Skip to content

T.S. Ensenyament i Animació Socioesportiva (LOE)

Hores: 2000
QUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR
Les persones que obtenen aquest títol exerceixen la seua activitat professional tant en l'àmbit públic, administració general, autonòmica o local, com en entitats de caràcter privat, grans, mitjanes o petites empreses que oferisquen serveis d'ensenyament esportiu, condicionament físic, inclusió socioesportiva i recreació. La seua activitat es desenvolupa en les àrees de l'animació social, l'ensenyament fisicoesportiu en diferents contextos i edats, l'animació turística i les activitats de temps lliure educatiu infantil i juvenil, ocupant-se de la planificació, organització, dinamització i avaluació de les activitats. Així mateix, pot ocupar-se de l'organització de competicions no oficials i xicotets esdeveniments fisicoesportius per a tota mena d'usuaris i per a empreses de turisme actiu. La seua activitat es desenvolupa en instal·lacions esportives convencionals i no convencionals i en l'entorn natural, així com en instal·lacions turístiques, tals com hotels, balnearis, campaments per a turisme i ciutats de vacances. Els sectors productius d'inserció professional són els de l'esport, turisme, oci i temps lliure educatiu infantil i juvenil.
MÒDULS PROFESSIONALS

PRIMER CURS

1124. Dinamització grupal.

1136. Valoració de la condició física i intervenció en accidents.

1138. Jocs i activitats físic-recreatives i d’animació turística.

1139. Activitats fisicoesportives individuals.

1143. Metodologia de l’ensenyament d’activitats fisicoesportives

1145. Formació i orientació laboral.

CV0003. Inglés tècnic I-S / Horari reservat per a la docència en anglés

SEGON CURS

1123. Activitats d’oci i temps lliure.

1137. Planificació de l’animació socioesportiva.

1140. Activitats fisicoesportives d’equip.

1141. Activitats fisicoesportives de *implementos.

1142. Activitats fisicoesportives per a la inclusió social.

CV0004. Inglés tècnic II-S / Horari reservat per a la docència en anglés

1146. Empresa i iniciativa emprenedora.

1144. Projecte d’ensenyament i animació socioesportiva.

1147. Formació en centres de treball.

COM S'ACCEDIX

Accés directe:

(Criteris en ordre de prioritat)

Estar en possessió del títol de Batxillerat LOE modalitat BHCS; de Batxillerat LOGSE modalitat BHCS; de Batxillerat LOMQE modalitat BHCS. De Batxillerat Experimental modalitats BAG, BCHS o BL; o haver superat l’opció C o D de COU.

Estar en possessió del títol de Batxillerat LOE/LOGSE. Haver superat el segon curs d’altres modalitats de Batxillerat Experimental. Tindre l’opció A o B de COU o el Preu superat.

Estar en possessió del títol de Tècnic/a de Formació Professional LOE /LOGSE amb prioritat per a qui haguera superat algun cicle de grau mitjà de la mateixa família professional a què pertanga el cicle al fet que pretenguen accedir.

Estar en possessió del títol de Formació Professional de Segon Grau o altres titulacions equivalents a efectes acadèmics. Tindre una titulació universitària a la qual es va accedir sense complir cap dels requisits anteriors.

Accés mitjançant prova:

Sense complir cap dels requisits acadèmics anteriors, tindre 19 anys d’edat o complir-los durant l’any en curs i superar la corresponent prova d’accés.

CENTRES ON S'IMPARTEIX EL CICLE
TITULACIÓ QUE S'OBTÉ:

TÈCNIC SUPERIOR EN ENSENYAMENT I ANIMACIÓ SOCIOESPORTIVA

1. El títol de Tècnic Superior en ensenyament i animació socioesportiva permet l’accés a qualsevol altre cicle formatiu de grau mitjà o de grau superior, segons el que s’estableix en els articles 44.2 i 41.3 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació.

2. El títol de Tècnic Superior en ensenyament i animació socioesportiva permetrà l’accés als estudis universitaris de grau, segons el que s’estableix en l’article 44.3 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig.

TITULACIONS EQUIVALENTS:

Conforme la norma vigent, tenen els mateixos efectes professionals i acadèmics les següents titulacions:

Tècnic Superior en Animació d’Activitats Físiques i Esportives.