Skip to content

T. Xarxes i Estacions de Tractament d'Aigües (LOE)

Hores: 2000
QUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR
Les persones que obtenen aquest títol exerceixen la seua activitat professional en l'Administració i en empreses dedicades a realitzar el muntatge, l'operació i el manteniment de xarxes de, proveïment, sanejament, i interiors d'edificis, així com en empreses del sector de tractament i potabilització de l'aigua, i del sector de la depuració d'aigües residuals.
MÒDULS PROFESSIONALS

PRIMER CURS

1559. Replanteig en xarxes d’aigua.

1560. Estacions de tractament d’aigües.

1561. Instal·lacions elèctriques en xarxes d’aigua.

1562. Tècniques de mecanitzat i unió.

1563. Muntatge i posada en servei de xarxes d’aigua.

1567. Hidràulica i xarxes d’aigua.

CV0001. Anglés tècnic I-M. Horari reservat per a la docència en anglés

1570. Formació i orientació laboral.

SEGON CURS

0310. Muntatge i manteniment d’instal·lacions d’aigua.

1564. Qualitat de l’aigua.

1565. Construcció en xarxes i estacions de tractament d’aigua.

1566. Manteniment d’equips i instal·lacions.

1568. Manteniment de xarxes.

1569. Empresa i iniciativa emprenedora.

CV0002. Anglés tècnic II-M. Horari reservat per a la docència en anglés

1571. Formació en centres de treball.

COM S'ACCEDIX

Accés directe:

Graduats en Educació Secundària Obligatòria.

Titulats de Formació Professional de primer grau (Tècnic Auxiliar).

Titulats en Formació Professional bàsica, amb les preferències establides en la normativa vigent.

Titulats de Formació Professional de grau mitjà (Tècnic).

Tindre 2n de BUP aprovat.

Haver superat el segon curs del primer cicle experimental de reforma dels ensenyaments mitjans.

Haver superat, dels ensenyaments d’Arts Aplicades i Oficis Artístics, el tercer curs del Pla de 1963 o segon de comuns experimental.

Altres titulacions equivalents a efectes acadèmics.

Accés mitjançant prova:

Sense complir cap dels requisits acadèmics d’accés directe, tindre dèsset anys d’edat o complir-los durant l’any en curs, i superar la corresponent prova d’accés.

CENTRES ON S'IMPARTEIX EL CICLE

ACTUALMENT NO EXISTEIX CAP CENTRE QUE IMPARTISCA AQUEST MÒDUL EN AQUESTA CIUTAT

TITULACIÓ QUE S'OBTÉ:

TÈCNIC EN XARXES I ESTACIONS DE TRACTAMENT D’AIGÜES

MÒDULS A QUE DONA ACCÉS