Skip to content

T.S. Projectes d'Obra Civil (LOE)

Hores: 2000
QUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR
Delineant projectista de carreteres. Delineant projectista d'urbanització. Delineant d'obra civil. Delineant de servicis urbans. Pràctic en topografia. Especialista en alçament de terrenys. Especialista en alçament de construccions. Especialista en replantejaments. Aparatista. Delineant de topografia. Ajudant de Cap d'Oficina Tècnica. Ajudant de Planificador. Ajudant de Tècnic de Control de Costos. Tècnic de control documental. Maquetista de construcció. Delineant projectista de xarxes i sistemes de distribució de fluids.
MÒDULS PROFESSIONALS

Primer curs:

Estructures de construcció.

Representacions de construcció.

Replantejaments de construcció.

Urbanisme i obra civil.

Xarxes i servicis en obra civil.

Formació i orientació laboral.

Horari reservat per al mòdul impartit en anglés.

 

Segon curs:

Mesuraments i valoracions de construcció.

Planificació de construcció.

Alçaments topogràfics.

Desenrotllament de projectes urbanístics.

Desenrotllament de projectes d’obres lineals.

Projecte en obra civil.

Empresa i iniciativa emprenedora.

Horari reservat per al mòdul impartit en anglés.

Formació en Centres de Treball.

COM S'ACCEDIX

Accés directe:

(Criteris en ordre de prioritat)

Estar en possessió del títol Batxillerat LOMQE modalitat BC o BA, de Batxillerat LOE modalitat BCT o BA, de Batxillerat LOGSE modalitats: BCNS, BT o BA. De Batxillerat Experimental modalitats BCN, BTI o BA; o haver superat qualsevol opció de COU.

Estar en possessió del títol de Batxillerat LOE /LOGSE. Haver superat el segon curs de qualsevol altra modalitat de Batxillerat Experimental. Tindre el Preu superat .

Estar en possessió del títol de Tècnic/a de Formació Professional LOE /LOGSE amb prioritat per a qui hagueren superat algun cicle de grau mitjà de la mateixa família professional a què pertanga el cicle a què pretenguen accedir.

Estar en possessió del títol de Formació Professional de Segon Grau o altres titulacions equivalents a efectes acadèmics. Tindre una titulació universitària a la qual es va accedir sense complir cap dels requisits anteriors.

 

Accés a través de prova:

Sense complir cap dels requisits acadèmics anteriors, tindre 19 anys d’edat o complir-los durant l’any en curs i superar la corresponent prova d’accés.

CENTRES ON S'IMPARTEIX EL CICLE

ACTUALMENT NO EXISTEIX CAP CENTRE QUE IMPARTISCA AQUEST MÒDUL EN AQUESTA CIUTAT

TITULACIÓ QUE S'OBTÉ:

Tècnic Superior en Projectes d’Obra Civil.