Skip to content

T.S. Audiologia Protètica (LOE)

Hores: 2000
QUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR
Tècnic superior en audioprotési. Tècnic especialista audioprotetista. Tècnic en elaboració de motles i protectors auditius. Tècnic en mesurament de nivell sonor. Audiometrista.
MÒDULS PROFESSIONALS

Primer curs:

Característiques anatomosensorials auditives.

Tecnologia electrònica en audiopròtesi.

Acústica i elements de protecció sonora.

Audició i comunicació verbal.

Formació i orientació laboral.

Horari reservat per al mòdul impartit en anglés.

Segon curs:

Elaboració de motles i protectors auditius.

Elecció i adaptació de pròtesis auditives.

Atenció a l’hipoacústic.

Empresa i iniciativa emprenedora.

Horari reservat per al mòdul impartit en anglés.

Formació en Centres de treball: 400 hores

Projecte d’Audiologia protèsica.

COM S'ACCEDIX

Accés directe:

(Criteris en ordre de prioritat)

Estar en possessió del títol de Batxillerat LOMQE modalitat BC, de Batxillerat LOE modalitat BCT, de Batxillerat LOGSE modalitats: BCNS o BT. De Batxillerat Experimental modalitats BCN o BTI; o haver superat les opcions A, ó B de COU.

Estar en possessió del títol de Batxillerat LOE /LOGSE. Haver superat el segon curs de qualsevol altra modalitat de Batxillerat Experimental. Opcions C, D de COU o Preu superats .

Estar en possessió del títol de Tècnic/a de Formació Professional LOE /LOGSE amb prioritat per a qui hagueren superat algun cicle de grau mitjà de la mateixa família professional a què pertanga el cicle a què pretenguen accedir. 

Estar en possessió del títol de Formació Professional de Segon Grau o altres titulacions equivalents a efectes acadèmics. Tindre una titulació universitària a la qual es va accedir sense complir cap dels requisits anteriors.

Accés a través de prova:

Sense complir cap dels requisits acadèmics anteriors, tindre 19 anys d’edat o complir-los durant l’any en curs i superar la corresponent prova d’accés.

CENTRES ON S'IMPARTEIX EL CICLE

ACTUALMENT NO EXISTEIX CAP CENTRE QUE IMPARTISCA AQUEST MÒDUL EN AQUESTA CIUTAT

TITULACIÓ QUE S'OBTÉ:

TÈCNIC SUPERIOR EN AUDIOLOGIA PROTÈSICA.

El títol de Tècnic Superior en Audiologia protèsica permet l’accés directe a les ensenyances conduents als títols universitaris de grau en els condicions d’admissió que s’establisquen.