Skip to content

T.S. Producció d'Audiovisuals i Espectacles (LOE)

Hores: 2000
QUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR
Ajudant de producció de cine. Ajudant de producció de vídeo. Ajudant de producció de televisió. Ajudant de producció d'animació. Ajudant de producció de multimèdia. Ajudant de producció de ràdio. Cap de producció d'espectacles en viu i esdeveniments. Ajudant de producció d'espectacles en viu i esdeveniments. Gerent de companyia.
MÒDULS PROFESSIONALS

Primer curs:

Mitjans tècnics audiovisuals i escènics.

Planificació de projectes audiovisuals.

Planificació de projectes d’espectacles i esdeveniments.

Recursos expressius audiovisuals i escènics.

Formació i orientació laboral.

Horari reservat per al mòdul impartit en anglés.

Segon curs:

Gestió de projectes de cine, vídeo i multimèdia.

Gestió de projectes de Televisió i ràdio.

Gestió de projectes d’espectacles i esdeveniments.

Administració i promoció d’audiovisuals i espectacles.

Empresa i iniciativa emprenedora

Projecte de producció d’audiovisuals i espectacles.

Horari reservat per al mòdul impartit en anglés.

Formació en centres de treball.

COM S'ACCEDIX

Acceso directo:

(Criteris en orde de prioritat)

Estar en possessió del títol de Batxillerat LOMQE modalitat BCT; de Batxillerat LOE modalitat BCT; de Batxillerat LOGSE modalitats BCNS o BT. De Batxillerat Experimental modalitats BCN o BTI; o haver superat les opcions A, B de COU.

Estar en possessió del títol de Batxillerat LOE /LOGSE. Haver superat el segon curs de qualsevol altra modalitat de Batxillerat Experimental. Opcions C, D de Cou o Preu superats.

Estar en possessió del títol de Tècnic/a de Formació Professional LOE /LOGSE amb prioritat per a qui hagueren superat algun cicle de grau mitjà de la mateixa família professional a què pertanga el cicle a què pretenguen accedir. 

Estar en possessió del títol de Formació Professional de Segon Grau o altres titulacions equivalents a efectes acadèmics. Tindre una titulació universitària a què es va accedir sense complir cap dels requisits anteriors.

Accés per mitjà de prova:

Sense complir cap dels requisits acadèmics anteriors, tindre 19 anys d’edat o complir-los durant l’any en curs i superar la corresponent prova d’accés.

Si s’acredita estar en possessió d’un títol de Tècnic relacionat amb aquell a què es desitja accedir, el requisit d’edat per a la realització de la prova serà tindre díhuit anys, o complir-los durant l’any en curs.

 

CENTRES ON S'IMPARTEIX EL CICLE

ACTUALMENT NO EXISTEIX CAP CENTRE QUE IMPARTISCA AQUEST MÒDUL EN AQUESTA CIUTAT

TITULACIÓ QUE S'OBTÉ:

TÈCNIC SUPERIOR EN PRODUCCIÓ D’AUDIOVISUALS I ESPECTACLES.

El títol de Tècnic Superior en Producció d’Audiovisuals i Espectacles permet l’accés directe als ensenyaments conduents als títols universitaris de grau en les condicions d’admissió que s’establisquen.