Skip to content

T.S. Processos i Qualitat en la Indústria Alimentària (LOE)

Hores: 2000
QUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR
Cap de línia, planta de fabricació, secció o de magatzem. Cap de torn. Supervisor d'equips, processos i productes. Encarregat de producció. Encarregat d'elaboració de nous productes i desenrotllament de processos. Tècnic en anàlisi d'aliments. Tècnic en anàlisi sensorial. Tècnic en laboratori de control de qualitat. Inspector o auditor de qualitat. Encarregat de la gestió de la seguretat alimentària. Encarregat d'aprovisionaments. Encarregat de la línia d'envasament i embalatge. Encarregat de control ambiental i seguretat laboral. Tècnic comercial.
MÒDULS PROFESSIONALS

Primer curs:

Tecnologia alimentària.

Biotecnologia alimentària.

Anàlisi d’aliments.

Tractaments de preparació i conservació dels aliments.

Organització de la producció alimentària.

Manteniment electromecànic en indústries de procés.

Formació i orientació laboral.

Horari reservat per al mòdul impartit en anglés.

 

Segon curs:

Comercialització i logística en la indústria alimentària.

Gestió de qualitat i ambiental en la indústria alimentària.

Control microbiològic i sensorial dels aliments.

Nutrició i seguretat alimentària.

Processos integrats en la indústria alimentària.

Innovació alimentària.

Empresa i iniciativa emprenedora.

Projecte de Processos i qualitat en la indústria alimentària.

Horari reservat per al mòdul impartit en anglés.

Formació en Centres de Treball.

COM S'ACCEDIX

Accés directe:

(Criteris en ordre de prioritat)

Estar en possessió del títol de Batxillerat LOMQE modalitat BC, de Batxillerat LOE modalitat BCT, de Batxillerat LOGSE modalitats: BCNS o BT. De Batxillerat Experimental modalitats BCN o BTI; o haver superat les opcions A, ó B de COU.

Estar en possessió del títol de Batxillerat LOE /LOGSE. Haver superat el segon curs de qualsevol altra modalitat de Batxillerat Experimental. Opcions C, D de COU o Preu superats .

Estar en possessió del títol de Tècnic/a de Formació Professional LOE /LOGSE amb prioritat per a qui hagueren superat algun cicle de grau mitjà de la mateixa família professional a què pertanga el cicle a què pretenguen accedir. 

Estar en possessió del títol de Formació Professional de Segon Grau o altres titulacions equivalents a efectes acadèmics. Tindre una titulació universitària a la qual es va accedir sense complir cap dels requisits anteriors.

Accés a través de prova:

Sense complir cap dels requisits acadèmics anteriors, tindre 19 anys d’edat o complir-los durant l’any en curs i superar la corresponent prova d’accés.

CENTRES ON S'IMPARTEIX EL CICLE
TITULACIÓ QUE S'OBTÉ:

TÈCNIC SUPERIOR EN PROCESSOS I QUALITAT A LA INDÚSTRIA ALIMENTÀRIA.

El títol de Tècnic Superior en Processos i Qualitat a la Indústria Alimentària permet l’accés directe als ensenyaments conduents als títols universitaris de grau en les condicions d’admissió que s’establisquen.