Skip to content

T. Instal·lacions de Telecomunicacions (LOE)

Hores: 2000
QUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR
Instal·lador de telecomunicacions en edificis de vivendes. Instal·lador d'antenes. Instal·lador de sistemes de seguretat. Tècnic en xarxes locals i telemàtica. Tècnic en instal·lació i manteniment de xarxes locals. Instal·lador de telefonia. Instal·lador-muntador d'equips telefònics i telemàtics. Tècnic en instal·lacions de so. Instal·lador de megafonia. Instal·lador-mantenidor de sistemes domóticos. Tècnic instal·lador-mantenidor d'equips informàtics. Tècnic en muntatge i manteniment de sistemes de radiodifusió.
MÒDULS PROFESSIONALS

Primer curs:

Infraestructures comunes de telecomunicació en vivendes i edificis.

Electrònica aplicada.

Equips microinformàtics.

Infraestructures de xarxes de dades i sistemes de telefonia.

Instal·lacions elèctriques bàsiques.

Formació i orientació laboral.

Horari reservat per al mòdul impartit en anglés.

 

Segon curs:

Instal·lacions domòtiques.

Instal·lacions de megafonia i sonorització.

Circuit tancat de televisió i seguretat electrònica.

Instal·lacions de radiocomunicacions.

Empresa i iniciativa emprenedora.

Horari reservat per al mòdul impartit en anglés.

Formació en Centres de Treball.

COM S'ACCEDIX

Accés directe:

Graduats en Educació Secundària Obligatòria.

Titulats de Formació Professional de primer grau (Tècnic auxiliar).

Titulats de Formació Professional de grau mitjà (Tècnic).

Tindre el 2n de BUP aprovat.

Haver superat el segon curs del primer cicle experimental de reforma dels ensenyaments mitjans.

Haver superat, dels ensenyaments d’Arts Aplicades i Oficis Artístics, el tercer curs del pla de 1963 o segon de comuns experimental.

Altres titulacions equivalents a efectes acadèmics.

Accés a través de prova:

Sense complir cap dels requisits acadèmics d’accés directe, tindre dèsset anys d’edat o complir-los durant l’any en curs, i superar la corresponent prova d’accés.

CENTRES ON S'IMPARTEIX EL CICLE
TITULACIÓ QUE S'OBTÉ:

TÈCNIC EN INSTAL·LACIONS DE TELECOMUNICACIONS.

MÒDULS A QUE DONA ACCÉS