Skip to content

FAMÍLIA PROFESSIONAL: INSTAL·LACIÓ I MANTENIMENT

P.F.C.B. Operari de Lampisteria i Climatització

Descripció

Desenvolupar les capacitats i destreses suficients per a aconseguir les competències professionals pròpies d'una qualificació de nivell 1, d'acord amb el Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals i tindre la possibilitat d'una inserció sociolaboral satisfactòria d'acord amb les possibilitats i expectatives personals. A més, l'alumne afermarà la seua maduresa personal i el seu nivell d'ocupabilitat mitjançant l'adquisició d'hàbits i capacitats que li permeten desenvolupar un projecte de vida personal, social i professional satisfactori; així com escometre la cerca activa d'ocupació i la promoció personal mitjançant un aprenentatge autònom.

T.S. Prevenció de Riscos Professionals

Descripció

Prevencionista. Coordinador de prevenció. Tècnic de prevenció. Tècnic de seguretat i higiene.

T.S. Mecatrònica Industrial (LOE)

Descripció

Tècnic en planificació i programació de processos de manteniment d'instal·lacions de maquinària i equip industrial. Cap d'equip de muntadors d'instal·lacions de maquinària i equip industrial. Cap d'equip de mantenidors d'instal·lacions de maquinària i equip industrial.

T.S. Manteniment d'Instal·lacions Tèrmiques i de Fluids (LOE)

Descripció

Tècnic en planificació i Programació de processos de manteniment d'instal·lacions tèrmiques i de fluids. Cap d'equip de muntadors de xarxes i sistemes de distribució de fluids. Cap de mantenidors. Tècnic de fred industrial. Frigorista. Tècnic de climatització i ventilació-extracció. Tècnic de xarxes i sistemes de distribució de fluids. Tècnic d'instal·lacions calorífiques. Instal·lador de calefacció i ACS. Mantenidor de calefacció i ACS. Tècnic de manteniment d'instal·lacions auxiliars a la producció. Supervisor de muntatge d'instal·lacions tèrmiques. Cap d'equip de manteniment d'instal·lacions calor.

T.S. Desenrotllament de Projectes d'Instal·lacions

Descripció

Delineant projectista d'instal·lacions calorífiques. Delineant Projectista d'instal·lacions de climatització i ventilació-extracció. Delineant Projectista d'instal·lacions frigorífiques. Delineant Projectista de xarxes i sistemes de distribució de fluids. Tècnic en planificació de muntatges d'instal·lacions calorífiques. Tècnic en planificació de muntatges d'instal·lacions de climatització i ventilació-extracció. Tècnic en planificació de muntatges d'instal·lacions frigorífiques. Tècnic en planificació de processos de muntatges de xarxes i sistemes de distribució de fluids.

T. Manteniment Electromecànic (LOE)

Descripció

Mecànic de manteniment. Muntador industrial. Muntador d'equips elèctrics. Muntador d'equips electrònics. Mantenidor de línia automatitzada. Muntador de béns d'equip. Muntador d'automatismes pneumàtics i hidràulics. Instal·lador electricista industrial. Electricista de manteniment i reparació d'equips de control, mesura i precisió.

T. Instal·lacions Frigorífiques i de Climatització (LOE)

Descripció

Instal·lador frigorista en instal·lacions comercials. Mantenidor frigorista en instal·lacions comercials. Instal·lador frigorista en processos industrials. Mantenidor frigorista en processos industrials. Instal·lador/Muntador d'equips de climatització, ventilació- extracció, xarxes de distribució i equips terminals. Mantenidor/Reparador d'equips de climatització, ventilació-extracció, xarxes de distribució i equips terminals.

T. Instal·lacions de Producció de Calor (LOE)

Descripció

Instal·lador / Mantenidor d'equips de producció de calor. Instal·lador / Mantenidor d'instal·lacions de calefacció i ACS. Instal·lador / Mantenidor d'instal·lacions solars tèrmiques. Instal·lador / Mantenidor d'instal·lacions d'aigua. Instal·lador / Mantenidor d'instal·lacions de gas i combustibles líquids.

T.P.B. Manteniment de Vivendes

Descripció

Ajudant de pintor/a. Ajudant de manteniment d'instal·lacions electrotècniques. Ajudant de lampista/a. Ajudant muntador/a d'equips de calefacció. Ajudant mantenedor/a d'equips de calefacció. Ajudant muntador/a d'equips de climatització. Ajudant mantenedor/a d'equips de climatització. Instal·lador/a de xarxes de subministrament i distribució d'aigua. Muntador/a de mobles prefabricats de fusta o similars.

T.P.B. Fabricació i muntatge

Descripció

Peons d'indústries manufactureres. Auxiliars de processos automatitzats. Llanterner/a. Muntador/a d'equips de calefacció. Mantenidor/a d'equips de calefacció. Muntador/a d'equips de climatització. Mantenidor/a d'equips de climatització Instal·lador/a de xarxes de subministrament i distribució d'aigua.