Skip to content

T.S. Prevenció de Riscos Professionals

Hores: 2000
QUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR
Prevencionista. Coordinador de prevenció. Tècnic de prevenció. Tècnic de seguretat i higiene.
MÒDULS PROFESSIONALS

Primer curs:

Riscos derivats de les condicions de seguretat.

Riscos físics ambientals.

Riscos químics i biològics ambientals.

Prevenció de riscos derivats de l’organització i la càrrega de treball.

Tecnologies de la informació i la comunicació en l’empresa.

Segon curs:

Gestió de la prevenció.

Emergències.

Relacions en l’entorn de treball.

Llengua estrangera.

Formació i orientació laboral.

Formació en Centres de Treball: 380 hores.

COM S'ACCEDIX

Accés directe:

(Criteris en ordre de prioritat)

Estar en possessió del títol de Batxillerat LOMQE modalitat BC ó BHCS, de Batxillerat LOE modalitat BCT ó BHCS, de Batxillerat LOGSE modalitats: BCNS, BHCS ó BT. De Batxillerat Experimental modalitats BCN, BAG, BCHS, BL ó BTI; o haver superat qualsevol opció de COU.

Tindran preferència les sol·licituds dels que hagen cursat les matèries del batxillerat: Biologia i Tecnologia Industrial I (LOE ó LOGSE).

Estar en possessió del títol de Batxillerat LOE /LOGSE. Haver superat el segon curs de qualsevol altra modalitat de Batxillerat Experimental. Tindre el Preu superats .

Estar en possessió del títol de Tècnic/a de Formació Professional LOE /LOGSE amb prioritat per a qui hagueren superat algun cicle de grau mitjà de la mateixa família professional a què pertanga el cicle a què pretenguen accedir. 

Estar en possessió del títol de Formació Professional de Segon Grau o altres titulacions equivalents a efectes acadèmics. Tindre una titulació universitària a la qual es va accedir sense complir cap dels requisits anteriors.

Tindran preferència les sol·licituds dels que hagen cursat les matèries del batxillerat: Biologia i Tecnologia Industrial I (LOE ó LOGSE).

Accés a través de prova:

Sense complir cap dels requisits acadèmics anteriors, tindre 19 anys d’edat o complir-los durant l’any en curs i superar la corresponent prova d’accés.

CENTRES ON S'IMPARTEIX EL CICLE

ACTUALMENT NO EXISTEIX CAP CENTRE QUE IMPARTISCA AQUEST MÒDUL EN AQUESTA CIUTAT

TITULACIÓ QUE S'OBTÉ:

TÈCNIC SUPERIOR EN PREVENCIÓ DE RISCOS PROFESSIONALS.

ESTA TITULACIÓ PERMET L’ACCÈS ALS ESTUDIS UNIVERSITARIS DE:

(Orde ECI/2527/2005 de 4 de juliol, per la qual s’actualitza i s’amplia l’annex X d’Accés a Estudis Universitaris des dels Cicles Formatius de grau superior, del Reial Decret 777/1998,  pel qual es desenrotllen determinats aspectes de l’ordenació de la Formació Professional en l’àmbit del sistema educatiu)

– Diplomat en Relacions Laborals. CV

– Enginyer Tècnic Industrial (totes les especialitats). CV

– Enginyer Tècnic en Informàtica (totes les especialitats). CV

– Enginyer Tècnic de Mines (totes les especialitats).

– Enginyer Tècnic d’Obres Públiques (totes les especialitats). CV

– Llicenciat en Dret. CV

(CV: estudis que poden cursar-se a la Comunitat Valenciana)