Skip to content

Disseny de còmic

Hores: 2000
QUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR
Elaborar obra original de còmic de qualitat formal i funcional a partir d'un projecte propi o d'un encàrrec professional determinat. Planificar la realització del projecte mitjançant la definició dels recursos expressius, formals, funcionals, estètics i tècnics més adequats. Desenvolupar les diferents fases del projecte i els controls de qualitat corresponents per a obtindre un producte final que complisca amb els objectius gràfics, comunicatius i expressius exigibles a nivell professional.
MÒDULS PROFESSIONALS
 • Primer curs
  • Fonaments de la representació i l’expressió visual
  • Teoria de la imatge
  • Mitjans informàtics
  • Història del còmic
  • Dibuix aplicat al còmic
  • Tècniques d’expressió gràfica
  • Guió i estructura narrativa
  • Representació espacial aplicada
  • Projectes de còmic
  • Formació i Orientació Laboral
  • Idioma estranger
 • Segon curso
  • Mitjans informàtics
  • Fotografia
  • Història del còmic
  • Dibuix aplicat al còmic
  • Tècniques d’expressió gràfica
  • Producció gràfica industrial
  • Representació espacial aplicada
  • Projectes de còmic
  • Empresa i iniciativa emprenedora
  • Idioma estranger
  • Projecte integrat
  • Formació pràctica en empreses
COM S'ACCEDIX

Accés directe:

(Criteris en ordre de prioritat)

Estar en possessió del títol de Batxillerat *LOMCE modalitat *BC; de Batxillerat LOE modalitat *BCT; de Batxillerat LOGSE modalitats *BCNS o *BT. De Batxillerat Experimental modalitats BCN o *BTI; o haver superat les opcions A, B de COU.

Estar en possessió del títol de Batxillerat LOE /LOGSE. Haver superat el segon curs de qualsevol altra modalitat de Batxillerat Experimental. Opcions C, D de *Cou o *Preu superats.

Estar en possessió del títol de Tècnic/a de Formació Professional LOE /LOGSE amb prioritat per a qui haguera superat algun cicle de grau mitjà de la mateixa família professional a què pertanga el cicle al fet que pretenguen accedir.

Estar en possessió del títol de Formació Professional de Segon Grau o altres titulacions equivalents a efectes acadèmics. Tindre una titulació universitària a la qual es va accedir sense complir cap dels requisits anteriors.

Accés mitjançant prova:

Sense complir cap dels requisits acadèmics anteriors, tindre 19 anys d’edat o complir-los durant l’any en curs i superar la corresponent prova d’accés.

TITULACIÓ QUE S'OBTÉ:

Tècnic Superior d’Arts plàstiques i disseny en Còmic