Skip to content

Manteniment de Vehicles Híbrids i Elèctrics

Hores: 650
QUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR
· Tècnic de manteniment de vehicles elèctrics. · Tècnic de manteniment de vehicles híbrids. · Tècnic instal·lador d'accessoris de vehicles. · Venedor/distribuïdor de recanvis i equips de diagnosis. · Tècnic de muntatge en empreses de fabricació de vehicles. · Tècnic reparador de sistemes pneumàtics i hidràulics. · Tècnic reparador de sistemes de transmissió i frens. · Tècnic reparador de sistemes de direcció i suspensió. · Tècnic reparador de sistemes elèctrics i de càrrega. · Operari d'empreses de fabricació de recanvis.
MÒDULS PROFESSIONALS

· Seguretat en vehicles híbrids i elèctrics.

· Sistemes de propulsió en vehicles híbrids i elèctrics.

· Sistemes elèctrics d’alt voltatge, bateries i recàrrega.

· Transmissió de forces i gestió tèrmica.

· Formació en centres de treball.

COM S'ACCEDIX

Tindre en possessió almenys un dels següents títols:

· Títol de Tècnic en Electromecànica de Vehicles Automòbils.

· Títol de Tècnic en Electromecànica de Maquinària.

· Títol de Tècnic en Manteniment de Material Rodant Ferroviari.

CENTRES ON S'IMPARTEIX EL CICLE
TITULACIÓ QUE S'OBTÉ:

Títol d’Especialització en Manteniment de Vehicles Híbrids i Elèctrics.

Ciberseguretat en entorns de les tecnologies de la informació

Hores:
QUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR
Aquest curs d'especialització capacita per a definir i implementar estratègies de seguretat en els sistemes d'informació realitzant diagnòstics de ciberseguretat, identificant vulnerabilitats i implementant les mesures necessàries per a mitigar-les aplicant la normativa vigent i estàndards del sector, seguint els protocols de qualitat, de prevenció de riscos laborals i respecte ambiental.
MÒDULS PROFESSIONALS

Incidents de ciberseguretat.

Bastionat de xarxes i sistemes.

Posada en producció segura.

Anàlisi forense informàtic.

Hacking ètic.

Normativa de ciberseguretat.

COM S'ACCEDIX

Tècnic Superior en Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa

Tècnic Superior en Desenvolupament d’Aplicacions Multiplataforma

Tècnic Superior en Desenvolupament d’Aplicacions Web

Tècnic Superior en Sistemes de Telecomunicacions i Informàtics

Tècnic Superior en Manteniment Electrònic

CENTRES ON S'IMPARTEIX EL CICLE
TITULACIÓ QUE S'OBTÉ:

Expert en ciberseguretat.

Auditor de ciberseguretat.

Consultor de ciberseguretat.

Hacker ètic.

T.S. Desenrotllament i Fabricació de Productes Ceràmics (LOE)

Hores: 2000
QUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR
Tècnic de laboratori d'investigació i desenrotllament de producte. Comercial d'assistència tècnica en indústries de pastes, esmalts i pigments ceràmics. Tècnic de programació i control de la producció en indústries ceràmiques. Tècnic de programació i control de la producció en indústries de pigments i esmalts ceràmics. Tècnic de gestió de qualitat en indústries ceràmiques. Tècnic de gestió de qualitat en indústries de pigments i esmalts ceràmics. Tècnic de laboratori de control de qualitat en indústries ceràmiques. Tècnic de laboratori de control de qualitat en indústries de pigments i esmalts ceràmics. Tècnic de gestió de medi ambient en indústries ceràmiques. Tècnic de gestió de medi ambient en indústries de pigments i esmalts ceràmics.
MÒDULS PROFESSIONALS

Primer curs:

Fabricació de pastes ceràmiques i productes ceràmics conformats.

Fabricació de frites, pigments i esmalts ceràmics.

Gestió de la qualitat, prevenció de riscos laborals i protecció ambiental.

Programació de la producció.

Control de processos de fabricació de productes ceràmics.

Formació i orientació laboral.

Horari reservat per al mòdul impartit en anglés.

Segon curs:

Desenrotllament de pastes ceràmiques.

Desenrotllament de frites, pigments i esmalts ceràmics.

Desenrotllament de productes ceràmics.

Ceràmiques avançades.

Empresa i iniciativa emprenedora.

Horari reservat per al mòdul impartit en anglés.

Formació en Centres de Treball: 400 hores.

Projecte de fabricació de productes ceràmics.

COM S'ACCEDIX

Accés directe:

(Criteris en ordre de prioritat)

Estar en possessió del títol de Batxillerat LOMQE modalitat BC, Batxillerat LOE modalitat BCT, de Batxillerat LOGSE modalitats: BCNS o BT. De Batxillerat Experimental modalitats BCN o BTI; o haver superat les opcions A, ó B de COU.

Estar en possessió del títol de Batxillerat LOE /LOGSE. Haver superat el segon curs de qualsevol altra modalitat de Batxillerat Experimental. Opcions C, D de COU o Preu superats .

Estar en possessió del títol de Tècnic/a de Formació Professional LOE /LOGSE amb prioritat per a qui hagueren superat algun cicle de grau mitjà de la mateixa família professional a què pertanga el cicle a què pretenguen accedir.

Estar en possessió del títol de Formació Professional de Segon Grau o altres titulacions equivalents a efectes acadèmics. Tindre una titulació universitària a la qual es va accedir sense complir cap dels requisits anteriors.

Accés a través de prova:

Sense complir cap dels requisits acadèmics anteriors, tindre 19 anys d’edat o complir-los durant l’any en curs i superar la corresponent prova d’accés.

CENTRES ON S'IMPARTEIX EL CICLE

ACTUALMENT NO EXISTEIX CAP CENTRE QUE IMPARTISCA AQUEST MÒDUL EN AQUESTA CIUTAT

TITULACIÓ QUE S'OBTÉ:

TÈCNIC SUPERIOR EN DESENROTLLAMENT I FABRICACIÓ DE PRODUCTES CERÀMICS.

El títol de Tècnic Superior en Automoció permet l’accés directe a les ensenyances conduents als títols universitaris de grau en els condicions d’admissió que s’establisquen.

T.S. Manteniment de Sistemes Electrònics i Aviònics en Aeronaus (LOE)

Hores: 2540
QUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR
Les persones que obtenen aquest títol exerceixen la seua activitat principalment en els departaments de manteniment d'aeronaus de les diferents companyies aèries o empreses dedicades tant al transport de passatgers com de mercaderies o altres activitats, fent inspeccions en la línia i operacions de manteniment en la línia i en l'hangar o taller.
MÒDULS PROFESSIONALS

1425. Fonaments d’electricitat.

1427. Fonaments d’electrònica en aviònica.

1429. Tècniques digitals i sistemes d’instruments electrònics en aviònica.

1431. Materials, equips i eines en aviònica.

1434. Pràctiques de manteniment en aviònica.

1435. Aerodinàmica bàsica.

1436. Factors humans.

1437. Legislació aeronàutica.

1450. Aerodinàmica, estructures i sistemes de comandaments de vol, potència hidràulica, tren d’aterratge i cèl·lula d’aeronaus.

1475. Aerodinàmica, estructures i sistemes pneumàtics, combustible, d’oxigen, aigües i protecció d’aeronaus.

1451. Aerodinàmica, estructures i sistemes d’instrumentació, generació elèctrica, llums i manteniment a bord d’aeronaus.

1452. Aerodinàmica, estructures i sistemes de comunicació, cabina de passatge i informació d’aeronaus.

1453. Aerodinàmica, estructures i sistemes de navegació i de vol automàtic d’aeronaus.

1454. Propulsió.

1474. Projecte de manteniment de sistemes elèctrics, electrònics i aviònics en aeronaus.

1476. Empresa i iniciativa emprenedora.

1477. Formació en centres de treball.

COM S'ACCEDIX

Accés directe:

(Criteris en ordre de prioritat)

Estar en possessió del títol de Batxillerat LOMQE modalitat BC, Batxillerat LOE modalitat BCT; de Batxillerat LOGSE modalitats BCNS o BT. De Batxillerat Experimental modalitats BCN o BTI; o haver superat les opcions A, B de COU.

Estar en possessió del títol de Batxillerat LOE /LOGSE. Haver superat el segon curs de qualsevol altra modalitat de Batxillerat Experimental. Opcions C, D de COU o PREU superats.

Estar en possessió del títol de Tècnic/a de Formació Professional LOE /LOGSE amb prioritat per a qui haguera superat algun cicle de grau mitjà de la mateixa família professional a què pertanga el cicle al fet que pretenguen accedir.

Estar en possessió del títol de Formació Professional de Segon Grau o altres titulacions equivalents a efectes acadèmics. Tindre una titulació universitària a la qual es va accedir sense complir cap dels requisits anteriors.

Accés mitjançant prova:

Sense complir cap dels requisits acadèmics anteriors, tindre 19 anys d’edat o complir-los durant l’any en curs i superar la corresponent prova d’accés.

CENTRES ON S'IMPARTEIX EL CICLE

ACTUALMENT NO EXISTEIX CAP CENTRE QUE IMPARTISCA AQUEST MÒDUL EN AQUESTA CIUTAT

TITULACIÓ QUE S'OBTÉ:

Tècnic Superior en Manteniment de Sistemes Electrònics i Aviònics en Aeronaus

La formació establida en el present reial decret, en els seus diferents mòduls professionals, inclou els coneixements exigits per a obtindre la Llicència de Manteniment d’Aeronaus B2, segons s’estableix en la normativa actualment en vigor, prèvia superació dels mòduls corresponents, examinant-se en una organització que complisca les normes de AESA a aquest efecte.
La formació establida en aquest reial decret, en els seus diferents mòduls professionals, es considera rellevant a l’efecte de la reducció del requisit d’experiència per a l’obtenció de la llicència B2, segons s’estableix en la normativa vigent d’aplicació.
La formació establida en aquest reial decret, en els seus diferents mòduls professionals, es considera rellevant a l’efecte de la reducció del requisit d’experiència per a l’obtenció de la llicència LMA part 66 B2, segons s’estableix en la part 66 del Reglament (UE) núm. 1321/2014 de la Comissió, de 26 de novembre de 2014

El títol de Tècnic Superior en Manteniment de Sistemes Electrònics i Aviònics en Aeronaus permet l’accés a qualsevol altre cicle formatiu de Grau Mitjà o de Grau Superior, segons el que s’estableix respectivament en els articles 41.2 i 41.3 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig.

T.S. Manteniment Aeromecànic de Helicòpters amb Motor de Turbina (LOE)

Hores: 2540
QUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR
Les persones que obtenen aquest títol exerceixen la seua activitat principalment en els departaments de manteniment d'aeronaus de les diferents companyies aèries o empreses dedicades tant al transport de passatgers com de mercaderies o altres activitats, fent inspeccions en la línia i operacions de manteniment en la línia i en l'hangar o taller. Les ocupacions i llocs de treball (entés el masculí com a genèric) més rellevants són els següents: − Tècnic de manteniment *aeromecánico de motors de turbina. − Tècnic de manteniment de sistemes en hangar o taller. − Tècnic ajustador de motors de turbina. − Tècnic i ajustador d'equips elèctrics i electrònics. − Tècnic de manteniment d'estructures en hangar o taller. − Tècnic d'assajos no destructius. − Mecànic de línia. − Tècnic en manteniment de sistemes mecànics i elèctrics de simuladors de vol. − Tècnic en la fabricació i muntatge d'elements i components.
MÒDULS PROFESSIONALS

1425. Fonaments d’electricitat.

1426. Fonaments d’electrònica en aeromecànica.

1428. Tècniques digitals i sistemes d’instruments electrònics en aeromecànica.

1430. Materials, equips i eines en aeromecànica.

1432. Pràctiques de manteniment amb elements mecànics de l’aeronau.

1433. Pràctiques de manteniment amb elements d’aviònica i serveis de les aeronaus.

1435. Aerodinàmica bàsica.

1436. Factors humans.

1437. Legislació aeronàutica.

1446. Aerodinàmica, estructures i sistemes d’instrumentació, aviònica i llums.

1447. Aerodinàmica, estructures i teoria de vol, comandaments de vol, sistema de conducció de potència i rotors.

1448. Aerodinàmica, estructures i sistemes hidràulic, combustible, pneumàtics i de protecció en helicòpters.

1449. Aerodinàmica, estructures, tren d’aterratge, equipament i accessoris d’helicòpters.

1455. Motors de turbina de gas.

1466. Projecte de manteniment aeromecànic d’helicòpters amb motor de turbina.

1468. Empresa i iniciativa emprenedora.

1469. Formació en centres de treball.

COM S'ACCEDIX
Accés directe:
(Criteris en ordre de prioritat)
Estar en possessió del títol de Batxillerat *LOMCE modalitat *BC, Batxillerat LOE modalitat *BCT; de Batxillerat LOGSE modalitats *BCNS o *BT. De Batxillerat Experimental modalitats BCN o *BTI; o haver superat les opcions A, B de COU.
Estar en possessió del títol de Batxillerat LOE /LOGSE. Haver superat el segon curs de qualsevol altra modalitat de Batxillerat Experimental. Opcions C, D de *Cou o *Preu superats.
Estar en possessió del títol de Tècnic/a de Formació Professional LOE /LOGSE amb prioritat per a qui haguera superat algun cicle de grau mitjà de la mateixa família professional a què pertanga el cicle al fet que pretenguen accedir.
Estar en possessió del títol de Formació Professional de Segon Grau o altres titulacions equivalents a efectes acadèmics. Tindre una titulació universitària a la qual es va accedir sense complir cap dels requisits anteriors.
Accés mitjançant prova:
Sense complir cap dels requisits acadèmics anteriors, tindre 19 anys d’edat o complir-los durant l’any en curs i superar la corresponent prova d’accés.
CENTRES ON S'IMPARTEIX EL CICLE

ACTUALMENT NO EXISTEIX CAP CENTRE QUE IMPARTISCA AQUEST MÒDUL EN AQUESTA CIUTAT

TITULACIÓ QUE S'OBTÉ:
Tècnic Superior en Manteniment aeromecànic d’helicòpters amb motor de turbina
La formació establida en el present reial decret, en els seus diferents mòduls professionals, inclou els coneixements exigits per a obtindre la Llicència de Manteniment d’Aeronaus B1.3, segons s’estableix en la normativa actualment en vigor, prèvia superació dels mòduls corresponents, examinant-se en una organització que complisca les normes de AESA a aquest efecte.
Així mateix, es considera rellevant a l’efecte de la reducció del requisit d’experiència per a l’obtenció de la llicència B1.3, segons s’estableix en la normativa vigent d’aplicació
El títol de permet l’accés directe als ensenyaments conduents als títols universitaris de grau en les condicions d’admissió que s’establisquen.

T.S. Manteniment Aeromecànic d'Avions amb Motor de Turbina (LOE)

Hores: 2540
QUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR
Les persones que obtenen aquest títol exerceixen la seua activitat principalment en els departaments de manteniment d'aeronaus de les diferents companyies aèries o empreses dedicades tant al transport de passatgers com de mercaderies o altres activitats, fent inspeccions en la línia i operacions de manteniment en la línia i en l'hangar o taller
MÒDULS PROFESSIONALS

1425. Fonaments d’electricitat.

1426. Fonaments d’electrònica en aeromecànica.

1428. Tècniques digitals i sistemes d’instruments electrònics en aeromecànica.

1430. Materials, equips i eines en aeromecànica.

1432. Pràctiques de manteniment amb elements mecànics de l’aeronau.

1433. Pràctiques de manteniment amb elements d’aviònica i serveis de les aeronaus.

1435. Aerodinàmica bàsica.

1436. Factors humans.

1437. Legislació aeronàutica.

1438. Aerodinàmica, estructures i sistemes elèctrics i d’aviònica d’avions amb motor de turbina.

1439. Aerodinàmica, estructures i sistemes de comandaments de vol d’avions amb motor de turbina.

1440. Aerodinàmica, estructures i sistemes hidràulics, pneumàtics i tren d’aterratge de l’avió.

1441. Aerodinàmica, estructures i sistemes d’oxigen, aigües i protecció d’avions.

1455. Motors de turbines de gas.

1457. Hèlixs.

1458. Projecte de manteniment aeromecànic d’avions amb motor de turbina.

1460. Empresa i iniciativa emprenedora.

1461. Formació en centres de treball.

COM S'ACCEDIX

Accés directe:

(Criteris en ordre de prioritat)

Estar en possessió del títol de Batxillerat LOMQE modalitat BC, Batxillerat LOE modalitat BCT; de Batxillerat LOGSE modalitats BCNS o BT. De Batxillerat Experimental modalitats BCN o BTI; o haver superat les opcions A, B de COU.

Estar en possessió del títol de Batxillerat LOE /LOGSE. Haver superat el segon curs de qualsevol altra modalitat de Batxillerat Experimental. Opcions C, D de COU o PREU superats.

Estar en possessió del títol de Tècnic/a de Formació Professional LOE /LOGSE amb prioritat per a qui haguera superat algun cicle de grau mitjà de la mateixa família professional a què pertanga el cicle al fet que pretenguen accedir.

Estar en possessió del títol de Formació Professional de Segon Grau o altres titulacions equivalents a efectes acadèmics. Tindre una titulació universitària a la qual es va accedir sense complir cap dels requisits anteriors.

Accés mitjançant prova:

Sense complir cap dels requisits acadèmics anteriors, tindre 19 anys d’edat o complir-los durant l’any en curs i superar la corresponent prova d’accés.

CENTRES ON S'IMPARTEIX EL CICLE

ACTUALMENT NO EXISTEIX CAP CENTRE QUE IMPARTISCA AQUEST MÒDUL EN AQUESTA CIUTAT

TITULACIÓ QUE S'OBTÉ:

Tècnic Superior en Manteniment Aeromecànic d’Avions amb Motor de Turbina

El títol de permet l’accés directe als ensenyaments conduents als títols universitaris de grau en les condicions d’admissió que s’establisquen.

La formació establida en el present reial decret, en els seus diferents mòduls professionals, inclou els coneixements exigits per a obtindre la Llicència de Manteniment d’Aeronaus B1.1, segons s’estableix en la normativa  actualment en vigor, prèvia superació dels mòduls corresponents, examinant-se en una organització que complisca les normes de AESA a aquest efecte.

La formació establida en aquest reial decret, en els seus diferents mòduls professionals, es considera rellevant a l’efecte de la reducció del requisit d’experiència per a l’obtenció de la llicència B1.1, segons s’estableix en la normativa vigent d’aplicació.

La formació establida en aquest reial decret, en els seus diferents mòduls professionals, es considera rellevant a l’efecte de la reducció del requisit d’experiència per a l’obtenció de la llicència LMA Part 66 B1.1, segons s’estableix en la part 66 del Reglament (UE) n°1321/2014 de la Comissió, de 26 de novembre de 2014

T.S. Automoció (LOE)

Hores: 2000
QUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR
Cap de l'àrea d'electromecànica. Recepcionista de vehicles. Cap de taller de vehicles de motor. Encarregat/da d'ITV. Pèrit/a taxador de vehicles. Cap de servei. Encarregat/da d'àrea de recanvis. Encarregat/da d'àrea comercial d'equips relacionats amb els vehicles. Cap de l'àrea de carrosseria: xapa i pintura.
MÒDULS PROFESSIONALS

Primer curs:

Sistemes elèctrics i de seguretat i confortabilitat.

Sistemes de transmissió de forces i trens de rodatge.

Motors tèrmics i els seus sistemes auxiliars.

Elements amovibles i fixos no estructurals.

Formació i orientació laboral.

Horari reservat per al mòdul impartit en anglés.

Segon curs:

Tractament i recobriment de superfícies.

Estructures del vehicle.

Gestió i logística del manteniment de vehicles.

Tècniques de comunicació i de relacions.

Empresa i iniciativa emprenedora.

Horari reservat per al mòdul impartit en anglés.

Formació en Centres de Treball: 400 hores.

Projecte d’automoció.

COM S'ACCEDIX

Accés directe:

(Criteris en ordre de prioritat)

Estar en possessió del títol de Batxillerat LOMQE modalitat BC, Batxillerat LOE modalitat BCT, de Batxillerat LOGSE modalitats: BCNS o BT. De Batxillerat Experimental modalitats BCN o BTI; o haver superat les opcions A, ó B de COU.

Estar en possessió del títol de Batxillerat LOE /LOGSE. Haver superat el segon curs de qualsevol altra modalitat de Batxillerat Experimental. Opcions C, D de COU o Preu superats .

Estar en possessió del títol de Tècnic/a de Formació Professional LOE /LOGSE amb prioritat per a qui hagueren superat algun cicle de grau mitjà de la mateixa família professional a què pertanga el cicle a què pretenguen accedir.

Estar en possessió del títol de Formació Professional de Segon Grau o altres titulacions equivalents a efectes acadèmics. Tindre una titulació universitària a la qual es va accedir sense complir cap dels requisits anteriors.

Accés a través de prova:

Sense complir cap dels requisits acadèmics anteriors, tindre 19 anys d’edat o complir-los durant l’any en curs i superar la corresponent prova d’accés.

CENTRES ON S'IMPARTEIX EL CICLE
TITULACIÓ QUE S'OBTÉ:

TÈCNIC SUPERIOR EN AUTOMOCIÓ.

El títol de Tècnic Superior en Automoció permet l’accés directe als ensenyaments conduents als títols universitaris de grau en les condicions d’admissió que s’establisquen.

T.S. Vestuari a Mida i d'Espectacles (LOE)

Hores: 2000
QUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR
Modelista-patronista de peces de vestir. Sastre/sastressa a mida. Sastre/sastressa de vestuari de l'espectacle. Modista/e.
MÒDULS PROFESSIONALS

Materials en tèxtil, confecció i pell.

Tècniques de modelatge i patronatge de vestuari a mida.

Gestió de recursos de vestuari a mida.

Vestuari d’espectacles.

Sastrería clàssica.

Moda i tendències en el vestir.

Disseny de vestuari a mida.

Confecció de vestuari a mida

Projecte de vestuari a mida i espectacles.

Formació i orientació laboral.

Empresa i iniciativa empreedora.

Formació en Centres de Treball.

COM S'ACCEDIX

Accés directe:

(Criteris en ordre de prioritat)

Estar en possessió del títol de Batxillerat LOMQE modalitat BA o BHCS, de Batxillerat LOE modalitat BA o BHCS, de Batxillerat LOGSE modalitat BHCS. De Batxillerat Experimental modalitats BAG, BCHS o BL; o haver superat les opcions C o D de COU.

Estar en possessió del títol de Batxillerat LOE /LOGSE. Haver superat el segon curs de qualsevol altra modalitat de Batxillerat Experimental. Opcions A o B de COU o Preu superats .

Estar en possessió del títol de Tècnic/a de Formació Professional LOE /LOGSE amb prioritat per a qui hagueren superat algun cicle de grau mitjà de la mateixa família professional a què pertanga el cicle a què pretenguen accedir.

Estar en possessió del títol de Formació Professional de Segon Grau o altres titulacions equivalents a efectes acadèmics. Tindre una titulació universitària a la qual es va accedir sense complir cap dels requisits anteriors.

Accés a través de prova:

Sense complir cap dels requisits acadèmics anteriors, tindre 19 anys d’edat o complir-los durant l’any en curs i superar la corresponent prova d’accés.

CENTRES ON S'IMPARTEIX EL CICLE

ACTUALMENT NO EXISTEIX CAP CENTRE QUE IMPARTISCA AQUEST MÒDUL EN AQUESTA CIUTAT

TITULACIÓ QUE S'OBTÉ:

TÈCNIC SUPERIOR EN VESTUARI A MIDA I D’ESPECTACLES.

El títol de Tècnic Superior en Vestuari a Mida i d’Espectacles permet l’accés directe als ensenyaments conduents als títols universitaris de grau en les condicions d’admissió que s’establisquen.

T.S. Patronatge i Moda (LOE)

Hores: 2000
QUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR
Dissenyador tècnic de patronatge amb CAD/CAM. Dissenyador tècnic de confecció amb CAD/CAM. Tècnic de desenrotllament de productes de confecció (I+D+i). Tècnic en desenrotllament del producte. Encarregat d'oficina tècnica. Modelista-patronista de pelleteria. Modelista-patronista de peces de roba. Modelista-patronista-escalador de barrets i gorres. Patronista-escalador de peces de roba. Tècnic en confecció industrial. Tècnic en fabricació d'articles de pell i cuiro. Tècnic en control de qualitat de confecció. Tècnic en control de qualitat en indústries de pell i cuiro. Tècnic d'organització. Cap de fabricació. Cap de qualitat. Cap de secció. Cap d'equip.
MÒDULS PROFESSIONALS

Primer curs:

Materials en tèxtil, confecció i pell.

Tècniques en confecció.

Processos de confecció industrial.

Gestió de la qualitat, prevenció de riscos laborals i protecció ambiental.

Patronatge industrial en tèxtil i pell.

Formació i orientació laboral.

Horari reservat per al mòdul impartit en anglés.

Segon curs:

Organització de la producció en confecció industrial.

Moda i tendències.

Anàlisi de dissenys en tèxtil i pell.

Elaboració de prototips.

Industrialització i escalat de patronatge.

Empresa i iniciativa emprenedora.

Horari reservat per al mòdul impartit en anglés.

Formació en Centres de treball: 440 hores

Projecte de patronatge i moda.

COM S'ACCEDIX

Accés directe:

(Criteris en ordre de prioritat)

Estar en possessió del títol de Batxillerat LOMQE modalitat BC, de Batxillerat LOE modalitat BCT, de Batxillerat LOGSE modalitats: BCNS o BT. De Batxillerat Experimental modalitats BCN o BTI; o haver superat les opcions A, ó B de COU.

Estar en possessió del títol de Batxillerat LOE /LOGSE. Haver superat el segon curs de qualsevol altra modalitat de Batxillerat Experimental. Opcions C, D de COU o Preu superats .

Estar en possessió del títol de Tècnic/a de Formació Professional LOE /LOGSE amb prioritat per a qui hagueren superat algun cicle de grau mitjà de la mateixa família professional a què pertanga el cicle a què pretenguen accedir.

Estar en possessió del títol de Formació Professional de Segon Grau o altres titulacions equivalents a efectes acadèmics. Tindre una titulació universitària a la qual es va accedir sense complir cap dels requisits anteriors.

Accés a través de prova:

Sense complir cap dels requisits acadèmics anteriors, tindre 19 anys d’edat o complir-los durant l’any en curs i superar la corresponent prova d’accés.

CENTRES ON S'IMPARTEIX EL CICLE
TITULACIÓ QUE S'OBTÉ:

TÈCNIC SUPERIOR EN PATRONATGE I MODA.

El títol de Tècnic Superior en Patronatge i moda permet l’accés directe als ensenyaments conduents als títols universitaris de grau en les condicions d’admissió que s’establisquen.

T.S. Disseny Tècnic en Tèxtil i Pelll

Hores: 2000
QUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR
1. Les persones que obtenen aquest títol exerceixen la seua activitat en el sector de la filatura, teixiduria i pell, en xicotetes, mitjanes i grans empreses, ja siga per compte d'altri o pròpia, desenvolupant funcions de disseny i desenvolupament de productes, anàlisis i control de materials tèxtils i de pell, i ajust de processos. 2. Les ocupacions i llocs de treball més rellevants són els següents: – Dissenyador tècnic de filatura. – Dissenyador tècnic de gènere de punt. – Dissenyador tècnic de teixits de punt amb CAD-CAM. – Tècnic de desenvolupament de productes de gènere de punt (I+D+i). – Tècnic en desenvolupament de producte de teixit de calada (I+D+i). – Dissenyador tècnic de teixit de calada amb *CAD-CAM. – Dissenyador de teixits de calada i fils de fantasia. – Copista de dissenys de catifes i tapissos. – Copista de dissenys per a telers. – Tècnic en disseny d'estampació tèxtil (I+D+i). – Tècnic especialista d'estampats tèxtils. – Dissenyador tècnic d'estampats tèxtils amb CAD-CAM. – Dissenyador tècnic d'acabats de pells amb CAD-CAM. – Tècnic d'acabats, gravats i estampat de pells. – Tècnic de desenvolupament de producte de pells (I+D+i). – Tècnic en desenvolupament del producte. – Encarregat d'oficina tècnica. – Tècnic en control de qualitat. – Tècnic d'organització. – Cap de secció. – Dissenyador tècnic de confecció amb CAD-CAM. – Tècnic en confecció industrial. – Tècnic en fabricació d'articles de pell i cuir. – Dissenyador tècnic de patronatge amb CAD/CAM.
MÒDULS PROFESSIONALS

0279. Mostres d’articles en tèxtil i pell.

0281. Processos i anàlisis de filatura.

0282. Processos i anàlisis de teixits i no teixits.

0283. Anàlisi de dissenys en tèxtil i pell.

0444. Processos d’ennobliment i estampació.

0445. Processos en tintura i acabat de pells.

0447. Disseny tècnic de tèxtils.

0450. Disseny tècnic d’acabats de pells.

0659. Projecte de disseny tècnic en tèxtil i pell.

0666. Formació i orientació laboral.

0743. Empresa i iniciativa emprenedora.

0865. Formació en centres de treball.

COM S'ACCEDIX

Accés directe:

(Criteris en ordre de prioritat)

Estar en possessió del títol de Batxillerat LOMQE modalitat BA o BHCS, de Batxillerat LOE modalitat BA o BHCS, de Batxillerat LOGSE modalitat BHCS. De Batxillerat Experimental modalitats BAG, BCHS o BL; o haver superat les opcions C o D de COU.

Estar en possessió del títol de Batxillerat LOE /LOGSE. Haver superat el segon curs de qualsevol altra modalitat de Batxillerat Experimental. Opcions A o B de COU o Preu superats .

Estar en possessió del títol de Tècnic/a de Formació Professional LOE /LOGSE amb prioritat per a qui hagueren superat algun cicle de grau mitjà de la mateixa família professional a què pertanga el cicle a què pretenguen accedir.

Estar en possessió del títol de Formació Professional de Segon Grau o altres titulacions equivalents a efectes acadèmics. Tindre una titulació universitària a la qual es va accedir sense complir cap dels requisits anteriors.

Accés a través de prova:

Sense complir cap dels requisits acadèmics anteriors, tindre 19 anys d’edat o complir-los durant l’any en curs i superar la corresponent prova d’accés.

