Skip to content

T. Aprofitament i Conservació del Medi Natural (LOE)

Hores: 2000
QUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR
Treballador qualificat en activitats forestals. Treballador especialista en aprofitaments de fustes, suro i llenyes. Maquinista de procesadora forestal.Tractorista. Motoserrista, tallador, trozador. Surer. Treballador especialista en treballs d'altura en els arbres. Treballador especialista d'empreses de repoblació. Treballador especialista d'empreses que realitzen treballs de correcció hidrologicoforestal. Treballador especialista d'empreses que realitzen tractaments selvícoles. Treballador especialista d' empreses que realitzen treballs de construcció i mantenimiento de camins. Treballador especialista per compte propi en treballs de repoblació i tractaments selvícoles. Planterista. Treballador en vivers, en general. Treballador qualificat per compte propi en hortes, vivers i jardins. Treballador qualificat per compte d'altri en hortes, vivers i jardins. Treballador qualificat en propagació de plantes en viver. Treballador qualificat en cultiu de plantes en viver.Treballador especialista en recol·lecció de llavors i fruits en altura. Treballador qualificat en producció de llavors. Aplicador de productes fitosanitaris. Empeltador. Treballador especialitzat en inventari, seguiment i adequació de l'hàbitat natural i d'espècies aqüícoles continentals i cinegètiques. Treballador especialitzat en repoblacions d'espècies cinegètiques, piscícoles i . Treballador qualificat per compte propi o aliena en activitats forestals i semblants. Auxiliar en treballs de control legal de depredadors o espècies invasores. Guia d'activitats de turisme cinegeticopiscícola.
MÒDULS PROFESSIONALS

Primer curs:

Fonaments agronòmics.

Principis de sanitat vegetal.

Repoblacions forestals i tractaments silvícoles.

Producció de planta forestal en viver.

Maquinària i instal·lacions forestals.

Formació i orientació laboral.

Horari reservat per al mòdul impartit en anglés.

 

Segon curs:

Control fitosanitari.

Aprofitament del medi natural.

Conservació de les espècies cinegètiques i piscícoles.

Prevenció d’incendis forestals.

Ús públic en espais naturals.

Empresa i iniciativa emprenedora.

Horari reservat per al mòdul impartit en anglés.

Formació en Centres de Treball.

COM S'ACCEDIX

Accés directe:

Graduats en Educació Secundària Obligatòria.

Titulats de Formació Professional de primer grau (Tècnic Auxiliar).

Titulats de Formació Professional de grau mitjà (Tècnic).

Tindre 2n de BUP aprovat.

Haver superat el segon curs del primer cicle experimental de reforma de les ensenyances mitges.

Haver superat, de les ensenyances d’Arts Aplicades i Oficis Artístics, el tercer curs del Pla de 1963 o segon de comuns experimental.

Altres titulacions equivalents a efectes acadèmics.

 

Accés a través de prova:

Sense complir cap dels requisits acadèmics d’accés directe, tindre dèsset anys d’edat o complir-los durant l’any en curs, i superar la corresponent prova d’accés.

CENTRES ON S'IMPARTEIX EL CICLE

ACTUALMENT NO EXISTEIX CAP CENTRE QUE IMPARTISCA AQUEST MÒDUL EN AQUESTA CIUTAT

TITULACIÓ QUE S'OBTÉ:

TÈCNIC EN APROFITAMENT I CONSERVACIÓ DEL MEDI NATURAL.

L’alumnat que obtinga la titulació podrà accedir als estudis de Batxillerat.

 

O continuar altres estudis de Formació Professional.

 

TITULACIONS EQUIVALENTS:

Conforme la norma vigent, tenen els mateixos efectes professionals les titulacions següents:

 

Tècnic Auxiliar en Forestal, branca Agrària.

Tècnic en Treballs Forestals i de Conservació del Medi Natural.