Skip to content

T.P.B. Arts gràfiques

Hores: 2000
QUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR
Operari de reprografia. Operari d'acabats de reprografia. Auxiliar tècnic de màquines i equips de producció gràfica. Auxiliar de taller en indústries gràfiques. Ajudant de màquines i equips de producció gràfica. Auxiliar de màquines i equips de producció gràfica. Operari de manipulats de paper, cartó i altres materials. Operari d'oficis auxiliars de paper, cartó i altres materials. Manipulador de productes de gegantografía. Peó de la indústria gràfica.
MÒDULS PROFESSIONALS

Primer curs:

Treballs de reprografia.

Acabats en reprografia i finalització de productes gràfics.

Informática bàsica aplicada en indústries gràfiques.

Ciències aplicades I.

Comunicació i societat I

Tutoria.

Formació i Orientació Laboral I.

Formació en Centres de Treball (Unitat formativa I).

 

Segon curs:

Operacions de magatzem en indústries gràfiques.

Operacions de producció gràfica.

Manipulats en indústries gràfiques.

Ciències aplicades II

Comunicació i societat II

Tutoria.

Formació i Orientació Laboral II.

Formació en Centres de Treball (Unitat formativa II).

COM S'ACCEDIX

Podran accedir a estes ensenyances els alumnes i les alumnes que complisquen simultàniament els requisits següents:

Tindre complits quinze anys, o complir-los durant l’any natural en curs, i no superar els dèsset anys d’edat en el moment de l’accés ni durant l’any natural en curs.

Haver cursat el primer cicle d’Educació Secundària Obligatòria o, excepcionalment, haver cursat el segon curs d’Educació Secundària Obligatòria.

Haver sigut proposat per l’equip docent als pares, mares o tutors legals per a la incorporació a un cicle de Formació Professional Bàsica.

CENTRES ON S'IMPARTEIX EL CICLE
TITULACIÓ QUE S'OBTÉ:

Títol Professional Bàsic en ARTS GRÀFIQUES.

  • Este títol professional bàsic permet l’accés a tots els cicles formatius de grau mitjà.
  • Este títol tindrà preferència per a l’admissió a tots els títols de grau mitjà dels famílies professionals de: Arts Gràfiques. Informàtica i Comunicacions.
MÒDULS A QUE DONA ACCÉS