CENTRES ON S'IMPARTEIX EL CICLE

ACTUALMENT NO EXISTEIX CAP CENTRE QUE IMPARTISCA AQUEST MÒDUL EN AQUESTA CIUTAT

TITULACIÓ QUE S'OBTÉ:

TÈCNIC SUPERIOR EN DISSENY TÈCNIC EN TÈXTIL I PELL

El títol de Tècnic Superior en Disseny Tècnic en Tèxtil i Pell permet l’accés directe als ensenyaments conduents als títols universitaris de grau en les condicions d’admissió que s’establisquen.

T.S. Disseny i Producció de Calçat i Complements (LOE)

Hores: 2000
QUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR
Dissenyador tècnic d'indústria auxiliar. Dissenyador tècnic de calçat. Dissenyador tècnic d'articles de marroquineria. Tècnic de patronatge amb CAD/CAM. Patronista-escalador de calçat. Patronista d'articles de marroquineria. Modelista-patronista-ajustador de calçat. Modelista-patronista d'articles de marroquineria. Tècnic de desenrotllament de productes de calçat (I+D+I). Tècnic en desplegament de productes de marroquineria (I+D+I). Tècnic en fabricació de calçat. Tècnic en fabricació d'articles de marroquineria. Tècnic en control de qualitat en indústries del calçat i la marroquineria. Tècnic d'organització. Encarregat d'oficina tècnica. Cap de fabricació. Supervisor de qualitat. Controlador de producció. Cap de qualitat. Cap de secció. Cap d'equip.
MÒDULS PROFESSIONALS

Primer curs:

Ajust i patronatge de calçat i complements.

Calçat i tendències.

Materials en tèxtil, confecció i pell.

Disseny tècnic de calçat i complements.

Formació i orientació laboral.

Industrialització de patrons de calçat.

Horari reservat per al mòdul impartit en anglés.

Segon curs:

Elaboració de prototips.

Anàlisi de dissenys en tèxtil i pell.

Organització de la producció en confecció industrial.

Processos de producció de calçat.

Gestió de la qualitat, prevenció de riscos laborals i protecció ambiental.

Empresa i iniciativa emprenedora.

Projecte de Disseny i producció de calçat i complements.

Horari reservat per al mòdul impartit en anglés.

Formació en Centres de Treball.

COM S'ACCEDIX

Accés directe:

(Criteris en ordre de prioritat)

Estar en possessió del títol de Batxillerat LOMQE modalitat BCT ó BA, Batxillerat LOE modalitat BCT ó BA, de Batxillerat LOGSE modalitats: BCNS, BT ó BA. De Batxillerat Experimental modalitats BCN, BTI ó BA; o haver superat l’opció A o B de COU.

Estar en possessió del títol de Batxillerat LOE /LOGSE. Haver superat el segon curs de qualsevol altra modalitat de Batxillerat Experimental. Tindre l’opció C o D de COU o el Preu superat .

Estar en possessió del títol de Tècnic/a de Formació Professional LOE /LOGSE amb prioritat per a qui hagueren superat algun cicle de grau mitjà de la mateixa família professional a què pertanga el cicle a què pretenguen accedir. 

Estar en possessió del títol de Formació Professional de Segon Grau o altres titulacions equivalents a efectes acadèmics. Tindre una titulació universitària a la qual es va accedir sense complir cap dels requisits anteriors.

Accés a través de prova:

Sense complir cap dels requisits acadèmics anteriors, tindre 19 anys d’edat o complir-los durant l’any en curs i superar la corresponent prova d’accés.

CENTRES ON S'IMPARTEIX EL CICLE
TITULACIÓ QUE S'OBTÉ:

TÈCNIC SUPERIOR EN DISSENY I PRODUCCIÓ DE CALÇAT I COMPLEMENTS.

El títol de Tècnic Superior en Disseny i producció de calçat i complements permet l’accés directe als ensenyaments conduents als títols universitaris de grau en les condicions d’admissió que s’establisquen.

T.S. Mediació Comunicativa (LOE)

Hores: 2000
QUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR
Agent de desenvolupament de la comunitat sorda. Tècnic en promoció, atenció i formació a persones sordes. Agent dinamitzador de la comunitat sorda. Mediador social de la comunitat sorda. Agent de desenvolupament de la comunitat sordocega. Agent dinamitzador de la comunitat sordocega. Mediador de persones sordocega. Assistent de persones sordocega. Mediador de persones amb dificultats de comunicació.
MÒDULS PROFESSIONALS

Metodologia de la integració social de les persones amb dificultats de comunicació, llenguatge i parla.

Sensibilització social i participació.

Intervenció socioeducativa amb persones sordocegues.

Context de la mediació comunicativa amb persones sordocegues.

Llengua de signes.

Àmbits d’aplicació de la llengua de signes.

Intervenció amb persones amb dificultats de comunicació.

Tècniques d’intervenció comunicativa.

Sistemes augmentatius i alternatius de comunicació.

Habilitats socials.

Primers auxilis.

Projecte de mediació comunicativa.

Formació i orientació laboral.

Empresa i iniciativa empreedora.

Formació en Centres de Treball.

COM S'ACCEDIX

Accés directe:

(Criteris en ordre de prioritat)

Estar en possessió del títol de Batxillerat LOMQE modalitat BHCS; de Batxillerat LOE modalitat BHCS; de Batxillerat LOGSE modalitats BHCS. De Batxillerat Experimental modalitats BAG, BCHS o BL o haver superat les opcions C, D de COU.

Estar en possessió del títol de Batxillerat LOE /LOGSE. Haver superat el segon curs de qualsevol altra modalitat de Batxillerat Experimental. Opcions A, B de Cou o Preu superats.

Estar en possessió del títol de Tècnic/a de Formació Professional LOE /LOGSE amb prioritat per a qui hagueren superat algun cicle de grau mitjà de la mateixa família professional a què pertanga el cicle a què pretenguen accedir. 

Estar en possessió del títol de Formació Professional de Segon Grau o altres titulacions equivalents a efectes acadèmics. Tindre una titulació universitària a què es va accedir sense complir cap dels requisits anteriors.

Accés a través de prova:

Sense complir cap dels requisits acadèmics anteriors, tindre 19 anys d’edat o complir-los durant l’any en curs i superar la corresponent prova d’accés.

CENTRES ON S'IMPARTEIX EL CICLE
TITULACIÓ QUE S'OBTÉ:

TÈCNIC SUPERIOR EN MEDIACIÓ COMUNICATIVA.

El títol de Tècnic Superior en Mediació Comunicativa permet l’accés directe als ensenyaments conduents als títols universitaris de grau en les condicions d’admissió que s’establisquen.

T.S. Integració Social (LOE)

Hores: 2000
QUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR
Tècnic de programes de prevenció i inserció social. Educador o educadora d'equipaments residencials de divers tipus. Educador o educadora de persones amb discapacitat. Treballador o treballadora familiar. Educador o educadora d'educació familiar. Auxiliar de tutela. Monitor o monitora de centres oberts. Tècnic d'integració social. Especialista de suport educatiu. Educador o educadora d'educació especial. Tècnic/a educador/a. Tècnic Especialista I (Integrador social). Tècnic Especialista II (Educatiu). Monitor o monitora de persones amb discapacitat. Tècnic de mobilitat bàsica. Tècnic d'inserció ocupacional. Mediador ocupacional i/o laboral. Dinamitzador ocupacional i/o laboral. Educador de base. Mediador o mediadora comunitària. Mediador o mediadora intercultural. Mediador o mediadora veïnal i comunitari. Preparador laboral. Tècnic en ocupació amb suport. Tècnic d'acompanyament laboral. Monitor/a de rehabilitació psicosocial.
MÒDULS PROFESSIONALS

Primer curs:

Context de la intervenció social.

Inserció sociolaboral.

Metodologia de la intervenció social.

Promoció de l’autonomia personal.

Mediciació comunitària.

Formació i orientació laboral.

Horari reservat per a la docència en anglés.

Segon curs:

Atenció a les unitats de convivència.

Suport a la intervenció educativa.

Sistemes alternatius i augmentatius de comunicació.

Habilitats socials.

Primers auxilis.

Empresa i iniciativa emprenedora.

Horari reservat per a la docència en anglés.

Formació en centres de treball.

Projecte d’integració social.

COM S'ACCEDIX

Accés directe:

(Criteris en ordre de prioritat)

Estar en possessió del títol de Batxillerat LOMQE modalitat BHCS; de Batxillerat LOE modalitat BHCS; de Batxillerat LOGSE modalitats BHCS. De Batxillerat Experimental modalitats BAG, BCHS o BL o haver superat les opcions C, D de COU.

Estar en possessió del títol de Batxillerat LOE /LOGSE. Haver superat el segon curs de qualsevol altra modalitat de Batxillerat Experimental. Opcions A, B de Cou o Preu superats.

Estar en possessió del títol de Tècnic/a de Formació Professional LOE /LOGSE amb prioritat per a qui hagueren superat algun cicle de grau mitjà de la mateixa família professional a què pertanga el cicle a què pretenguen accedir. 

Estar en possessió del títol de Formació Professional de Segon Grau o altres titulacions equivalents a efectes acadèmics. Tindre una titulació universitària a què es va accedir sense complir cap dels requisits anteriors.

Accés a través de prova:

Sense complir cap dels requisits acadèmics anteriors, tindre 19 anys d’edat o complir-los durant l’any en curs i superar la corresponent prova d’accés.

CENTRES ON S'IMPARTEIX EL CICLE
TITULACIÓ QUE S'OBTÉ:

TÈCNIC SUPERIOR EN INTEGRACIÓ SOCIAL.

El títol de Tècnic Superior en Integració Social permet l’accés directe als ensenyaments conduents als títols universitaris de grau en les condicions d’admissió que s’establisquen.

T.S. Educació Infantil (LOE)

Hores: 2000
QUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR
Educador/a Infantil. Animador/a infantil.
MÒDULS PROFESSIONALS

Primer curs:

Didàctica de l’educación infantil

Autonomia personal i salut infantil.

Expressió i comunicació.

Desenrotllament cognitiu i motor.

Formació i orientació laboral.

Horari reservat per al mòdul impartit en anglés.

Segon curs:

El joc infantil i la seua metodologia.

Desenrotllament socioafectiu.

Habilitats socials.

Intervenció amb famílies i atenció a menors en risc social.

Primers auxilis.

Empresa i iniciativa emprenedora.

Horari reservat per al mòdul impartit en anglés.

Formació en Centres de Treball: 400 hores.

Projecte d’atenció a la infància.

COM S'ACCEDIX

Accés directe:

(Criteris en ordre de prioritat)

Estar en possessió del títol de Batxiller LOMQE modalitat BHCS, de Batxiller LOE modalitat BHCS; de batxiller LOGSE modalitat: BHCS. De Batxillerat Experimental modalitats BAG, BCHS, o BL; o haver superat l’opció C ó D de COU.

Estar en possessió del títol de Batxillerat LOE /LOGSE. Haver superat el segon curs de qualsevol altra modalitat de Batxillerat Experimental. Tindre l’opció A ó B de COU ó el Preu superat.

Estar en possessió del títol de Tècnic/a de Formació Professional LOE /LOGSE amb prioritat per a qui hagueren superat algun cicle de grau mitjà de la mateixa família professional a què pertanga el cicle a què pretenguen accedir. 

Estar en possessió del títol de Formació Professional de Segon Grau o altres titulacions equivalents a efectes acadèmics. Tindre una titulació universitària a la qual es va accedir sense complir cap dels requisits anteriors.

Accés a través de prova:

Sense complir cap dels requisits acadèmics anteriors, tindre 19 anys d’edat o complir-los durant l’any en curs i superar la corresponent prova d’accés.

CENTRES ON S'IMPARTEIX EL CICLE
TITULACIÓ QUE S'OBTÉ:

TÈCNIC SUPERIOR EN EDUCACIÓ INFANTIL.

El títol de Tècnic Superior en Educació Infantil permet l’accés directe als ensenyaments conduents als títols universitaris de grau en les condicions d’admissió que s’establisquen.

T.S. Animació Sociocultural i Turística (LOE)

Hores: 2000
QUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR
Coordinador/a de temps lliure educatiu infantil i juvenil. Director/a de temps lliure educatiu infantil i juvenil. Responsable de projectes de temps lliure educatiu infantil i juvenil. Coordinador/a de campaments, d'albergs de joventut, de cases de colònies, de granges-escoles, d'aules de cases de joventut i escoles de naturalesa. Director/a de campaments, d'albergs de joventut, de cases de colònies, de granges-escoles, d'aules de cases de joventut i escoles de naturalesa. Monitor/a de temps lliure. Animador/a sociocultural. Dinamitzador/a comunitari. Assessor/a per al sector associatiu. Tècnic comunitari. Gestor/a d'associacions. Tècnic/a de servicis culturals. Animador/a cultural. Informador/a juvenil. Animador/a d'hotel. Animador/a de vetlades i espectacles. Animador/a d'activitats recreatives a l'aire lliure en complexos turístics. Cap/a de departament en animació turística.
MÒDULS PROFESSIONALS

Primer curs:

Metodologia de la intervenció social.

Dinamització grupal.

Animació i gestió cultural.

Desenrotllament comunitari.

Context de l’animació sociocultural.

Anglés.

Formació i orientació laboral.

Horari reservat per a la docència en anglés.

 

Segon curs:

Activitats d’oci i temps lliure.

Animació turística.

Informació juvenil.

Intervenció socioeducativa amb jóvens.

Primers auxilis.

Empresa i iniciativa emprenedora.

Horari reservat per a la docència en anglés.

Formació en centres de treball.

Projecte d’animació sociocultural i turística.

COM S'ACCEDIX

Accés directe:

(Criteris en ordre de prioritat)

Estar en possessió del títol de Batxillerat LOMQE modalitats BHCS, de Batxillerat LOE modalitat BHCS; de Batxillerat LOGSE modalitats BHCS. De Batxillerat Experimental modalitats BAG, BCHS o BL; o haver superat les opcions C, D de COU.

Estar en possessió del títol de Batxillerat LOE /LOGSE. Haver superat el segon curs de qualsevol altra modalitat de Batxillerat Experimental. Opcions A, B de Cou o Preu superats.

Estar en possessió del títol de Tècnic/a de Formació Professional LOE /LOGSE amb prioritat per a qui hagueren superat algun cicle de grau mitjà de la mateixa família professional a què pertanga el cicle a què pretenguen accedir. 

Estar en possessió del títol de Formació Professional de Segon Grau o altres titulacions equivalents a efectes acadèmics. Tindre una titulació universitària a què es va accedir sense complir cap dels requisits anteriors.

Accés a través de prova:

Sense complir cap dels requisits acadèmics anteriors, tindre 19 anys d’edat o complir-los durant l’any en curs i superar la corresponent prova d’accés.

Si s’acredita estar en possessió d’un títol de Tècnic relacionat amb aquell al qual es desitja accedir, el requisit d’edat per a la realització de la prova serà tindre díhuit anys, o complir-los durant l’any en curs.

CENTRES ON S'IMPARTEIX EL CICLE
TITULACIÓ QUE S'OBTÉ:

TÈCNIC SUPERIOR EN ANIMACIÓ SOCIOCULTURAL I TURÍSTICA.

El títol de Tècnic Superior en Animació Sociocultural i Turística permet l’accés directe aLS ENSENYAMENTS conduents als títols universitaris de grau en les condicions d’admissió que s’establisquen.

T.S. Promoció d'Igualtat de Gènere (LOE)

Hores: 2000
QUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR
Promotor o promotora d'igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i hòmens. Promotor o promotora per a la igualtat efectiva de dones i hòmens. Tècnic o tècnica de suport en matèria d'igualtat efectiva de dones i hòmens.
MÒDULS PROFESSIONALS

Primer curs:

Habilitats socials.

Metodologia de la intervenció social.

Desenrotllament comunitari.

Prevenció de la violència de gènere.

Àmbits d’intervenció per a la promoció d’igualtat.

Participació social de les dones.

Formació i orientació laboral.

Empresa i iniciativa emprenedora.

Anglés Tècnic/Horari reservat per al mòdul impartit en anglés.

Segon curs:

Primers auxilis.

Informació i comunicació amb perspectiva de gènere.

Promoció de l’ocupació femenina.

Intervenció socioeducativa per a la igualtat.

Projecte de promoció d’igualtat de gènere.

Anglés Tècnic/Horari reservat per al mòdul impartit en anglés.

Formació en Centres de Treball.

COM S'ACCEDIX

Accés directe:

(Criteris en ordre de prioritat)

Estar en possessió del títol de Batxiller LOMQE modalitat BHCS; de Batxiller LOE modalitat BHCS; de batxiller LOGSE modalitat: BHCS. De Batxillerat Experimental modalitats BAG, BCHS, o BL; o haver superat l’opció C ó D de COU.

Estar en possessió del títol de Batxillerat LOE /LOGSE. Haver superat el segon curs de qualsevol altra modalitat de Batxillerat Experimental. Tindre l’opció A ó B de COU ó el Preu superat.

Estar en possessió del títol de Tècnic/a de Formació Professional LOE /LOGSE amb prioritat per a qui hagueren superat algun cicle de grau mitjà de la mateixa família professional a què pertanga el cicle a què pretenguen accedir.

Estar en possessió del títol de Formació Professional de Segon Grau o altres titulacions equivalents a efectes acadèmics. Tindre una titulació universitària a la qual es va accedir sense complir cap dels requisits anteriors.

Accés a través de prova:

Sense complir cap dels requisits acadèmics anteriors, tindre 19 anys d’edat o complir-los durant l’any en curs i superar la corresponent prova d’accés.

CENTRES ON S'IMPARTEIX EL CICLE
TITULACIÓ QUE S'OBTÉ:

TÈCNIC SUPERIOR EN PROMOCIÓ D’IGUALTAT DE GÈNERE.

El títol de Tècnic Superior en Promoció d’Igualtat de Gènere permet l’accés directe als ensenyaments conduents als títols universitaris de grau en les condicions d’admissió que s’establisquen.

T.S. Química i Salut Ambiental (LOE)

Hores: 2000
QUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR
1. Les persones que obtenen aquest títol exerceixen la seua activitat principalment en l'àmbit sanitari dins de l'àrea de la salut pública o privada, en aquells sectors productius potencialment contaminadors i en l'administració nacional, autonòmica i local en serveis relacionats amb la salut i/o el medi ambient. Poden formar part d'equips d'inspecció sanitària, de laboratoris d'anàlisis, centres d'investigació, centres universitaris, explotacions agràries, empreses de serveis de control mediambiental. Quan treballen per compte d'altri, depenen jeràrquica i funcionalment d'un superior responsable i col·laboren, en el seu cas, amb els responsables d'altres departaments. Quan treballen en l'àmbit de la salut, la seua activitat professional està sotmesa a regulació per l'Administració competent. 2. Les ocupacions i llocs de treball (entés el masculí com a genèric) més rellevants són els següents: a) Tècnic en gestió ambiental. b) Coordinador de sistemes de gestió ambiental. c) Programador d'activitats ambientals. d) Documentalista ambiental. e) Tècnic de control sanitari (aliments, aigües, atmosfera, residus…). f) Tècnic de control de contaminació atmosfèrica. g) Tècnic de control de contaminació acústica. h) Tècnic de control d'organismes nocius. i) Tècnic en control de plagues en el mitjà urbà i entorn natural associat. j) Comercial d'informació de productes biocides i fitosanitaris.
MÒDULS PROFESSIONALS

1546. Sistemes de gestió ambiental.

1547. Educació per a la salut i el medi ambient.

1548. Control d’aigües.

1549. Control de residus.

1550. Salut i riscos del mig construït.

1551. Control i seguretat alimentària.

1552. Contaminació ambiental i atmosfèrica.

1553. Control d’organismes nocius.

1554. Unitat de salut ambiental.

1555. Projecte de química i salut ambiental.

1556. Formació i orientació laboral.

1557. Empresa i iniciativa emprenedora.

1558. Formació en centres de treball.

COM S'ACCEDIX

Accés directe:

(Criteris en ordre de prioritat)

Estar en possessió del títol de Batxillerat LOMQE modalitat BC, de Batxillerat LOE modalitat BCT, de Batxillerat LOGSE modalitats: BCNS o BT. De Batxillerat Experimental modalitats BCN o BTI; o haver superat les opcions A, ó B de COU.

Estar en possessió del títol de Batxillerat LOE /LOGSE. Haver superat el segon curs de qualsevol altra modalitat de Batxillerat Experimental. Opcions C, D de COU o Preu superats .

Estar en possessió del títol de Tècnic/a de Formació Professional LOE /LOGSE amb prioritat per a qui hagueren superat algun cicle de grau mitjà de la mateixa família professional a què pertanga el cicle a què pretenguen accedir. 

Estar en possessió del títol de Formació Professional de Segon Grau o altres titulacions equivalents a efectes acadèmics. Tindre una titulació universitària a la qual es va accedir sense complir cap dels requisits anteriors.

Accés a través de prova:

Sense complir cap dels requisits acadèmics anteriors, tindre 19 anys d’edat o complir-los durant l’any en curs i superar la corresponent prova d’accés.

CENTRES ON S'IMPARTEIX EL CICLE

ACTUALMENT NO EXISTEIX CAP CENTRE QUE IMPARTISCA AQUEST MÒDUL EN AQUESTA CIUTAT

TITULACIÓ QUE S'OBTÉ:

TÈCNIC SUPERIOR EN QUÍMICA I SALUT AMBIENTAL.

El títol de Tècnic Superior en Química i Salut Ambiental permet l’accés directe als ensenyaments conduents als títols universitaris de grau en les condicions d’admissió que s’establisquen.

T.S. Coordinació d'Emergències i Protecció Civil (LOE)

Hores: 2000
QUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR
Tècnic de gestió en protecció civil i emergències. Tècnics de gestió en incendis forestals. Coordinador de protecció civil i emergències. Coordinador en incendis forestals. Coordinador en emergències ordinàries i extraordinàries. Cap de servicis d'extinció d'incendis urbans. Cap de servicis d'intervenció davant d'emergències d'origen natural, tecnològic i antròpic.
MÒDULS PROFESSIONALS

Planificació en emergències i protecció civil.

Avaluació de riscos i mesures preventives.

Planificació i desenrotllament d’accions formatives, informatives i divulgatives en protecció civil i emergències.

Supervisió de la intervenció en riscos produïts per fenòmens naturals.

Supervisió de la intervenció en riscos tecnològics i antròpics.

Supervisió de la intervenció en incendis forestals i cremes prescrites.

Supervisió de la intervenció en operacions d’incendis urbans i emergències ordinàries.

Supervisió de la intervenció en operacions de salvament i rescat.

Supervisió de les accions de suport a les persones afectades per desastres i catàstrofes.

Gestió de recursos d’emergències i protecció civil.

Projecte de coordinació d’emergències i protecció civil.

Formació i orientació laboral.

Empresa i iniciativa emprenedora.

Formació en centres de treball.

COM S'ACCEDIX

Accés directe:

(Criteris en orde de prioritat)

Estar en possessió del títol de Batxillerat LOMQE modalitat BC; Batxillerat LOE modalitat BCT; de Batxillerat LOGSE modalitats BCNS, BT; de Batxillerat Experimental modalitats BCN, BTI o haver superat les opcions A o B de COU.

Estar en possessió del títol de Tècnic/a de Formació Professional LOE /LOGSE amb prioritat per a qui haguera superat algun cicle de grau mitjà de la mateixa família professional a què pertanga el cicle a què pretenguen accedir.

Estar en possessió del títol de Formació Professional de Segon Grau o altres titulacions equivalents a efectes acadèmics. Tindre una titulació universitària a què es va accedir sense complir cap dels requisits anteriors.

Accés a través de prova:

Sense complir cap dels requisits acadèmics anteriors, tindre 19 anys d’edat o complir-los durant l’any en curs i superar la corresponent prova d’accés.

CENTRES ON S'IMPARTEIX EL CICLE

ACTUALMENT NO EXISTEIX CAP CENTRE QUE IMPARTISCA AQUEST MÒDUL EN AQUESTA CIUTAT

TITULACIÓ QUE S'OBTÉ:

TÈCNIC SUPERIOR EN COORDINACIÓ D’EMERGÈNCIES I PROTECCIÓ CIVIL.

El títol de Tècnic Superior en Coordinació d’Emergències i Protecció Civil permet l’accés directe als ensenyaments conduents als títols universitaris de grau en les condicions d’admissió que s’establisquen.

 

 

T.S. Educació i Control Ambiental (LOE)

Hores: 2000
QUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR
Educador ambiental. Informador ambiental. Monitor d'educació ambiental. Documentalista ambiental. Guia ambiental. Programador d'activitats ambientals. Monitor de campanyes ambientals. Guía-intérprete del patrimoni natural. Professional del servici de gestió ambiental. Professional del servici de medi ambient. Tècnic en control d'espais naturals. Monitor de la naturalesa. Agent mediambiental o semblant. Monitor d'equipaments ambientals.
MÒDULS PROFESSIONALS

Primer curs:

Estructura i dinàmica del medi ambient.

Medi natural.

Activitats humanes i problemàtica ambiental.

Gestió ambiental.

Mètodes i productes cartogràfics.

Tècniques d’educació ambiental.

Formació i orientació laboral.

Anglés Tècnic/Horari reservat per a la docència en anglés.

Segon curs:

Programes d’educació ambiental.

Activitats d’ús públic.

Desenvolupament en el medi.

Habilitats socials.

Empresa i iniciativa emprenedora.

Projecte d’educació i control ambiental.

Anglés Tècnic/Horari reservat per a la docència en anglés.

Formació en Centres de Treball.

COM S'ACCEDIX

Accés directe:

(Criteris en ordre de prioritat)

Estar en possessió del títol de Batxillerat LOMQE modalitat BC, de Batxillerat LOE modalitat BCT, de Batxillerat LOGSE modalitats: BCNS o BT. De Batxillerat Experimental modalitats BCN o BTI; o haver superat les opcions A, ó B de COU.

Estar en possessió del títol de Batxillerat LOE /LOGSE. Haver superat el segon curs de qualsevol altra modalitat de Batxillerat Experimental. Opcions C, D de COU o Preu superats .

Estar en possessió del títol de Tècnic/a de Formació Professional LOE /LOGSE amb prioritat per a qui hagueren superat algun cicle de grau mitjà de la mateixa família professional a què pertanga el cicle a què pretenguen accedir. 

Estar en possessió del títol de Formació Professional de Segon Grau o altres titulacions equivalents a efectes acadèmics. Tindre una titulació universitària a la qual es va accedir sense complir cap dels requisits anteriors.

Accés a través de prova:

Sense complir cap dels requisits acadèmics anteriors, tindre 19 anys d’edat o complir-los durant l’any en curs i superar la corresponent prova d’accés.

CENTRES ON S'IMPARTEIX EL CICLE

ACTUALMENT NO EXISTEIX CAP CENTRE QUE IMPARTISCA AQUEST MÒDUL EN AQUESTA CIUTAT

TITULACIÓ QUE S'OBTÉ:

TÈCNIC SUPERIOR EN EDUCACIÓ I CONTROL AMBIENTAL.

El títol de Tècnic Superior en Educació i control ambiental permet l’accés directe als ensenyaments conduents als títols universitaris de grau en les condicions d’admissió que s’establisquen.

 

T.S. Salut Ambiental (Segon LOGSE)

Hores: 2000
QUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR
Tècnic en salut ambiental. Tècnic en control d'aigües de consum. Tècnic en contaminació atmosfèrica. Tècnic en gestió de residus.
MÒDULS PROFESSIONALS

Primer curs:

Organització i gestió de la unitat de salut ambiental.

Aigües d’ús i consum.

Contaminació atmosfèrica, sorolls i radiacions.

Productes químics i vectors d’interés en salut pública.

Formació i orientació laboral.

Segon curs:

Residus sòlids i medi construït.

Control i vigilància de la contaminació d’aliments.

Educació sanitària i promoció de la salut.

Formació en Centres de Treball: 380 hores.

COM S'ACCEDIX

Accés directe:

(Criteris en ordre de prioritat)

Estar en possessió del títol de Batxillerat LOMQE modalitat BC, de Batxillerat LOE modalitat BCT, de Batxillerat LOGSE modalitats: BCNS o BT. De Batxillerat Experimental modalitats BCN o BTI; o haver superat les opcions A, ó B de COU.

Tindran preferència les sol·licituds dels que hagen cursat la matèria del batxillerat: Ciències de la Terra i Mediambientals (LOE) ó Ciències de la terra i del Medi Ambient LOGSE).

Estar en possessió del títol de Batxillerat LOE /LOGSE. Haver superat el segon curs de qualsevol altra modalitat de Batxillerat Experimental. Opcions C, D de COU o Preu superats .

Estar en possessió del títol de Tècnic/a de Formació Professional LOE /LOGSE amb prioritat per a qui hagueren superat algun cicle de grau mitjà de la mateixa família professional a què pertanga el cicle a què pretenguen accedir. 

Estar en possessió del títol de Formació Professional de Segon Grau o altres titulacions equivalents a efectes acadèmics. Tindre una titulació universitària a la qual es va accedir sense complir cap dels requisits anteriors.

Tindran preferència les sol·licituds dels que hagen cursat la matèria del batxillerat: Ciències de la Terra i Mediambientals (LOE) ó Ciències de la terra i del Medi Ambient LOGSE).

Accés a través de prova:

Sense complir cap dels requisits acadèmics anteriors, tindre 19 anys d’edat o complir-los durant l’any en curs i superar la corresponent prova d’accés.

CENTRES ON S'IMPARTEIX EL CICLE

ACTUALMENT NO EXISTEIX CAP CENTRE QUE IMPARTISCA AQUEST MÒDUL EN AQUESTA CIUTAT

TITULACIÓ QUE S'OBTÉ:

TÈCNIC SUPERIOR EN SALUT AMBIENTAL.

