Skip to content

T.S. Manteniment de Sistemes Electrònics i Aviònics en Aeronaus (LOE)

Hores: 2540
QUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR
Les persones que obtenen aquest títol exerceixen la seua activitat principalment en els departaments de manteniment d'aeronaus de les diferents companyies aèries o empreses dedicades tant al transport de passatgers com de mercaderies o altres activitats, fent inspeccions en la línia i operacions de manteniment en la línia i en l'hangar o taller.
MÒDULS PROFESSIONALS

1425. Fonaments d’electricitat.

1427. Fonaments d’electrònica en aviònica.

1429. Tècniques digitals i sistemes d’instruments electrònics en aviònica.

1431. Materials, equips i eines en aviònica.

1434. Pràctiques de manteniment en aviònica.

1435. Aerodinàmica bàsica.

1436. Factors humans.

1437. Legislació aeronàutica.

1450. Aerodinàmica, estructures i sistemes de comandaments de vol, potència hidràulica, tren d’aterratge i cèl·lula d’aeronaus.

1475. Aerodinàmica, estructures i sistemes pneumàtics, combustible, d’oxigen, aigües i protecció d’aeronaus.

1451. Aerodinàmica, estructures i sistemes d’instrumentació, generació elèctrica, llums i manteniment a bord d’aeronaus.

1452. Aerodinàmica, estructures i sistemes de comunicació, cabina de passatge i informació d’aeronaus.

1453. Aerodinàmica, estructures i sistemes de navegació i de vol automàtic d’aeronaus.

1454. Propulsió.

1474. Projecte de manteniment de sistemes elèctrics, electrònics i aviònics en aeronaus.

1476. Empresa i iniciativa emprenedora.

1477. Formació en centres de treball.

COM S'ACCEDIX

Accés directe:

(Criteris en ordre de prioritat)

Estar en possessió del títol de Batxillerat LOMQE modalitat BC, Batxillerat LOE modalitat BCT; de Batxillerat LOGSE modalitats BCNS o BT. De Batxillerat Experimental modalitats BCN o BTI; o haver superat les opcions A, B de COU.

Estar en possessió del títol de Batxillerat LOE /LOGSE. Haver superat el segon curs de qualsevol altra modalitat de Batxillerat Experimental. Opcions C, D de COU o PREU superats.

Estar en possessió del títol de Tècnic/a de Formació Professional LOE /LOGSE amb prioritat per a qui haguera superat algun cicle de grau mitjà de la mateixa família professional a què pertanga el cicle al fet que pretenguen accedir.

Estar en possessió del títol de Formació Professional de Segon Grau o altres titulacions equivalents a efectes acadèmics. Tindre una titulació universitària a la qual es va accedir sense complir cap dels requisits anteriors.

Accés mitjançant prova:

Sense complir cap dels requisits acadèmics anteriors, tindre 19 anys d’edat o complir-los durant l’any en curs i superar la corresponent prova d’accés.

CENTRES ON S'IMPARTEIX EL CICLE

ACTUALMENT NO EXISTEIX CAP CENTRE QUE IMPARTISCA AQUEST MÒDUL EN AQUESTA CIUTAT

TITULACIÓ QUE S'OBTÉ:

Tècnic Superior en Manteniment de Sistemes Electrònics i Aviònics en Aeronaus

La formació establida en el present reial decret, en els seus diferents mòduls professionals, inclou els coneixements exigits per a obtindre la Llicència de Manteniment d’Aeronaus B2, segons s’estableix en la normativa actualment en vigor, prèvia superació dels mòduls corresponents, examinant-se en una organització que complisca les normes de AESA a aquest efecte.
La formació establida en aquest reial decret, en els seus diferents mòduls professionals, es considera rellevant a l’efecte de la reducció del requisit d’experiència per a l’obtenció de la llicència B2, segons s’estableix en la normativa vigent d’aplicació.
La formació establida en aquest reial decret, en els seus diferents mòduls professionals, es considera rellevant a l’efecte de la reducció del requisit d’experiència per a l’obtenció de la llicència LMA part 66 B2, segons s’estableix en la part 66 del Reglament (UE) núm. 1321/2014 de la Comissió, de 26 de novembre de 2014

El títol de Tècnic Superior en Manteniment de Sistemes Electrònics i Aviònics en Aeronaus permet l’accés a qualsevol altre cicle formatiu de Grau Mitjà o de Grau Superior, segons el que s’estableix respectivament en els articles 41.2 i 41.3 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig.