Skip to content

T.S. Desenrotllament i Fabricació de Productes Ceràmics (LOE)

Hores: 2000
QUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR
Tècnic de laboratori d'investigació i desenrotllament de producte. Comercial d'assistència tècnica en indústries de pastes, esmalts i pigments ceràmics. Tècnic de programació i control de la producció en indústries ceràmiques. Tècnic de programació i control de la producció en indústries de pigments i esmalts ceràmics. Tècnic de gestió de qualitat en indústries ceràmiques. Tècnic de gestió de qualitat en indústries de pigments i esmalts ceràmics. Tècnic de laboratori de control de qualitat en indústries ceràmiques. Tècnic de laboratori de control de qualitat en indústries de pigments i esmalts ceràmics. Tècnic de gestió de medi ambient en indústries ceràmiques. Tècnic de gestió de medi ambient en indústries de pigments i esmalts ceràmics.
MÒDULS PROFESSIONALS

Primer curs:

Fabricació de pastes ceràmiques i productes ceràmics conformats.

Fabricació de frites, pigments i esmalts ceràmics.

Gestió de la qualitat, prevenció de riscos laborals i protecció ambiental.

Programació de la producció.

Control de processos de fabricació de productes ceràmics.

Formació i orientació laboral.

Horari reservat per al mòdul impartit en anglés.

Segon curs:

Desenrotllament de pastes ceràmiques.

Desenrotllament de frites, pigments i esmalts ceràmics.

Desenrotllament de productes ceràmics.

Ceràmiques avançades.

Empresa i iniciativa emprenedora.

Horari reservat per al mòdul impartit en anglés.

Formació en Centres de Treball: 400 hores.

Projecte de fabricació de productes ceràmics.

COM S'ACCEDIX

Accés directe:

(Criteris en ordre de prioritat)

Estar en possessió del títol de Batxillerat LOMQE modalitat BC, Batxillerat LOE modalitat BCT, de Batxillerat LOGSE modalitats: BCNS o BT. De Batxillerat Experimental modalitats BCN o BTI; o haver superat les opcions A, ó B de COU.

Estar en possessió del títol de Batxillerat LOE /LOGSE. Haver superat el segon curs de qualsevol altra modalitat de Batxillerat Experimental. Opcions C, D de COU o Preu superats .

Estar en possessió del títol de Tècnic/a de Formació Professional LOE /LOGSE amb prioritat per a qui hagueren superat algun cicle de grau mitjà de la mateixa família professional a què pertanga el cicle a què pretenguen accedir.

Estar en possessió del títol de Formació Professional de Segon Grau o altres titulacions equivalents a efectes acadèmics. Tindre una titulació universitària a la qual es va accedir sense complir cap dels requisits anteriors.

Accés a través de prova:

Sense complir cap dels requisits acadèmics anteriors, tindre 19 anys d’edat o complir-los durant l’any en curs i superar la corresponent prova d’accés.

CENTRES ON S'IMPARTEIX EL CICLE

ACTUALMENT NO EXISTEIX CAP CENTRE QUE IMPARTISCA AQUEST MÒDUL EN AQUESTA CIUTAT

TITULACIÓ QUE S'OBTÉ:

TÈCNIC SUPERIOR EN DESENROTLLAMENT I FABRICACIÓ DE PRODUCTES CERÀMICS.

El títol de Tècnic Superior en Automoció permet l’accés directe a les ensenyances conduents als títols universitaris de grau en els condicions d’admissió que s’establisquen.