Skip to content

T.S. Química Industrial (LOE)

Hores: 2000
QUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR
Aquest professional exerceix la seva activitat en el sector químic en les àrees de producció de plantes químiques, de cogeneració d'energia i de serveis auxiliars. Les ocupacions i llocs de treball més rellevants són els següents: Encarregat de planta química. Encarregat d'operacions de màquines per fabricar, transformar i condicionar productes químics. Supervisor d'àrea de producció d'energia. Supervisor d'àrea de serveis auxiliars. Supervisor de refineries de petroli i gas natural. Cap d'equip en instal·lacions de tractament químic. Cap d'equip en magatzems en indústries químiques. Cap de parc de tancs en indústries químiques. Cap de zona de recepció i expedició de matèries i productes químics. Supervisor de sistemes de control. Supervisor de cambra de control. Supervisor d'àrea en plantes de química de transformació. Supervisor d'àrea de condicionat. Responsable de formulació.
MÒDULS PROFESSIONALS

Primer curs

Transport de sòlids i fluids.

Operacions bàsiques en la indústria química.

Reactors químics.

Formulació i preparació de mescles.

Preparat i emmagatzemament de productes químics.

Prevenció de riscos en indústries químiques

Horari reservat per a la docència en anglés

Formació i orientació laboral.

Segon curs

Organització i gestió en indústries químiques.

Generació i recuperació d’energia.

Manteniment electromecànic en indústries de procés.

Regulació i control de procés químic.

Projecte d’indústries de procés químic.

Empresa i iniciativa emprenedora

Horari reservat per a la docència en anglés

Formació en centres de treball

COM S'ACCEDIX

Accés directe:

(Criteris en ordre de prioritat)

Estar en possessió del títol de Batxillerat LOMQE modalitat BC,  de Batxillerat LOE modalitat BCT, de Batxillerat LOGSE modalitats: BCNS o BT. De Batxillerat Experimental modalitats BCN o BTI; o haver superat les opcions A, ó B de COU.

Estar en possessió del títol de Batxillerat LOE /LOGSE. Haver superat el segon curs de qualsevol altra modalitat de Batxillerat Experimental. Opcions C, D de COU o Preu superats .

Estar en possessió del títol de Tècnic/a de Formació Professional LOE /LOGSE amb prioritat per a qui hagueren superat algun cicle de grau mitjà de la mateixa família professional a què pertanga el cicle a què pretenguen accedir. 

Estar en possessió del títol de Formació Professional de Segon Grau o altres titulacions equivalents a efectes acadèmics. Tindre una titulació universitària a la qual es va accedir sense complir cap dels requisits anteriors.

Accés a través de prova:

Sense complir cap dels requisits acadèmics anteriors, tindre 19 anys d’edat o complir-los durant l’any en curs i superar la corresponent prova d’accés.

CENTRES ON S'IMPARTEIX EL CICLE

ACTUALMENT NO EXISTEIX CAP CENTRE QUE IMPARTISCA AQUEST MÒDUL EN AQUESTA CIUTAT

TITULACIÓ QUE S'OBTÉ:

TÈCNIC SUPERIOR EN LABORATORI D’ANÀLISI I DE CONTROL DE QUALITAT.

El títol de Tècnic Superior en Laboratori d’anàlisi i de control de qualitat permet l’accés directe a les ensenyances conduents als títols universitaris de grau en els condicions d’admissió que s’establisquen.