possessió del títol de Tècnic/a de Formació Professional LOE /LOGSE amb prioritat per a qui hagueren superat algun cicle de grau mitjà de la mateixa família professional a què pertanga el cicle a què pretenguen accedir

Estar en possessió del títol de Formació Professional de Segon Grau o altres titulacions equivalents a efectes acadèmics. Tindre una titulació universitària a la qual es va accedir sense complir cap dels requisits anteriors.

Accés a través de prova:

Sense complir cap dels requisits acadèmics anteriors, tindre 19 anys d’edat o complir-los durant l’any en curs i superar la corresponent prova d’accés.

CENTRES ON S'IMPARTEIX EL CICLE

ACTUALMENT NO EXISTEIX CAP CENTRE QUE IMPARTISCA AQUEST MÒDUL EN AQUESTA CIUTAT

TITULACIÓ QUE S'OBTÉ:

TÈCNIC SUPERIOR EN DIRECCIÓ DE CUINA.

El títol de Tècnic Superior en Direcció de cuina permet l’accés directe als ensenyaments conduents als títols universitaris de grau en les condicions d’admissió que s’establisquen.