Skip to content

T.S. Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa (LOE)

Hores: 2000
QUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR
Tècnic en administració de sistemes.Responsable d'informàtica. Tècnic en servicis d'Internet. Tècnic en servicis de missatgeria electrònica. Personal de suport i suport tècnic. Tècnic en teleasistencia. Tècnic en administració de base de dades. Tècnic de xarxes. Supervisor de sistemes. Tècnic en servicis de comunicacions. Tècnic en entorns web.
MÒDULS PROFESSIONALS

Primer curs:

Planificació i administració de xarxes.

Implantació de sistemes operatius.

Fonaments de maquinari.

Gestió de bases de dades.

Llenguatges de marques i sistemes de gestió d’informació.

Formació i orientació laboral.

Horari reservat per al mòdul impartit en anglés.

 

Segon curs:

Administració de sistemes operatius.

Servicis de xarxa i Internet.

Implantació d’aplicacions web.

Administració de sistemes gestors de bases de dades.

Seguretat i alta disponibilitat.

Empresa i iniciativa emprenedora.

Projecte d’administració de sistemes informàtics en xarxa.

Horari reservat per al mòdul impartit en anglés.

Formació en Centres de Treball.

COM S'ACCEDIX

Accés directe:

(Criteris en ordre de prioritat)

Estar en possessió del títol de Batxillerat LOMQE modalitat BC,  de Batxillerat LOE modalitat BCT, de Batxillerat LOGSE modalitats: BCNS o BT. De Batxillerat Experimental modalitats BCN o BTI; o haver superat les opcions A, ó B de COU.

Estar en possessió del títol de Batxillerat LOE /LOGSE. Haver superat el segon curs de qualsevol altra modalitat de Batxillerat Experimental. Opcions C, D de COU o Preu superats .

Estar en possessió del títol de Tècnic/a de Formació Professional LOE /LOGSE amb prioritat per a qui hagueren superat algun cicle de grau mitjà de la mateixa família professional a què pertanga el cicle a què pretenguen accedir.

Estar en possessió del títol de Formació Professional de Segon Grau o altres titulacions equivalents a efectes acadèmics. Tindre una titulació universitària a la qual es va accedir sense complir cap dels requisits anteriors.

Accés a través de prova:

Sense complir cap dels requisits acadèmics anteriors, tindre 19 anys d’edat o complir-los durant l’any en curs i superar la corresponent prova d’accés.

CENTRES ON S'IMPARTEIX EL CICLE
TITULACIÓ QUE S'OBTÉ:

TÈCNIC SUPERIOR EN ADMINISTRACIÓ DE SISTEMES INFORMÀTICS EN XARXA.

El títol de Tècnic Superior en Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa permet l’accés directe als ensenyaments conduents als títols universitaris de grau en les condicions d’admissió que s’establisquen.