Skip to content

T. Producció Agropecuària (LOE)

Hores: 200
QUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR
Treballador qualificat per compte d'altri en cultius i ramaderia. Treballador qualificat per compte propi en cultius i ramaderia. Agricultor. Horticultor. Fruticultor. Floricultor. Criador de bestiar. Avicultor. Apicultor. Productor de llet. Productor d'ous. Operador de maquinària agrícola i ramadera.
MÒDULS PROFESSIONALS

Primer curs:

Fonaments agronòmics.

Fonaments zootècnics.

Implantació de cultius.

Taller i equips de tracció.

Infraestructures i instal·lacions agrícoles.

Principis de sanitat vegetal.

Formació i orientació laboral.

Horari reservat per al mòdul impartit en anglés.

 

Segon curs:

Producció agrícola.

Producció de llet, ous i animals per a vida.

Producció de carn i altres produccions ramaderes.

Control fitosanitari.

Empresa i iniciativa emprenedora.

Horari reservat per al mòdul impartit en anglés.

Formació en Centres de Treball.

COM S'ACCEDIX

Accés directe:

Graduats en Educació Secundària Obligatòria.

Titulats de Formació Professional de primer grau (Tècnic auxiliar).

Titulats de Formació Professional de grau mitjà (Tècnic).

Tindre el 2n de BUP aprovat.

Haver superat el segon curs del primer cicle experimental de reforma dels ensenyaments mitjans.

Haver superat, dels ensenyaments d’Arts Aplicades i Oficis Artístics, el tercer curs del pla de 1963 o segon de comuns experimental

Altres titulacions equivalents a efectes acadèmics

 

Accés a través de prova:

Sense complir cap dels requisits acadèmics d’accés directe, tindre dèsset anys d’edat o complir-los durant l’any en curs, i superar la corresponent prova d’accés.

CENTRES ON S'IMPARTEIX EL CICLE

ACTUALMENT NO EXISTEIX CAP CENTRE QUE IMPARTISCA AQUEST MÒDUL EN AQUESTA CIUTAT

TITULACIÓ QUE S'OBTÉ:

TÈCNIC EN PRODUCCIÓ AGROPECUÀRIA.

L’alumnat que obtinga la titulació podrà accedir als estudis de Batxillerat.

O continuar altres estudis de Formació Professional.

 

TITULACIONS EQUIVALENTS

Conforme la norma vigent, tenen els mateixos efectes professionals les titulacions següents

Tècnic Auxiliar en Economia Familiar Rural, branca Agrària. (FP1)

Tècnic Auxiliar en Explotacions Agrícoles Extensives, branca Agrària. (FP1)

Tècnic Auxiliar en Explotacions Agropecuàries, branca Agrària. (FP1)

Tècnic Auxiliar en Mecànica Agrícola, branca Agrària. (FP1)

Tècnic Auxiliar en Agropecuària, branca Agrària. (FP1)

Tècnic Auxiliar en Explotacions Agrícoles Intensives, branca Agrària. (FP1)

Tècnic Auxiliar en Fructicultura, branca Agrària. (FP1)

Tècnic Auxiliar en Horticultura, branca Agrària. (FP1)

Tècnic Auxiliar en Fitopatologia, branca Agrària. (FP1)

Tècnic Auxiliar en Explotacions Ramaderes sense Terra, branca Agrària. (FP1)

Conforme la norma vigent, tenen els mateixos efectes professionals i acadèmics les titulacions següents

Tècnic en Explotacions Agràries Extensives. (LOGSE)

Tècnic en Explotacions Agrícoles Intensives. (LOGSE)

Tècnic en Explotacions Ramaderes. (LOGSE)