Skip to content

T.S. Disseny i Edició de Publicacions Impreses i Multimèdia (LOE)

Hores: 2000
QUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR
Dissenyador gràfic. Dissenyador de publicacions multimèdia. Dissenyador d'envasos i embalatges. Tècnic en producció editorial. Assistent a l'edició. Tècnic en preimpressió. Tècnic en gestió de producció gràfica. Tècnic en desenrotllament i publicació de productes multimèdia. Tècnic en comercialització de productes gràfics i multimèdia
MÒDULS PROFESSIONALS

Materials de producció gràfica.

Organització dels processos de preimpressió digital.

Disseny de productes gràfics.

Comercialització de productes gràfics i atenció al client.

Gestió de la producció en processos d’edició.

Producció editorial.

Disseny estructural d’envàs i embalatge.

Disseny i planificació de projectes editorials multimèdia.

Desenrotllament i publicació de productes editorials multimèdia.

Projecte de disseny i edició de publicacions impreses i multimèdia.

Empresa i iniciativa emprenedora.

Formació en centres de treball.

Formació i orientació laboral.

Horari reservat per a la docència en anglés.

COM S'ACCEDIX

Accés Directe

(Criteris en orde de prioritat)

Estar en possessió del títol de Batxillerat LOMQE modalitat BA/BC, de Batxillerat LOE modalitat BA/BCT; de Batxillerat LOGSE modalitats BA/BCNS/BT. De Batxillerat Experimental modalitats BA/BCN/BTI o haver superat COU.

Estar en possessió del títol de Batxillerat LOMQE, LOE o LOGSE. Haver superat el segon curs de qualsevol altra modalitat de Batxillerat Experimenta o Preu superat.

Estar en possessió del títol de Tècnic/a de Formació Professional LOE /LOGSE amb prioritat per a qui hagueren superat algun cicle de grau mitjà de la mateixa família professional a què pertanga el cicle a què pretenguen accedir.

Estar en possessió del títol de Formació Professional de Segon Grau o altres titulacions equivalents a efectes acadèmics. Tindre una titulació universitària a la qual es va accedir sense complir cap dels requisits anteriors.

Accés a través de prova:

Sense complir cap dels requisits acadèmics anteriors, tindre 19 anys d’edat o complir-los durant l’any en curs i superar la corresponent prova d’accés.

CENTRES ON S'IMPARTEIX EL CICLE
TITULACIÓ QUE S'OBTÉ:

TÈCNIC SUPERIOR EN DISSENY I EDICIÓ DE PUBLICACIONS IMPRESES I MULTIMÈDIA

L’alumnat que obtinga la titulació podrà accedir a un altre cicle formatiu de Formació Professional de grau superior amb la possibilitat d’establir convalidacions de mòduls d’acord amb la normativa vigent.

O ensenyaments universitaris amb la possibilitat d’establir convalidacions d’acord amb la normativa vigent.

 

TITULACIONS EQUIVALENTS:

Conforme la norma vigent, tenen els mateixos efectes professionals i acadèmics les titulacions següents:

Tècnic Especialista en Disseny Gràfic, branca Delineació.

El títol de Tècnic Superior en Disseny i Producció Editorial.