Skip to content

T.S. Promoció d'Igualtat de Gènere (LOE)

Hores: 2000
QUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR
Promotor o promotora d'igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i hòmens. Promotor o promotora per a la igualtat efectiva de dones i hòmens. Tècnic o tècnica de suport en matèria d'igualtat efectiva de dones i hòmens.
MÒDULS PROFESSIONALS

Primer curs:

Habilitats socials.

Metodologia de la intervenció social.

Desenrotllament comunitari.

Prevenció de la violència de gènere.

Àmbits d’intervenció per a la promoció d’igualtat.

Participació social de les dones.

Formació i orientació laboral.

Empresa i iniciativa emprenedora.

Anglés Tècnic/Horari reservat per al mòdul impartit en anglés.

Segon curs:

Primers auxilis.

Informació i comunicació amb perspectiva de gènere.

Promoció de l’ocupació femenina.

Intervenció socioeducativa per a la igualtat.

Projecte de promoció d’igualtat de gènere.

Anglés Tècnic/Horari reservat per al mòdul impartit en anglés.

Formació en Centres de Treball.

COM S'ACCEDIX

Accés directe:

(Criteris en ordre de prioritat)

Estar en possessió del títol de Batxiller LOMQE modalitat BHCS; de Batxiller LOE modalitat BHCS; de batxiller LOGSE modalitat: BHCS. De Batxillerat Experimental modalitats BAG, BCHS, o BL; o haver superat l’opció C ó D de COU.

Estar en possessió del títol de Batxillerat LOE /LOGSE. Haver superat el segon curs de qualsevol altra modalitat de Batxillerat Experimental. Tindre l’opció A ó B de COU ó el Preu superat.

Estar en possessió del títol de Tècnic/a de Formació Professional LOE /LOGSE amb prioritat per a qui hagueren superat algun cicle de grau mitjà de la mateixa família professional a què pertanga el cicle a què pretenguen accedir.

Estar en possessió del títol de Formació Professional de Segon Grau o altres titulacions equivalents a efectes acadèmics. Tindre una titulació universitària a la qual es va accedir sense complir cap dels requisits anteriors.

Accés a través de prova:

Sense complir cap dels requisits acadèmics anteriors, tindre 19 anys d’edat o complir-los durant l’any en curs i superar la corresponent prova d’accés.

CENTRES ON S'IMPARTEIX EL CICLE
TITULACIÓ QUE S'OBTÉ:

TÈCNIC SUPERIOR EN PROMOCIÓ D’IGUALTAT DE GÈNERE.

El títol de Tècnic Superior en Promoció d’Igualtat de Gènere permet l’accés directe als ensenyaments conduents als títols universitaris de grau en les condicions d’admissió que s’establisquen.