LA TITULACIÓ DE TÈCNIC SUPERIOR EN SALUT AMBIENTAL PERMET L’ACCÈS ALS ESTUDIS UNIVERSITARIS DE:

(Orde ECI/2527/2005 de 4 de juliol, per la qual s’actualitza i s’amplia l’annex X d’Accés a Estudis Universitaris des dels Cicles Formatius de grau superior, del Reial Decret 777/1998,  pel qual es desenrotllen determinats aspectes de l’ordenació de la Formació Professional en l’àmbit del sistema educatiu)

– Mestre (totes les especialitats) CV

– Diplomat en Educació Social CV

– Diplomat en Infermeria CV

– Diplomat en Fisioteràpia CV

– Diplomat en Logopedia CV

– Diplomat en Podologia CV

– Diplomat en Teràpia Ocupacional CV

– Diplomat en Treball Social CV

– Enginyer Tècnic Agrícola (totes les especialitats) CV

– Enginyer Tècnic Forestal (totes les especialitats) CV

– Enginyer Tècnic de Mines (totes les especialitats)

– Enginyer de Monts (totes les especialitats) CV

– Llicenciat en Biologia CV

– Llicenciat en Biotecnologia CV

– Llicenciat en Ciències Ambientals CV

– Llicenciat en Ciències del Mar CV

– Llicenciat en Farmacia CV

– Llicenciat en Química CV

(CV: estudis que poden cursar-se a la Comunitat Valenciana)

T.S. Radioteràpia i Dosimetria (LOE)

Hores: 2000
QUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR
Tècnic superior en radioteràpia. Tècnic especialista en radioteràpia. Personal auxiliar dels serveis de protecció radiològica. Delegat comercial d'equips de radioelectrologia mèdica.
MÒDULS PROFESSIONALS

Atenció al pacient.

Fonaments físics i equips.

Anatomia per la imatge.

Protecció radiològica.

Simulació del tractament.

Dosimetria física i clínica.

Tractaments amb teleteràpia.

Tractaments amb braquiteràpia.

Projecte de radioteràpia i dosimetria.

Formació i orientació laboral.

Empresa i iniciativa emprenedora.

Formació en centres de treball.

COM S'ACCEDIX

Accés directe:

(Criteris en orde de prioritat)

Estar en possessió del títol de Batxillerat LOMQE modalitat BC; Batxillerat LOE modalitat BCT; de Batxillerat LOGSE modalitats BCNS, BT; de Batxillerat Experimental modalitats BCN, BTI o haver superat les opcions A o B de COU.

Estar en possessió del títol de Tècnic/a de Formació Professional LOE /LOGSE amb prioritat per a qui haguera superat algun cicle de grau mitjà de la mateixa família professional a què pertanga el cicle a què pretenguen accedir.

Estar en possessió del títol de Formació Professional de Segon Grau o altres titulacions equivalents a efectes acadèmics. Tindre una titulació universitària a què es va accedir sense complir cap dels requisits anteriors.

Accés a través de prova:

Sense complir cap dels requisits acadèmics anteriors, tindre 19 anys d’edat o complir-los durant l’any en curs i superar la corresponent prova d’accés.

CENTRES ON S'IMPARTEIX EL CICLE
TITULACIÓ QUE S'OBTÉ:

TÉCNICO SUPERIOR EN RADIOTERAPIA Y DOSIMETRÍA

El título de Técnico Superior en Radioterapia y Dosimetría permite el acceso directo a las enseñanzas conducentes a los títulos universitarios de grado en las condiciones de admisión que se establezcan.

T.S. Pròtesis Dentals (LOE)

Hores: 2000
QUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR
Tècnic superior en pròtesis dentals. Tècnic especialista en pròtesis dentals. Responsable tècnic d'un laboratori de pròtesi dental. Comercial en la indústria dental o depòsits dentals. Responsable tècnic en departaments d'investigació i desenrotllament de productes en la indústria dental.
MÒDULS PROFESSIONALS

Primer curs:

Laboratori de pròtesis dentals.

Disseny funcional de pròtesi.

Pròtesis completes.

Aparells d’ortodòncia i fèrules oclusales.

Pròtesis parcials removibles metàl·liques, de resina i mixta.

Formació i orientació laboral.

Horari reservat per al mòdul impartit en anglés.

Segon curs:

Restauracions i estructures metàl·liques en pròtesi fixa.

Restauracions i recobriments estètics.

Pròtesi sobre implantes.

Empresa i iniciativa emprenedora.

Projecte de pròtesis dentals.

Horari reservat per al mòdul impartit en anglés.

Formació en Centres de Treball.

COM S'ACCEDIX

Accés directe:

(Criteris en ordre de prioritat)

Estar en possessió del títol de Batxillerat LOMQE modalitat BC, de Batxillerat LOE modalitat BCT, de Batxillerat LOGSE modalitats: BCNS o BT. De Batxillerat Experimental modalitats BCN o BTI; o haver superat les opcions A, ó B de COU.

Estar en possessió del títol de Batxillerat LOE /LOGSE. Haver superat el segon curs de qualsevol altra modalitat de Batxillerat Experimental. Opcions C, D de COU o Preu superats .

Estar en possessió del títol de Tècnic/a de Formació Professional LOE /LOGSE amb prioritat per a qui hagueren superat algun cicle de grau mitjà de la mateixa família professional a què pertanga el cicle a què pretenguen accedir. 

Estar en possessió del títol de Formació Professional de Segon Grau o altres titulacions equivalents a efectes acadèmics. Tindre una titulació universitària a la qual es va accedir sense complir cap dels requisits anteriors.

Accés a través de prova:

Sense complir cap dels requisits acadèmics anteriors, tindre 19 anys d’edat o complir-los durant l’any en curs i superar la corresponent prova d’accés.

CENTRES ON S'IMPARTEIX EL CICLE
TITULACIÓ QUE S'OBTÉ:

TÈCNIC SUPERIOR EN PRÒTESIS DENTALS.

El títol de Tècnic Superior en Pròtesis dentals permet l’accés directe als ensenyaments conduents als títols universitaris de grau en les condicions d’admissió que s’establisquen.

T.S. Ortopròtesi i Productes de Suport (LOE)

Hores: 2000
QUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR
Tècnic superior en ortoprotèsica. Tècnic ortopèdic. Tècnic en productes de suport. Tècnic en adequació de l'entorn i accessibilitat. Responsable tècnic d'establiments d'adaptació i/o distribució de productes ortoprotèsics. Tècnic de la fabricació en sèrie de productes ortoprotèsics i productes de suport. Responsable tècnic de la fabricació a mesura de productes ortoprotèsics i productes de suport. Responsable tècnic de taller d'ortopèdia hospitalari. Visitador/promotor sanitari. Assessor de productes i serveis del sector.
MÒDULS PROFESSIONALS

Tecnologia industrial aplicada a l’activitat ortoprotètica.

Diseny i emmotllament anatòmic.

Adaptació d’ortesis prefabricades.

Elaboració i adaptació de productes ortètics a mida.

Elaboració i adaptació de pròtesis externes.

Adaptació de productes de suport.

Biomecànica i patologia aplicada.

Atenció psicosocial.

Anatomofisiologia i patologia bàsiques.

Projecte d’ortopròtesi i productes de suport .

Formació i Orientació Laboral.

Empresa i Iniciativa Emprenedora.

Formació en Centres de Treball.

COM S'ACCEDIX

Accés directe:

(Criteris en orde de prioritat)

Estar en possessió del títol de Batxillerat LOMQE modalitat BC; Batxillerat LOE modalitat BCT; de Batxillerat LOGSE modalitats BCNS, BT; de Batxillerat Experimental modalitats BCN, BTI o haver superat les opcions A o B de COU.

Estar en possessió del títol de Tècnic/a de Formació Professional LOE /LOGSE amb prioritat per a qui haguera superat algun cicle de grau mitjà de la mateixa família professional a què pertanga el cicle a què pretenguen accedir.

Estar en possessió del títol de Formació Professional de Segon Grau o altres titulacions equivalents a efectes acadèmics. Tindre una titulació universitària a què es va accedir sense complir cap dels requisits anteriors.

Accés a través de prova:

Sense complir cap dels requisits acadèmics anteriors, tindre 19 anys d’edat o complir-los durant l’any en curs i superar la corresponent prova d’accés.

CENTRES ON S'IMPARTEIX EL CICLE

ACTUALMENT NO EXISTEIX CAP CENTRE QUE IMPARTISCA AQUEST MÒDUL EN AQUESTA CIUTAT

TITULACIÓ QUE S'OBTÉ:

TÈCNIC SUPERIOR EN ORTOPRÒTESI I PRODUCTES DE SUPORT.

El títol de Tècnic Superior en Ortopròtesi i Productes de Suport permet l’accés directe als ensenyaments conduents als títols universitaris de grau en les condicions d’admissió que s’establisquen.

T.S. Laboratori Clínic i Biomèdic (LOE)

Hores: 2000
QUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR
Tècnic/a superior en laboratori de diagnòstic clínic. Tècnic/a especialista en laboratori. Ajudant tècnic en laboratori d'investigació i experimentació. Ajudant tècnic en laboratori de toxicologia. Delegat/da comercial de productes hospitalaris i farmacèutics.
MÒDULS PROFESSIONALS

Gestió de mostres biològiques.

Tècniques generals de laboratori.

Biologia molecular i citogenètica.

Fisiopatologia general.

Anàlisi bioquímica.

Tècniques d’inmunodiagnòstic.

Microbiologia clínica.

Tècniques d’anàlisi hematològica.

Projecte de laboratori clínic i biomèdic.

Formació i orientació laboral.

Empresa i iniciativa emprenedora.

Formació en Centres de Treball.

COM S'ACCEDIX

Accés directe:

(Criteris en orde de prioritat)

Estar en possessió del títol de Batxillerat LOMQE modalitat BC; Batxillerat LOE modalitat BCT; de Batxillerat LOGSE modalitats BCNS, BT; de Batxillerat Experimental modalitats BCN, BTI o haver superat les opcions A o B de COU.

Estar en possessió del títol de Tècnic/a de Formació Professional LOE /LOGSE amb prioritat per a qui haguera superat algun cicle de grau mitjà de la mateixa família professional a què pertanga el cicle a què pretenguen accedir.

Estar en possessió del títol de Formació Professional de Segon Grau o altres titulacions equivalents a efectes acadèmics. Tindre una titulació universitària a què es va accedir sense complir cap dels requisits anteriors.

Accés a través de prova:

Sense complir cap dels requisits acadèmics anteriors, tindre 19 anys d’edat o complir-los durant l’any en curs i superar la corresponent prova d’accés.

CENTRES ON S'IMPARTEIX EL CICLE
TITULACIÓ QUE S'OBTÉ:

TÈCNIC SUPERIOR EN LABORATORI CLÍNIC I BIOMÈDIC.

El títol de Tècnic Superior en Laboratori Clínic i Biomèdic permet l’accés directe als ensenyaments conduents als títols universitaris de grau en les condicions d’admissió que s’establisquen.

T.S. Imatge per al Diagnòstic i Medicina Nuclear (LOE)

Hores: 2000
QUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR
Tècnic superior en imatge per al diagnòstic. Tècnic especialista en radiodiagnòstic. Tècnic especialista en medicina nuclear. Personal tècnic en equips de radioelectrología metgessa. Personal tècnic en protecció radiològica. Personal tècnic en radiologia d'investigació i experimentació. Delegat comercial de productes hospitalaris i farmacèutics.
MÒDULS PROFESSIONALS

Atenció al pacient.

Fonaments físics i equips.

Anatomia per la imatge.

Protecció radiològica.

Tècniques de radiologia simple.

Tècniques de radiologia especial.

Tècniques de tomografia computeritzada i ecografia.

Tècniques d’imatge per ressonància magnètica.

Tècniques d’imatge en medicina nuclear.

Tècniques de radiofarmàcia.

Projecte d’imatge per al diagnòstic i medicina nuclear.

Formació i orientació laboral.

Empresa i iniciativa emprenedora.

Formació en centres de treball.

Horari reservat per al mòdul impartit en anglés.

COM S'ACCEDIX

Accés directe:

Estar en possessió del títol de Batxillerat LOMQE modalitat BC; Batxillerat LOE modalitat BCT; de Batxillerat LOGSE modalitats BCNS, BT; de Batxillerat Experimental modalitats BCN, BTI o haver superat les opcions A o B de COU.

Estar en possessió del títol de Tècnic/a de Formació Professional LOE /LOGSE amb prioritat per a qui haguera superat algun cicle de grau mitjà de la mateixa família professional a què pertanga el cicle a què pretenguen accedir.

Estar en possessió del títol de Formació Professional de Segon Grau o altres titulacions equivalents a efectes acadèmics. Tindre una titulació universitària a què es va accedir sense complir cap dels requisits anteriors.

Accés a través de prova:

Sense complir cap dels requisits acadèmics anteriors, tindre 19 anys d’edat o complir-los durant l’any en curs i superar la corresponent prova d’accés.

CENTRES ON S'IMPARTEIX EL CICLE
TITULACIÓ QUE S'OBTÉ:

TÈCNIC SUPERIOR EN IMATGE PER AL DIAGNÓSTIVO I MEDICINA NUCLEAR

L’alumnat que obtinga la titulació podrà accedir Un altre Cicle de Formació Professional de Grau Superior amb la Possibilitat d’establir convalidacions de mòduls d’acord amb la normativa vigent.

O Ensenyaments Universitaris amb la possibilitat d’establir convalidacions d’acord amb la normativa vigent.

T.S. Higiene Bucodental (LOE)

Hores: 2000
QUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR
Tècnic superior en Higiene Bucodental. Tècnic especialista higienista dental. Higienista bucodental. Educador en salut bucodental.
MÒDULS PROFESSIONALS

Recepció i logística en la clínica dental.

Estudi de la cavitat oral.

Exploració de la cavitat oral.

Intervenció bucodental.

Epidemiologia en salut oral.

Educació per a la salut oral.

Conservadora, periodòncia, cirurgia i implantes.

Pròtesi i ortodòncia.

Primers auxilis.

Fisiopatologia general.

Projecte d’higiene bucodental.

Formació i orientació laboral.

Empresa i iniciativa emprenedora.

Formació en centres de treball.

Horari reservat per al mòdul impartit en anglés.

COM S'ACCEDIX

Accés directe:

Estar en possessió del títol de Batxillerat LOMQE modalitat BC; Batxillerat LOE modalitat BCT; de Batxillerat LOGSE modalitats BCNS, BT; de Batxillerat Experimental modalitats BCN, BTI o haver superat les opcions A o B de COU.

Estar en possessió del títol de Tècnic/a de Formació Professional LOE /LOGSE amb prioritat per a qui haguera superat algun cicle de grau mitjà de la mateixa família professional a què pertanga el cicle a què pretenguen accedir.

Estar en possessió del títol de Formació Professional de Segon Grau o altres titulacions equivalents a efectes acadèmics. Tindre una titulació universitària a què es va accedir sense complir cap dels requisits anteriors.

Accés a través de prova:

Sense complir cap dels requisits acadèmics anteriors, tindre 19 anys d’edat o complir-los durant l’any en curs i superar la corresponent prova d’accés.

CENTRES ON S'IMPARTEIX EL CICLE

ACTUALMENT NO EXISTEIX CAP CENTRE QUE IMPARTISCA AQUEST MÒDUL EN AQUESTA CIUTAT

TITULACIÓ QUE S'OBTÉ:

TÉCNICO SUPERIOR EN HIGIENE BUCODENTAL.

L’alumnat que obtinga la titulació podrà accedir Un altre Cicle de Formació Professional de Grau Superior amb la Possibilitat d’establir convalidacions de mòduls d’acord amb la normativa vigent.

O Ensenyaments Universitaris amb la possibilitat d’establir convalidacions d’acord amb la normativa vigent.

T.S. Documentació i Administració Sanitàries (LOE)

Hores: 2000
QUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR
Tècnic superior en documentació sanitària. Responsable tècnic de codificació de documentació sanitària. Responsable tècnic d'arxius d'històries clíniques. Responsable tècnic de tractament i disseny documental sanitari. Responsable tècnic de sistemes d'informació assistencial sanitària. Responsable tècnic d'avaluació i control de qualitat de la prestació sanitària. Responsable tècnic de gestió de processos administratiu-clínics. Responsable d'administració d'unitats, departament o centres sanitaris. Assistent d'equips d'investigació biomèdica. Secretari-a de servicis sanitaris.
MÒDULS PROFESSIONALS

Gestió de pacients.

Terminologia clínica i patologia.

Extracció de diagnòstics i procediments.

Arxiu i documentació sanitaris.

Sistemes d’informació i classificació sanitaris.

Ofimàtica i procés de la informació.

Codificació sanitària.

Atenció psicosocial al pacient-usuari.

Validació i explotació de dades.

Gestió administrativa sanitària.

Projecte de documentació i administració sanitàries.

Formació i orientació laboral.

Empresa i iniciativa emprenedora.

Formació en centres de treball.

Horari reservat per al mòdul impartit en anglés.

COM S'ACCEDIX

Acceso directo:

Estar en possessió del títol de Batxillerat LOMQE modalitat BC o BHCS; Batxillerat LOE modalitat BCT o BHCS; de Batxillerat LOGSE modalitats BCNS, BT o BHCS; de Batxillerat Experimental modalitats BCN, BTI, BAG, BCHS o BL o haver superat  COU.

Estar en possessió del títol de Tècnic/a de Formació Professional LOE /LOGSE amb prioritat per a qui haguera superat algun cicle de grau mitjà de la mateixa família professional a què pertanga el cicle a què pretenguen accedir.

Estar en possessió del títol de Formació Professional de Segon Grau o altres titulacions equivalents a efectes acadèmics. Tindre una titulació universitària a què es va accedir sense complir cap dels requisits anteriors.

Accés a través de prova:

Sense complir cap dels requisits acadèmics anteriors, tindre 19 anys d’edat o complir-los durant l’any en curs i superar la corresponent prova d’accés.

CENTRES ON S'IMPARTEIX EL CICLE
TITULACIÓ QUE S'OBTÉ:

TÈCNIC SUPERIOR EN DOCUMENTACIÓ I ADMINISTRACIÓ SANITÀRIES.

L’alumnat que obtinga la titulació podrà accedir un altre cicle de Formació Professional de grau superior amb la possibilitat d’establir convalidacions de mòduls d’acord amb la normativa vigent.

O ensenyaments universitaris amb la possibilitat d’establir convalidacions d’acord amb la normativa vigent.

T.S. Dietètica

Hores: 2000
QUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR
Dietista, Tècnic en Dietètica i Nutrició, Responsable d'alimentació en empreses de catering, Tècnic en Higiene dels Aliments, Consultor en Alimentació, Educador Sanitari.
MÒDULS PROFESSIONALS

Primer curs:

Organització i gestió de l’àrea de treball assignada a la unitat/gabinet de dietètica.

Alimentació equilibrada.

Control alimentari.

Fisiopatologia aplicada a la dietètica.

Relacions a l’entorn de treball.

Formació i orientació laboral.

Segon curs:

Dietoteràpia.

Microbiologia i higiene alimentària.

Educació sanitària i promoció de la salut.

Formació en Centres de Treball: 380 hores.

COM S'ACCEDIX

Accés directe:

(Criteris en ordre de prioritat)

Estar en possessió del títol de Batxillerat LOMQE modalitat BC, de Batxillerat LOE modalitat BCT, de Batxillerat LOGSE modalitat: BCNS. De Batxillerat Experimental modalitat BCN ; o haver superat les opcions A, ó B de COU.

Tindran preferència les sol·licituds dels que hagen cursat la matèria del batxillerat: Biología (LOE ó LOGSE).

Estar en possessió del títol de Batxillerat LOE /LOGSE. Haver superat el segon curs de qualsevol altra modalitat de Batxillerat Experimental. Opcions C, D de COU o Preu superats .

Estar en possessió del títol de Tècnic/a de Formació Professional LOE /LOGSE amb prioritat per a qui hagueren superat algun cicle de grau mitjà de la mateixa família professional a què pertanga el cicle a què pretenguen accedir. 

Estar en possessió del títol de Formació Professional de Segon Grau o altres titulacions equivalents a efectes acadèmics. Tindre una titulació universitària a la qual es va accedir sense complir cap dels requisits anteriors.

Tindran preferència les sol·licituds dels que hagen cursat la matèria del batxillerat: Biología (LOE ó LOGSE).

Accés a través de prova:

Sense complir cap dels requisits acadèmics anteriors, tindre 19 anys d’edat o complir-los durant l’any en curs i superar la corresponent prova d’accés.

CENTRES ON S'IMPARTEIX EL CICLE
TITULACIÓ QUE S'OBTÉ:

TÈCNIC SUPERIOR EN DIETÈTICA.

LA TITULACIÓ DE TÈCNIC SUPERIOR EN DIETÈTICA PERMET L’ACCÈS ALS ESTUDIS UNIVERSITARIS DE:

(Orde ECI/2527/2005 de 4 de juliol, per la qual s’actualitza i s’amplia l’annex X d’Accés a Estudis Universitaris des dels Cicles Formatius de grau superior, del Reial Decret 777/1998, pel qual es desenrotllen determinats aspectes de l’ordenació de la Formació Professional en l’àmbit del sistema educatiu)

– Mestre (totes les especialitats) CV

– Diplomat en Educació Social CV

– Diplomat en Infermeria CV

– Diplomat en Fisioteràpia CV

– Diplomat en Logopedia CV

– Diplomat en Nutrició Humana i Dietètica CV

– Diplomat en Podologia CV

– Diplomat en Teràpia Ocupacional CV

– Diplomat en Treball Social CV

– Llicenciat en Biologia CV

– Llicenciat en Biotecnologia CV

– Llicenciat en Farmàcia CV

– Llicenciat en Medicina CV

(CV: estudis que poden cursar-se a la Comunitat Valenciana)

T.S. Audiologia Protètica (LOE)

Hores: 2000
QUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR
Tècnic superior en audioprotési. Tècnic especialista audioprotetista. Tècnic en elaboració de motles i protectors auditius. Tècnic en mesurament de nivell sonor. Audiometrista.
MÒDULS PROFESSIONALS

Primer curs:

Característiques anatomosensorials auditives.

Tecnologia electrònica en audiopròtesi.

Acústica i elements de protecció sonora.

Audició i comunicació verbal.

Formació i orientació laboral.

Horari reservat per al mòdul impartit en anglés.

Segon curs:

Elaboració de motles i protectors auditius.

Elecció i adaptació de pròtesis auditives.

Atenció a l’hipoacústic.

Empresa i iniciativa emprenedora.

Horari reservat per al mòdul impartit en anglés.

Formació en Centres de treball: 400 hores

Projecte d’Audiologia protèsica.

COM S'ACCEDIX

Accés directe:

(Criteris en ordre de prioritat)

Estar en possessió del títol de Batxillerat LOMQE modalitat BC, de Batxillerat LOE modalitat BCT, de Batxillerat LOGSE modalitats: BCNS o BT. De Batxillerat Experimental modalitats BCN o BTI; o haver superat les opcions A, ó B de COU.

Estar en possessió del títol de Batxillerat LOE /LOGSE. Haver superat el segon curs de qualsevol altra modalitat de Batxillerat Experimental. Opcions C, D de COU o Preu superats .

Estar en possessió del títol de Tècnic/a de Formació Professional LOE /LOGSE amb prioritat per a qui hagueren superat algun cicle de grau mitjà de la mateixa família professional a què pertanga el cicle a què pretenguen accedir. 

Estar en possessió del títol de Formació Professional de Segon Grau o altres titulacions equivalents a efectes acadèmics. Tindre una titulació universitària a la qual es va accedir sense complir cap dels requisits anteriors.

Accés a través de prova:

Sense complir cap dels requisits acadèmics anteriors, tindre 19 anys d’edat o complir-los durant l’any en curs i superar la corresponent prova d’accés.

CENTRES ON S'IMPARTEIX EL CICLE

ACTUALMENT NO EXISTEIX CAP CENTRE QUE IMPARTISCA AQUEST MÒDUL EN AQUESTA CIUTAT

TITULACIÓ QUE S'OBTÉ:

TÈCNIC SUPERIOR EN AUDIOLOGIA PROTÈSICA.

El títol de Tècnic Superior en Audiologia protèsica permet l’accés directe a les ensenyances conduents als títols universitaris de grau en els condicions d’admissió que s’establisquen.

T.S. Anatomia Patològica i Citodiagnòstic (LOE)

Hores: 2000
QUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR
Tècnic/a superior en anatomia patològica i citologia. Tècnic/a especialista en anatomia patològica i citologia. Citotécnico. Ajudant de forensia. Prosector/a d'autòpsies clíniques i metge-legals. Tanatopractor/a. Col·laborador /a i assistent en biologia molecular. Col·laborador/a i assistent d'investigació.
MÒDULS PROFESSIONALS

Gestió de mostres biològiques.

Tècniques generals de laboratori.

Biologia molecular i citogenètica.

Fisiopatologia general.

Necròpsies.

Processament citològic i tissular.

Citologia ginecològica.

Citologia general.

Projecte d’Anatomia Patològica i citodiagnòstic.

Formació i orientació laboral.

Empresa i iniciativa emprenedora.

Formació en centres de treball.

Horari reservat per al mòdul impartit en anglés.

COM S'ACCEDIX

Accés directe:

(Criteris en orde de prioritat)

Estar en possessió del títol de Batxillerat LOMQE modalitat BC; Batxillerat LOE modalitat BCT; de Batxillerat LOGSE modalitats BCNS, BT; de Batxillerat Experimental modalitats BCN, BTI o haver superat les opcions A o B de COU.

Estar en possessió del títol de Tècnic/a de Formació Professional LOE /LOGSE amb prioritat per a qui haguera superat algun cicle de grau mitjà de la mateixa família professional a què pertanga el cicle a què pretenguen accedir.

Estar en possessió del títol de Formació Professional de Segon Grau o altres titulacions equivalents a efectes acadèmics. Tindre una titulació universitària a què es va accedir sense complir cap dels requisits anteriors.

Accés a través de prova:

Sense complir cap dels requisits acadèmics anteriors, tindre 19 anys d’edat o complir-los durant l’any en curs i superar la corresponent prova d’accés.

CENTRES ON S'IMPARTEIX EL CICLE

ACTUALMENT NO EXISTEIX CAP CENTRE QUE IMPARTISCA AQUEST MÒDUL EN AQUESTA CIUTAT

TITULACIÓ QUE S'OBTÉ:

TÈCNIC SUPERIOR EN ANATOMIA PATOLÒGICA I CITODIAGNÒSTIC.

L’alumnat que obtinga la titulació podrà accedir Un altre Cicle de Formació Professional de Grau Superior amb la Possibilitat d’establir convalidacions de mòduls d’acord amb la normativa vigent.

O Ensenyaments Universitaris amb la possibilitat d’establir convalidacions d’acord amb la normativa vigent.

T.S. Química Industrial (LOE)

Hores: 2000
QUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR
Aquest professional exerceix la seva activitat en el sector químic en les àrees de producció de plantes químiques, de cogeneració d'energia i de serveis auxiliars. Les ocupacions i llocs de treball més rellevants són els següents: Encarregat de planta química. Encarregat d'operacions de màquines per fabricar, transformar i condicionar productes químics. Supervisor d'àrea de producció d'energia. Supervisor d'àrea de serveis auxiliars. Supervisor de refineries de petroli i gas natural. Cap d'equip en instal·lacions de tractament químic. Cap d'equip en magatzems en indústries químiques. Cap de parc de tancs en indústries químiques. Cap de zona de recepció i expedició de matèries i productes químics. Supervisor de sistemes de control. Supervisor de cambra de control. Supervisor d'àrea en plantes de química de transformació. Supervisor d'àrea de condicionat. Responsable de formulació.
MÒDULS PROFESSIONALS

Primer curs

Transport de sòlids i fluids.

Operacions bàsiques en la indústria química.

Reactors químics.

Formulació i preparació de mescles.

Preparat i emmagatzemament de productes químics.

Prevenció de riscos en indústries químiques

Horari reservat per a la docència en anglés

Formació i orientació laboral.

Segon curs

Organització i gestió en indústries químiques.

Generació i recuperació d’energia.

Manteniment electromecànic en indústries de procés.

Regulació i control de procés químic.

Projecte d’indústries de procés químic.

Empresa i iniciativa emprenedora

Horari reservat per a la docència en anglés

Formació en centres de treball

COM S'ACCEDIX

Accés directe:

(Criteris en ordre de prioritat)

Estar en possessió del títol de Batxillerat LOMQE modalitat BC,  de Batxillerat LOE modalitat BCT, de Batxillerat LOGSE modalitats: BCNS o BT. De Batxillerat Experimental modalitats BCN o BTI; o haver superat les opcions A, ó B de COU.

Estar en possessió del títol de Batxillerat LOE /LOGSE. Haver superat el segon curs de qualsevol altra modalitat de Batxillerat Experimental. Opcions C, D de COU o Preu superats .

Estar en possessió del títol de Tècnic/a de Formació Professional LOE /LOGSE amb prioritat per a qui hagueren superat algun cicle de grau mitjà de la mateixa família professional a què pertanga el cicle a què pretenguen accedir. 

Estar en possessió del títol de Formació Professional de Segon Grau o altres titulacions equivalents a efectes acadèmics. Tindre una titulació universitària a la qual es va accedir sense complir cap dels requisits anteriors.

Accés a través de prova:

Sense complir cap dels requisits acadèmics anteriors, tindre 19 anys d’edat o complir-los durant l’any en curs i superar la corresponent prova d’accés.

CENTRES ON S'IMPARTEIX EL CICLE

ACTUALMENT NO EXISTEIX CAP CENTRE QUE IMPARTISCA AQUEST MÒDUL EN AQUESTA CIUTAT

TITULACIÓ QUE S'OBTÉ:

TÈCNIC SUPERIOR EN LABORATORI D’ANÀLISI I DE CONTROL DE QUALITAT.

El títol de Tècnic Superior en Laboratori d’anàlisi i de control de qualitat permet l’accés directe a les ensenyances conduents als títols universitaris de grau en els condicions d’admissió que s’establisquen.

T.S. Química Ambiental (Segon LOGSE)

Hores: 1400
QUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR
Esta figura professional dóna resposta a la demanda creixent de qualificació per a exercir funcions relacionades amb la conservació i la prevenció de la contaminació del medi ambient. Actualment, apareix de manera difusa en alguns llocs de treball: Analista d'aigua en laboratoris. Encarregat de recuperació en Indústria Paperera. Seguretat mediambiental en fabricació. Esta figura es pot especialitzar en depuració d'aigües, reciclatge de residus i control de l'emissió de contaminants a l'atmosfera.
MÒDULS PROFESSIONALS

Primer curs:

Organització i gestió de la protecció ambiental.

Control d’emissions a l’atmosfera.

Control de residus.

Depuració d’aigües.

Seguretat química i higiene industrial.

Relacions en l’entorn de treball.

Formació i orientació laboral.

Segon curs:

Formació en Centres de Treball: 440 hores.

