Skip to content

T.S. Direcció de Servicis de Restauració (LOE)

Hores: 2000
QUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR
Director d'aliments i begudes. Supervisor de restauració moderna. Maître. Cap de Sala. Encarregat de bar-cafeteria. Cap de banquets. Cap d'operacions de catering. Boteller. Responsable de compra de begudes. Encarregat d'economat i celler.
MÒDULS PROFESSIONALS

Primer curs:

Control de l’aprovisionament de matèries primeres.

Processos de servicis en bar-cafeteria.

Processos de servicis en restaurant.

Gestió de la qualitat i de la seguretat i higiene alimentària.

Anglés.

Formació i orientació laboral.

Horari reservat per al mòdul impartit en anglés.

 

Segon curs:

Sumillería.

Planificació i direcció de servicis i esdeveniments en restauració.

Gastronomia i nutrició.

Recursos humans i direcció d’equips en restauració.

Gestió administrativa i comercial en restauració.

Segona llengua estrangera.

Empresa i iniciativa emprenedora.

Projecte de Direcció de Servicis en Restauració.

Horari reservat per al mòdul impartit en anglés.

Formació en Centres de Treball.

COM S'ACCEDIX

Accés directe:

(Criteris en ordre de prioritat)

Estar en possessió del títol de Batxiller LOMQE modalitat BCT; de Batxiller LOE modalitat BCT; de batxiller LOGSE modalitat: BCNS ó BT. De Batxillerat Experimental modalitats BCN ó BTI; o haver superat l’opció A ó B de COU.

Estar en possessió del títol de Batxillerat LOE /LOGSE. Haver superat el segon curs de qualsevol altra modalitat de Batxillerat Experimental. Tindre l’opció C ó D de COU ó el Preu superat.

Estar en possessió del títol de Tècnic/a de Formació Professional LOE /LOGSE amb prioritat per a qui hagueren superat algun cicle de grau mitjà de la mateixa família professional a què pertanga el cicle a què pretenguen accedir. 

Estar en possessió del títol de Formació Professional de Segon Grau o altres titulacions equivalents a efectes acadèmics. Tindre una titulació universitària a la qual es va accedir sense complir cap dels requisits anteriors.

Accés a través de prova:

Sense complir cap dels requisits acadèmics anteriors, tindre 19 anys d’edat o complir-los durant l’any en curs i superar la corresponent prova d’accés.

CENTRES ON S'IMPARTEIX EL CICLE

ACTUALMENT NO EXISTEIX CAP CENTRE QUE IMPARTISCA AQUEST MÒDUL EN AQUESTA CIUTAT

TITULACIÓ QUE S'OBTÉ:

TÈCNIC SUPERIOR EN DIRECCIÓ DE SERVICIS DE RESTAURACIÓ.

El títol de Tècnic Superior en Direcció de Servicis de Restauració permet l’accés directe als ensenyaments conduents als títols universitaris de grau en les condicions d’admissió que s’establisquen.