Skip to content

T.S. Programació de la Producció en Emmotlament de Metalls i Polímers (LOE)

Hores: 2000
QUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR
Tècnic en procés. Tècnic de fabricació. Programador de la producció. Tècnic d'aprovisionament. Tècnic en laboratori de control de transformació de polímers. Programador de Sistemes automatitzats. Encarregat de producció (emmotlament, extrusió, calandratge, acabat, tractaments i altres). Encarregat d'operadors de màquines per a fabricar productes de cautxú i de materials plàstics. Encarregat d'emmotladors. Encarregat d'instal·lacions de processos de fosa. Encarregat d'instal·lacions de processos de pulverimetal·lúrgia. Tècnic de desenrotllament de productes i motles. Encarregat d'envasament. Encarregat de vulcanització. Encarregat de secció de fabricació de pneumàtics, en general. Inspector de verificadors de fabricació de pneumàtics. Encarregat de secció de recautxutatge de pneumàtics. Encarregat de secció d'acabats. Encarregat d'operacions prèvies i de mesclat.
MÒDULS PROFESSIONALS
Primer curs:
Interpretació gràfica.
Programació de sistemes automàtics de fabricació mecànica.
Programació de la producció.
Caracterització de materials.
Emmotlament tancat.
Formació i orientació laboral.
Horari reservat per a la docència en anglés.
Segon curs:
Gestió de la qualitat, prevenció de riscos laborals i protecció ambiental.
Emmotlament obert.
Verificació de productes conformats.
Empresa i iniciativa emprenedora.
Horari reservat per a la docència en anglés.
Projecte de Programació de la producció en emmotlament de metalls i polímers.
Formació en centres de treball.
COM S'ACCEDIX
Accés directe:
(Criteris en ordre de prioritat)
Estar en possessió del títol  de Batxillerat LOMQE modalitat BC, de Batxillerat LOE modalitat BCT; de Batxillerat LOGSE modalitats BCNS o BT. De Batxillerat Experimental modalitats BCN o BTI; o haver superat les opcions A, B de COU.
Estar en possessió del títol de Batxillerat LOE /LOGSE. Haver superat el segon curs de qualsevol altra modalitat de Batxillerat Experimental. Opcions C, D de Cou o Preu superats.

Estar en possessió del títol de Tècnic/a de Formació Professional LOE /LOGSE amb prioritat per a qui hagueren superat algun cicle de grau mitjà de la mateixa família professional a què pertanga el cicle a què pretenguen accedir.

Estar en possessió del títol de Formació Professional de Segon Grau o altres titulacions equivalents a efectes acadèmics. Tindre una titulació universitària a què es va accedir sense complir cap dels requisits anteriors.
Accés a través de prova:
Sense complir cap dels requisits acadèmics anteriors, tindre 19 anys d’edat o complir-los durant l’any en curs i superar la corresponent prova d’accés.

 

Acceso mediante prueba:

Sin cumplir ninguno de los requisitos académicos anteriores, tener 19 años de edad o cumplirlos durante el año en curso y superar la correspondiente prueba de acceso.

CENTRES ON S'IMPARTEIX EL CICLE

ACTUALMENT NO EXISTEIX CAP CENTRE QUE IMPARTISCA AQUEST MÒDUL EN AQUESTA CIUTAT

TITULACIÓ QUE S'OBTÉ:

TÈCNIC SUPERIOR EN SUPERIOR EN PROGRAMACIÓ DE LA PRODUCCIÓ EN EMMOLATMENT DE METALLS I POLÍMERS.