COM S'ACCEDIX

Accés directe:

(Criteris en ordre de prioritat)

Estar en possessió del títol de Batxillerat LOMQE modalitat BC, de Batxillerat LOE modalitat BCT, de Batxillerat LOGSE modalitats: BCNS o BT. De Batxillerat Experimental modalitats BCN o BTI; o haver superat les opcions A, ó B de COU.

Tindran preferència les sol·licituds dels que hagen cursat la matèria del batxillerat: Química (LOE ó LOGSE).

Estar en possessió del títol de Batxillerat LOE /LOGSE. Haver superat el segon curs de qualsevol altra modalitat de Batxillerat Experimental. Opcions C, D de COU o Preu superats .

Estar en possessió del títol de Tècnic/a de Formació Professional LOE /LOGSE amb prioritat per a qui hagueren superat algun cicle de grau mitjà de la mateixa família professional a què pertanga el cicle a què pretenguen accedir. 

Estar en possessió del títol de Formació Professional de Segon Grau o altres titulacions equivalents a efectes acadèmics. Tindre una titulació universitària a la qual es va accedir sense complir cap dels requisits anteriors.

Tindran preferència les sol·licituds dels que hagen cursat la matèria del batxillerat: Química (LOE ó LOGSE).

Accés a través de prova:

Sense complir cap dels requisits acadèmics anteriors, tindre 19 anys d’edat o complir-los durant l’any en curs i superar la corresponent prova d’accés.

CENTRES ON S'IMPARTEIX EL CICLE

ACTUALMENT NO EXISTEIX CAP CENTRE QUE IMPARTISCA AQUEST MÒDUL EN AQUESTA CIUTAT

TITULACIÓ QUE S'OBTÉ:

TÈCNIC SUPERIOR EN QUÍMICA AMBIENTAL.

ESTA TITULACIÓ CONVALIDA ELS SEGÜENTS MÒDULS PROFESSIONALS:

(amb independència d’altres possibles convalidacions entre mòduls professionals, previstes totes elles en l’Orde de 20-12-01, BOE 09-01-2002 i Correcció d’Errades Orde ECD/1842/2002 de 9 de juliol, BOE 19-07-2002):

-De TS.Indústria alimentària: Tècniques de protecció ambiental, Relacions en l’entorn de treball i Formació i orientació laboral.

-De TS.Fabricació de productes farmacèutics i afins: Seguretat i ambient químic, Relacions en l’entorn de treball i Formació i orientació laboral.

-De TS.Indústries de procés de pasta i paper: Seguretat i ambient químic, Relacions en l’entorn de treball i Formació i orientació laboral.

-De TS.Indústries de procés químic: Seguretat i ambient químic, Relacions en l’entorn de treball i Formació i orientació laboral.

 

LA TITULACIÓ DE TÈCNIC SUPERIOR EN QUÍMICA AMBIENTAL PERMET L’ACCÈS ALS ESTUDIS UNIVERSITARIS DE:

(Orde ECI/2527/2005 de 4 de juliol, per la qual s’actualitza i s’amplia l’annex X d’Accés a Estudis Universitaris des dels Cicles Formatius de grau superior, del Reial Decret 777/1998,  pel qual es desenrotllen determinats aspectes de l’ordenació de la Formació Professional en l’àmbit del sistema educatiu)

– Diplomat en Infermeria CV

– Diplomat en Fisioteràpia CV

– Diplomat en Logopedia CV

– Diplomat en Podologia CV

– Diplomat en Terapia Ocupacional CV

– Enginyer Tècnic Aeronautic (totes les especialitats)

– Enginyer Tècnic Agrícola (totes les especialitats) CV

– Enginyer Tècnic Forestal (totes les especialitats) CV

– Enginyer Tècnic Industrial (totes les especialitats) CV

– Enginyer Tècnic de Mines (totes les especialitats)

– Llicenciat en Ciències Ambientals. CV

– Llicenciat en Farmacia. CV

– Llicenciat en Química. CV

(CV: estudis que poden cursar-se a la Comunitat Valenciana)

T.S. Laboratori d'Anàlisi i Control de Qualitat (LOE)

Hores: 2000
QUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR
Analista de laboratoris de titularitat pública o privada. Analista de laboratori químic. Analista de laboratori microbiològic. Analista de laboratori de materials. Analista de laboratori d'indústries agroalimentàries. Analista de laboratori d'indústries transformadores. Analista de centres de formació, investigació i desenrotllament. Analista microbiològic d'indústries alimentàries, empreses mediambientals, indústries biotecnològiques. Analista microbiològic d'aigües potables i residuals. Analistes de control microbiològic de la indústria farmacèutica. Analista de matèries primeres i acabats. Tècnic de laboratori de química industrial. Tècnic en control de qualitat en indústries de manufactures diverses. Tècnic d'assajos de productes de fabricació mecànica. Tècnic d'assajos de materials de construcció.
MÒDULS PROFESSIONALS

Primer curs:

Mostratge i preparació de la mostra.

Anàlisis químiques.

Assajos fisicoquímics.

Assajos microbiològics.

Formació i orientació laboral.

Horari reservat per al mòdul impartit en anglés.

Segon curs:

Anàlisi instrumental.

Assajos físics.

Assajos biotecnològics.

Qualitat i seguretat en el laboratori.

Empresa i iniciativa emprenedora.

Horari reservat per al mòdul impartit en anglés.

Formació en Centres de Treball: 400 hores.

Projecte de laboratori d’anàlisi i de control de qualitat.

COM S'ACCEDIX

Accés directe:

(Criteris en ordre de prioritat)

Estar en possessió del títol de Batxillerat LOMQE modalitat BC,  de Batxillerat LOE modalitat BCT, de Batxillerat LOGSE modalitats: BCNS o BT. De Batxillerat Experimental modalitats BCN o BTI; o haver superat les opcions A, ó B de COU.

Tindran preferència les sol·licituds dels que hagen cursat la matèria del batxillerat: Química (LOE ó LOGSE).

Estar en possessió del títol de Batxillerat LOE /LOGSE. Haver superat el segon curs de qualsevol altra modalitat de Batxillerat Experimental. Opcions C, D de COU o Preu superats .

Estar en possessió del títol de Tècnic/a de Formació Professional LOE /LOGSE amb prioritat per a qui hagueren superat algun cicle de grau mitjà de la mateixa família professional a què pertanga el cicle a què pretenguen accedir. 

Estar en possessió del títol de Formació Professional de Segon Grau o altres titulacions equivalents a efectes acadèmics. Tindre una titulació universitària a la qual es va accedir sense complir cap dels requisits anteriors.

Tindran preferència les sol·licituds dels que hagen cursat la matèria del batxillerat: Química (LOE ó LOGSE).

Accés a través de prova:

Sense complir cap dels requisits acadèmics anteriors, tindre 19 anys d’edat o complir-los durant l’any en curs i superar la corresponent prova d’accés.

CENTRES ON S'IMPARTEIX EL CICLE

ACTUALMENT NO EXISTEIX CAP CENTRE QUE IMPARTISCA AQUEST MÒDUL EN AQUESTA CIUTAT

TITULACIÓ QUE S'OBTÉ:

TÈCNIC SUPERIOR EN LABORATORI D’ANÀLISI I DE CONTROL DE QUALITAT.

El títol de Tècnic Superior en Laboratori d’anàlisi i de control de qualitat permet l’accés directe a les ensenyances conduents als títols universitaris de grau en els condicions d’admissió que s’establisquen.

T.S. Fabricació de Productes Farmacèutics, Biotecnològics i Afins (LOE)

Hores: 2000
QUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR
Les persones que obtenen aquest títol exerceixen la seua activitat en empreses farmacèutiques, biotecnològiques i afins, de caràcter públic o privat, on desenvoluparan la seua labor en les árees de producció o condicionament de medicaments i productes sanitaris, cosmètics i determinats productes alimentosos, formes farmacèutiques i afins, tals com cosmètics, perfums, productes dietètics, d'herboristeria o aliments especials i de drogueria. Així mateix poden treballar en l'obtenció de productes biotecnològics, tant en sectors que tinguen com principal activitat la utilització d'organismes vius o els seus components, com en aquelles altres que, fins i tot no sent la seua activitat principal, puguen innovar amb tècniques de producció biotecnològiques sobre alguns productes i processos.
MÒDULS PROFESSIONALS

PRIMER CURS

1387. Organització i gestió de la fabricació de productes farmacèutics, biotecnològics i afins.

1388. Control de qualitat de productes farmacèutics, biotecnològics i afins.

1389. Operacions bàsiques en la indústria farmacèutica, biotecnològica i afins.

1390. Principis de biotecnologia.

1391. Seguretat en la indústria farmacèutica, biotecnològica i afins.

1392. Àrees i serveis auxiliars en la indústria farmacèutica, biotecnològica i afins.

1398. Formació i orientació laboral.

CV0003. Inglés tècnic I-S. Horari reservat per a la docència en anglés

SEGON CURS

1393. Tècniques de producció biotecnològica.

1394. Tècniques de producció farmacèutica i afins.

1395. Regulació i control en la indústria farmacèutica, biotecnològica i afins.

1396. Condicionament i emmagatzematge de productes farmacèutics, biotecnològics i afins.

0191. Manteniment electromecànic en indústries de procés.

1397. Projecte de fabricació de productes farmacèutics, biotecnològics i afins.

1399. Empresa i iniciativa emprenedora.

CV0004. Inglés tècnic II-S. Horari reservat per a la docència en anglés

1400. Formació en centres de treball.

COM S'ACCEDIX

Accés directe:

(Criteris en ordre de prioritat)
Estar en possessió del títol de Batxillerat LOMQE modalitat BC; de Batxillerat LOE modalitat BCT; de Batxillerat LOGSE modalitats BCNS o BT. De Batxillerat Experimental modalitats BCN o BTI; o haver superat les opcions A, B de COU.

Estar en possessió del títol de Batxillerat LOE /LOGSE. Haver superat el segon curs de qualsevol altra modalitat de Batxillerat Experimental. Opcions C, D de COU o PREU superats.

Estar en possessió del títol de Tècnic/a de Formació Professional LOE /LOGSE amb prioritat per a qui haguera superat algun cicle de grau mitjà de la mateixa família professional a què pertanga el cicle al fet que pretenguen accedir.

Estar en possessió del títol de Formació Professional de Segon Grau o altres titulacions equivalents a efectes acadèmics. Tindre una titulació universitària a la qual es va accedir sense complir cap dels requisits anteriors.

Accés mitjançant prova:

Sense complir cap dels requisits acadèmics anteriors, tindre 19 anys d’edat o complir-los durant l’any en curs i superar la corresponent prova d’accés.

CENTRES ON S'IMPARTEIX EL CICLE

ACTUALMENT NO EXISTEIX CAP CENTRE QUE IMPARTISCA AQUEST MÒDUL EN AQUESTA CIUTAT

TITULACIÓ QUE S'OBTÉ:

Tècnic Superior en Fabricació de Productes Farmacèutics, Biotecnològics i Afins

El títol de Tècnic Superior en Fabricació de Productes Farmacèutics, Biotecnològics i Afins permet l’accés directe als ensenyaments conduents als títols universitaris de grau en les condicions d’admissió que s’establisquen.

T.S. Transport Marítim i Pesca d'Altura (LOE)

Hores: 2000
QUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR
Patró d'altura. Patró de gran altura. Patró al comandament de barcos de pesca, barcos mercants de càrrega i de passatge i en iots de gran eslora. Primer oficial de pont. Oficial de pont en barcos de pesca, barcos mercants de càrrega i de passatge i en iots de gran eslora. Oficial encarregat de la guàrdia o el comandament d'embarcacions dedicades a vigilància fiscal, inspecció pesquera, investigació oceanogràfica, seguretat i salvament marítim. Inspector de flota. Agent de consignatarias. Agent d'assegurances marítimes. Supervisor de muntatge i armat d'arts i aparells de pesca.
MÒDULS PROFESSIONALS

Primer curs:

Maniobra i estiba.

Navegació, govern i comunicació del vaixell.

Control de les emergències.

Anglés.

Empresa i iniciativa emprenedora.

Formació i orientació laboral.

Horari reservat per al mòdul impartit en anglés.

 

Segon curs:

Administració i gestió del vaixell i de l’activitat pesquera.

Guàrdia de pont.

Pesca d’altura i gran altura.

Organització de l’assistència sanitària a bord.

Projecte d’implementació d’una ruta de transport marítim.

Horari reservat per al mòdul impartit en anglés.

Formació en Centres de Treball.

COM S'ACCEDIX

Accés directe:

(Criteris en ordre de prioritat)

Estar en possessió del títol de Batxillerat LOMQE modalitat BCT, de Batxillerat LOE modalitat BCT, de Batxillerat LOGSE modalitats: BCNS o BT. De Batxillerat Experimental modalitats BCN o BTI; o haver superat les opcions A, ó B de COU.

Estar en possessió del títol de Batxillerat LOE /LOGSE. Haver superat el segon curs de qualsevol altra modalitat de Batxillerat Experimental. Opcions C, D de COU o Preu superats .

Estar en possessió del títol de Tècnic/a de Formació Professional LOE /LOGSE amb prioritat per a qui hagueren superat algun cicle de grau mitjà de la mateixa família professional a què pertanga el cicle a què pretenguen accedir. 

Estar en possessió del títol de Formació Professional de Segon Grau o altres titulacions equivalents a efectes acadèmics. Tindre una titulació universitària a la qual es va accedir sense complir cap dels requisits anteriors.

Accés a través de prova:

Sense complir cap dels requisits acadèmics anteriors, tindre 19 anys d’edat o complir-los durant l’any en curs i superar la corresponent prova d’accés.

CENTRES ON S'IMPARTEIX EL CICLE

ACTUALMENT NO EXISTEIX CAP CENTRE QUE IMPARTISCA AQUEST MÒDUL EN AQUESTA CIUTAT

TITULACIÓ QUE S'OBTÉ:

TÈCNIC SUPERIOR EN TRANSPORT MARÍTIM I PESCA D’ALTURA.

El títol de Tècnic Superior en Transport marítim i pesca d’altura permet l’accés directe als ensenyaments conduents als títols universitaris de grau en les condicions d’admissió que s’establisquen.

T.S. Organització del Manteniment de Maquinària de Vaixells i Embarcacions (LOE)

Hores: 2000
QUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR
Cap de màquines. Oficial de màquines o primer oficial de màquines. Cap d'equip. Cap de taller. Pèrit taxador d'embarcacions esportives i de recreació. Inspector en empreses pesqueres
MÒDULS PROFESSIONALS

Organització del manteniment de planta propulsora i maquinària auxiliar de barcos.

Organització del manteniment en sec de barcos i embarcacions i muntatge de motors tèrmics.

Programació i manteniment d’automatismes hidràulics i pneumàtics en barcos i embarcacions.

Organització del manteniment i muntatge d’instal·lacions i sistemes elèctrics de barcos i embarcacions.

Organització del manteniment i muntatge d’instal·lacions frigorífiques i sistemes de climatització de barcos i embarcacions.

Planificació del manteniment de maquinària de barcos i embarcacions.

Organització de la guàrdia de màquines.

Control de les emergències.

Organització de l’assistència sanitària a bord.

Projecte d’organització del manteniment de maquinària de barcos i embarcacions.

Formació i orientació laboral.

Empresa i iniciativa emprenedora.

Formació en centres de treball.

Horari reservat per al mòdul impartit en anglés.

COM S'ACCEDIX

Accés directe:

(Criteris en ordre de prioritat)

Estar en possessió del títol de Batxillerat LOMQE modalitat BC ó BHCS, de Batxillerat LOE modalitat BCT ó BHCS, de Batxillerat LOGSE modalitats: BCNS, BHCS ó BT. De Batxillerat Experimental modalitats BCN, BAG, BCHS, BL ó BTI; o haver superat qualsevol opció de COU.

Estar en possessió del títol de Batxillerat LOE /LOGSE. Haver superat el segon curs de qualsevol altra modalitat de Batxillerat Experimental. Tindre el Preu superats .

Estar en possessió del títol de Tècnic/a de Formació Professional LOE /LOGSE amb prioritat per a qui hagueren superat algun cicle de grau mitjà de la mateixa família professional a què pertanga el cicle a què pretenguen accedir. 

Estar en possessió del títol de Formació Professional de Segon Grau o altres titulacions equivalents a efectes Accés a través de prova:

Sense complir cap dels requisits acadèmics anteriors, tindre 19 anys d’edat o complir-los durant l’any en curs i superar la corresponent prova d’accés.

CENTRES ON S'IMPARTEIX EL CICLE

ACTUALMENT NO EXISTEIX CAP CENTRE QUE IMPARTISCA AQUEST MÒDUL EN AQUESTA CIUTAT

TITULACIÓ QUE S'OBTÉ:

TÈCNIC SUPERIOR EN ORGANITZACIÓ DEL MANTENIMENT DE MAQUINÀRIA DE BARCOS I EMBARCACIONS

L’alumnat que obtinga la titulació podrà accedir a un altre Cicle de Formació Professional de Grau Superior amb la Possibilitat d’establir convalidacions de mòduls d’acord amb la normativa vigent.

O Ensenyaments Universitaris amb la possibilitat d’establir convalidacions d’acord amb la normativa vigent.

T.S. Disseny i Moblament (LOE)

Hores: 2000
QUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR
Dibuixant projectista de mobles. Tècnic en desplegament de productes de fusteria i mobles. Projectista de fusteria i moble. Gerent d'empreses de fusta, moble i altres manufactures. Tècnic de control de qualitat en indústries de fusta i suro. Encarregat d'oficina tècnica. Cap de fabricació. Controlador de producció. Cap de secció. Cap d'equip.
MÒDULS PROFESSIONALS

Primer curs:

Processos en indústries de fusteria i moble.

Fabricació en fusteria i moble.

Representació en fusteria i mobiliari.

Prototips en fusteria i moble.

Desenrotllament de producte en fusteria i moble.

Formació i orientació laboral.

Horari reservat per al mòdul impartit en anglés.

 

Segon curs:

Automatització en fusteria i moble.

Instal·lacions de fusteria i mobiliari.

Disseny de fusteria i moble.

Gestió de la producció en fusteria i moble.

Empresa i iniciativa emprenedora.

Projecte de disseny i moblament.

Horari reservat per al mòdul impartit en anglés.

Formació en Centres de Treball.

COM S'ACCEDIX

Accés directe:

(Criteris en ordre de prioritat)

Estar en possessió del títol de Batxillerat LOMQE modalitat BC ó BA, de Batxillerat LOE modalitat BCT ó BA, de Batxillerat LOGSE modalitats: BCNS, BT ó BA. De Batxillerat Experimental modalitats BCN, BTI ó BA; o haver superat la opció A ó B de COU.

Estar en possessió del títol de Batxillerat LOE /LOGSE. Haver superat el segon curs de qualsevol altra modalitat de Batxillerat Experimental. Opcions C ó D de COU. Tindre el Preu superat .

Estar en possessió del títol de Tècnic/a de Formació Professional LOE /LOGSE amb prioritat per a qui hagueren superat algun cicle de grau mitjà de la mateixa família professional a què pertanga el cicle a què pretenguen accedir. 

Estar en possessió del títol de Formació Professional de Segon Grau o altres titulacions equivalents a efectes acadèmics. Tindre una titulació universitària a la qual es va accedir sense complir cap dels requisits anteriors.

Accés a través de prova:

Sense complir cap dels requisits acadèmics anteriors, tindre 19 anys d’edat o complir-los durant l’any en curs i superar la corresponent prova d’accés.

CENTRES ON S'IMPARTEIX EL CICLE

ACTUALMENT NO EXISTEIX CAP CENTRE QUE IMPARTISCA AQUEST MÒDUL EN AQUESTA CIUTAT

TITULACIÓ QUE S'OBTÉ:

TÈCNIC SUPERIOR EN DISSENY I MOBLAMENT.

El títol de Tècnic Superior en Disseny i moblament permet l’accés directe als ensenyaments conduents als títols universitaris de grau en les condicions d’admissió que s’establisquen.

T.S. Prevenció de Riscos Professionals

Hores: 2000
QUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR
Prevencionista. Coordinador de prevenció. Tècnic de prevenció. Tècnic de seguretat i higiene.
MÒDULS PROFESSIONALS

Primer curs:

Riscos derivats de les condicions de seguretat.

Riscos físics ambientals.

Riscos químics i biològics ambientals.

Prevenció de riscos derivats de l’organització i la càrrega de treball.

Tecnologies de la informació i la comunicació en l’empresa.

Segon curs:

Gestió de la prevenció.

Emergències.

Relacions en l’entorn de treball.

Llengua estrangera.

Formació i orientació laboral.

Formació en Centres de Treball: 380 hores.

COM S'ACCEDIX

Accés directe:

(Criteris en ordre de prioritat)

Estar en possessió del títol de Batxillerat LOMQE modalitat BC ó BHCS, de Batxillerat LOE modalitat BCT ó BHCS, de Batxillerat LOGSE modalitats: BCNS, BHCS ó BT. De Batxillerat Experimental modalitats BCN, BAG, BCHS, BL ó BTI; o haver superat qualsevol opció de COU.

Tindran preferència les sol·licituds dels que hagen cursat les matèries del batxillerat: Biologia i Tecnologia Industrial I (LOE ó LOGSE).

Estar en possessió del títol de Batxillerat LOE /LOGSE. Haver superat el segon curs de qualsevol altra modalitat de Batxillerat Experimental. Tindre el Preu superats .

Estar en possessió del títol de Tècnic/a de Formació Professional LOE /LOGSE amb prioritat per a qui hagueren superat algun cicle de grau mitjà de la mateixa família professional a què pertanga el cicle a què pretenguen accedir. 

Estar en possessió del títol de Formació Professional de Segon Grau o altres titulacions equivalents a efectes acadèmics. Tindre una titulació universitària a la qual es va accedir sense complir cap dels requisits anteriors.

Tindran preferència les sol·licituds dels que hagen cursat les matèries del batxillerat: Biologia i Tecnologia Industrial I (LOE ó LOGSE).

Accés a través de prova:

Sense complir cap dels requisits acadèmics anteriors, tindre 19 anys d’edat o complir-los durant l’any en curs i superar la corresponent prova d’accés.

CENTRES ON S'IMPARTEIX EL CICLE

ACTUALMENT NO EXISTEIX CAP CENTRE QUE IMPARTISCA AQUEST MÒDUL EN AQUESTA CIUTAT

TITULACIÓ QUE S'OBTÉ:

TÈCNIC SUPERIOR EN PREVENCIÓ DE RISCOS PROFESSIONALS.

ESTA TITULACIÓ PERMET L’ACCÈS ALS ESTUDIS UNIVERSITARIS DE:

(Orde ECI/2527/2005 de 4 de juliol, per la qual s’actualitza i s’amplia l’annex X d’Accés a Estudis Universitaris des dels Cicles Formatius de grau superior, del Reial Decret 777/1998,  pel qual es desenrotllen determinats aspectes de l’ordenació de la Formació Professional en l’àmbit del sistema educatiu)

– Diplomat en Relacions Laborals. CV

– Enginyer Tècnic Industrial (totes les especialitats). CV

– Enginyer Tècnic en Informàtica (totes les especialitats). CV

– Enginyer Tècnic de Mines (totes les especialitats).

– Enginyer Tècnic d’Obres Públiques (totes les especialitats). CV

– Llicenciat en Dret. CV

(CV: estudis que poden cursar-se a la Comunitat Valenciana)

T.S. Mecatrònica Industrial (LOE)

Hores: 2000
QUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR
Tècnic en planificació i programació de processos de manteniment d'instal·lacions de maquinària i equip industrial. Cap d'equip de muntadors d'instal·lacions de maquinària i equip industrial. Cap d'equip de mantenidors d'instal·lacions de maquinària i equip industrial.
MÒDULS PROFESSIONALS

Primer curs:

Sistemes mecànics.

Sistemes hidràulics i pneumàtics.

Sistemes elèctrics i electrònics.

Elements de màquines.

Processos de fabricació.

Representació gràfica de sistemes mecatrònics.

Formació i orientació laboral.

Horari reservat per al mòdul impartit en anglés.

 

Segon curs:

Configuració de sistemes mecatrònics.

Processos i gestió de manteniment i qualitat.

Integració de sistemes.

Simulació de sistemes mecatrònics.

Empresa i iniciativa emprenedora.

Projecte de mecatrònica industrial.

Horari reservat per al mòdul impartit en anglés.

Formació en Centres de Treball.

COM S'ACCEDIX

Accés directe:

(Criteris en ordre de prioritat)

Estar en possessió del títol  de Batxillerat LOMQE modalitat BC, de Batxillerat LOE modalitat BCT, de Batxillerat LOGSE modalitats: BCNS o BT. De Batxillerat Experimental modalitats BCN o BTI; o haver superat les opcions A, ó B de COU.

Estar en possessió del títol de Batxillerat LOE /LOGSE. Haver superat el segon curs de qualsevol altra modalitat de Batxillerat Experimental. Opcions C, D de COU o Preu superats .

Estar en possessió del títol de Tècnic/a de Formació Professional LOE /LOGSE amb prioritat per a qui hagueren superat algun cicle de grau mitjà de la mateixa família professional a què pertanga el cicle a què pretenguen accedir. 

Estar en possessió del títol de Formació Professional de Segon Grau o altres titulacions equivalents a efectes acadèmics. Tindre una titulació universitària a la qual es va accedir sense complir cap dels requisits anteriors.

Accés a través de prova:

Sense complir cap dels requisits acadèmics anteriors, tindre 19 anys d’edat o complir-los durant l’any en curs i superar la corresponent prova d’accés.

CENTRES ON S'IMPARTEIX EL CICLE
TITULACIÓ QUE S'OBTÉ:

TÈCNIC SUPERIOR EN MECATRÒNICA INDUSTRIAL.

El títol de Tècnic Superior en Mecatrònica industrial permet l’accés directe a les ensenyances conduents als títols universitaris de grau en els condicions d’admissió que s’establisquen.

T.S. Manteniment d'Instal·lacions Tèrmiques i de Fluids (LOE)

Hores: 2000
QUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR
Tècnic en planificació i Programació de processos de manteniment d'instal·lacions tèrmiques i de fluids. Cap d'equip de muntadors de xarxes i sistemes de distribució de fluids. Cap de mantenidors. Tècnic de fred industrial. Frigorista. Tècnic de climatització i ventilació-extracció. Tècnic de xarxes i sistemes de distribució de fluids. Tècnic d'instal·lacions calorífiques. Instal·lador de calefacció i ACS. Mantenidor de calefacció i ACS. Tècnic de manteniment d'instal·lacions auxiliars a la producció. Supervisor de muntatge d'instal·lacions tèrmiques. Cap d'equip de manteniment d'instal·lacions calor.
MÒDULS PROFESSIONALS

Primer curs:

Sistemes elèctrics i automàtics.

Equips i instal·lacions tèrmiques.

Processos de muntatge d’instal·lacions.

Representació gràfica d’instal·lacions.

Formació i orientació laboral.

Horari reservat per al mòdul impartit en anglés.

Segon curs:

Energies renovables i eficiència energètica.

Gestió del muntatge, de la qualitat i del manteniment.

Configuració d’instal·lacions tèrmiques i de fluids.

Manteniment d’instal·lacions frigorífiques i de climatització.

Manteniment d’instal·lacions calorífiques i de fluids.

Empresa i iniciativa emprenedora.

Horari reservat per al mòdul impartit en anglés.

Formació en Centres de Treball: 400 hores.

Projecte d’instal·lacions tèrmiques i de fluids.

COM S'ACCEDIX

Accés directe:

(Criteris en ordre de prioritat)

Estar en possessió del títol de Batxillerat LOMQE modalitat BC, de Batxillerat LOE modalitat BCT, de Batxillerat LOGSE modalitats: BCNS o BT. De Batxillerat Experimental modalitats BCN o BTI; o haver superat les opcions A, ó B de COU.

Estar en possessió del títol de Batxillerat LOE /LOGSE. Haver superat el segon curs de qualsevol altra modalitat de Batxillerat Experimental. Opcions C, D de COU o Preu superats .

Estar en possessió del títol de Tècnic/a de Formació Professional LOE /LOGSE amb prioritat per a qui hagueren superat algun cicle de grau mitjà de la mateixa família professional a què pertanga el cicle a què pretenguen accedir. 

Estar en possessió del títol de Formació Professional de Segon Grau o altres titulacions equivalents a efectes acadèmics. Tindre una titulació universitària a la qual es va accedir sense complir cap dels requisits anteriors.

Accés a través de prova:

Sense complir cap dels requisits acadèmics anteriors, tindre 19 anys d’edat o complir-los durant l’any en curs i superar la corresponent prova d’accés.

CENTRES ON S'IMPARTEIX EL CICLE

ACTUALMENT NO EXISTEIX CAP CENTRE QUE IMPARTISCA AQUEST MÒDUL EN AQUESTA CIUTAT

TITULACIÓ QUE S'OBTÉ:

TÈCNIC SUPERIOR EN MANTENIMENT D´INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES I DE FLUIDS.

El títol de Tècnic Superior en Manteniment d’instal·lacions tèrmiques i de fluids permet l’accés directe als ensenyaments conduents als títols universitaris de grau en les condicions d’admissió que s’establisquen.

T.S. Desenrotllament de Projectes d'Instal·lacions

Hores: 2000
QUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR
Delineant projectista d'instal·lacions calorífiques. Delineant Projectista d'instal·lacions de climatització i ventilació-extracció. Delineant Projectista d'instal·lacions frigorífiques. Delineant Projectista de xarxes i sistemes de distribució de fluids. Tècnic en planificació de muntatges d'instal·lacions calorífiques. Tècnic en planificació de muntatges d'instal·lacions de climatització i ventilació-extracció. Tècnic en planificació de muntatges d'instal·lacions frigorífiques. Tècnic en planificació de processos de muntatges de xarxes i sistemes de distribució de fluids.
MÒDULS PROFESSIONALS

Primer curs:

Sistemes elèctrics i automàtics.

Equips i instal·lacions tèrmiques.

Processos de muntatge d’instal·lacions.

Representació gràfica d’instal·lacions.

Formació i orientació laboral.

Horari reservat per al mòdul impartit en anglés.

Segon curs:

Energies renovables i eficiència energètica.

Configuració d’instal·lacions de climatització, calefacció i ACS.

Configuració d’instal·lacions frigorífiques.

Configuració d’instal·lacions de fluids.

Planificació del muntatge d’instal·lacions.

Empresa i iniciativa emprenedora.

Horari reservat per al mòdul impartit en anglés.

Formació en Centres de Treball: 400 hores.

Projecte d’instal·lacions tèrmiques i del fluids.

