Skip to content

T.S. Organització del Manteniment de Maquinària de Vaixells i Embarcacions (LOE)

Hores: 2000
QUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR
Cap de màquines. Oficial de màquines o primer oficial de màquines. Cap d'equip. Cap de taller. Pèrit taxador d'embarcacions esportives i de recreació. Inspector en empreses pesqueres
MÒDULS PROFESSIONALS

Organització del manteniment de planta propulsora i maquinària auxiliar de barcos.

Organització del manteniment en sec de barcos i embarcacions i muntatge de motors tèrmics.

Programació i manteniment d’automatismes hidràulics i pneumàtics en barcos i embarcacions.

Organització del manteniment i muntatge d’instal·lacions i sistemes elèctrics de barcos i embarcacions.

Organització del manteniment i muntatge d’instal·lacions frigorífiques i sistemes de climatització de barcos i embarcacions.

Planificació del manteniment de maquinària de barcos i embarcacions.

Organització de la guàrdia de màquines.

Control de les emergències.

Organització de l’assistència sanitària a bord.

Projecte d’organització del manteniment de maquinària de barcos i embarcacions.

Formació i orientació laboral.

Empresa i iniciativa emprenedora.

Formació en centres de treball.

Horari reservat per al mòdul impartit en anglés.

COM S'ACCEDIX

Accés directe:

(Criteris en ordre de prioritat)

Estar en possessió del títol de Batxillerat LOMQE modalitat BC ó BHCS, de Batxillerat LOE modalitat BCT ó BHCS, de Batxillerat LOGSE modalitats: BCNS, BHCS ó BT. De Batxillerat Experimental modalitats BCN, BAG, BCHS, BL ó BTI; o haver superat qualsevol opció de COU.

Estar en possessió del títol de Batxillerat LOE /LOGSE. Haver superat el segon curs de qualsevol altra modalitat de Batxillerat Experimental. Tindre el Preu superats .

Estar en possessió del títol de Tècnic/a de Formació Professional LOE /LOGSE amb prioritat per a qui hagueren superat algun cicle de grau mitjà de la mateixa família professional a què pertanga el cicle a què pretenguen accedir. 

Estar en possessió del títol de Formació Professional de Segon Grau o altres titulacions equivalents a efectes Accés a través de prova:

Sense complir cap dels requisits acadèmics anteriors, tindre 19 anys d’edat o complir-los durant l’any en curs i superar la corresponent prova d’accés.

CENTRES ON S'IMPARTEIX EL CICLE

ACTUALMENT NO EXISTEIX CAP CENTRE QUE IMPARTISCA AQUEST MÒDUL EN AQUESTA CIUTAT

TITULACIÓ QUE S'OBTÉ:

TÈCNIC SUPERIOR EN ORGANITZACIÓ DEL MANTENIMENT DE MAQUINÀRIA DE BARCOS I EMBARCACIONS

L’alumnat que obtinga la titulació podrà accedir a un altre Cicle de Formació Professional de Grau Superior amb la Possibilitat d’establir convalidacions de mòduls d’acord amb la normativa vigent.

O Ensenyaments Universitaris amb la possibilitat d’establir convalidacions d’acord amb la normativa vigent.