Skip to content

T.S. Manteniment Aeromecànic de Helicòpters amb Motor de Turbina (LOE)

Hores: 2540
QUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR
Les persones que obtenen aquest títol exerceixen la seua activitat principalment en els departaments de manteniment d'aeronaus de les diferents companyies aèries o empreses dedicades tant al transport de passatgers com de mercaderies o altres activitats, fent inspeccions en la línia i operacions de manteniment en la línia i en l'hangar o taller. Les ocupacions i llocs de treball (entés el masculí com a genèric) més rellevants són els següents: − Tècnic de manteniment *aeromecánico de motors de turbina. − Tècnic de manteniment de sistemes en hangar o taller. − Tècnic ajustador de motors de turbina. − Tècnic i ajustador d'equips elèctrics i electrònics. − Tècnic de manteniment d'estructures en hangar o taller. − Tècnic d'assajos no destructius. − Mecànic de línia. − Tècnic en manteniment de sistemes mecànics i elèctrics de simuladors de vol. − Tècnic en la fabricació i muntatge d'elements i components.
MÒDULS PROFESSIONALS

1425. Fonaments d’electricitat.

1426. Fonaments d’electrònica en aeromecànica.

1428. Tècniques digitals i sistemes d’instruments electrònics en aeromecànica.

1430. Materials, equips i eines en aeromecànica.

1432. Pràctiques de manteniment amb elements mecànics de l’aeronau.

1433. Pràctiques de manteniment amb elements d’aviònica i serveis de les aeronaus.

1435. Aerodinàmica bàsica.

1436. Factors humans.

1437. Legislació aeronàutica.

1446. Aerodinàmica, estructures i sistemes d’instrumentació, aviònica i llums.

1447. Aerodinàmica, estructures i teoria de vol, comandaments de vol, sistema de conducció de potència i rotors.

1448. Aerodinàmica, estructures i sistemes hidràulic, combustible, pneumàtics i de protecció en helicòpters.

1449. Aerodinàmica, estructures, tren d’aterratge, equipament i accessoris d’helicòpters.

1455. Motors de turbina de gas.

1466. Projecte de manteniment aeromecànic d’helicòpters amb motor de turbina.

1468. Empresa i iniciativa emprenedora.

1469. Formació en centres de treball.

COM S'ACCEDIX
Accés directe:
(Criteris en ordre de prioritat)
Estar en possessió del títol de Batxillerat *LOMCE modalitat *BC, Batxillerat LOE modalitat *BCT; de Batxillerat LOGSE modalitats *BCNS o *BT. De Batxillerat Experimental modalitats BCN o *BTI; o haver superat les opcions A, B de COU.
Estar en possessió del títol de Batxillerat LOE /LOGSE. Haver superat el segon curs de qualsevol altra modalitat de Batxillerat Experimental. Opcions C, D de *Cou o *Preu superats.
Estar en possessió del títol de Tècnic/a de Formació Professional LOE /LOGSE amb prioritat per a qui haguera superat algun cicle de grau mitjà de la mateixa família professional a què pertanga el cicle al fet que pretenguen accedir.
Estar en possessió del títol de Formació Professional de Segon Grau o altres titulacions equivalents a efectes acadèmics. Tindre una titulació universitària a la qual es va accedir sense complir cap dels requisits anteriors.
Accés mitjançant prova:
Sense complir cap dels requisits acadèmics anteriors, tindre 19 anys d’edat o complir-los durant l’any en curs i superar la corresponent prova d’accés.
CENTRES ON S'IMPARTEIX EL CICLE

ACTUALMENT NO EXISTEIX CAP CENTRE QUE IMPARTISCA AQUEST MÒDUL EN AQUESTA CIUTAT

TITULACIÓ QUE S'OBTÉ:
Tècnic Superior en Manteniment aeromecànic d’helicòpters amb motor de turbina
La formació establida en el present reial decret, en els seus diferents mòduls professionals, inclou els coneixements exigits per a obtindre la Llicència de Manteniment d’Aeronaus B1.3, segons s’estableix en la normativa actualment en vigor, prèvia superació dels mòduls corresponents, examinant-se en una organització que complisca les normes de AESA a aquest efecte.
Així mateix, es considera rellevant a l’efecte de la reducció del requisit d’experiència per a l’obtenció de la llicència B1.3, segons s’estableix en la normativa vigent d’aplicació
El títol de permet l’accés directe als ensenyaments conduents als títols universitaris de grau en les condicions d’admissió que s’establisquen.