Skip to content

T.S. Desenrotllament d'Aplicacions Web (LOE)

Hores: 2000
QUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR
Programador Web. Programador Multimèdia. Desenvolupador d'aplicacions en entorns Web.
MÒDULS PROFESSIONALS

Primer curs:

Llenguatges de marques i sistemes de gestió d’informació.

Sistemes informàtics.

Bases de dades.

Programació.

Entorns de desenrotllament.

Formació i orientació laboral.

Horari reservat per al mòdul impartit en anglés.

 

Segon curs:

Desenrotllament web en entorn client.

Desenrotllament web en entorn servidor.

Desplegament d’aplicacions web.

Disseny d’interfícies web.

Projecte de Desenrotllament d’aplicacions web.

Empresa i iniciativa emprenedora.

Horari reservat per al mòdul impartit en anglés.

Formació en Centres de Treball.

COM S'ACCEDIX

Accés directe:

(Criteris en ordre de prioritat)

Estar en possessió del títol de Batxillerat LOMQE modalitat BC, de Batxillerat LOE modalitat BCT, de Batxillerat LOGSE modalitats: BCNS o BT. De Batxillerat Experimental modalitats BCN o BTI; o haver superat les opcions A, ó B de COU.

Estar en possessió del títol de Batxillerat LOE /LOGSE. Haver superat el segon curs de qualsevol altra modalitat de Batxillerat Experimental. Opcions C, D de COU o Preu superats .

Estar en possessió del títol de Tècnic/a de Formació Professional LOE /LOGSE amb prioritat per a qui hagueren superat algun cicle de grau mitjà de la mateixa família professional a què pertanga el cicle a què pretenguen accedir. 

Estar en possessió del títol de Formació Professional de Segon Grau o altres titulacions equivalents a efectes acadèmics. Tindre una titulació universitària a la qual es va accedir sense complir cap dels requisits anteriors.

Accés a través de prova:

Sense complir cap dels requisits acadèmics anteriors, tindre 19 anys d’edat o complir-los durant l’any en curs i superar la corresponent prova d’accés.

CENTRES ON S'IMPARTEIX EL CICLE
TITULACIÓ QUE S'OBTÉ:

TÈCNIC/A SUPERIOR EN DESENROTLLAMENT D’APLICACIONS WEB.

El títol de Tècnic/a Superior en Desenrotllament d’Aplicacions Web permet l’accés directe als ensenyaments conduents als títols universitaris de grau en les condicions d’admissió que s’establisquen.