Skip to content

T.S. Química i Salut Ambiental (LOE)

Hores: 2000
QUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR
1. Les persones que obtenen aquest títol exerceixen la seua activitat principalment en l'àmbit sanitari dins de l'àrea de la salut pública o privada, en aquells sectors productius potencialment contaminadors i en l'administració nacional, autonòmica i local en serveis relacionats amb la salut i/o el medi ambient. Poden formar part d'equips d'inspecció sanitària, de laboratoris d'anàlisis, centres d'investigació, centres universitaris, explotacions agràries, empreses de serveis de control mediambiental. Quan treballen per compte d'altri, depenen jeràrquica i funcionalment d'un superior responsable i col·laboren, en el seu cas, amb els responsables d'altres departaments. Quan treballen en l'àmbit de la salut, la seua activitat professional està sotmesa a regulació per l'Administració competent. 2. Les ocupacions i llocs de treball (entés el masculí com a genèric) més rellevants són els següents: a) Tècnic en gestió ambiental. b) Coordinador de sistemes de gestió ambiental. c) Programador d'activitats ambientals. d) Documentalista ambiental. e) Tècnic de control sanitari (aliments, aigües, atmosfera, residus…). f) Tècnic de control de contaminació atmosfèrica. g) Tècnic de control de contaminació acústica. h) Tècnic de control d'organismes nocius. i) Tècnic en control de plagues en el mitjà urbà i entorn natural associat. j) Comercial d'informació de productes biocides i fitosanitaris.
MÒDULS PROFESSIONALS

1546. Sistemes de gestió ambiental.

1547. Educació per a la salut i el medi ambient.

1548. Control d’aigües.

1549. Control de residus.

1550. Salut i riscos del mig construït.

1551. Control i seguretat alimentària.

1552. Contaminació ambiental i atmosfèrica.

1553. Control d’organismes nocius.

1554. Unitat de salut ambiental.

1555. Projecte de química i salut ambiental.

1556. Formació i orientació laboral.

1557. Empresa i iniciativa emprenedora.

1558. Formació en centres de treball.

COM S'ACCEDIX

Accés directe:

(Criteris en ordre de prioritat)

Estar en possessió del títol de Batxillerat LOMQE modalitat BC, de Batxillerat LOE modalitat BCT, de Batxillerat LOGSE modalitats: BCNS o BT. De Batxillerat Experimental modalitats BCN o BTI; o haver superat les opcions A, ó B de COU.

Estar en possessió del títol de Batxillerat LOE /LOGSE. Haver superat el segon curs de qualsevol altra modalitat de Batxillerat Experimental. Opcions C, D de COU o Preu superats .

Estar en possessió del títol de Tècnic/a de Formació Professional LOE /LOGSE amb prioritat per a qui hagueren superat algun cicle de grau mitjà de la mateixa família professional a què pertanga el cicle a què pretenguen accedir. 

Estar en possessió del títol de Formació Professional de Segon Grau o altres titulacions equivalents a efectes acadèmics. Tindre una titulació universitària a la qual es va accedir sense complir cap dels requisits anteriors.

Accés a través de prova:

Sense complir cap dels requisits acadèmics anteriors, tindre 19 anys d’edat o complir-los durant l’any en curs i superar la corresponent prova d’accés.

CENTRES ON S'IMPARTEIX EL CICLE

ACTUALMENT NO EXISTEIX CAP CENTRE QUE IMPARTISCA AQUEST MÒDUL EN AQUESTA CIUTAT

TITULACIÓ QUE S'OBTÉ:

TÈCNIC SUPERIOR EN QUÍMICA I SALUT AMBIENTAL.

El títol de Tècnic Superior en Química i Salut Ambiental permet l’accés directe als ensenyaments conduents als títols universitaris de grau en les condicions d’admissió que s’establisquen.