Skip to content

T.S. Electromedicina Clínica (LOE)

Hores: 2000
QUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR
Cap d'equip d'instal·ladors de sistemes d'electromedicina. Coordinador/a i supervisor/a de manteniment de sistemes d'electromedicina. Especialista d'aplicacions electromèdiques. Especialista de producte de sistemes d'electromedicina. Assessor/a tècnic/a de sistemes d'electromedicina. Tècnic en electrònica, especialitat en electromedicina. Instal·lador/a-reparador/a en electromedicina.
MÒDULS PROFESSIONALS

Primer curs:

Instal·lacions elèctriques.

Sistemes electromecànics i de fluids.

Sistemes electrònics i fotònics.

Sistemes de radiodiagnòstic, radioteràpia i imatge mèdica.

Tecnologia sanitària en l’àmbit clínic.

Gestió del muntatge i manteniment de sistemes d’electromedicina.

Formació i orientació laboral.

Horari reservat per a la docència en anglés

Segon curs:

Sistemes de monitoratge, registre i cures crítiques.

Sistemes de laboratori i hemodiàlisi.

Sistemes de rehabilitació i proves funcionals.

Planificació de l’adquisició de sistemes d’electromedicina.

Empresa i iniciativa emprenedora.

Horari reservat per a la docència en anglés

Projecte d’electromedicina clínica.

Formació en centres de treball.

COM S'ACCEDIX

Accés directe:

(Criteris en ordre de prioritat)

Estar en possessió del títol de Batxillerat LOMQE modalitat BC, de Batxillerat LOE modalitat BCT, de Batxillerat LOGSE modalitats: BCNS o BT. De Batxillerat Experimental modalitats BCN o BTI; o haver superat les opcions A, ó B de COU.

Estar en possessió del títol de Batxillerat LOE /LOGSE. Haver superat el segon curs de qualsevol altra modalitat de Batxillerat Experimental. Opcions C, D de COU o Preu superats.

Estar en possessió del títol de Tècnic/a de Formació Professional LOE /LOGSE amb prioritat per a qui hagueren superat algun cicle de grau mitjà de la mateixa família professional a què pertanga el cicle a què pretenguen accedir.

Estar en possessió del títol de Formació Professional de Segon Grau o altres titulacions equivalents a efectes acadèmics. Tindre una titulació universitària a la qual es va accedir sense complir cap dels requisits anteriors.

Accés a través de prova:

Sense complir cap dels requisits acadèmics anteriors, tindre 19 anys d’edat o complir-los durant l’any en curs i superar la corresponent prova d’accés.

CENTRES ON S'IMPARTEIX EL CICLE

ACTUALMENT NO EXISTEIX CAP CENTRE QUE IMPARTISCA AQUEST MÒDUL EN AQUESTA CIUTAT

TITULACIÓ QUE S'OBTÉ:

TÈCNIC SUPERIOR EN ELECTROMEDICINA CLÍNICA