Skip to content

T.S. Educació Infantil (LOE)

Hores: 2000
QUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR
Educador/a Infantil. Animador/a infantil.
MÒDULS PROFESSIONALS

Primer curs:

Didàctica de l’educación infantil

Autonomia personal i salut infantil.

Expressió i comunicació.

Desenrotllament cognitiu i motor.

Formació i orientació laboral.

Horari reservat per al mòdul impartit en anglés.

Segon curs:

El joc infantil i la seua metodologia.

Desenrotllament socioafectiu.

Habilitats socials.

Intervenció amb famílies i atenció a menors en risc social.

Primers auxilis.

Empresa i iniciativa emprenedora.

Horari reservat per al mòdul impartit en anglés.

Formació en Centres de Treball: 400 hores.

Projecte d’atenció a la infància.

COM S'ACCEDIX

Accés directe:

(Criteris en ordre de prioritat)

Estar en possessió del títol de Batxiller LOMQE modalitat BHCS, de Batxiller LOE modalitat BHCS; de batxiller LOGSE modalitat: BHCS. De Batxillerat Experimental modalitats BAG, BCHS, o BL; o haver superat l’opció C ó D de COU.

Estar en possessió del títol de Batxillerat LOE /LOGSE. Haver superat el segon curs de qualsevol altra modalitat de Batxillerat Experimental. Tindre l’opció A ó B de COU ó el Preu superat.

Estar en possessió del títol de Tècnic/a de Formació Professional LOE /LOGSE amb prioritat per a qui hagueren superat algun cicle de grau mitjà de la mateixa família professional a què pertanga el cicle a què pretenguen accedir. 

Estar en possessió del títol de Formació Professional de Segon Grau o altres titulacions equivalents a efectes acadèmics. Tindre una titulació universitària a la qual es va accedir sense complir cap dels requisits anteriors.

Accés a través de prova:

Sense complir cap dels requisits acadèmics anteriors, tindre 19 anys d’edat o complir-los durant l’any en curs i superar la corresponent prova d’accés.

CENTRES ON S'IMPARTEIX EL CICLE
TITULACIÓ QUE S'OBTÉ:

TÈCNIC SUPERIOR EN EDUCACIÓ INFANTIL.

El títol de Tècnic Superior en Educació Infantil permet l’accés directe als ensenyaments conduents als títols universitaris de grau en les condicions d’admissió que s’establisquen.