COM S'ACCEDIX

Accés directe:

(Criteris en ordre de prioritat)

Estar en possessió del títol de Batxillerat LOMQE modalitat BC, de Batxillerat LOE modalitat BCT, de Batxillerat LOGSE modalitats: BCNS o BT. De Batxillerat Experimental modalitats BCN o BTI; o haver superat les opcions A, ó B de COU.

Estar en possessió del títol de Batxillerat LOE /LOGSE. Haver superat el segon curs de qualsevol altra modalitat de Batxillerat Experimental. Opcions C, D de COU o Preu superats .

Estar en possessió del títol de Tècnic/a de Formació Professional LOE /LOGSE amb prioritat per a qui hagueren superat algun cicle de grau mitjà de la mateixa família professional a què pertanga el cicle a què pretenguen accedir. 

Estar en possessió del títol de Formació Professional de Segon Grau o altres titulacions equivalents a efectes acadèmics. Tindre una titulació universitària a la qual es va accedir sense complir cap dels requisits anteriors.

Accés a través de prova:

Sense complir cap dels requisits acadèmics anteriors, tindre 19 anys d’edat o complir-los durant l’any en curs i superar la corresponent prova d’accés.

CENTRES ON S'IMPARTEIX EL CICLE

ACTUALMENT NO EXISTEIX CAP CENTRE QUE IMPARTISCA AQUEST MÒDUL EN AQUESTA CIUTAT

TITULACIÓ QUE S'OBTÉ:

TÈCNIC SUPERIOR EN DESENROTLLAMENT DE PROJECTES D’INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES I DE FLUIDS.

El títol de Tècnic Superior en Desenrotllament de projectes d’instal·lacions tèrmiques i de fluids permet l’accés directe als ensenyaments conduents als títols universitaris de grau en les condicions d’admissió que s’establisquen.

T.S. Desenrotllament d'Aplicacions Web (LOE)

Hores: 2000
QUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR
Programador Web. Programador Multimèdia. Desenvolupador d'aplicacions en entorns Web.
MÒDULS PROFESSIONALS

Primer curs:

Llenguatges de marques i sistemes de gestió d’informació.

Sistemes informàtics.

Bases de dades.

Programació.

Entorns de desenrotllament.

Formació i orientació laboral.

Horari reservat per al mòdul impartit en anglés.

 

Segon curs:

Desenrotllament web en entorn client.

Desenrotllament web en entorn servidor.

Desplegament d’aplicacions web.

Disseny d’interfícies web.

Projecte de Desenrotllament d’aplicacions web.

Empresa i iniciativa emprenedora.

Horari reservat per al mòdul impartit en anglés.

Formació en Centres de Treball.

COM S'ACCEDIX

Accés directe:

(Criteris en ordre de prioritat)

Estar en possessió del títol de Batxillerat LOMQE modalitat BC, de Batxillerat LOE modalitat BCT, de Batxillerat LOGSE modalitats: BCNS o BT. De Batxillerat Experimental modalitats BCN o BTI; o haver superat les opcions A, ó B de COU.

Estar en possessió del títol de Batxillerat LOE /LOGSE. Haver superat el segon curs de qualsevol altra modalitat de Batxillerat Experimental. Opcions C, D de COU o Preu superats .

Estar en possessió del títol de Tècnic/a de Formació Professional LOE /LOGSE amb prioritat per a qui hagueren superat algun cicle de grau mitjà de la mateixa família professional a què pertanga el cicle a què pretenguen accedir. 

Estar en possessió del títol de Formació Professional de Segon Grau o altres titulacions equivalents a efectes acadèmics. Tindre una titulació universitària a la qual es va accedir sense complir cap dels requisits anteriors.

Accés a través de prova:

Sense complir cap dels requisits acadèmics anteriors, tindre 19 anys d’edat o complir-los durant l’any en curs i superar la corresponent prova d’accés.

CENTRES ON S'IMPARTEIX EL CICLE
TITULACIÓ QUE S'OBTÉ:

TÈCNIC/A SUPERIOR EN DESENROTLLAMENT D’APLICACIONS WEB.

El títol de Tècnic/a Superior en Desenrotllament d’Aplicacions Web permet l’accés directe als ensenyaments conduents als títols universitaris de grau en les condicions d’admissió que s’establisquen.

 

T.S. Desenrotllament d'Aplicacions Multiplataforma (LOE)

Hores: 2000
QUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR
Desenrotllar aplicacions informàtiques per a la gestió empresarial i de negoci. Desenrotllar aplicacions de propòsit general. Desenrotllar aplicacions en l'àmbit de l'entreteniment i la informàtica mòbil.
MÒDULS PROFESSIONALS

Primer curs:

Llenguatges de marques i sistemes de gestió d’informació.

Sistemes informàtics.

Bases de Dades.

Programació.

Entorns de desenrotllament.

Formació i Orientació Laboral.

Horari reservat per al mòdul impartit en anglés.

 

Segon curs:

Accés a dades.

Desenrotllament d’interfícies.

Programació multimèdia i dispositius mòbils.

Programació de servicis i processos.

Sistemes de gestió empresarial.

Empresa i iniciativa emprenedora.

Projecte de Desenrotllament d’aplicacions multiplataforma.

Horari reservat per al mòdul impartit en anglés.

Formació en Centres de Treball.

COM S'ACCEDIX

Accés directe:

(Criteris en ordre de prioritat)

Estar en possessió del títol de Batxillerat LOMQE modalitat BC, de Batxillerat LOE modalitat BCT, de Batxillerat LOGSE modalitats: BCNS o BT. De Batxillerat Experimental modalitats BCN o BTI; o haver superat les opcions A, ó B de COU.

Estar en possessió del títol de Batxillerat LOE /LOGSE. Haver superat el segon curs de qualsevol altra modalitat de Batxillerat Experimental. Opcions C, D de COU o Preu superats .

Estar en possessió del títol de Tècnic/a de Formació Professional LOE /LOGSE amb prioritat per a qui hagueren superat algun cicle de grau mitjà de la mateixa família professional a què pertanga el cicle a què pretenguen accedir.

Estar en possessió del títol de Formació Professional de Segon Grau o altres titulacions equivalents a efectes acadèmics. Tindre una titulació universitària a la qual es va accedir sense complir cap dels requisits anteriors.

Accés a través de prova:

Sense complir cap dels requisits acadèmics anteriors, tindre 19 anys d’edat o complir-los durant l’any en curs i superar la corresponent prova d’accés.

CENTRES ON S'IMPARTEIX EL CICLE
TITULACIÓ QUE S'OBTÉ:

TÈCNIC SUPERIOR EN DESENROTLLAMENT D’APLICACIONS MULTIPLATAFORMA.El títol de Tècnic Superior en Desenrotllament d’Aplicacions Multiplataforma permet l’accés directe als ensenyaments conduents als títols universitaris de grau en les condicions d’admissió que s’establisquen.

T.S. Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa (LOE)

Hores: 2000
QUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR
Tècnic en administració de sistemes.Responsable d'informàtica. Tècnic en servicis d'Internet. Tècnic en servicis de missatgeria electrònica. Personal de suport i suport tècnic. Tècnic en teleasistencia. Tècnic en administració de base de dades. Tècnic de xarxes. Supervisor de sistemes. Tècnic en servicis de comunicacions. Tècnic en entorns web.
MÒDULS PROFESSIONALS

Primer curs:

Planificació i administració de xarxes.

Implantació de sistemes operatius.

Fonaments de maquinari.

Gestió de bases de dades.

Llenguatges de marques i sistemes de gestió d’informació.

Formació i orientació laboral.

Horari reservat per al mòdul impartit en anglés.

 

Segon curs:

Administració de sistemes operatius.

Servicis de xarxa i Internet.

Implantació d’aplicacions web.

Administració de sistemes gestors de bases de dades.

Seguretat i alta disponibilitat.

Empresa i iniciativa emprenedora.

Projecte d’administració de sistemes informàtics en xarxa.

Horari reservat per al mòdul impartit en anglés.

Formació en Centres de Treball.

COM S'ACCEDIX

Accés directe:

(Criteris en ordre de prioritat)

Estar en possessió del títol de Batxillerat LOMQE modalitat BC,  de Batxillerat LOE modalitat BCT, de Batxillerat LOGSE modalitats: BCNS o BT. De Batxillerat Experimental modalitats BCN o BTI; o haver superat les opcions A, ó B de COU.

Estar en possessió del títol de Batxillerat LOE /LOGSE. Haver superat el segon curs de qualsevol altra modalitat de Batxillerat Experimental. Opcions C, D de COU o Preu superats .

Estar en possessió del títol de Tècnic/a de Formació Professional LOE /LOGSE amb prioritat per a qui hagueren superat algun cicle de grau mitjà de la mateixa família professional a què pertanga el cicle a què pretenguen accedir.

Estar en possessió del títol de Formació Professional de Segon Grau o altres titulacions equivalents a efectes acadèmics. Tindre una titulació universitària a la qual es va accedir sense complir cap dels requisits anteriors.

Accés a través de prova:

Sense complir cap dels requisits acadèmics anteriors, tindre 19 anys d’edat o complir-los durant l’any en curs i superar la corresponent prova d’accés.

CENTRES ON S'IMPARTEIX EL CICLE
TITULACIÓ QUE S'OBTÉ:

TÈCNIC SUPERIOR EN ADMINISTRACIÓ DE SISTEMES INFORMÀTICS EN XARXA.

El títol de Tècnic Superior en Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa permet l’accés directe als ensenyaments conduents als títols universitaris de grau en les condicions d’admissió que s’establisquen.

T.S. Vitivinicultura (LOE)

Hores: 2000
QUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR
Tècnic vitivinícola. Encarregat de procés de destil·lació i rectificació. Encarregat de recepció de mostos frescos i sulfitacions. Supervisor de columnes de destil·lació i concentració. Encarregat de la línia d'envasament de destil·lats, concentrats i vinagres. Encarregats d'envelliment i criança de destil·lats i vinagres. Tècnic en anàlisi sensorial.
MÒDULS PROFESSIONALS

Primer curs:

Viticultura.

Vinificacions.

Processos bioquímics.

Anàlisi enològica.

Comercialització i logística en la indústria alimentària.

Formació i orientació laboral.

Horari reservat per al mòdul impartit en anglés.

Segon curs:

Estabilització, criança i envasament.

Indústries derivades.

Tast i cultura vitivinícola.

Legislació vitivinícola i seguretat alimentària.

Gestió de qualitat i ambiental en la indústria alimentària.

Empresa i iniciativa emprenedora.

Horari reservat per al mòdul impartit en anglés.

Formació en Centre de Treball: 400 hores.

Projecte en la indústria vitivinícola.

COM S'ACCEDIX

Accés directe:

(Criteris en ordre de prioritat)

Estar en possessió del títol de Batxillerat LOMQE modalitat BC, de Batxillerat LOE modalitat BCT, de Batxillerat LOGSE modalitats: BCNS o BT. De Batxillerat Experimental modalitats BCN o BTI; o haver superat les opcions A, ó B de COU.

Estar en possessió del títol de Batxillerat LOE /LOGSE. Haver superat el segon curs de qualsevol altra modalitat de Batxillerat Experimental. Opcions C, D de COU o Preu superats .

Estar en possessió del títol de Tècnic/a de Formació Professional LOE /LOGSE amb prioritat per a qui hagueren superat algun cicle de grau mitjà de la mateixa família professional a què pertanga el cicle a què pretenguen accedir. 

Estar en possessió del títol de Formació Professional de Segon Grau o altres titulacions equivalents a efectes acadèmics. Tindre una titulació universitària a la qual es va accedir sense complir cap dels requisits anteriors.

Accés a través de prova:

Sense complir cap dels requisits acadèmics anteriors, tindre 19 anys d’edat o complir-los durant l’any en curs i superar la corresponent prova d’accés.

CENTRES ON S'IMPARTEIX EL CICLE

ACTUALMENT NO EXISTEIX CAP CENTRE QUE IMPARTISCA AQUEST MÒDUL EN AQUESTA CIUTAT

TITULACIÓ QUE S'OBTÉ:

TÈCNIC SUPERIOR EN VITIVINICULTURA.

El títol de Tècnic Superior en Vitivinicultura permet l’accés directe als ensenyaments conduents als títols universitaris de grau en les condicions d’admissió que s’establisquen.

T.S. Processos i Qualitat en la Indústria Alimentària (LOE)

Hores: 2000
QUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR
Cap de línia, planta de fabricació, secció o de magatzem. Cap de torn. Supervisor d'equips, processos i productes. Encarregat de producció. Encarregat d'elaboració de nous productes i desenrotllament de processos. Tècnic en anàlisi d'aliments. Tècnic en anàlisi sensorial. Tècnic en laboratori de control de qualitat. Inspector o auditor de qualitat. Encarregat de la gestió de la seguretat alimentària. Encarregat d'aprovisionaments. Encarregat de la línia d'envasament i embalatge. Encarregat de control ambiental i seguretat laboral. Tècnic comercial.
MÒDULS PROFESSIONALS

Primer curs:

Tecnologia alimentària.

Biotecnologia alimentària.

Anàlisi d’aliments.

Tractaments de preparació i conservació dels aliments.

Organització de la producció alimentària.

Manteniment electromecànic en indústries de procés.

Formació i orientació laboral.

Horari reservat per al mòdul impartit en anglés.

 

Segon curs:

Comercialització i logística en la indústria alimentària.

Gestió de qualitat i ambiental en la indústria alimentària.

Control microbiològic i sensorial dels aliments.

Nutrició i seguretat alimentària.

Processos integrats en la indústria alimentària.

Innovació alimentària.

Empresa i iniciativa emprenedora.

Projecte de Processos i qualitat en la indústria alimentària.

Horari reservat per al mòdul impartit en anglés.

Formació en Centres de Treball.

COM S'ACCEDIX

Accés directe:

(Criteris en ordre de prioritat)

Estar en possessió del títol de Batxillerat LOMQE modalitat BC, de Batxillerat LOE modalitat BCT, de Batxillerat LOGSE modalitats: BCNS o BT. De Batxillerat Experimental modalitats BCN o BTI; o haver superat les opcions A, ó B de COU.

Estar en possessió del títol de Batxillerat LOE /LOGSE. Haver superat el segon curs de qualsevol altra modalitat de Batxillerat Experimental. Opcions C, D de COU o Preu superats .

Estar en possessió del títol de Tècnic/a de Formació Professional LOE /LOGSE amb prioritat per a qui hagueren superat algun cicle de grau mitjà de la mateixa família professional a què pertanga el cicle a què pretenguen accedir. 

Estar en possessió del títol de Formació Professional de Segon Grau o altres titulacions equivalents a efectes acadèmics. Tindre una titulació universitària a la qual es va accedir sense complir cap dels requisits anteriors.

Accés a través de prova:

Sense complir cap dels requisits acadèmics anteriors, tindre 19 anys d’edat o complir-los durant l’any en curs i superar la corresponent prova d’accés.

CENTRES ON S'IMPARTEIX EL CICLE

ACTUALMENT NO EXISTEIX CAP CENTRE QUE IMPARTISCA AQUEST MÒDUL EN AQUESTA CIUTAT

TITULACIÓ QUE S'OBTÉ:

TÈCNIC SUPERIOR EN PROCESSOS I QUALITAT A LA INDÚSTRIA ALIMENTÀRIA.

El títol de Tècnic Superior en Processos i Qualitat a la Indústria Alimentària permet l’accés directe als ensenyaments conduents als títols universitaris de grau en les condicions d’admissió que s’establisquen.

T.S. en Animacions 3D, Jocs i Entorns interactius (LOE)

Hores: 2000
QUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR
Animador 3D. Animador 2D. Intercalador. Modelador 3D. Grafista digital. Generador d'espais virtuals. Tècnic d'efectes especials 3D. Integrador multimèdia audiovisual. Desenvolupador d'aplicacions i productes audiovisuals multimèdia. Editor de continguts audiovisuals multimèdia interactius i no interactius. Tècnic en sistemes i realització en multimèdia.
MÒDULS PROFESSIONALS

Primer curs:

Disseny, dibuix i modelatge per a animació.

Animació d’elements 2D i 3D.

Color, il·luminació i acabats 2D i 3D.

Realització de projectes multimèdia interactius.

Formació i orientació laboral.

Anglés Tècnic/Horari reservat per a la docència en anglés.

Segon curs:

Projectes d’animació audiovisual 2D i 3D.

Projectes de jocs i entorns interactius.

Desenrotllament d’entorns interactius multidispositiu.

Realització del muntatge i postproducción d’audiovisuals.

Empresa i iniciativa emprenedora.

Projecte d’animacions 3D, jocs i entorns interactius.

Anglés Tècnic/Horari reservat per a la docència en anglés.

Formació en Centres de Treball.

COM S'ACCEDIX

Accés directe:

(Criteris en ordre de prioritat)

Estar en possessió del títol de Batxillerat LOMQE modalitat BC, de Batxillerat LOE modalitat BCT, de Batxillerat LOGSE modalitats: BCNS o BT. De Batxillerat Experimental modalitats BCN o BTI; o haver superat les opcions A, ó B de COU.

Estar en possessió del títol de Batxillerat LOE /LOGSE. Haver superat el segon curs de qualsevol altra modalitat de Batxillerat Experimental. Opcions C, D de COU o Preu superats .

Estar en possessió del títol de Tècnic/a de Formació Professional LOE /LOGSE amb prioritat per a qui hagueren superat algun cicle de grau mitjà de la mateixa família professional a què pertanga el cicle a què pretenguen accedir. 

Estar en possessió del títol de Formació Professional de Segon Grau o altres titulacions equivalents a efectes acadèmics. Tindre una titulació universitària a la qual es va accedir sense complir cap dels requisits anteriors.

Accés a través de prova:

Sense complir cap dels requisits acadèmics anteriors, tindre 19 anys d’edat o complir-los durant l’any en curs i superar la corresponent prova d’accés.

CENTRES ON S'IMPARTEIX EL CICLE

ACTUALMENT NO EXISTEIX CAP CENTRE QUE IMPARTISCA AQUEST MÒDUL EN AQUESTA CIUTAT

TITULACIÓ QUE S'OBTÉ:

TÈCNIC SUPERIOR EN ANIMACIONS 3D, JOCS I ENTORNS INTERACTIUS.

El títol de Tècnic Superior en Animacions 3D, Jocs i Entorns Interactius permet l’accés directe als ensenyaments conduents als títols universitaris de grau en les condicions d’admissió que s’establisquen.

 

T.S. So per a Audiovisuals i Espectacles (LOE)

Hores: 2000
QUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR
Cap de so de cine, audiovisuals i espectacles. Tècnic de so de cine i audiovisuals. Tècnic de so directe. Tècnic de gravació de so en estudi. Tècnic de gravació musical. Tècnic de so per a PA (public address) . Tècnic de monitors de so. Tècnic de sistemes de so. Tècnic de so en sistemes sense fil. Tècnic en sistemes de microfonia. Especialista de so. Muntador i editor de so. Mesclador i masterizador de so.
MÒDULS PROFESSIONALS

Primer curs:

Planificació de projectes de so.

Instal·lacions de so.

So per a audiovisuals.

Electroacústica.

Comunicació i expressió sonora.

Formació i orientació laboral.

Horari reservat per al mòdul impartit en anglés.

 

Segon curs:

Control de so en directe.

Gravació en estudi.

Ajustos de sistemes de sonorització.

Postproducción de so.

Empresa i iniciativa emprenedora.

Projecte de so per a audiovisuals i espectacles.

Horari reservat per al mòdul impartit en anglés.

Formació en Centres de Treball.

COM S'ACCEDIX

Accés directe:

(Criteris en ordre de prioritat)

Estar en possessió del títol de Batxillerat LOMQE modalitat BC, de Batxillerat LOE modalitat BCT, de Batxillerat LOGSE modalitats: BCNS o BT. De Batxillerat Experimental modalitats BCN o BTI; o haver superat les opcions A, ó B de COU.

Estar en possessió del títol de Batxillerat LOE /LOGSE. Haver superat el segon curs de qualsevol altra modalitat de Batxillerat Experimental. Opcions C, D de COU o Preu superats .

Estar en possessió del títol de Tècnic/a de Formació Professional LOE /LOGSE amb prioritat per a qui hagueren superat algun cicle de grau mitjà de la mateixa família professional a què pertanga el cicle a què pretenguen accedir. 

Estar en possessió del títol de Formació Professional de Segon Grau o altres titulacions equivalents a efectes acadèmics. Tindre una titulació universitària a la qual es va accedir sense complir cap dels requisits anteriors.

Accés a través de prova:

Sense complir cap dels requisits acadèmics anteriors, tindre 19 anys d’edat o complir-los durant l’any en curs i superar la corresponent prova d’accés.

CENTRES ON S'IMPARTEIX EL CICLE

ACTUALMENT NO EXISTEIX CAP CENTRE QUE IMPARTISCA AQUEST MÒDUL EN AQUESTA CIUTAT

TITULACIÓ QUE S'OBTÉ:

TÈCNIC SUPERIOR EN SO PER A AUDIOVISUALS I ESPECTACLES.

El títol de Tècnic Superior en So per a Audiovisuals i espectacles permet l’accés directe als ensenyaments conduents als títols universitaris de grau en les condicions d’admissió que s’establisquen.

T.S. Realització de Projectes Audiovisuals i Espectacles (LOE)

Hores: 2000
QUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR
Ajudant d'adreça en cinema. Ajudant de realització de vídeo. Ajudant de realització de televisió. Responsable d'àrea d'audiovisuals (en empreses alienes a l'activitat). Muntador de cinema. Editor muntador de vídeo. Cap de regiduría. Regidor d'espectacles en viu. Regidor d'esdeveniments. Regidor de parets.
MÒDULS PROFESSIONALS

Primer curs:

Planificació de la realització en cinema i vídeo.

Planificació de la realització en televisió.

Planificació del muntatge i postproducció d’audiovisuals.

Planificació de la regiduría d’espectacles i esdeveniments.

Mitjos tècnics audiovisuals i escènics.

Formació i orientació laboral.

Horari reservat per al mòdul impartit en anglès.

Segon curs:

Processos de realització en cinema i vídeo.

Processos de realització en televisió.

Realització del muntatge i postproducció d’audiovisuals.

Processos de regiduría d’espectacles i esdeveniments.

Empresa i iniciativa emprenedora.

Projecte de realització de projectes d’audiovisuals i espectacles.

Horari reservat per al mòdul impartit en anglès.

Formació en Centres de Treball.

COM S'ACCEDIX

Accés directe:

(Criteris en ordre de prioritat)

Estar en possessió del títol de Batxillerat LOMQE modalitat BC; de Batxillerat LOE modalitat BCT; de Batxillerat LOGSE modalitats BCNS o BT. De Batxillerat Experimental modalitats BCN o BTI; o haver superat les opcions A, B de COU.

Estar en possessió del títol de Batxillerat LOE /LOGSE. Haver superat el segon curs de qualsevol altra modalitat de Batxillerat Experimental. Opcions C, D de Cou o Preu superats.

Estar en possessió del títol de Tècnic/a de Formació Professional LOE /LOGSE amb prioritat per qui hagués superat algun cicle de grau mitjà de la mateixa família professional al fet que pertanyi el cicle al fet que pretenguin accedir.

Estar en possessió del títol de Formació Professional de Segon Grau o altres titulacions equivalents a efectes acadèmics. Tenir una titulació universitària a la qual es va accedir sense complir cap dels requisits anteriors.

Accés mitjançant prova:

Sense complir cap dels requisits acadèmics anteriors, tenir 19 anys d’edat o complir-los durant l’any en curs i superar la corresponent prova d’accés.

CENTRES ON S'IMPARTEIX EL CICLE

ACTUALMENT NO EXISTEIX CAP CENTRE QUE IMPARTISCA AQUEST MÒDUL EN AQUESTA CIUTAT

TITULACIÓ QUE S'OBTÉ:

TÈCNIC SUPERIOR EN REALITZACIÓ DE PROJECTES AUDIOVISUALS I ESPECTACLES.

El títol de Tècnic Superior en Realització de Projectes Audiovisuals i Espectacles permet l’accés directe als ensenyaments conduents als títols universitaris de grau en les condicions d’admissió que s’estableixin.

T.S. Producció d'Audiovisuals i Espectacles (LOE)

Hores: 2000
QUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR
Ajudant de producció de cine. Ajudant de producció de vídeo. Ajudant de producció de televisió. Ajudant de producció d'animació. Ajudant de producció de multimèdia. Ajudant de producció de ràdio. Cap de producció d'espectacles en viu i esdeveniments. Ajudant de producció d'espectacles en viu i esdeveniments. Gerent de companyia.
MÒDULS PROFESSIONALS

Primer curs:

Mitjans tècnics audiovisuals i escènics.

Planificació de projectes audiovisuals.

Planificació de projectes d’espectacles i esdeveniments.

Recursos expressius audiovisuals i escènics.

Formació i orientació laboral.

Horari reservat per al mòdul impartit en anglés.

Segon curs:

Gestió de projectes de cine, vídeo i multimèdia.

Gestió de projectes de Televisió i ràdio.

Gestió de projectes d’espectacles i esdeveniments.

Administració i promoció d’audiovisuals i espectacles.

Empresa i iniciativa emprenedora

Projecte de producció d’audiovisuals i espectacles.

Horari reservat per al mòdul impartit en anglés.

Formació en centres de treball.

COM S'ACCEDIX

Acceso directo:

(Criteris en orde de prioritat)

Estar en possessió del títol de Batxillerat LOMQE modalitat BCT; de Batxillerat LOE modalitat BCT; de Batxillerat LOGSE modalitats BCNS o BT. De Batxillerat Experimental modalitats BCN o BTI; o haver superat les opcions A, B de COU.

Estar en possessió del títol de Batxillerat LOE /LOGSE. Haver superat el segon curs de qualsevol altra modalitat de Batxillerat Experimental. Opcions C, D de Cou o Preu superats.

Estar en possessió del títol de Tècnic/a de Formació Professional LOE /LOGSE amb prioritat per a qui hagueren superat algun cicle de grau mitjà de la mateixa família professional a què pertanga el cicle a què pretenguen accedir. 

Estar en possessió del títol de Formació Professional de Segon Grau o altres titulacions equivalents a efectes acadèmics. Tindre una titulació universitària a què es va accedir sense complir cap dels requisits anteriors.

Accés per mitjà de prova:

Sense complir cap dels requisits acadèmics anteriors, tindre 19 anys d’edat o complir-los durant l’any en curs i superar la corresponent prova d’accés.

Si s’acredita estar en possessió d’un títol de Tècnic relacionat amb aquell a què es desitja accedir, el requisit d’edat per a la realització de la prova serà tindre díhuit anys, o complir-los durant l’any en curs.

 

CENTRES ON S'IMPARTEIX EL CICLE

ACTUALMENT NO EXISTEIX CAP CENTRE QUE IMPARTISCA AQUEST MÒDUL EN AQUESTA CIUTAT

TITULACIÓ QUE S'OBTÉ:

TÈCNIC SUPERIOR EN PRODUCCIÓ D’AUDIOVISUALS I ESPECTACLES.

El títol de Tècnic Superior en Producció d’Audiovisuals i Espectacles permet l’accés directe als ensenyaments conduents als títols universitaris de grau en les condicions d’admissió que s’establisquen.

T.S. Il·luminació, Captació i Tractament d'Imatge (LOE)

Hores: 2000
QUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR
Càmera de cine, vídeo i televisió. Ajudant de cambra. Càmera d'ENG (Electronics News Gathering) . Il·luminador de televisió. Ajudant d'il·luminació. Responsable d'il·luminació en espectacles en viu. Luminotècnic d'espectacles en viu. Tècnic de taules de control d'il·luminació en espectacles. Fotògraf. Foto fixa. Reporter gràfic. Retocador fotogràfic digital. Supervisor de sistemes digitals i vectorials d'imatge.
MÒDULS PROFESSIONALS

Primer curs:

Planificació de cambra en audiovisuals.

Luminotècnia.

Control de la il·luminació.

Projectes fotogràfics.

Tractament fotogràfic digital.

Gravació i edició de reportatges audiovisuals.

Formació i orientació laboral.

Empresa i iniciativa emprenedora.

Horari reservat per al mòdul impartit en anglés.

 

Segon curs:

Presa d’imatge audiovisual.

Projectes d’il·luminació.

Presa fotogràfica.

Processos finals fotogràfics.

Projecte d’il·luminació, captació i tractament d’imatge.

Horari reservat per al mòdul impartit en anglés.

Formació en Centres de Treball.

COM S'ACCEDIX

Accés directe:

(Criteris en ordre de prioritat)

Estar en possessió del títol de Batxillerat LOMQE modalitat BC, de Batxillerat LOE modalitat BCT, de Batxillerat LOGSE modalitats: BCNS o BT. De Batxillerat Experimental modalitats BCN o BTI; o haver superat les opcions A, ó B de COU.

Estar en possessió del títol de Batxillerat LOE /LOGSE. Haver superat el segon curs de qualsevol altra modalitat de Batxillerat Experimental. Opcions C, D de COU o Preu superats .

Estar en possessió del títol de Tècnic/a de Formació Professional LOE /LOGSE amb prioritat per a qui hagueren superat algun cicle de grau mitjà de la mateixa família professional a què pertanga el cicle a què pretenguen accedir. 

Estar en possessió del títol de Formació Professional de Segon Grau o altres titulacions equivalents a efectes acadèmics. Tindre una titulació universitària a la qual es va accedir sense complir cap dels requisits anteriors.

Accés a través de prova:

Sense complir cap dels requisits acadèmics anteriors, tindre 19 anys d’edat o complir-los durant l’any en curs i superar la corresponent prova d’accés.

CENTRES ON S'IMPARTEIX EL CICLE

ACTUALMENT NO EXISTEIX CAP CENTRE QUE IMPARTISCA AQUEST MÒDUL EN AQUESTA CIUTAT

TITULACIÓ QUE S'OBTÉ:

TÈCNIC SUPERIOR EN IL·LUMINACIÓ, CAPTACIÓ I TRACTAMENT D’IMATGE

El títol de Tècnic Superior en Il·luminació, Captació i Tractament d’Imatge permet l’accés directe als ensenyaments conduents als títols universitaris de grau en les condicions d’admissió que s’establisquen.

