Skip to content

T.P.B. Manteniment de Vivendes

Hores: 2000
QUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR
Ajudant de pintor/a. Ajudant de manteniment d'instal·lacions electrotècniques. Ajudant de lampista/a. Ajudant muntador/a d'equips de calefacció. Ajudant mantenedor/a d'equips de calefacció. Ajudant muntador/a d'equips de climatització. Ajudant mantenedor/a d'equips de climatització. Instal·lador/a de xarxes de subministrament i distribució d'aigua. Muntador/a de mobles prefabricats de fusta o similars.
MÒDULS PROFESSIONALS

Manteniment bàsic d’instal·lacions electrotècniques en habitatges.

Operacions de conservació en l’habitatge i muntatge d’accessoris.

Xarxes d’evacuació.

Lampisteria i calefacció bàsica.

Muntatge d’equips de climatització.

Ciències aplicades I.

Ciències aplicades II.

Comunicació i societat I.

Comunicació i societat II.

Formació en centres de treball.

COM S'ACCEDIX

Podran accedir a estes ensenyances els alumnes i les alumnes que complisquen simultàniament els requisits següents:

Tindre complits quinze anys, o complir-los durant l’any natural en curs, i no superar els dèsset anys d’edat en el moment de l’accés ni durant l’any natural en curs.

Haver cursat el primer cicle d’Educació Secundària Obligatòria o, excepcionalment, haver cursat el segon curs d’Educació Secundària Obligatòria.

Haver sigut proposat per l’equip docent als pares, mares o tutors legals per a la incorporació a un cicle de Formació Professional Bàsica.

CENTRES ON S'IMPARTEIX EL CICLE

ACTUALMENT NO EXISTEIX CAP CENTRE QUE IMPARTISCA AQUEST MÒDUL EN AQUESTA CIUTAT

TITULACIÓ QUE S'OBTÉ:

Títol Professional Bàsic en MANTENIMENT DE VIVENDES.

  • Este títol professional bàsic permet l’accés a tots els cicles formatius de grau mitjà.
  • Este títol tindrà preferència per a l’admissió a tots els títols de grau mitjà dels famílies professionals d’: Instal·lació i Manteniment. Edificació i Obra civil. Electricitat i Electrònica. Fusteria i Moble.