Skip to content

T.S. Mediació Comunicativa (LOE)

Hores: 2000
QUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR
Agent de desenvolupament de la comunitat sorda. Tècnic en promoció, atenció i formació a persones sordes. Agent dinamitzador de la comunitat sorda. Mediador social de la comunitat sorda. Agent de desenvolupament de la comunitat sordocega. Agent dinamitzador de la comunitat sordocega. Mediador de persones sordocega. Assistent de persones sordocega. Mediador de persones amb dificultats de comunicació.
MÒDULS PROFESSIONALS

Metodologia de la integració social de les persones amb dificultats de comunicació, llenguatge i parla.

Sensibilització social i participació.

Intervenció socioeducativa amb persones sordocegues.

Context de la mediació comunicativa amb persones sordocegues.

Llengua de signes.

Àmbits d’aplicació de la llengua de signes.

Intervenció amb persones amb dificultats de comunicació.

Tècniques d’intervenció comunicativa.

Sistemes augmentatius i alternatius de comunicació.

Habilitats socials.

Primers auxilis.

Projecte de mediació comunicativa.

Formació i orientació laboral.

Empresa i iniciativa empreedora.

Formació en Centres de Treball.

COM S'ACCEDIX

Accés directe:

(Criteris en ordre de prioritat)

Estar en possessió del títol de Batxillerat LOMQE modalitat BHCS; de Batxillerat LOE modalitat BHCS; de Batxillerat LOGSE modalitats BHCS. De Batxillerat Experimental modalitats BAG, BCHS o BL o haver superat les opcions C, D de COU.

Estar en possessió del títol de Batxillerat LOE /LOGSE. Haver superat el segon curs de qualsevol altra modalitat de Batxillerat Experimental. Opcions A, B de Cou o Preu superats.

Estar en possessió del títol de Tècnic/a de Formació Professional LOE /LOGSE amb prioritat per a qui hagueren superat algun cicle de grau mitjà de la mateixa família professional a què pertanga el cicle a què pretenguen accedir. 

Estar en possessió del títol de Formació Professional de Segon Grau o altres titulacions equivalents a efectes acadèmics. Tindre una titulació universitària a què es va accedir sense complir cap dels requisits anteriors.

Accés a través de prova:

Sense complir cap dels requisits acadèmics anteriors, tindre 19 anys d’edat o complir-los durant l’any en curs i superar la corresponent prova d’accés.

CENTRES ON S'IMPARTEIX EL CICLE
TITULACIÓ QUE S'OBTÉ:

TÈCNIC SUPERIOR EN MEDIACIÓ COMUNICATIVA.

El títol de Tècnic Superior en Mediació Comunicativa permet l’accés directe als ensenyaments conduents als títols universitaris de grau en les condicions d’admissió que s’establisquen.