T.S. Caracterització i Maquillatge Professional (LOE)

Hores: 2000
QUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR
Caracteritzador/a. Cap de maquillatge per a mitjans audiovisuals i activitats i actuacions escèniques. Perruquer/a per a caracterització. Maquillador/a per a mitjans audiovisuals i activitats i actuacions escèniques. Posticer/a. Cap de caracterització. Cap de perruqueria per a espectacles i mitjans audiovisuals. Especialista en pròtesi i efectes especials de caracterització. Dissenyador/a de personatges de caracterització. Formador/a tècnic en caracterització. Tècnic/a comercial.
MÒDULS PROFESSIONALS

Primer curs:

Maquillatge professional.

Creació de pròtesis facials i corporals.

Postisseria.

Disseny gràfic aplicat.

Productes de caracterització i maquillatge.

Formació i orientació laboral.

Horari reservat per a la docència en anglés.

 

Segon curs:

Planificació i projectes.

Caracterització de personatges.

Efectes especials a través del maquillatge.

Perruqueria per a caracterització.

Disseny digital de personatges 2D 3D.

Empresa i iniciativa emprenedora.

Horari reservat per a la docència en anglés.

Projecte de caracterització i maquillatge professional.

Formació en centres de treball.

COM S'ACCEDIX

Accés directe:

(Criteris en ordre de prioritat)

Estar en possessió del títol de Batxillerat LOMQE modalitat BC o BHCS; de Batxillerat LOE modalitat BCT o BHCS; de Batxillerat LOGSE modalitats BCNS, BHCS o BT. De Batxillerat Experimental modalitats BCN, BTI, BAG, BCHS, BL o haver superat les opcions A, B,C o D de COU.

Estar en possessió del títol de Batxillerat LOE /LOGSE. Haver superat el segon curs de qualsevol altra modalitat de Batxillerat Experimental. Cou o Preu superats.

Estar en possessió del títol de Tècnic/a de Formació Professional LOE /LOGSE amb prioritat per a qui hagueren superat algun cicle de grau mitjà de la mateixa família professional a què pertanga el cicle a què pretenguen accedir.

Estar en possessió del títol de Formació Professional de Segon Grau o altres titulacions equivalents a efectes acadèmics. Tindre una titulació universitària a què es va accedir sense complir cap dels requisits anteriors.

Accés a través de prova:

Sense complir cap dels requisits acadèmics anteriors, tindre 19 anys d’edat o complir-los durant l’any en curs i superar la corresponent prova d’accés.

CENTRES ON S'IMPARTEIX EL CICLE

ACTUALMENT NO EXISTEIX CAP CENTRE QUE IMPARTISCA AQUEST MÒDUL EN AQUESTA CIUTAT

TITULACIÓ QUE S'OBTÉ:

TÈCNIC SUPERIOR EN CARACTERITZACIÓ I MAQUILLATGE PROFESSIONAL.

El títol de Tècnic Superior en Caracterització i Maquillatge professional permet l’accés directe a les ensenyances conduents als títols universitaris de grau en les condicions d’admissió que s’establisquen.

 

T.S. Estètica Integral i Benestar (LOE)

Hores: 2000
QUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR
Esteticista. Director tècnic en empreses estètiques i àrees d'imatge personal, de spas i balnearis. Tècnic en tractaments estètics integrals. Especialista en tècniques hidroestétiques. Tècnic en micropigmentació. Tècnic en depilació mecànica i avançada. Tècnic en aparellologia estètica. Especialista en bronzejat per mitjà de radiació ultravioleta. Tècnic en massatges estètics. Tècnic en drenatge limfàtic estètic. Treballador qualificat en centres de medicina i cirurgia estètica. Tècnic comercial. Assessor estètic i cosmètic. Formador tècnic en estètica.
MÒDULS PROFESSIONALS

Primer curs:

Aparellologia estètica.

Massatge estètic.

Micropigmentació.

Processos fisiològics i d’higiene en imatge personal.

Dermoestética.

Cosmètica aplicada a estètica i benestar.

Formació i orientació laboral.

Horari reservat per al mòdul impartit en anglés.

 

Segon curs:

Estètica hidrotermal.

Depilació avançada.

Drenatge estètica i tècnica por pressió.

Tractaments estètics integrals.

Projecte d’estètica integral i benestar.

Empresa i iniciativa emprenedora

Horari reservat per al mòdul impartit en anglés.

Formació en centres de treball.

COM S'ACCEDIX

Accés directe:

(Criteris en orde de prioritat)

Estar en possessió del títol de Batxillerat LOMQE modalitat BC; de Batxillerat LOE modalitat BCT; de Batxillerat LOGSE modalitats BCNS o BT. De Batxillerat Experimental modalitats BCN o BTI; o haver superat las opcions A, B de COU.

Estar en possessió del títol de Batxillerat LOE /LOGSE. Haver superat el segon curs de qualsevol altra modalitat de Batxillerat Experimental. Opcions C, D de Cou o Preu superats.

Estar en possessió del títol de Tècnic/a de Formació Professional LOE /LOGSE con prioritat per a qui haguera superat algun cicle de grau mitjà de la mateixa família professional a què pertanga el cicle a què pretenguen accedir.

Estar en possessió del títol de Formació Professional de Segon Grau o altres titulacions equivalents a efectes acadèmics. Tindre una titulació universitària a què es va accedir sense complir cap dels requisits anteriors.

Accés mitjançant prova:

Sense complir cap dels requisits acadèmics anteriors, tindre 19 anys d’edat o complir-los durant l’any en curs i superar la corresponent prova d’accés .

CENTRES ON S'IMPARTEIX EL CICLE

ACTUALMENT NO EXISTEIX CAP CENTRE QUE IMPARTISCA AQUEST MÒDUL EN AQUESTA CIUTAT

TITULACIÓ QUE S'OBTÉ:

TÈCNIC SUPERIOR EN ESTÈTICA INTEGRAL I BENESTAR.

El títol de Tècnic Superior en Estètica Integral i Benestar permet l’accés directe als ensenyaments conduents als títols universitaris de grau en les condicions d’admissió que s’establisquen.

T.S. Assessoria Imatge Personal i Corporativa (LOE)

Hores: 2000
QUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR
Director tecnicoartístic en produccions audiovisuals, escèniques i de moda. Tècnic de protocol i cerimonial en institucions públiques i privades. Expert en etiqueta i usos socials. Assessor/consultor d'estilisme en el vestir. Assessor d'estils i tendències. Assistent tècnic d'imatge política, cultural i artística. Assessor en comerços de vestuari i complements. Assessor d'imatge en mitjans audiovisuals i de moda. Tècnic comercial. Assessor/ consultor d'imatge corporativa. Expert en habilitats comunicatives. Tècnic especialista en gabinets de relacions públiques. Tècnic especialista en imatge en departament de màrqueting. Director de gabinet d'assessoria d'imatge. Consultor/assessor de protocol i organització d'actes i esdeveniments. Assessor en la compra de vestuari, complements, regals i cosmètics. Assistent personal en l'atenció de la imatge. Organitzador de bodes o Wedding planner. Assessor de premsa especialitzada en imatge personal.
MÒDULS PROFESSIONALS

Primer curs:

Assessoria cosmètica.

Disseny d’imatge integral.

Estilisme en vestuari i complements.

Assessoria de perruqueria.

Assessoria d’estètica.

Formació i orientació laboral.

Horari reservat per a la docència en anglés.

 

Segon curs:

Protocol i organització d’esdeveniments.

Usos socials.

Habilitats comunicatives.

Imatge corporativa.

Direcció i comercialització.

Empresa i iniciativa emprenedora.

Horari reservat per a la docència en anglés.

Projecte d’assessoria d’imatge personal i corporativa.

Formació en Centres de Treball.

COM S'ACCEDIX

Accés directe:

(Criteris en ordre de prioritat)

Estar en possessió del títol de Batxillerat LOMQE modalitat BC o BHCS; de Batxillerat LOE modalitat BCT o BHCS; de Batxillerat LOGSE modalitats BCNS o BHCS. De Batxillerat Experimental modalitats BCN, BAG, BCHS o BL; o haver superat les opcions A, B, C o D de COU.

Estar en possessió del títol de Batxillerat LOE /LOGSE. Haver superat el segon curs de qualsevol altra modalitat de Batxillerat Experimental. COU o Preu superats.

Estar en possessió del títol de Tècnic/a de Formació Professional LOE /LOGSE amb prioritat per a qui hagueren superat algun cicle de grau mitjà de la mateixa família professional a què pertanga el cicle a què pretenguen accedir.

Estar en possessió del títol de Formació Professional de Segon Grau o altres titulacions equivalents a efectes acadèmics. Tindre una titulació universitària a què es va accedir sense complir cap dels requisits anteriors.

Accés a través de prova:

Sense complir cap dels requisits acadèmics anteriors, tindre 19 anys d’edat o complir-los durant l’any en curs i superar la corresponent prova d’accés.

CENTRES ON S'IMPARTEIX EL CICLE

ACTUALMENT NO EXISTEIX CAP CENTRE QUE IMPARTISCA AQUEST MÒDUL EN AQUESTA CIUTAT

TITULACIÓ QUE S'OBTÉ:

TÈCNIC SUPERIOR EN ASSESSORIA D’IMATGE PERSONAL I CORPORATIVA.

El títol de Tècnic Superior en Assessoria d’Imatge Personal i Corporativa permet l’accés directe als ensenyaments conduents als títols universitaris de grau en les condicions d’admissió que s’establisquen.

T.S. Estilisme i Direcció de Perruqueria (LOE)

Hores: 2000
QUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR
Direcció tècnica en empreses de perruqueria. Direcció tecnicoartística de perruqueria en produccions audiovisuals, escèniques i de moda. Especialista en tractaments capil·lars. Assessoria artística de perruqueria. Estilista. Especialista en pròtesis capil·lars i postisseria. Conseller/a-avaluador/a d'empreses de perruqueria. Expert/a en cures capil·lars en clients amb necessitats especials. Tècnic/a en anàlisi capil·lar. Perruquer/a especialista. Treballador/a qualificat/a en clíniques capil·lars i centres de medicina i cirurgia estètica. Tècnic/a comercial. Assessoria d'imatge. Formació tècnica en perruqueria. Assessoria de venda i demostrador de productes i aparells de perruqueria. Assessoria de premsa especialitzada en imatge personal i perruqueria.
MÒDULS PROFESSIONALS

Primer curs:

Dermotricologia.

Recursos tècnics i cosmètics.

Procediments i tècniques de perruqueria.

Estudi de la imatge.

Processos fisiològics i d’higiene en imatge personal.

Formació i orientació laboral.

Anglés Tècnic/Horari reservat per a la docència en anglés.

Segon curs:

Tractaments capil·lars.

Pentinats per a produccions audiovisuals i de moda.

Estilisme en perruqueria.

Direcció i comercialització.

Perruqueria en cures especials.

Empresa i iniciativa emprenedora.

Projecte d’estilisme i direcció de perruqueria.

Anglés Tècnic/Horari reservat per a la docència en anglés.

Formació en Centres de Treball.

COM S'ACCEDIX

Accés directe:

(Criteris en ordre de prioritat)

Estar en possessió del títol de Batxillerat LOMQE modalitat BC o BHCS, de Batxillerat LOE modalitat BCT o BHCS, de Batxillerat LOGSE modalitats: BCNS, BT o BHCS. De Batxillerat Experimental modalitats BCN, BTI, BAG, BCHS o BL; o haver superat qualsevol opció de COU.

Estar en possessió del títol de Batxillerat LOE /LOGSE. Haver superat el segon curs de qualsevol altra modalitat de Batxillerat Experimental. Preu superat.

Estar en possessió del títol de Tècnic/a de Formació Professional LOE /LOGSE amb prioritat per a qui hagueren superat algun cicle de grau mitjà de la mateixa família professional a què pertanga el cicle a què pretenguen accedir.

Estar en possessió del títol de Formació Professional de Segon Grau o altres titulacions equivalents a efectes acadèmics. Tindre una titulació universitària a la qual es va accedir sense complir cap dels requisits anteriors.

Accés a través de prova:

Sense complir cap dels requisits acadèmics anteriors, tindre 19 anys d’edat o complir-los durant l’any en curs i superar la corresponent prova d’accés.

CENTRES ON S'IMPARTEIX EL CICLE
TITULACIÓ QUE S'OBTÉ:

TÈCNIC SUPERIOR EN ESTILISME I DIRECCIÓ DE PERRUQUERIA.

El títol de Tècnic Superior en Estilisme i direcció de perruqueria permet l’accés directe als ensenyaments conduents als títols universitaris de grau en les condicions d’admissió que s’establisquen.

T.S. Direcció de Servicis de Restauració (LOE)

Hores: 2000
QUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR
Director d'aliments i begudes. Supervisor de restauració moderna. Maître. Cap de Sala. Encarregat de bar-cafeteria. Cap de banquets. Cap d'operacions de catering. Boteller. Responsable de compra de begudes. Encarregat d'economat i celler.
MÒDULS PROFESSIONALS

Primer curs:

Control de l’aprovisionament de matèries primeres.

Processos de servicis en bar-cafeteria.

Processos de servicis en restaurant.

Gestió de la qualitat i de la seguretat i higiene alimentària.

Anglés.

Formació i orientació laboral.

Horari reservat per al mòdul impartit en anglés.

 

Segon curs:

Sumillería.

Planificació i direcció de servicis i esdeveniments en restauració.

Gastronomia i nutrició.

Recursos humans i direcció d’equips en restauració.

Gestió administrativa i comercial en restauració.

Segona llengua estrangera.

Empresa i iniciativa emprenedora.

Projecte de Direcció de Servicis en Restauració.

Horari reservat per al mòdul impartit en anglés.

Formació en Centres de Treball.

COM S'ACCEDIX

Accés directe:

(Criteris en ordre de prioritat)

Estar en possessió del títol de Batxiller LOMQE modalitat BCT; de Batxiller LOE modalitat BCT; de batxiller LOGSE modalitat: BCNS ó BT. De Batxillerat Experimental modalitats BCN ó BTI; o haver superat l’opció A ó B de COU.

Estar en possessió del títol de Batxillerat LOE /LOGSE. Haver superat el segon curs de qualsevol altra modalitat de Batxillerat Experimental. Tindre l’opció C ó D de COU ó el Preu superat.

Estar en possessió del títol de Tècnic/a de Formació Professional LOE /LOGSE amb prioritat per a qui hagueren superat algun cicle de grau mitjà de la mateixa família professional a què pertanga el cicle a què pretenguen accedir. 

Estar en possessió del títol de Formació Professional de Segon Grau o altres titulacions equivalents a efectes acadèmics. Tindre una titulació universitària a la qual es va accedir sense complir cap dels requisits anteriors.

Accés a través de prova:

Sense complir cap dels requisits acadèmics anteriors, tindre 19 anys d’edat o complir-los durant l’any en curs i superar la corresponent prova d’accés.

CENTRES ON S'IMPARTEIX EL CICLE

ACTUALMENT NO EXISTEIX CAP CENTRE QUE IMPARTISCA AQUEST MÒDUL EN AQUESTA CIUTAT

TITULACIÓ QUE S'OBTÉ:

TÈCNIC SUPERIOR EN DIRECCIÓ DE SERVICIS DE RESTAURACIÓ.

El títol de Tècnic Superior en Direcció de Servicis de Restauració permet l’accés directe als ensenyaments conduents als títols universitaris de grau en les condicions d’admissió que s’establisquen.

T.S. Direcció de Cuina (LOE)

Hores: 2000
QUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR
Director d'aliments i begudes. Director de cuina. Cap de producció en cuina. Cap de cuina. Segon cap de cuina. Cap d'operacions de catering. Cap de partida. Cuiner. Encarregat d'economat i celler.
MÒDULS PROFESSIONALS

Primer curs:

Control de l’aprovisionament de matèries primeres.

Processos de preelaboració i conservació en cuina.

Processos d’elaboració culinària.

Gestió de la qualitat i de la seguretat i higiene alimentàries.

Anglés.

Formació i orientació laboral.

Horari reservat per al mòdul impartit en anglés.

 

Segon curs:

Elaboracions de pastisseria i rebosteria en cuina.

Gestió de la producció en cuina.

Gastronomia i nutrició.

Recursos humans i direcció d’equips en restauració.

Gestió administrativa i comercial en restauració.

Empresa i iniciativa emprenedora.

Projecte de Direcció de cuina.

Horari reservat per al mòdul impartit en anglés.

Formació en Centres de Treball.

COM S'ACCEDIX

Accés directe:

(Criteris en ordre de prioritat)

Estar en possessió del títol de Batxiller LOMQE modalitat BC;  de Batxiller LOE modalitat BCT; de batxiller LOGSE modalitat: BCNS ó BT. De Batxillerat Experimental modalitats BCN ó BTI; o haver superat l’opció A ó B de COU.

Estar en possessió del títol de Batxillerat LOE /LOGSE. Haver superat el segon curs de qualsevol altra modalitat de Batxillerat Experimental. Tindre l’opció C ó D de COU ó el Preu superat.

Estar en possessió del títol de Tècnic/a de Formació Professional LOE /LOGSE amb prioritat per a qui hagueren superat algun cicle de grau mitjà de la mateixa família professional a què pertanga el cicle a què pretenguen accedir

Estar en possessió del títol de Formació Professional de Segon Grau o altres titulacions equivalents a efectes acadèmics. Tindre una titulació universitària a la qual es va accedir sense complir cap dels requisits anteriors.

Accés a través de prova:

Sense complir cap dels requisits acadèmics anteriors, tindre 19 anys d’edat o complir-los durant l’any en curs i superar la corresponent prova d’accés.

CENTRES ON S'IMPARTEIX EL CICLE

ACTUALMENT NO EXISTEIX CAP CENTRE QUE IMPARTISCA AQUEST MÒDUL EN AQUESTA CIUTAT

TITULACIÓ QUE S'OBTÉ:

TÈCNIC SUPERIOR EN DIRECCIÓ DE CUINA.

El títol de Tècnic Superior en Direcció de cuina permet l’accés directe als ensenyaments conduents als títols universitaris de grau en les condicions d’admissió que s’establisquen.

T.S. Guia,Informació i Assistències Turístiques (LOE)

Hores: 2000
QUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR
Guia local. Guia acompanyant. Guia en emplaçaments de béns d'interés cultural. Informador/a turístic/a. Cap d'oficines d'informació. Promotor/a turístic/a. Tècnic/a d'empresa de consultoria turística. Agent de desenrotllament turístic local. Hostessa/Assistent en mitjans de transport terrestre o marítim. Assistent en terminals (estacions, ports i aeroports). Encarregat/a de facturació en terminals de transport. Assistent en fires, congressos i convencions. Encarregat/a de servicis en esdeveniments.
MÒDULS PROFESSIONALS

Primer curs:

Estructura del mercat turístic.

Protocol i relacions públiques.

Màrqueting turístic.

Destinacions turístiques.

Recursos turístics.

Anglés.

Formació i Orientació Laboral.

Horari reservat per al mòdul impartit en anglés.

 

Segon curs:

Servicis d’informació turística.

Processos de guia i assistència turística.

Disseny de productes turístics.

Segona llengua estrangera.

Empresa i iniciativa emprenedora.

Projecte de guia, informació i assistència turístiques.

Horari reservat per al mòdul impartit en anglés.

Formació en Centres de Treball.

COM S'ACCEDIX

Accés directe:

(Criteris en ordre de prioritat)

Estar en possessió del títol de Batxiller LOMQE modalitat BHCS; de Batxiller LOE modalitat BHCS; de batxiller LOGSE modalitat: BHCS. De Batxillerat Experimental modalitats BAG, BCHS, o BL; o haver superat l’opció C ó D de COU.

Estar en possessió del títol de Batxillerat LOE /LOGSE. Haver superat el segon curs de qualsevol altra modalitat de Batxillerat Experimental. Tindre l’opció A ó B de COU ó el Preu superat.

Estar en possessió del títol de Tècnic/a de Formació Professional LOE /LOGSE amb prioritat per a qui hagueren superat algun cicle de grau mitjà de la mateixa família professional a què pertanga el cicle a què pretenguen accedir. 

Estar en possessió del títol de Formació Professional de Segon Grau o altres titulacions equivalents a efectes acadèmics. Tindre una titulació universitària a la qual es va accedir sense complir cap dels requisits anteriors.

Accés a través de prova:

Sense complir cap dels requisits acadèmics anteriors, tindre 19 anys d’edat o complir-los durant l’any en curs i superar la corresponent prova d’accés.

CENTRES ON S'IMPARTEIX EL CICLE
TITULACIÓ QUE S'OBTÉ:

TÈCNIC SUPERIOR EN GUIA, INFORMACIÓ I ASSISTÈNCIES TURÍSTIQUES.

El títol de Tècnic Superior en Guia, Informació i Assistències Turístiques permet l’accés directe als ensenyaments conduents als títols universitaris de grau en les condicions d’admissió que s’establisquen.

T.S. Gestió d'Allotjaments Turístics (LOE)

Hores: 2000
QUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR
Subdirector d'allotjaments d'establiments turístics. Cap de recepció. Encarregat de reserves. Cap de reserves. Coordinador de qualitat. Governanta o encarregada general del servici de pisos i neteja. Subgovernanta o encarregada de secció del servici de pisos i neteja. Gestor d'allotjament en residències, hospitals i semblants. Gestor d'allotjament en cases rurals. Coordinador d'esdeveniments. Cap de vendes en establiments d'allotjaments turístics. Comercial d'establiments d'allotjaments turístics.
MÒDULS PROFESSIONALS

Primer curs:

Estructura del mercat turístic.

Protocol i relacions públiques.

Màrqueting turístic.

Direcció d’allotjaments turístics.

Recursos humans en l’allotjaments.

Llengua estrangera: Anglés.

Formació i orientació laboral.

Horari reservat per al mòdul impartit en anglés.

Segon curs:

Gestió del departament de pisos.

Recepció i reserves.

Comercialització d’esdeveniments.

Segona Llengua estrangera.

Empresa i iniciativa emprenedora.

Formació en el Centres de Treball: 400 hores

Horari reservat per al mòdul impartit en anglés.

Projecte de gestió d’allotjaments turístics.

COM S'ACCEDIX

Accés directe:

(Criteris en ordre de prioritat)

Estar en possessió del títol de Batxiller LOMQE modalitat BHCS; de Batxiller LOE modalitat BHCS; de batxiller LOGSE modalitat: BHCS. De Batxillerat Experimental modalitats BAG, BCHS, o BL; o haver superat l’opció C ó D de COU.

Estar en possessió del títol de Batxillerat LOE /LOGSE. Haver superat el segon curs de qualsevol altra modalitat de Batxillerat Experimental. Tindre l’opció A ó B de COU ó el Preu superat.

Estar en possessió del títol de Tècnic/a de Formació Professional LOE /LOGSE amb prioritat per a qui hagueren superat algun cicle de grau mitjà de la mateixa família professional a què pertanga el cicle a què pretenguen accedir. 

Estar en possessió del títol de Formació Professional de Segon Grau o altres titulacions equivalents a efectes acadèmics. Tindre una titulació universitària a la qual es va accedir sense complir cap dels requisits anteriors.

Accés a través de prova:

Sense complir cap dels requisits acadèmics anteriors, tindre 19 anys d’edat o complir-los durant l’any en curs i superar la corresponent prova d’accés.

CENTRES ON S'IMPARTEIX EL CICLE
TITULACIÓ QUE S'OBTÉ:

TÈCNIC SUPERIOR EN GESTIÓ D’ALLOTJAMENTS TURÍSTICS.

El títol de Tècnic Superior en Gestió d’allotjaments turístics permet l’accés directe als ensenyaments conduents als títols universitaris de grau en les condicions d’admissió que s’establisquen.

TS Agències de Viatges i Gestió d'Esdeveniments (LOE)

Hores: 2000
QUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR
Cap d'oficina d'agència de viatges. Cap de departament en agència de viatges. Agent de viatges. Consultor/a de viatges. Organitzador/a d'esdeveniments. Venedor/a de servicis de viatge i viatges programats Promotor/a comercial de viatges i servicis turístics. Empleat/a del departament de «booking» o reserves.
MÒDULS PROFESSIONALS

Primer curs:

Estructura del mercat turístic.

Protocol i relacions públiques.

Màrqueting turístic.

Destinacions turístiques.

Recursos turístics.

Anglés.

Formació i Orientació Laboral.

Horari reservat per al mòdul impartit en anglés.

 

Segon curs:

Gestió de productes turístics.

Venda de servicis turístics.

Direcció d’entitats d’intermediació turística.

Segona llengua estrangera.

Empresa i iniciativa emprenedora.

Projecte d’Agències de viatge i gestió d’esdeveniments.

Horari reservat per al mòdul impartit en anglés.

Formació en Centres de Treball.

COM S'ACCEDIX

Accés directe:

(Criteris en orde de prioritat)

Estar en possessió del títol de Batxiller LOMQE modalitat BHCS; de Batxiller LOE modalitat BHCS; de batxiller LOGSE modalitat: BHCS. De Batxillerat Experimental modalitats BAG, BCHS, o BL; o haver superat l’opció C ó D de COU.

Estar en possessió del títol de Batxillerat LOE /LOGSE. Haver superat el segon curs de qualsevol altra modalitat de Batxillerat Experimental. Tindre l’opció A ó B de COU ó el Preu superat.

Estar en possessió del títol de Tècnic/a de Formació Professional LOE /LOGSE amb prioritat per a qui hagueren superat algun cicle de grau mitjà de la mateixa família professional a què pertanga el cicle a què pretenguen accedir.

Estar en possessió del títol de Formació Professional de Segon Grau o altres titulacions equivalents a efectes acadèmics. Tindre una titulació universitària a la qual es va accedir sense complir cap dels requisits anteriors.

Accés a través de prova:

Sense complir cap dels requisits acadèmics anteriors, tindre 19 anys d’edat o complir-los durant l’any en curs i superar la corresponent prova d’accés.

CENTRES ON S'IMPARTEIX EL CICLE
TITULACIÓ QUE S'OBTÉ:

TÈCNIC SUPERIOR EN AGÈNCIES DE VIATGES I GESTIÓ D’ESDEVENIMENTS.

El títol de Tècnic Superior en Agències de Viatges i Gestió d’Esdeveniments permet l’accés directe als ensenyaments conduents als títols universitaris de grau en les condicions d’admissió que s’establisquen.

T.S. Programació de la Producció en Emmotlament de Metalls i Polímers (LOE)

Hores: 2000
QUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR
Tècnic en procés. Tècnic de fabricació. Programador de la producció. Tècnic d'aprovisionament. Tècnic en laboratori de control de transformació de polímers. Programador de Sistemes automatitzats. Encarregat de producció (emmotlament, extrusió, calandratge, acabat, tractaments i altres). Encarregat d'operadors de màquines per a fabricar productes de cautxú i de materials plàstics. Encarregat d'emmotladors. Encarregat d'instal·lacions de processos de fosa. Encarregat d'instal·lacions de processos de pulverimetal·lúrgia. Tècnic de desenrotllament de productes i motles. Encarregat d'envasament. Encarregat de vulcanització. Encarregat de secció de fabricació de pneumàtics, en general. Inspector de verificadors de fabricació de pneumàtics. Encarregat de secció de recautxutatge de pneumàtics. Encarregat de secció d'acabats. Encarregat d'operacions prèvies i de mesclat.
MÒDULS PROFESSIONALS
Primer curs:
Interpretació gràfica.
Programació de sistemes automàtics de fabricació mecànica.
Programació de la producció.
Caracterització de materials.
Emmotlament tancat.
Formació i orientació laboral.
Horari reservat per a la docència en anglés.
Segon curs:
Gestió de la qualitat, prevenció de riscos laborals i protecció ambiental.
Emmotlament obert.
Verificació de productes conformats.
Empresa i iniciativa emprenedora.
Horari reservat per a la docència en anglés.
Projecte de Programació de la producció en emmotlament de metalls i polímers.
Formació en centres de treball.
COM S'ACCEDIX
Accés directe:
(Criteris en ordre de prioritat)
Estar en possessió del títol  de Batxillerat LOMQE modalitat BC, de Batxillerat LOE modalitat BCT; de Batxillerat LOGSE modalitats BCNS o BT. De Batxillerat Experimental modalitats BCN o BTI; o haver superat les opcions A, B de COU.
Estar en possessió del títol de Batxillerat LOE /LOGSE. Haver superat el segon curs de qualsevol altra modalitat de Batxillerat Experimental. Opcions C, D de Cou o Preu superats.

Estar en possessió del títol de Tècnic/a de Formació Professional LOE /LOGSE amb prioritat per a qui hagueren superat algun cicle de grau mitjà de la mateixa família professional a què pertanga el cicle a què pretenguen accedir.

Estar en possessió del títol de Formació Professional de Segon Grau o altres titulacions equivalents a efectes acadèmics. Tindre una titulació universitària a què es va accedir sense complir cap dels requisits anteriors.
Accés a través de prova:
Sense complir cap dels requisits acadèmics anteriors, tindre 19 anys d’edat o complir-los durant l’any en curs i superar la corresponent prova d’accés.

 

Acceso mediante prueba:

Sin cumplir ninguno de los requisitos académicos anteriores, tener 19 años de edad o cumplirlos durante el año en curso y superar la correspondiente prueba de acceso.

CENTRES ON S'IMPARTEIX EL CICLE

ACTUALMENT NO EXISTEIX CAP CENTRE QUE IMPARTISCA AQUEST MÒDUL EN AQUESTA CIUTAT

TITULACIÓ QUE S'OBTÉ:

TÈCNIC SUPERIOR EN SUPERIOR EN PROGRAMACIÓ DE LA PRODUCCIÓ EN EMMOLATMENT DE METALLS I POLÍMERS.

T.S. Programació de la Producció en Fabricació Mecànica (LOE)

Hores: 2000
QUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR
Tècnics en mecànica. Encarregats d'instal·lacions de processament de metalls. Encarregat d'operadors de màquines per a treballar metalls. Encarregat de muntadors. Programador de CNC. Programador de sistemes automatitzats en fabricació mecànica. Programador de la producció.
MÒDULS PROFESSIONALS

Primer curs:

Interpretació gràfica.

Definició de processos de mecanitzat, conformació i muntatge.

Execució de processos de fabricació.

Programació de sistemes automàtics de fabricació mecànica.

Verificació de productes.

Formació i orientació laboral.

Horari reservat per al mòdul impartit en anglés.

 

Segon curs:

Mecanitzat per control numèric.

Fabricació assistida per ordinador.

Gestió de la qualitat, prevenció de riscos laborals i protecció ambiental.

Programació de la producció.

Empresa i iniciativa emprenedora.

Horari reservat per al mòdul impartit en anglés.

