Skip to content

T. Preimpressió Digital (LOE)

Hores: 2000
QUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR
Tècnic en preimpressió. Tècnic en tractament de textos. Tècnic en tractament d'imatges. Maquetador/compaginador digital. Tècnic en publicacions electrónicas/multimedia. Preparador d'arxius digitals. Escanista/especialista de color. Tècnic en imposició digital. Operador d'equips de filmació d'ordinador a planxa (computer to plate-CTP) . Operador d'equips de filmació d'ordinador a pantalla (computer to screen-CTS) . Operador d'equips de filmació d'ordinador a fotopolímero (computer to photopolymer-CTP) . Tècnic en impressió digital.
MÒDULS PROFESSIONALS

Primer curs:

Tractament de textos.

Tractament d’imatge en mapa de bits.

Identificació de materials en preimpressió.

Acoblament de publicacions electròniques.

Formació i orientació laboral.

Horari reservat per al mòdul impartit en anglés.

 

Segon curs:

Imposició i obtenció digital de la forma impressora.

Impressió digital.

Compaginació.

Il·lustració vectorial.

Empresa i iniciativa emprenedora.

Horari reservat per al mòdul impartit en anglés.

Formació en Centres de Treball.

COM S'ACCEDIX

Accés directe:

Graduats en Educació Secundària Obligatòria.

Titulats de Formació Professional de primer grau (Tècnic auxiliar).

Titulats de Formació Professional de grau mitjà (Tècnic).

Tindre el 2n de BUP aprovat.

Haver superat el segon curs del primer cicle experimental de reforma dels ensenyaments mitjans.

Haver superat, dels ensenyaments d’Arts Aplicades i Oficis Artístics, el tercer curs del pla de 1963 o segon de comuns experimental.

Altres titulacions equivalents a efectes acadèmics.

 

Accés a través de prova:

Sense complir cap dels requisits acadèmics d’accés directe, tindre dèsset anys d’edat o complir-los durant l’any en curs, i superar la corresponent prova d’accés.

CENTRES ON S'IMPARTEIX EL CICLE
TITULACIÓ QUE S'OBTÉ:

TÈCNIC EN PREIMPRESSIÓ DIGITAL.

L’alumnat que obtinga la titulació podrà accedir als estudis de Batxillerat.

O continuar altres estudis de Formació Professional.

 

TITULACIONS EQUIVALENTS:

Conforme la norma vigent, tenen els mateixos efectes professionals les titulacions següents:

Tècnic Auxiliar en Composició, branca Arts Gràfiques. (FP1)

Tècnic Auxiliar en Reproducció Fotomecànica, branca Arts Gràfiques. (FP1)

Tècnic Auxiliar en Fotocomposició, Mòdul Professional Experimental nivell III branca Arts Gràfiques. (FP1)

Conforme la norma vigent, tenen els mateixos efectes professionals i acadèmics les titulacions següents:

Tècnic en Preimpressió en Arts Gràfiques. (LOGSE)