Skip to content

FAMÍLIA PROFESSIONAL: AGRÀRIA

T.S. Gestió Forestal i del Medi Natural (LOE)

Descripció

Encarregat d'empreses de repoblacions forestals. Encarregat d'empreses que realitzen treballs de correcció hidrologicoforestal i d'inventari forestal. Encarregat d'empreses que realitzen tractaments selvícoles. Coordinador d'unitats de prevenció i extinció d'incendis forestals. Cap d'unitat de prevenció i extinció d'incendis forestals. Coordinador de vigilants d'incendis forestals. Encarregat d'empreses que realitzen treballs de lluita contra plagues i malalties forestals. Encarregat d'empreses que realitzen treballs de construcció i manteniment de camins forestals. Treballador qualificat per compte propi en treballs de reforestació, tractaments selvícoles i tractaments contra plagues i malalties forestals. Pràctic en treballs de topografia. Encarregat o capatàs forestal. Encarregat en empreses d'aprofitaments forestals. Encarregat de vivers, en general. Encarregat de propagació de plantes en viver. Encarregat de recol·lecció de llavors i fruits en altura. Encarregat d'activitats d'assistència tècnica per a la inventar, planificar i realitzar el seguiment de l'hàbitat aqüícola continental i de l'hàbitat de les espècies cinegètiques. Encarregat de repoblacions cinegètiques, piscícoles i astacícoles. E ncarregat de treballs d'adequació de l'hàbitat aqüícola continental i de les espècies cinegètiques. Encarregat de parc natural, reserva de caça de l'administració, vedat públic, entre altres, tant de l'administració com d'universitats-centres d'investigació. Treballador especialitzat en activitats de control legal de depredadors o espècies invasores. Gestor cinegètic. Coordinador de treballs de vigilància rural. Encarregat d'empreses de turisme cinegeticopiscícola. Agent forestal o semblant. Guarda d'espais naturals. Educador ambiental. Monitor de la naturalesa.

T.S. Paisatgisme i Medi Rural (LOE)

Descripció

Tècnic en jardineria. Disseny de zones enjardinades que no requerisquen la redacció d'un projecte. Encarregat de la instal·lació de parcs, jardins i àrees recreatives urbanes i periurbanes. Encarregat de manteniment, conservació i restauració de jardins i parcs (àrees recreatives urbanes i periurbanes i medi natural). Treballador per compte propi en empresa de jardineria i restauració del paisatge. Encarregat d'obres de jardineria i restauració del paisatge. Encarregat de podes i operacions de cirurgia arbòria. Encarregat o capatàs agrícola. Gestor de producció agrícola, tant convencional com ecològica, per compte propi o aliena. Responsable de magatzem agrícola. Responsable d'equips de tractaments terrestres. Encarregat o capatàs agrícola d'hortes, vivers i jardins, en general. Encarregat de vivers en general, tant convencionals com ecològics. Encarregat de propagació de plantes en viver. Encarregat de cultiu de plantes en viver. Encarregat de recol·lecció de llavors i fruits en altura. Encarregat de producció de llavors i pans d'herba. Encarregat de magatzem d'expedicions de plantes, pans d'herba i/o llavors.

T. Aprofitament i Conservació del Medi Natural (LOE)

Descripció

Treballador qualificat en activitats forestals. Treballador especialista en aprofitaments de fustes, suro i llenyes. Maquinista de procesadora forestal.Tractorista. Motoserrista, tallador, trozador. Surer. Treballador especialista en treballs d'altura en els arbres. Treballador especialista d'empreses de repoblació. Treballador especialista d'empreses que realitzen treballs de correcció hidrologicoforestal. Treballador especialista d'empreses que realitzen tractaments selvícoles. Treballador especialista d' empreses que realitzen treballs de construcció i mantenimiento de camins. Treballador especialista per compte propi en treballs de repoblació i tractaments selvícoles. Planterista. Treballador en vivers, en general. Treballador qualificat per compte propi en hortes, vivers i jardins. Treballador qualificat per compte d'altri en hortes, vivers i jardins. Treballador qualificat en propagació de plantes en viver. Treballador qualificat en cultiu de plantes en viver.Treballador especialista en recol·lecció de llavors i fruits en altura. Treballador qualificat en producció de llavors. Aplicador de productes fitosanitaris. Empeltador. Treballador especialitzat en inventari, seguiment i adequació de l'hàbitat natural i d'espècies aqüícoles continentals i cinegètiques. Treballador especialitzat en repoblacions d'espècies cinegètiques, piscícoles i . Treballador qualificat per compte propi o aliena en activitats forestals i semblants. Auxiliar en treballs de control legal de depredadors o espècies invasores. Guia d'activitats de turisme cinegeticopiscícola.

T. Jardineria i Floristeria (LOE)

Descripció

Treballador d'hortes, vivers i jardins. Jardiner, en general. Jardiner cuidador de camps d'esport. Treballador de parcs urbans, jardins històrics i botànics. Treballador qualificat per compte propi en empresa de jardineria. Viverista. Treballador especialista en recol·lecció de llavors i fruits en altura. Treballador qualificat en producció de llavors. Empeltador. Florista per compte propi o aliena. Oficial de floristeria. Venedor de floristeria

T. Producció Agropecuària (LOE)

Descripció

Treballador qualificat per compte d'altri en cultius i ramaderia. Treballador qualificat per compte propi en cultius i ramaderia. Agricultor. Horticultor. Fruticultor. Floricultor. Criador de bestiar. Avicultor. Apicultor. Productor de llet. Productor d'ous. Operador de maquinària agrícola i ramadera.

T. Producció Agroecològica (LOE)

Descripció

Treballador qualificat per compte d'altri en cultius i ramaderia ecològica. Treballador qualificat per compte propi en cultius i ramaderia ecològica. Agricultor ecològic. Criador de bestiar ecològic. Avicultor ecològic. Apicultor ecològic. Productor de llet ecològica. Productor d'ous ecològics. Viverista ecològic. Operador de maquinària agrícola i ramadera.

T.P.B. Aprofitaments forestals

Descripció

Peón forestal. Peó agropecuari. Peó en cultius herbacis. Peó de jardineria. Peó de viver. Peó en explotacions forestals. Peó en empreses d'implantacions forestals. Peó en empreses de tractaments selvícoles. Peó en empreses d'aprofitaments forestals. Aplicador de Nivell Bàsic de plaguicides d'ús fitosanitari. Peó en empreses de manteniment de jardins.

T.P.B. Agrojardineria i composicions florals

Descripció

Peó agrícola. Peó agropecuari. Peó en horticultura. Peó en fructicultura. Peó en cultius herbacis. Peó en cultius de flor cortada. Peó de jardineria. Peó de viver. Peó de centres de jardineria. Peó de camps esportius. Peó de floristeria. Auxiliar de floristeria. Auxiliar de magatzem de flors.

T.P.B. Activitats agropecuàries

Descripció

Peó agrícola. Peó agropecuari. Peó en horticultura. Peó en fructicultura. Peó en cultius herbacis. Peó en cultius de flor cortada. Peó en explotacions ramaderes. Auxiliar de munyiment. Pastor. Operari en parades i centres de cria equins. Empleat per a l'atenció i maneig del bestiar. Empleat en empreses de servicis i oci relacionades amb el sector equí. Aplicador de biocides en explotacions i vehicles ramaders.