Skip to content

T. Construcció (LOE)

Hores: 2000
QUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR
Les persones que obtenen aquest títol exerceixen la seua activitat en el sector de la construcció, en xicotetes, mitjanes i grans empreses constructores i en Administracions públiques, ja siga per compte d'altri o pròpia, desenvolupant treballs d'obra de paleta i/o de formigó per a la construcció, rehabilitació, manteniment i reforma en edificació i obra civil. Les ocupacions i llocs de treball més rellevants són els següents: – Cap d'equip de fàbriques d'obra de paleta. – Cap d'equip d'obrers d'urbanització. – Cap d'equip d'encofradors. – Cap d'equip de ferralla. – Cap de taller de ferralla. – Cap d'equip d'obrers de cobertes. – Cap d'equip i/o encarregat d'alicatadors i soladors. – Obrer. – Colocador de rajola caravista. – Colocador de bloc prefabricat. – Obrer tabiquer. – Obrer pedra construcció. – Mamposter. – Oficial de mires. – Obrer d'urbanització. – Pavimentador amb llambordes. – Pavimentador amb rajoles i lloses. – Pavimentador a força de formigó. – Pouer en xarxes de sanejament. – Encofrador. – Encofrador d'edificació. – Encofrador d'obra civil. – Ferrallista. – Obrer de cobertes. – Teixador. – Muntador de teula. – Pissarrista. – Colocador de pissarra. – Muntador de cobertes de panells i xapes. – Aplicador de revestiments continus de façanes. – Alicatador– solador. – Instal·lador de sistemes d'impermeabilització en edificis i obra civil. – Impermeabilizador de terrasses.
MÒDULS PROFESSIONALS
Primer curs
Construcció
Interpretació de plans de construcció
Fàbriques
Revestiments
Formigó armat
Formació i orientació laboral
Paviments, entaulellats i xapats
Horari reservat per a la docència en anglés
Segon curs
Encofrats
Organització de treballs de construcció
Obres d’urbanització
Cobertes
Impermeabilitzants i aïllaments
Empresa i iniciativa emprenedora
Formació en centres de treball
Horari reservat per a la docència en anglés
COM S'ACCEDIX

Accés directe:

Graduats en Educació Secundària Obligatòria.

Titulats de Formació Professional de primer grau (Tècnic auxiliar).

Titulats de Formació Professional de grau mitjà (Tècnic).

Tindre el 2n de BUP aprovat.

Haver superat el segon curs del primer cicle experimental de reforma dels ensenyaments mitjans.

Haver superat, dels ensenyaments d’Arts Aplicades i Oficis Artístics, el tercer curs del pla de 1963 o segon de comuns experimental.

Altres titulacions equivalents a efectes acadèmics.

 

Accés a través de prova:

Sense complir cap dels requisits acadèmics d’accés directe, tindre dèsset anys d’edat o complir-los durant l’any en curs, i superar la corresponent prova d’accés.

CENTRES ON S'IMPARTEIX EL CICLE

ACTUALMENT NO EXISTEIX CAP CENTRE QUE IMPARTISCA AQUEST MÒDUL EN AQUESTA CIUTAT

TITULACIÓ QUE S'OBTÉ:

Técnic en Construcció.

MÒDULS A QUE DONA ACCÉS