Skip to content

T.S. Gestió Forestal i del Medi Natural (LOE)

Hores: 2000
QUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR
Encarregat d'empreses de repoblacions forestals. Encarregat d'empreses que realitzen treballs de correcció hidrologicoforestal i d'inventari forestal. Encarregat d'empreses que realitzen tractaments selvícoles. Coordinador d'unitats de prevenció i extinció d'incendis forestals. Cap d'unitat de prevenció i extinció d'incendis forestals. Coordinador de vigilants d'incendis forestals. Encarregat d'empreses que realitzen treballs de lluita contra plagues i malalties forestals. Encarregat d'empreses que realitzen treballs de construcció i manteniment de camins forestals. Treballador qualificat per compte propi en treballs de reforestació, tractaments selvícoles i tractaments contra plagues i malalties forestals. Pràctic en treballs de topografia. Encarregat o capatàs forestal. Encarregat en empreses d'aprofitaments forestals. Encarregat de vivers, en general. Encarregat de propagació de plantes en viver. Encarregat de recol·lecció de llavors i fruits en altura. Encarregat d'activitats d'assistència tècnica per a la inventar, planificar i realitzar el seguiment de l'hàbitat aqüícola continental i de l'hàbitat de les espècies cinegètiques. Encarregat de repoblacions cinegètiques, piscícoles i astacícoles. E ncarregat de treballs d'adequació de l'hàbitat aqüícola continental i de les espècies cinegètiques. Encarregat de parc natural, reserva de caça de l'administració, vedat públic, entre altres, tant de l'administració com d'universitats-centres d'investigació. Treballador especialitzat en activitats de control legal de depredadors o espècies invasores. Gestor cinegètic. Coordinador de treballs de vigilància rural. Encarregat d'empreses de turisme cinegeticopiscícola. Agent forestal o semblant. Guarda d'espais naturals. Educador ambiental. Monitor de la naturalesa.
MÒDULS PROFESSIONALS

Primer curs:

Botànica agronòmica.

Fitopatologia.

Maquinària i instal·lacions agroforestales.

Gestió dels aprofitaments del medi forestal.

Gestió i organització del viver forestal.

Topografia agrària.

Tècniques d’educació ambiental.

Formació i orientació laboral.

Anglés Tècnic/Horari reservat per al mòdul impartit en anglés.

 

Segon curs:

Gestió cinegètica.

Defensa contra incendis forestals.

Gestió de la pesca continental.

Gestió de muntanyes.

Gestió de la conservació del medi natural.

Projecte de gestió forestal i conservació del medi.

Empresa i iniciativa emprenedora.

Anglés Tècnic/Horari reservat per al mòdul impartit en anglés.

Formació en Centres de Treball.

COM S'ACCEDIX

Accés directe:

(Criteris en ordre de prioritat)

Estar en possessió del títol de Batxillerat LOMQE modalitat BC, de Batxillerat LOE modalitat BCT, de Batxillerat LOGSE modalitats: BCNS o BT. De Batxillerat Experimental modalitats BCN o BTI; o haver superat les opcions A, ó B de COU.

Estar en possessió del títol de Batxillerat LOE /LOGSE. Haver superat el segon curs de qualsevol altra modalitat de Batxillerat Experimental. Opcions C, D de COU o Preu superats .

Estar en possessió del títol de Tècnic/a de Formació Professional LOE /LOGSE amb prioritat per a qui hagueren superat algun cicle de grau mitjà de la mateixa família professional a què pertanga el cicle a què pretenguen accedir.

Estar en possessió del títol de Formació Professional de Segon Grau o altres titulacions equivalents a efectes acadèmics. Tindre una titulació universitària a la qual es va accedir sense complir cap dels requisits anteriors.

Accés a través de prova:

Sense complir cap dels requisits acadèmics anteriors, tindre 19 anys d’edat o complir-los durant l’any en curs i superar la corresponent prova d’accés.

CENTRES ON S'IMPARTEIX EL CICLE

ACTUALMENT NO EXISTEIX CAP CENTRE QUE IMPARTISCA AQUEST MÒDUL EN AQUESTA CIUTAT

TITULACIÓ QUE S'OBTÉ:

TÈCNIC SUPERIOR EN GESTIÓ FORESTAL I DEL MEDI NATURAL.

El títol de Tècnic Superior en Gestió forestal i del medi natural permet l’accés directeals ensenyaments conduents als títols universitaris de grau en les condicions d’admissió que s’establisquen.

TITULACIONS EQUIVALENTS:

Conforme la norma vigent, tenen els mateixos efectes professionals i acadèmics les titulacions següents:

Tècnic Especialista en Explotació Forestal, branca Agrària. (FP2)

Tècnic Especialista en Aprofitaments Forestals i Conservació de la Naturalesa, Mòdul Professional Experimental nivell III branca Agrària. (FP2)

Tècnic Superior en Gestió i Organització dels Recursos Naturals i Paisatgístics. (LOGSE)