Formació en Centres de treball: 400 hores.

Projecte de fabricació de productes mecànics.

COM S'ACCEDIX

Accés directe:

(Criteris en ordre de prioritat)

Estar en possessió del títol  de Batxillerat LOMQE modalitat BC, de Batxillerat LOE modalitat BCT, de Batxillerat LOGSE modalitats: BCNS o BT. De Batxillerat Experimental modalitats BCN o BTI; o haver superat les opcions A, ó B de COU.

Estar en possessió del títol de Batxillerat LOE /LOGSE. Haver superat el segon curs de qualsevol altra modalitat de Batxillerat Experimental. Opcions C, D de COU o Preu superats .

Estar en possessió del títol de Tècnic/a de Formació Professional LOE /LOGSE amb prioritat per a qui hagueren superat algun cicle de grau mitjà de la mateixa família professional a què pertanga el cicle a què pretenguen accedir.

Estar en possessió del títol de Formació Professional de Segon Grau o altres titulacions equivalents a efectes acadèmics. Tindre una titulació universitària a la qual es va accedir sense complir cap dels requisits anteriors.

 

Accés a través de prova:

Sense complir cap dels requisits acadèmics anteriors, tindre 19 anys d’edat o complir-los durant l’any en curs i superar la corresponent prova d’accés.

CENTRES ON S'IMPARTEIX EL CICLE

ACTUALMENT NO EXISTEIX CAP CENTRE QUE IMPARTISCA AQUEST MÒDUL EN AQUESTA CIUTAT

TITULACIÓ QUE S'OBTÉ:

TÈCNIC SUPERIOR EN PROGRAMACIÓ DE LA PRODUCCIÓ EN FABRICACIÓ MECÀNICA.

T.S. Òptica i Protètica Ocular

Hores: 2000
QUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR
Cap de distintes seccions o tallers en empreses de productes òptics. Muntador. Assessor- Comercial òptic.
MÒDULS PROFESSIONALS

Primer curs:

Processos de fabricació de lents oftàlmiques.

Disseny i fabricació de muntures òptiques.

Atenció al client en establiments de productes òptics.

Anatomia, fisiopatologia i ametropies oculars.

 

Segon curs:

Processos de fabricació de lents de contacte.

Muntatges i reparacions òptiques.

Administració, gestió i comercialització en la xicoteta empresa.

Formació i orientació laboral.

Formació en Centres de Treball: 380 hores.

COM S'ACCEDIX

Accés directe:

(Criteris en ordre de prioritat)

Estar en possessió del títol  de Batxillerat LOMQE modalitat BC, de Batxillerat LOE modalitat BCT, de Batxillerat LOGSE modalitats: BCNS o BT. De Batxillerat Experimental modalitats BCN o BTI; o haver superat les opcions A, ó B de COU.

Tindran preferència les sol·licituds dels que hagen cursat la matèria del batxillerat: Física (LOE ó LOGSE).

Estar en possessió del títol de Batxillerat LOE /LOGSE. Haver superat el segon curs de qualsevol altra modalitat de Batxillerat Experimental. Opcions C, D de COU o Preu superats .

Estar en possessió del títol de Tècnic/a de Formació Professional LOE /LOGSE amb prioritat per a qui hagueren superat algun cicle de grau mitjà de la mateixa família professional a què pertanga el cicle a què pretenguen accedir.

Estar en possessió del títol de Formació Professional de Segon Grau o altres titulacions equivalents a efectes acadèmics. Tindre una titulació universitària a la qual es va accedir sense complir cap dels requisits anteriors.

Tindran preferència les sol·licituds dels que hagen cursat la matèria del batxillerat: Física (LOE ó LOGSE).

 

Accés a través de prova:

Sense complir cap dels requisits acadèmics anteriors, tindre 19 anys d’edat o complir-los durant l’any en curs i superar la corresponent prova d’accés.

CENTRES ON S'IMPARTEIX EL CICLE

ACTUALMENT NO EXISTEIX CAP CENTRE QUE IMPARTISCA AQUEST MÒDUL EN AQUESTA CIUTAT

TITULACIÓ QUE S'OBTÉ:

TÈCNIC SUPERIOR EN ÒPTICA I PROTÈTICA OCULAR.

T.S. Disseny en Fabricació Mecànica (LOE)

Hores: 2000
QUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR
Delineant projectista. Tècnic en CAD. Tècnic en desplegament de productes. Tècnic en desplegament de matrius. Tècnic en desplegament d'utillatges. Tècnic en desplegament de motles. Tècnic de desenrotllament de productes i motles.
MÒDULS PROFESSIONALS

Primer curs:

Representació gràfica en fabricació mecànica.

Disseny de productes mecànics.

Disseny de motles i models de fosa.

Tècniques de fabricació mecànica.

Formació i orientació laboral.

Horari reservat per al mòdul impartit en anglés.

 

Segon curs:

Disseny d’estris de processat de xapa i estampació.

Disseny de motles per a productes polimérics.

Automatització de la fabricació.

Projecte de disseny de productes mecànics.

Empresa i iniciativa emprenedora.

Horari reservat per al mòdul impartit en anglés.

Formació en Centres de Treball.

COM S'ACCEDIX

Accés directe:

(Criteris en ordre de prioritat)

Estar en possessió del títol  de Batxillerat LOMQE modalitat BC, de Batxillerat LOE modalitat BCT, de Batxillerat LOGSE modalitats: BCNS o BT. De Batxillerat Experimental modalitats BCN o BTI; o haver superat les opcions A, ó B de COU.

Estar en possessió del títol de Batxillerat LOE /LOGSE. Haver superat el segon curs de qualsevol altra modalitat de Batxillerat Experimental. Opcions C, D de COU o Preu superats .

Estar en possessió del títol de Tècnic/a de Formació Professional LOE /LOGSE amb prioritat per a qui hagueren superat algun cicle de grau mitjà de la mateixa família professional a què pertanga el cicle a què pretenguen accedir.

Estar en possessió del títol de Formació Professional de Segon Grau o altres titulacions equivalents a efectes acadèmics. Tindre una titulació universitària a la qual es va accedir sense complir cap dels requisits anteriors.

 

Accés a través de prova:

Sense complir cap dels requisits acadèmics anteriors, tindre 19 anys d’edat o complir-los durant l’any en curs i superar la corresponent prova d’accés.

CENTRES ON S'IMPARTEIX EL CICLE
TITULACIÓ QUE S'OBTÉ:

TÈCNIC SUPERIOR EN DISSENY EN FABRICACIÓ MECÀNICA.

T.S. Construccions Metàl·liques (LOE)

Hores: 2000
QUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR
Tècnic en construcció mecànica. Encarregat de fabricació en construccions metàl·liques. Encarregat de muntadors en construccions metàl·liques. Delineant projectista de caldereria i estructures metàl·liques. Tècnic en disseny assistit per ordinador (CAD) de caldereria i d'estructures metàl·liques. Dissenyador tècnic de caldereria i estructures. Programador de sistemes automatitzats en fabricació mecànica. Programador de la producció en fabricació mecànica. Tècnic en desenrotllament de canonades. Cap de taller en construccions metàl·liques i muntatge.
MÒDULS PROFESSIONALS

Primer curs:

Representació gràfica en fabricació mecànica.

Definició de processos de construccions metàl·liques.

Processos de mecanitzat, tall i conformació en construccions metàl·liques.

Processos d’unió i de muntatge en construccions metàl·liques.>

Gestió de la qualitat, prevenció de riscos laborals i protecció ambiental.>

Formació i orientació laboral.

Horari reservat per al mòdul impartit en anglés.

 

Segon curs:

Disseny de construccions metàl·liques.

Programació de sistemes automàtics de fabricació mecànica.

Programació de la producció.

Empresa i iniciativa emprenedora.

Horari reservat per al mòdul impartit en anglés.

Formació en Centres de Treball: 400 hores.

Projecte de construccions metàl·liques.

COM S'ACCEDIX

Accés directe:

(Criteris en ordre de prioritat)

Estar en possessió del títol de Batxillerat LOMQE modalitat BC,  de Batxillerat LOE modalitat BCT, de Batxillerat LOGSE modalitats: BCNS o BT. De Batxillerat Experimental modalitats BCN o BTI; o haver superat les opcions A, ó B de COU.

Estar en possessió del títol de Batxillerat LOE /LOGSE. Haver superat el segon curs de qualsevol altra modalitat de Batxillerat Experimental. Opcions C, D de COU o Preu superats .

Estar en possessió del títol de Tècnic/a de Formació Professional LOE /LOGSE amb prioritat per a qui hagueren superat algun cicle de grau mitjà de la mateixa família professional a què pertanga el cicle a què pretenguen accedir.

Estar en possessió del títol de Formació Professional de Segon Grau o altres titulacions equivalents a efectes acadèmics. Tindre una titulació universitària a la qual es va accedir sense complir cap dels requisits anteriors.

 

Accés a través de prova:

Sense complir cap dels requisits acadèmics anteriors, tindre 19 anys d’edat o complir-los durant l’any en curs i superar la corresponent prova d’accés.

CENTRES ON S'IMPARTEIX EL CICLE

ACTUALMENT NO EXISTEIX CAP CENTRE QUE IMPARTISCA AQUEST MÒDUL EN AQUESTA CIUTAT

TITULACIÓ QUE S'OBTÉ:

TÈCNIC SUPERIOR EN CONSTRUCCIONS METÀL·LIQUES.

T.S. Energies renovables (LOE)

Hores: 2000
QUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR
Tècnic de gestió d'operació i manteniment en instal·lacions eòliques. Responsable de muntatge de parcs eòlics. Responsable de muntatge d'aerogeneradors. Especialista muntador d'aerogeneradors. Especialista en manteniment de parcs eòlics. Promotor d'instal·lacions solars. Projectista d'instal·lacions solars fotovoltaiques. Responsable de muntatge d'instal·lacions solars fotovoltaiques. Responsable de manteniment d'instal·lacions solars fotovoltaiques. Responsable d'explotació i manteniment de xicotetes centrals solars fotovoltaiques. Muntador-operador d'instal·lacions solars fotovoltaiques. Encarregat de muntatge de subestacions elèctriques d'instal·lacions eòliques i fotovoltaiques. Encarregat de manteniment de subestacions elèctriques d'instal·lacions eòliques i fotovoltaiques. Operador-mantenidor de subestacions elèctriques d'instal·lacions eòliques i fotovoltaiques.
MÒDULS PROFESSIONALS

Primer curs:

Sistemes elèctrics en centrals.

Subestacions elèctriques.

Telecontrol i automatismes.

Prevenció de riscos elèctrics.

Gestió del muntatge d’instal·lacions solars fotovoltaiques.

Empresa i iniciativa emprenedora.

Formació i orientació laboral.

Horari reservat per al mòdul impartit en anglés.

 

Segon curs:

Sistemes d’energies renovables.

Configuració d’instal·lacions solars fotovoltaiques.

Gestió del muntatge de parcs eòlics.

Operació i manteniment de parcs eòlics.

Projecte d’energies renovables.

Horari reservat per al mòdul impartit en anglés.

Formació en Centres de Treball.

COM S'ACCEDIX

Accés directe:

(Criteris en ordre de prioritat)

Estar en possessió del títol de Batxillerat LOMQE modalitat BC, de Batxillerat LOE modalitat BCT, de Batxillerat LOGSE modalitats: BCNS o BT. De Batxillerat Experimental modalitats BCN o BTI; o haver superat les opcions A, ó B de COU.

Estar en possessió del títol de Batxillerat LOE /LOGSE. Haver superat el segon curs de qualsevol altra modalitat de Batxillerat Experimental. Opcions C, D de COU o Preu superats .

Estar en possessió del títol de Tècnic/a de Formació Professional LOE /LOGSE amb prioritat per a qui hagueren superat algun cicle de grau mitjà de la mateixa família professional a què pertanga el cicle a què pretenguen accedir.

Estar en possessió del títol de Formació Professional de Segon Grau o altres titulacions equivalents a efectes acadèmics. Tindre una titulació universitària a la qual es va accedir sense complir cap dels requisits anteriors.

Accés a través de prova:

Sense complir cap dels requisits acadèmics anteriors, tindre 19 anys d’edat o complir-los durant l’any en curs i superar la corresponent prova d’accés.

CENTRES ON S'IMPARTEIX EL CICLE

ACTUALMENT NO EXISTEIX CAP CENTRE QUE IMPARTISCA AQUEST MÒDUL EN AQUESTA CIUTAT

TITULACIÓ QUE S'OBTÉ:

TÈCNIC SUPERIOR EN ENERGIES RENOVABLES.

T.S. Eficiència Energètica i Energia Solar Tèrmica (LOE)

Hores: 2000
QUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR
Tècnic d'eficiència energètica d'edificis. Ajudant de processos de certificació energètica d'edificis. Tècnic comercial d'instal·lacions solars. Responsable de muntatge d'instal·lacions solars tèrmiques. Responsable de manteniment d'instal·lacions solars tèrmiques. Gestor energètic. Promotor de programes d'eficiència energètica.
MÒDULS PROFESSIONALS

Primer curs:

Equips i instal·lacions tèrmiques.

Processos de muntatge d’instal·lacions.

Representació gràfica d’instal·lacions.

Eficiència energètica d’instal·lacions.

Gestió eficient de l’aigua en edificació.

Formació i orientació laboral.

Horari reservat per al mòdul impartit en anglés.

 

Segon curs:

Certificació energètica d’edificis.

Configuració d’instal·lacions solars tèrmiques.

Gestió del muntatge i manteniment d’instal·lacions solars tèrmiques.

Promoció de l’ús eficient de l’energia i de l’aigua.

Empresa i iniciativa emprenedora.

Horari reservat per al mòdul impartit en anglés.

Formació en Centres de treball: 400 hores.

Projecte de eficiència energética i energia solar tèrmica.

COM S'ACCEDIX

Accés directe:

(Criteris en ordre de prioritat)

Estar en possessió del títol de Batxillerat LOMQE modalitat BC, de Batxillerat LOE modalitat BCT, de Batxillerat LOGSE modalitats: BCNS o BT. De Batxillerat Experimental modalitats BCN o BTI; o haver superat les opcions A, ó B de COU.

Estar en possessió del títol de Batxillerat LOE /LOGSE. Haver superat el segon curs de qualsevol altra modalitat de Batxillerat Experimental. Opcions C, D de COU o Preu superats .

Estar en possessió del títol de Tècnic/a de Formació Professional LOE /LOGSE amb prioritat per a qui hagueren superat algun cicle de grau mitjà de la mateixa família professional a què pertanga el cicle a què pretenguen accedir. 

Estar en possessió del títol de Formació Professional de Segon Grau o altres titulacions equivalents a efectes acadèmics. Tindre una titulació universitària a la qual es va accedir sense complir cap dels requisits anteriors.

 

Accés a través de prova:

Sense complir cap dels requisits acadèmics anteriors, tindre 19 anys d’edat o complir-los durant l’any en curs i superar la corresponent prova d’accés.

CENTRES ON S'IMPARTEIX EL CICLE
TITULACIÓ QUE S'OBTÉ:

TÈCNIC SUPERIOR EN EFICIÈNCIA ENERGÈTICA I ENERGIA SOLAR TÈRMICA.

T.S. Electromedicina Clínica (LOE)

Hores: 2000
QUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR
Cap d'equip d'instal·ladors de sistemes d'electromedicina. Coordinador/a i supervisor/a de manteniment de sistemes d'electromedicina. Especialista d'aplicacions electromèdiques. Especialista de producte de sistemes d'electromedicina. Assessor/a tècnic/a de sistemes d'electromedicina. Tècnic en electrònica, especialitat en electromedicina. Instal·lador/a-reparador/a en electromedicina.
MÒDULS PROFESSIONALS

Primer curs:

Instal·lacions elèctriques.

Sistemes electromecànics i de fluids.

Sistemes electrònics i fotònics.

Sistemes de radiodiagnòstic, radioteràpia i imatge mèdica.

Tecnologia sanitària en l’àmbit clínic.

Gestió del muntatge i manteniment de sistemes d’electromedicina.

Formació i orientació laboral.

Horari reservat per a la docència en anglés

Segon curs:

Sistemes de monitoratge, registre i cures crítiques.

Sistemes de laboratori i hemodiàlisi.

Sistemes de rehabilitació i proves funcionals.

Planificació de l’adquisició de sistemes d’electromedicina.

Empresa i iniciativa emprenedora.

Horari reservat per a la docència en anglés

Projecte d’electromedicina clínica.

Formació en centres de treball.

COM S'ACCEDIX

Accés directe:

(Criteris en ordre de prioritat)

Estar en possessió del títol de Batxillerat LOMQE modalitat BC, de Batxillerat LOE modalitat BCT, de Batxillerat LOGSE modalitats: BCNS o BT. De Batxillerat Experimental modalitats BCN o BTI; o haver superat les opcions A, ó B de COU.

Estar en possessió del títol de Batxillerat LOE /LOGSE. Haver superat el segon curs de qualsevol altra modalitat de Batxillerat Experimental. Opcions C, D de COU o Preu superats.

Estar en possessió del títol de Tècnic/a de Formació Professional LOE /LOGSE amb prioritat per a qui hagueren superat algun cicle de grau mitjà de la mateixa família professional a què pertanga el cicle a què pretenguen accedir.

Estar en possessió del títol de Formació Professional de Segon Grau o altres titulacions equivalents a efectes acadèmics. Tindre una titulació universitària a la qual es va accedir sense complir cap dels requisits anteriors.

Accés a través de prova:

Sense complir cap dels requisits acadèmics anteriors, tindre 19 anys d’edat o complir-los durant l’any en curs i superar la corresponent prova d’accés.

CENTRES ON S'IMPARTEIX EL CICLE

ACTUALMENT NO EXISTEIX CAP CENTRE QUE IMPARTISCA AQUEST MÒDUL EN AQUESTA CIUTAT

TITULACIÓ QUE S'OBTÉ:

TÈCNIC SUPERIOR EN ELECTROMEDICINA CLÍNICA

T.S. Sistemes de Telecomunicacions i Informàtics (LOE)

Hores: 2000
QUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR
Ajudant de projectista en instal·lacions de telecomunicacions per a vivendes i edificis. Supervisor del muntatge d'instal·lacions de telecomunicacions per a vivendes i edificis. Tècnic en verificació i control d'equips i instal·lacions de telecomunicacions. Especialista en instal·lació, integració i manteniment d'equips i sistemes de telecomunicació. Cap d'obra en instal·lacions de telecomunicacions. Tècnic en supervisió, instal·lació, verificació i control d'equips de sistemes de ràdio i televisió en estudis de producció i sistemes de producció audiovisual. Tècnic en supervisió, instal·lació, manteniment, verificació i control d'equips de sistemes de radiodifusió. Tècnic en supervisió, instal·lació, manteniment, verificació i control d'equips de sistemes de seguretat electrònica i circuits tancats de televisió. Tècnic en supervisió, instal·lació, manteniment, verificació i control en xarxes locals i sistemes telemàtics.
MÒDULS PROFESSIONALS

Primer curs:

Configuració d’infraestructures de sistemes de telecomunicacions.

Elements de sistemes de telecomunicacions.

Sistemes informàtics i xarxes locals.

Tècniques i processos en infraestructures de telecomunicacions.

Gestió de projectes d’instal·lacions de telecomunicacions.

Sistemes de telefonia fixa i mòbil.

Formació i orientació laboral.

Horari reservat per al mòdul impartit en anglés.

 

Segon curs:

Sistemes de producció audiovisual.

Xarxes telemàtiques.

Sistemes de radiocomunicaciones.

Sistemes integrats i llar digital.

Projecte de sistemes de telecomunicacions i informàtics.

Empresa i iniciativa emprenedora.

Horari reservat per al mòdul impartit en anglés.

Formació en Centres de Treball.

COM S'ACCEDIX

Accés directe:

(Criteris en ordre de prioritat)

Estar en possessió del títol de Batxillerat LOMQE modalitat BC, de Batxillerat LOE modalitat BCT, de Batxillerat LOGSE modalitats: BCNS o BT. De Batxillerat Experimental modalitats BCN o BTI; o haver superat les opcions A, ó B de COU.

Estar en possessió del títol de Batxillerat LOE /LOGSE. Haver superat el segon curs de qualsevol altra modalitat de Batxillerat Experimental. Opcions C, D de COU o Preu superats.

Estar en possessió del títol de Tècnic/a de Formació Professional LOE /LOGSE amb prioritat per a qui hagueren superat algun cicle de grau mitjà de la mateixa família professional a què pertanga el cicle a què pretenguen accedir.

Estar en possessió del títol de Formació Professional de Segon Grau o altres titulacions equivalents a efectes acadèmics. Tindre una titulació universitària a la qual es va accedir sense complir cap dels requisits anteriors.

 

Accés a través de prova:

Sense complir cap dels requisits acadèmics anteriors, tindre 19 anys d’edat o complir-los durant l’any en curs i superar la corresponent prova d’accés.

CENTRES ON S'IMPARTEIX EL CICLE
TITULACIÓ QUE S'OBTÉ:

TÈCNIC SUPERIOR EN SISTEMES DE TELECOMUNICACIONS I INFORMÀTICS.

T.S. Sistemes Electrotècnics i Automatitzats (LOE)

Hores: 2000
QUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR
Tècnic en projectes electrotècnics. Projectista electrotècnic. Projectista d'instal·lacions d'electrificació en baixa tensió per a vivendes i edificis. Projectista d'instal·lacions d'electrificació en baixa tensió per a locals especials. Projectista d'instal·lacions d'enllumenat exterior. Projectista de línies elèctriques de distribució d'energia elèctrica en mitjana tensió i centres de transformació. Projectista en instal·lacions d'antenes i de telefonia per a vivendes i edificis. Coordinador tècnic d'instal·lacions electrotècniques de baixa tensió per als edificis. Tècnic de supervisió, verificació i control d'equips i instal·lacions electrotècniques i automatitzades. Tècnic supervisor d'instal·lacions d'enllumenat exterior. Capatàs d'obres en instal·lacions electrotècniques. Cap d'equip d'instal·ladors de baixa tensió per a edificis. Coordinador tècnic de xarxes elèctriques de baixa tensió i enllumenat exterior. Tècnic en supervisió, verificació i control d'equips en xarxes elèctriques de distribució en baixa tensió i enllumenat exterior. Capatàs d'obres en xarxes elèctriques de distribució en baixa tensió i enllumenat exterior. Encarregat d'obres en xarxes elèctriques de distribució en baixa tensió i enllumenat exterior. Cap d'equip d'instal·ladors en xarxes elèctriques de distribució en baixa tensió i enllumenat exterior. Gestor del manteniment d'instal·lacions elèctriques de distribució i enllumenat exterior.
MÒDULS PROFESSIONALS

Primer curs:

Documentació tècnica en instal·lacions elèctriques.

Sistemes i circuits elèctrics.

Desenrotllament de xarxes elèctriques i centres de transformació.

Configuració d’instal·lacions domòtiques i automàtiques.

Configuració d’instal·lacions elèctriques.

Gestió del muntatge i del manteniment d’instal·lacions elèctriques.

Formació i orientació laboral.

Horari reservat per al mòdul impartit en anglés.

 

Segon curs:

Processos en instal·lacions d’infraestructures comunes de telecomunicacions.

Tècniques i processos en instal·lacions elèctriques.

Tècniques i processos en instal·lacions domòtiques i automàtiques.

Empresa i iniciativa emprenedora.

Projecte de sistemes electrotècnics i automatitzats.

Horari reservat per al mòdul impartit en anglés.

Formació en Centres de Treball.

COM S'ACCEDIX

Accés directe:

(Criteris en ordre de prioritat)

Estar en possessió del títol de Batxillerat LOMQE modalitat BC,  de Batxillerat LOE modalitat BCT, de Batxillerat LOGSE modalitats: BCNS o BT. De Batxillerat Experimental modalitats BCN o BTI; o haver superat les opcions A, ó B de COU.

Estar en possessió del títol de Batxillerat LOE /LOGSE. Haver superat el segon curs de qualsevol altra modalitat de Batxillerat Experimental. Opcions C, D de COU o Preu superats.

Estar en possessió del títol de Tècnic/a de Formació Professional LOE /LOGSE amb prioritat per a qui hagueren superat algun cicle de grau mitjà de la mateixa família professional a què pertanga el cicle a què pretenguen accedir.

Estar en possessió del títol de Formació Professional de Segon Grau o altres titulacions equivalents a efectes acadèmics. Tindre una titulació universitària a la qual es va accedir sense complir cap dels requisits anteriors.

CENTRES ON S'IMPARTEIX EL CICLE
TITULACIÓ QUE S'OBTÉ:

TÈCNIC SUPERIOR EN SISTEMES ELECTROTÈCNICS I AUTOMATITZATS.

T.S. Manteniment Electrònic (LOE)

Hores: 2000
QUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR
Tècnic en supervisió i verificació d'equips de sistemes de ràdio i televisió i sistemes de producció audiovisual. Tècnic en reparació i manteniment de sistemes de ràdio i televisió i sistemes de producció audiovisual. Tècnic en supervisió i verificació d'equips de sistemes de radiodifusió. Tècnic en reparació i manteniment de sistemes de radiodifusió. Tècnic en supervisió i verificació d'equips de sistemes domòtics, immòtics i de seguretat electrònica. Tècnic en reparació i manteniment de sistemes domòtics, immòtics i de seguretat electrònica. Tècnic en supervisió i verificació d'equips de xarxes locals i sistemes telemàtics. Tècnic en reparació i manteniment d'equips de xarxes locals i sistemes telemàtics. Tècnic en supervisió, verificació i control de sistemes de radioenllaços. - Tècnic en reparació i manteniment d'equips professionals d'àudio. Tècnic en reparació i manteniment d'equips professionals de vídeo. Tècnic en reparació i manteniment d'equips industrials.
MÒDULS PROFESSIONALS

Primer curs:

Circuits electrònics analògics.

Equips microprogramables.

Manteniment d’equips d’electrònica industrial.

Tècniques i processos de muntatge i manteniment d’equips electrònics.

Formació i orientació laboral.

Horari reservat per al mòdul impartit en anglés.

 

Segon curs:

Manteniment d’equips de radiocomunicaciones.

Manteniment d’equips de veu i dades.

Manteniment d’equips d’àudio.

Manteniment d’equips de vídeo.

Infraestructures i desenrotllament del manteniment electrònic.

Projecte de manteniment electrònic.

Empresa i iniciativa emprenedora.

Horari reservat per al mòdul impartit en anglés.

Formació en Centres de Treball.

COM S'ACCEDIX

Accés directe:

(Criteris en ordre de prioritat)

Estar en possessió del títol de Batxillerat LOMQE modalitat BC, de Batxillerat LOE modalitat BCT, de Batxillerat LOGSE modalitats: BCNS o BT. De Batxillerat Experimental modalitats BCN o BTI; o haver superat les opcions A, ó B de COU.

Estar en possessió del títol de Batxillerat LOE /LOGSE. Haver superat el segon curs de qualsevol altra modalitat de Batxillerat Experimental. Opcions C, D de COU o Preu superats.

Estar en possessió del títol de Tècnic/a de Formació Professional LOE /LOGSE amb prioritat per a qui hagueren superat algun cicle de grau mitjà de la mateixa família professional a què pertanga el cicle a què pretenguen accedir.

Estar en possessió del títol de Formació Professional de Segon Grau o altres titulacions equivalents a efectes acadèmics. Tindre una titulació universitària a la qual es va accedir sense complir cap dels requisits anteriors.

 

Accés a través de prova:

Sense complir cap dels requisits acadèmics anteriors, tindre 19 anys d’edat o complir-los durant l’any en curs i superar la corresponent prova d’accés.

CENTRES ON S'IMPARTEIX EL CICLE
TITULACIÓ QUE S'OBTÉ:

TÈCNIC SUPERIOR EN MANTENIMENT ELECTRÒNIC.

T.S. Automatització i Robòtica Industrial (LOE)

Hores: 2000
QUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR
Cap d'equip de supervisió de muntatge de sistemes d'automatització industrial. Cap d'equip de supervisió de manteniment de sistemes d'automatització industrial. Verificador d'aparells, quadros i equips elèctrics. Cap d'equip en taller electromecànic. Tècnic en organització de manteniment de sistemes d'automatització industrial. Tècnic de posada en marxa de sistemes d'automatització industrial. Projectista de sistemes de control de sistemes d'automatització industrial. Projectista de sistemes de mesura i regulació de sistemes d'automatització industrial. Projectista de xarxes de comunicació de sistemes d'automatització industrial. Programador-controlador de robots industrials. Tècnic en disseny de sistemes de control elèctric. Dissenyador de circuits i sistemes integrats en automatització industrial.
MÒDULS PROFESSIONALS

Primer curs:

Sistemes elèctrics, pneumàtics i hidràulics.

Sistemes seqüencials programables.

Sistemes de mesura i regulació.

Sistemes de potència.

Documentació tècnica.

Informàtica industrial.

Formació i orientació laboral.

Horari reservat per al mòdul impartit en anglés.

 

Segon curs:

Sistemes programables avançats.

Robòtica industrial.

Comunicacions industrials.

Integració de sistemes d’automatització industrial.

Empresa i iniciativa emprenedora.

Projecte d’automatització i robòtica industrial.

Horari reservat per al mòdul impartit en anglés.

Formació en Centres de Treball.

COM S'ACCEDIX

Accés directe:

(Criteris en ordre de prioritat)

Estar en possessió del títol de Batxillerat LOMQE modalitat BC, de Batxillerat LOE modalitat BCT, de Batxillerat LOGSE modalitats: BCNS o BT. De Batxillerat Experimental modalitats BCN o BTI; o haver superat les opcions A, ó B de COU.

Estar en possessió del títol de Batxillerat LOE /LOGSE. Haver superat el segon curs de qualsevol altra modalitat de Batxillerat Experimental. Opcions C, D de COU o Preu superats .

Estar en possessió del títol de Tècnic/a de Formació Professional LOE /LOGSE amb prioritat per a qui hagueren superat algun cicle de grau mitjà de la mateixa família professional a què pertanga el cicle a què pretenguen accedir.

Estar en possessió del títol de Formació Professional de Segon Grau o altres titulacions equivalents a efectes acadèmics. Tindre una titulació universitària a la qual es va accedir sense complir cap dels requisits anteriors.

 

Accés a través de prova:

Sense complir cap dels requisits acadèmics anteriors, tindre 19 anys d’edat o complir-los durant l’any en curs i superar la corresponent prova d’accés.

