Skip to content

T.S. Animació Sociocultural i Turística (LOE)

Hores: 2000
QUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR
Coordinador/a de temps lliure educatiu infantil i juvenil. Director/a de temps lliure educatiu infantil i juvenil. Responsable de projectes de temps lliure educatiu infantil i juvenil. Coordinador/a de campaments, d'albergs de joventut, de cases de colònies, de granges-escoles, d'aules de cases de joventut i escoles de naturalesa. Director/a de campaments, d'albergs de joventut, de cases de colònies, de granges-escoles, d'aules de cases de joventut i escoles de naturalesa. Monitor/a de temps lliure. Animador/a sociocultural. Dinamitzador/a comunitari. Assessor/a per al sector associatiu. Tècnic comunitari. Gestor/a d'associacions. Tècnic/a de servicis culturals. Animador/a cultural. Informador/a juvenil. Animador/a d'hotel. Animador/a de vetlades i espectacles. Animador/a d'activitats recreatives a l'aire lliure en complexos turístics. Cap/a de departament en animació turística.
MÒDULS PROFESSIONALS

Primer curs:

Metodologia de la intervenció social.

Dinamització grupal.

Animació i gestió cultural.

Desenrotllament comunitari.

Context de l’animació sociocultural.

Anglés.

Formació i orientació laboral.

Horari reservat per a la docència en anglés.

 

Segon curs:

Activitats d’oci i temps lliure.

Animació turística.

Informació juvenil.

Intervenció socioeducativa amb jóvens.

Primers auxilis.

Empresa i iniciativa emprenedora.

Horari reservat per a la docència en anglés.

Formació en centres de treball.

Projecte d’animació sociocultural i turística.

COM S'ACCEDIX

Accés directe:

(Criteris en ordre de prioritat)

Estar en possessió del títol de Batxillerat LOMQE modalitats BHCS, de Batxillerat LOE modalitat BHCS; de Batxillerat LOGSE modalitats BHCS. De Batxillerat Experimental modalitats BAG, BCHS o BL; o haver superat les opcions C, D de COU.

Estar en possessió del títol de Batxillerat LOE /LOGSE. Haver superat el segon curs de qualsevol altra modalitat de Batxillerat Experimental. Opcions A, B de Cou o Preu superats.

Estar en possessió del títol de Tècnic/a de Formació Professional LOE /LOGSE amb prioritat per a qui hagueren superat algun cicle de grau mitjà de la mateixa família professional a què pertanga el cicle a què pretenguen accedir. 

Estar en possessió del títol de Formació Professional de Segon Grau o altres titulacions equivalents a efectes acadèmics. Tindre una titulació universitària a què es va accedir sense complir cap dels requisits anteriors.

Accés a través de prova:

Sense complir cap dels requisits acadèmics anteriors, tindre 19 anys d’edat o complir-los durant l’any en curs i superar la corresponent prova d’accés.

Si s’acredita estar en possessió d’un títol de Tècnic relacionat amb aquell al qual es desitja accedir, el requisit d’edat per a la realització de la prova serà tindre díhuit anys, o complir-los durant l’any en curs.

CENTRES ON S'IMPARTEIX EL CICLE
TITULACIÓ QUE S'OBTÉ:

TÈCNIC SUPERIOR EN ANIMACIÓ SOCIOCULTURAL I TURÍSTICA.

El títol de Tècnic Superior en Animació Sociocultural i Turística permet l’accés directe aLS ENSENYAMENTS conduents als títols universitaris de grau en les condicions d’admissió que s’establisquen.