CENTRES ON S'IMPARTEIX EL CICLE
TITULACIÓ QUE S'OBTÉ:

TÈCNIC SUPERIOR EN AUTOMATITZACIÓ I ROBÒTICA INDUSTRIAL.

T.S. Projectes d'Edificació (LOE)

Hores: 2000
QUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR
Delineant projectista d'edificació. Delineant d'edificació. Delineant d'instal·lacions. Maquetista de construcció. Ajudant de Cap d'Oficina Tècnica. Ajudant de Planificador. Ajudant de Tècnic de Control de Costos. Tècnic de control documental. Especialista en replantejaments. Ajudant de processos de certificació energètica d'edificis. Tècnic d'eficiència energètica d'edificis. Delineant projectista de xarxes i sistemes de distribució de fluids.
MÒDULS PROFESSIONALS

Primer curs:

Estructures de construcció.

Representacions de construcció.

Replantejaments de construcció.

Disseny i construcció d’edificis.

Instal·lacions en edificació.

Formació i orientació laboral.

Horari reservat per al mòdul impartit en anglés.

 

Segon curs:

Mesuraments i valoracions de construcció.

Planificació de construcció.

Eficiència energètica en edificació.

Desenrotllament de projectes d’edificació residencial.

Desenrotllament de projectes d’edificació no residencial.

Empresa i iniciativa emprenedora.

Projecte en edificació.

Horari reservat per al mòdul impartit en anglés.

Formació en Centres de Treball.

COM S'ACCEDIX

Accés directe:

(Criteris en ordre de prioritat)

Estar en possessió del títol de Batxillerat LOMQE modalitat BC o BA, de Batxillerat LOE modalitat BCT o BA, de Batxillerat LOGSE modalitats: BCNS, BT o BA. De Batxillerat Experimental modalitats BCN, BTI o BA; o haver superat qualsevol opció de COU.

Estar en possessió del títol de Batxillerat LOE /LOGSE. Haver superat el segon curs de qualsevol altra modalitat de Batxillerat Experimental. Tindre el Preu superat .

Estar en possessió del títol de Tècnic/a de Formació Professional LOE /LOGSE amb prioritat per a qui hagueren superat algun cicle de grau mitjà de la mateixa família professional a què pertanga el cicle a què pretenguen accedir.

Estar en possessió del títol de Formació Professional de Segon Grau o altres titulacions equivalents a efectes acadèmics. Tindre una titulació universitària a la qual es va accedir sense complir cap dels requisits anteriors.

 

Accés a través de prova:

Sense complir cap dels requisits acadèmics anteriors, tindre 19 anys d’edat o complir-los durant l’any en curs i superar la corresponent prova d’accés.

CENTRES ON S'IMPARTEIX EL CICLE

ACTUALMENT NO EXISTEIX CAP CENTRE QUE IMPARTISCA AQUEST MÒDUL EN AQUESTA CIUTAT

TITULACIÓ QUE S'OBTÉ:

 Tècnic Superior en Projectes d’Edificació.

T.S. Projectes d'Obra Civil (LOE)

Hores: 2000
QUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR
Delineant projectista de carreteres. Delineant projectista d'urbanització. Delineant d'obra civil. Delineant de servicis urbans. Pràctic en topografia. Especialista en alçament de terrenys. Especialista en alçament de construccions. Especialista en replantejaments. Aparatista. Delineant de topografia. Ajudant de Cap d'Oficina Tècnica. Ajudant de Planificador. Ajudant de Tècnic de Control de Costos. Tècnic de control documental. Maquetista de construcció. Delineant projectista de xarxes i sistemes de distribució de fluids.
MÒDULS PROFESSIONALS

Primer curs:

Estructures de construcció.

Representacions de construcció.

Replantejaments de construcció.

Urbanisme i obra civil.

Xarxes i servicis en obra civil.

Formació i orientació laboral.

Horari reservat per al mòdul impartit en anglés.

 

Segon curs:

Mesuraments i valoracions de construcció.

Planificació de construcció.

Alçaments topogràfics.

Desenrotllament de projectes urbanístics.

Desenrotllament de projectes d’obres lineals.

Projecte en obra civil.

Empresa i iniciativa emprenedora.

Horari reservat per al mòdul impartit en anglés.

Formació en Centres de Treball.

COM S'ACCEDIX

Accés directe:

(Criteris en ordre de prioritat)

Estar en possessió del títol Batxillerat LOMQE modalitat BC o BA, de Batxillerat LOE modalitat BCT o BA, de Batxillerat LOGSE modalitats: BCNS, BT o BA. De Batxillerat Experimental modalitats BCN, BTI o BA; o haver superat qualsevol opció de COU.

Estar en possessió del títol de Batxillerat LOE /LOGSE. Haver superat el segon curs de qualsevol altra modalitat de Batxillerat Experimental. Tindre el Preu superat .

Estar en possessió del títol de Tècnic/a de Formació Professional LOE /LOGSE amb prioritat per a qui hagueren superat algun cicle de grau mitjà de la mateixa família professional a què pertanga el cicle a què pretenguen accedir.

Estar en possessió del títol de Formació Professional de Segon Grau o altres titulacions equivalents a efectes acadèmics. Tindre una titulació universitària a la qual es va accedir sense complir cap dels requisits anteriors.

 

Accés a través de prova:

Sense complir cap dels requisits acadèmics anteriors, tindre 19 anys d’edat o complir-los durant l’any en curs i superar la corresponent prova d’accés.

CENTRES ON S'IMPARTEIX EL CICLE

ACTUALMENT NO EXISTEIX CAP CENTRE QUE IMPARTISCA AQUEST MÒDUL EN AQUESTA CIUTAT

TITULACIÓ QUE S'OBTÉ:

Tècnic Superior en Projectes d’Obra Civil.

T.S. Transport i Logística (LOE)

Hores: 2000
QUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR
Cap de tràfic d'empreses de transport de viatgers per carretera. Cap d'operacions. Gerent de l'empresa de transport. Inspector de transport de viatgers per carretera. Cap d'estació d'autobusos. Gestor de transport per carretera. Comercial de servicis de transport per carretera. Administratiu de servici de transport per carretera. Gerent d'empreses de transport per carretera. Cap de circulació. Agent de transports. Agent de càrrega. Cap de tràfic en activitats de transport. Cap d'administració en transport terrestre, aeri, marítim i multimodal. Cap de tràfic en activitats de transport combinat. Comercial de servicis de transport. Operador de transport porta a porta. Transitari. Consignatari de barcos. Operador logístic. Cap de magatzem. Tècnic en logística del transport. Coordinador logístic. Tècnic en logística inversa.
MÒDULS PROFESSIONALS

Primer curs:

Gestió econòmica i financera de l’empresa.

Gestió administrativa del comerç internacional.

Transport internacional de mercaderies.

Logística d’emmagatzemament.

Anglés.

Formació i orientació laboral.

Horari reservat per al mòdul impartit en anglés.

 

Segon curs:

Gestión administrativa del transport i la logística.

Comercialització del transport i la logística.

Logística d’aprovisionament.

Organització del transport de viatgers.

Organització del transport de mercaderies.

Projecte de transport i logística.

Horari reservat per al mòdul impartit en anglés.

Formació en Centres de Treball.

COM S'ACCEDIX

Accés directe:

(Criteris en ordre de prioritat)

Estar en possessió del títol de Batxillerat LOMQE modalitat BHCS; de Batxillerat LOE modalitat BHCS; de batxillerat LOGSE modalitat: BHCS. De Batxillerat Experimental modalitats BAG, BCHS, o BL; o haver superat l’opció C ó D de COU.

Estar en possessió del títol de Batxillerat LOE /LOGSE. Haver superat el segon curs de qualsevol altra modalitat de Batxillerat Experimental. Tindre l’opció A ó B de COU ó el Preu superat.

Estar en possessió del títol de Tècnic/a de Formació Professional LOE /LOGSE amb prioritat per a qui hagueren superat algun cicle de grau mitjà de la mateixa família professional a què pertanga el cicle a què pretenguen accedir.

Estar en possessió del títol de Formació Professional de Segon Grau o altres titulacions equivalents a efectes acadèmics. Tindre una titulació universitària a la qual es va accedir sense complir cap dels requisits anteriors.

Accés a través de prova:

Sense complir cap dels requisits acadèmics anteriors, tindre 19 anys d’edat o complir-los durant l’any en curs i superar la corresponent prova d’accés.

CENTRES ON S'IMPARTEIX EL CICLE
TITULACIÓ QUE S'OBTÉ:

Tècnic Superior en Transport i logística.

T.S. Gestió de Vendes i Espais Comercials(LOE)

Hores: 2000
QUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR
Cap de vendes. Representant comercial. Agent comercial. Encarregat de tenda. Encarregat de secció d'un comerç. Venedor tècnic. Coordinador de comercials. Supervisor de telemàrqueting. Encarregat del marxandatge. Aparadoriste comercial. Dissenyador d'espais comercials. Responsable de promocions punt de venda. Especialista en implantació d'espais comercials.
MÒDULS PROFESSIONALS

Primer curs:

Gestió econòmica i financera de l’empresa.

Polítiques de màrqueting.

Màrqueting digital.

Investigació comercial.

Anglés.

Formació i orientació laboral.

Horari reservat per a la docència en anglés.

 

Segon curs:

Logística d’emmagatzematge.

Logística d’aprovisionament.

Aparadorisme i disseny d’espais comercials.

Gestió de productes i promocions en el punt de venda.

Organització d’equips de vendes.

Tècniques de venda i negociació.

Horari reservat per a la docència en anglés.

Projecte de gestió de vendes i espais comercials.

Formació en Centres de Treball.

COM S'ACCEDIX

Accés directe:

(Criteris en ordre de prioritat)

Estar en possessió del títol de Batxillerat LOMQE modalitat BHCS; de Batxillerat LOE modalitat BHCS; de batxillerat LOGSE modalitat: BHCS. De Batxillerat Experimental modalitats BAG, BCHS, o BL; o haver superat l’opció C ó D de COU.

Estar en possessió del títol de Batxillerat LOE /LOGSE. Haver superat el segon curs de qualsevol altra modalitat de Batxillerat Experimental. Tindre l’opció A ó B de COU ó el Preu superat.

Estar en possessió del títol de Tècnic/a de Formació Professional LOE /LOGSE amb prioritat per a qui hagueren superat algun cicle de grau mitjà de la mateixa família professional a què pertanga el cicle a què pretenguen accedir.

Estar en possessió del títol de Formació Professional de Segon Grau o altres titulacions equivalents a efectes acadèmics. Tindre una titulació universitària a la qual es va accedir sense complir cap dels requisits anteriors.

Accés a través de prova:

Sense complir cap dels requisits acadèmics anteriors, tindre 19 anys d’edat o complir-los durant l’any en curs i superar la corresponent prova d’accés.

CENTRES ON S'IMPARTEIX EL CICLE
TITULACIÓ QUE S'OBTÉ:

 Tècnic Superior en Vendes i Espais Comercial.

T.S. Comerç Internacional (LOE)

Hores: 2000
QUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR
Tècnic en comerç exterior. Tècnic d'operacions exteriors d'entitats financeres i d'assegurances. Tècnic en administració de comerç internacional. Assistent o adjunt de comerç internacional. Agent de comerç internacional. Tècnic de màrqueting internacional. Tècnic de màrqueting digital internacional. Tècnic de venda internacional. Assistent al departament d'operacions comercials internacionals. Transitari. Consignatari de barcos. Operador logístic. Cap de magatzem. Tècnic en logística del transport. Coordinador logístic. Tècnic en logística inversa.
MÒDULS PROFESSIONALS

Primer curs:

Gestió econòmica i financera de l’empresa.

Gestió administrativa del comerç internacional.

Logística d’emmagatzemament.

Transport internacional de mercaderies.

Anglés.

Formació i orientació laboral.

Horari reservat per al mòdul impartit en anglés.

 

Segon curs:

Sistema d’informació de mercats.

Màrqueting internacional.

Negociació internacional.

Finançament internacional.

Mitjans de pagament internacionals.

Comerç digital internacional.

Projecte de comerç internacional.

Horari reservat per al mòdul impartit en anglés.

Formación en Centres de Treball.

COM S'ACCEDIX

Accés directe:

(Criteris en ordre de prioritat)

Estar en possessió del títol de Batxillerat LOMQE modalitat BHCS; de Batxillerat LOE modalitat BHCS; de batxillerat LOGSE modalitat: BHCS. De Batxillerat Experimental modalitats BAG, BCHS, o BL; o haver superat l’opció C ó D de COU.

Estar en possessió del títol de Batxillerat LOE /LOGSE. Haver superat el segon curs de qualsevol altra modalitat de Batxillerat Experimental. Tindre l’opció A ó B de COU ó el Preu superat.

Estar en possessió del títol de Tècnic/a de Formació Professional LOE /LOGSE amb prioritat per a qui hagueren superat algun cicle de grau mitjà de la mateixa família professional a què pertanga el cicle a què pretenguen accedir.

Estar en possessió del títol de Formació Professional de Segon Grau o altres titulacions equivalents a efectes acadèmics. Tindre una titulació universitària a la qual es va accedir sense complir cap dels requisits anteriors.

 

Accés a través de prova:

Sense complir cap dels requisits acadèmics anteriors, tindre 19 anys d’edat o complir-los durant l’any en curs i superar la corresponent prova d’accés.

CENTRES ON S'IMPARTEIX EL CICLE
TITULACIÓ QUE S'OBTÉ:

 Tècnic Superior en Comerç Internacional

T.S. Màrqueting i Publicitat (LOE)

Hores: 2000
QUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR
Assistent del cap de producte. Tècnic de màrqueting. Tècnic en publicitat. Tècnic en relacions públiques. Organitzador d'esdeveniments de màrqueting i comunicació. Auxiliar de mitjans en empreses de publicitat. Controlador de cursaje o emissió en mitjans de comunicació. Tècnic en estudis de mercat i opinió pública. Tècnic en treballs de camp. Inspector d'enquestadors. Agent d'enquestes i censos. Codificador de dades per a recerques de mercats.
MÒDULS PROFESSIONALS

Primer curs:

Gestió econòmica i financera de l’empresa.

Polítiques de màrqueting.

Màrqueting digital.

Investigació comercial.

Anglés.

Formació i orientació laboral.

Horari reservat per a la docència en anglés.

 

Segon curs:

Disseny i elaboració de material de comunicació.

Mitjans i suports de comunicació.

Relacions públiques i organització d’esdeveniments de màrqueting.

Treball de camp en la investigació comercial.

Llançament de productes i servicis.

Atenció al client, consumidor i usuari.

Horari reservat per a la docència en anglés.

Projecte de màrqueting i publicitat.

Formació en Centres de Treball.

COM S'ACCEDIX

Accés directe:

(Criteris en ordre de prioritat)

Estar en possessió del títol de Batxillerat LOMQE modalitat BHCS; de Batxillerat LOE modalitat BHCS; de batxillerat LOGSE modalitat: BHCS. De Batxillerat Experimental modalitats BAG, BCHS, o BL; o haver superat l’opció C ó D de COU.

Estar en possessió del títol de Batxillerat LOE /LOGSE. Haver superat el segon curs de qualsevol altra modalitat de Batxillerat Experimental. Tindre l’opció A ó B de COU ó el Preu superat.

Estar en possessió del títol de Tècnic/a de Formació Professional LOE /LOGSE amb prioritat per a qui hagueren superat algun cicle de grau mitjà de la mateixa família professional a què pertanga el cicle a què pretenguen accedir.

Estar en possessió del títol de Formació Professional de Segon Grau o altres titulacions equivalents a efectes acadèmics. Tindre una titulació universitària a la qual es va accedir sense complir cap dels requisits anteriors.

Accés a través de prova:

Sense complir cap dels requisits acadèmics anteriors, tindre 19 anys d’edat o complir-los durant l’any en curs i superar la corresponent prova d’accés.

CENTRES ON S'IMPARTEIX EL CICLE
TITULACIÓ QUE S'OBTÉ:

Tècnic Superior en Màrqueting i Publicitat

 

T.S. Artista Faller i Construcció d'Escenografies (LOE)

Hores: 2000
QUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR
Artista faller. Foguerer. Artista gaiater. Cap de taller de construcció de decorats d'escenografia d'espectacle en viu i audiovisuals i d'altres espais culturals i d'oci. Constructor de decorats d'escenografia especialitzat en fusteria de fusta. Constructor de decorats d'escenografia especialitzat en fusteria de metall. Tècnic constructor d'ornaments i acabats de decorats d'escenografia d'espectacle en viu i audiovisuals i altres espectacles culturals i d'oci. Constructor de decorats d'escenografia. Decorador d'espectacles audiovisuals. Ambientador de decorats d'espectacles audiovisuals. Coordinador de construcció d'espectacles audiovisuals. Fuster de decorats d'espectacles audiovisuals. Responsable de maquinària en espectacles en viu. Maquinista de telar. Maquinista d'escenari. Muntador d'estand. Responsable d'attrezzo en espectacles en viu. Attrezzista d'escena.
MÒDULS PROFESSIONALS

Primer curs:

Disseny tècnic d’escenografies i falles.

Organització de la producció d’estructures i maquinària escènica.

Organització de la producció de figures corpòries i ninots.

Organització de la “plantà” de falles.

Formació i orientació laboral.

Empresa i iniciativa emprenedora.

Anglés tècnic/Horari reservat per al mòdul impartit en anglés.

 

Segon curs:

Planificació de la producció.

Organització de la producció d’attrezzo.

Organització del muntatge de decorats.

Ambientació i servici d’espectacles.

Projecte de construcció d’escenografies i falles.

Anglés tècnic/Horari reservat per al mòdul impartit en anglés.

Formació en Centres de Treball.

COM S'ACCEDIX

Accés directe:

(Criteris en ordre de prioritat)

Estar en possessió del títol de Batxillerat LOMQE modalitat BA, de Batxillerat LOE modalitat BA, de Batxillerat LOGSE modalitat BA. De Batxillerat Experimental modalitat BA.

Estar en possessió del títol de Batxillerat LOE /LOGSE. Haver superat el segon curs de qualsevol altra modalitat de Batxillerat Experimental. Tindre el COU o Preu superat .

Estar en possessió del títol de Tècnic/a de Formació Professional LOE /LOGSE amb prioritat per a qui hagueren superat algun cicle de grau mitjà de la mateixa família professional a què pertanga el cicle a què pretenguen accedir.

Estar en possessió del títol de Formació Professional de Segon Grau o altres titulacions equivalents a efectes acadèmics. Tindre una titulació universitària a la qual es va accedir sense complir cap dels requisits anteriors.

Accés a través de prova:

Sense complir cap dels requisits acadèmics anteriors, tindre 19 anys d’edat o complir-los durant l’any en curs i superar la corresponent prova d’accés.

CENTRES ON S'IMPARTEIX EL CICLE

ACTUALMENT NO EXISTEIX CAP CENTRE QUE IMPARTISCA AQUEST MÒDUL EN AQUESTA CIUTAT

TITULACIÓ QUE S'OBTÉ:

TÈCNIC SUPERIOR EN ARTISTA FALLER I CONSTRUCCIÓ D’ESCENOGRAFIES.

El títol de Tècnic Superior en Artista faller i construcció d’escenografies permet l’accés directe als ensenyaments conduents als títols universitaris de grau en els condicions d’admissió que s’establisquen.

T.S. Disseny i Gestió de la Producció Gràfica (LOE)

Hores: 2000
QUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR
Dissenyador gràfic. Tècnic en preimpressió. Tècnic en impressió. Tècnic d'enquadernació industrial. Tècnic en processos de transformats de paper, cartró i altres suports gràfics. Verificador de productes acabats de paper i cartró. Tècnic en gestió de color en indústries gràfiques. Ajudant de producció en indústries gràfiques. Presupuestador d'indústries gràfiques. Tècnic d'oficina tècnica en indústries gràfiques.
MÒDULS PROFESSIONALS

Materials de producció gràfica.

Organització dels processos de preimpressió digital.

Disseny de productes gràfics.

Comercialització de productes gràfics i atenció al client.

Gestió de la producció en la indústria gràfica.

Gestió del color.

Organització dels processos d’impressió gràfica.

Organització dels processos de postimpressió, transformats i acabats.

Projecte de disseny i gestió de la producció gràfica.

Formació i orientació laboral.

Empresa i iniciativa emprenedora.

Formació en centres de treball.

Horari reservat per a la docència en anglès.

COM S'ACCEDIX

Accés Directe

(Criteris en orde de prioritat)

Estar en possessió del títol de Batxillerat LOMQE modalitat BA/BC, de Batxillerat LOE modalitat BA/BCT; de Batxillerat LOGSE modalitats BA/BCNS/BT. De Batxillerat Experimental modalitats BA/BCN/BTI o haver superat COU.

Estar en possessió del títol de Batxillerat LOMQE, LOE o LOGSE. Haver superat el segon curs de qualsevol altra modalitat de Batxillerat Experimenta o Preu superat.

Estar en possessió del títol de Tècnic/a de Formació Professional LOE /LOGSE amb prioritat per a qui hagueren superat algun cicle de grau mitjà de la mateixa família professional a què pertanga el cicle a què pretenguen accedir.

Estar en possessió del títol de Formació Professional de Segon Grau o altres titulacions equivalents a efectes acadèmics. Tindre una titulació universitària a la qual es va accedir sense complir cap dels requisits anteriors.

Accés a través de prova:

Sense complir cap dels requisits acadèmics anteriors, tindre 19 anys d’edat o complir-los durant l’any en curs i superar la corresponent prova d’accés.

CENTRES ON S'IMPARTEIX EL CICLE

ACTUALMENT NO EXISTEIX CAP CENTRE QUE IMPARTISCA AQUEST MÒDUL EN AQUESTA CIUTAT

TITULACIÓ QUE S'OBTÉ:

TÈCNIC SUPERIOR EN DISSENY I GESTIÓ DE LA PRODUCCIÓ GRÀFICA

L’alumnat que obtinga la titulació podrà accedir a un altre cicle de Formació Professional de grau superior amb la possibilitat d’establir convalidacions de mòduls d’acord amb la normativa vigent.

O ensenyaments universitaris amb la possibilitat d’establir convalidacions d’acord amb la normativa vigent.

TITULACIONS EQUIVALENTS:

Conforme la norma vigent, tenen els mateixos efectes professionals i acadèmics les titulacions següents:

Tècnic especialista en Composició, branca Arts Gràfiques.

Tècnic Especialista en Enquadernació, branca Arts Gràfiques.

Tècnic especialista en Impressió, branca Arts Gràfiques.

Tècnic especialista en Processos Gràfics, branca Arts Gràfiques.

Tècnic especialista en Reproducció Fotomecànica, branca Arts Gràfiques.

Tècnic especialista en Composició d’Arts Gràfiques, branca Arts Gràfiques

Tècnic Superior en Producció en Indústries d’Arts Gràfiques

T.S. Disseny i Edició de Publicacions Impreses i Multimèdia (LOE)

Hores: 2000
QUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR
Dissenyador gràfic. Dissenyador de publicacions multimèdia. Dissenyador d'envasos i embalatges. Tècnic en producció editorial. Assistent a l'edició. Tècnic en preimpressió. Tècnic en gestió de producció gràfica. Tècnic en desenrotllament i publicació de productes multimèdia. Tècnic en comercialització de productes gràfics i multimèdia
MÒDULS PROFESSIONALS

Materials de producció gràfica.

Organització dels processos de preimpressió digital.

Disseny de productes gràfics.

Comercialització de productes gràfics i atenció al client.

Gestió de la producció en processos d’edició.

Producció editorial.

Disseny estructural d’envàs i embalatge.

Disseny i planificació de projectes editorials multimèdia.

Desenrotllament i publicació de productes editorials multimèdia.

Projecte de disseny i edició de publicacions impreses i multimèdia.

Empresa i iniciativa emprenedora.

Formació en centres de treball.

Formació i orientació laboral.

Horari reservat per a la docència en anglés.

COM S'ACCEDIX

Accés Directe

(Criteris en orde de prioritat)

Estar en possessió del títol de Batxillerat LOMQE modalitat BA/BC, de Batxillerat LOE modalitat BA/BCT; de Batxillerat LOGSE modalitats BA/BCNS/BT. De Batxillerat Experimental modalitats BA/BCN/BTI o haver superat COU.

Estar en possessió del títol de Batxillerat LOMQE, LOE o LOGSE. Haver superat el segon curs de qualsevol altra modalitat de Batxillerat Experimenta o Preu superat.

Estar en possessió del títol de Tècnic/a de Formació Professional LOE /LOGSE amb prioritat per a qui hagueren superat algun cicle de grau mitjà de la mateixa família professional a què pertanga el cicle a què pretenguen accedir.

Estar en possessió del títol de Formació Professional de Segon Grau o altres titulacions equivalents a efectes acadèmics. Tindre una titulació universitària a la qual es va accedir sense complir cap dels requisits anteriors.

Accés a través de prova:

Sense complir cap dels requisits acadèmics anteriors, tindre 19 anys d’edat o complir-los durant l’any en curs i superar la corresponent prova d’accés.

CENTRES ON S'IMPARTEIX EL CICLE
TITULACIÓ QUE S'OBTÉ:

TÈCNIC SUPERIOR EN DISSENY I EDICIÓ DE PUBLICACIONS IMPRESES I MULTIMÈDIA

L’alumnat que obtinga la titulació podrà accedir a un altre cicle formatiu de Formació Professional de grau superior amb la possibilitat d’establir convalidacions de mòduls d’acord amb la normativa vigent.

O ensenyaments universitaris amb la possibilitat d’establir convalidacions d’acord amb la normativa vigent.

 

TITULACIONS EQUIVALENTS:

Conforme la norma vigent, tenen els mateixos efectes professionals i acadèmics les titulacions següents:

Tècnic Especialista en Disseny Gràfic, branca Delineació.

El títol de Tècnic Superior en Disseny i Producció Editorial.

T.S. Gestió Forestal i del Medi Natural (LOE)

Hores: 2000
QUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR
Encarregat d'empreses de repoblacions forestals. Encarregat d'empreses que realitzen treballs de correcció hidrologicoforestal i d'inventari forestal. Encarregat d'empreses que realitzen tractaments selvícoles. Coordinador d'unitats de prevenció i extinció d'incendis forestals. Cap d'unitat de prevenció i extinció d'incendis forestals. Coordinador de vigilants d'incendis forestals. Encarregat d'empreses que realitzen treballs de lluita contra plagues i malalties forestals. Encarregat d'empreses que realitzen treballs de construcció i manteniment de camins forestals. Treballador qualificat per compte propi en treballs de reforestació, tractaments selvícoles i tractaments contra plagues i malalties forestals. Pràctic en treballs de topografia. Encarregat o capatàs forestal. Encarregat en empreses d'aprofitaments forestals. Encarregat de vivers, en general. Encarregat de propagació de plantes en viver. Encarregat de recol·lecció de llavors i fruits en altura. Encarregat d'activitats d'assistència tècnica per a la inventar, planificar i realitzar el seguiment de l'hàbitat aqüícola continental i de l'hàbitat de les espècies cinegètiques. Encarregat de repoblacions cinegètiques, piscícoles i astacícoles. E ncarregat de treballs d'adequació de l'hàbitat aqüícola continental i de les espècies cinegètiques. Encarregat de parc natural, reserva de caça de l'administració, vedat públic, entre altres, tant de l'administració com d'universitats-centres d'investigació. Treballador especialitzat en activitats de control legal de depredadors o espècies invasores. Gestor cinegètic. Coordinador de treballs de vigilància rural. Encarregat d'empreses de turisme cinegeticopiscícola. Agent forestal o semblant. Guarda d'espais naturals. Educador ambiental. Monitor de la naturalesa.
MÒDULS PROFESSIONALS

Primer curs:

Botànica agronòmica.

Fitopatologia.

Maquinària i instal·lacions agroforestales.

Gestió dels aprofitaments del medi forestal.

Gestió i organització del viver forestal.

Topografia agrària.

Tècniques d’educació ambiental.

Formació i orientació laboral.

Anglés Tècnic/Horari reservat per al mòdul impartit en anglés.

 

Segon curs:

Gestió cinegètica.

Defensa contra incendis forestals.

Gestió de la pesca continental.

Gestió de muntanyes.

Gestió de la conservació del medi natural.

Projecte de gestió forestal i conservació del medi.

Empresa i iniciativa emprenedora.

Anglés Tècnic/Horari reservat per al mòdul impartit en anglés.

Formació en Centres de Treball.

COM S'ACCEDIX

Accés directe:

(Criteris en ordre de prioritat)

Estar en possessió del títol de Batxillerat LOMQE modalitat BC, de Batxillerat LOE modalitat BCT, de Batxillerat LOGSE modalitats: BCNS o BT. De Batxillerat Experimental modalitats BCN o BTI; o haver superat les opcions A, ó B de COU.

Estar en possessió del títol de Batxillerat LOE /LOGSE. Haver superat el segon curs de qualsevol altra modalitat de Batxillerat Experimental. Opcions C, D de COU o Preu superats .

Estar en possessió del títol de Tècnic/a de Formació Professional LOE /LOGSE amb prioritat per a qui hagueren superat algun cicle de grau mitjà de la mateixa família professional a què pertanga el cicle a què pretenguen accedir.

Estar en possessió del títol de Formació Professional de Segon Grau o altres titulacions equivalents a efectes acadèmics. Tindre una titulació universitària a la qual es va accedir sense complir cap dels requisits anteriors.

Accés a través de prova:

Sense complir cap dels requisits acadèmics anteriors, tindre 19 anys d’edat o complir-los durant l’any en curs i superar la corresponent prova d’accés.

CENTRES ON S'IMPARTEIX EL CICLE

ACTUALMENT NO EXISTEIX CAP CENTRE QUE IMPARTISCA AQUEST MÒDUL EN AQUESTA CIUTAT

TITULACIÓ QUE S'OBTÉ:

TÈCNIC SUPERIOR EN GESTIÓ FORESTAL I DEL MEDI NATURAL.

El títol de Tècnic Superior en Gestió forestal i del medi natural permet l’accés directeals ensenyaments conduents als títols universitaris de grau en les condicions d’admissió que s’establisquen.

TITULACIONS EQUIVALENTS:

Conforme la norma vigent, tenen els mateixos efectes professionals i acadèmics les titulacions següents:

Tècnic Especialista en Explotació Forestal, branca Agrària. (FP2)

Tècnic Especialista en Aprofitaments Forestals i Conservació de la Naturalesa, Mòdul Professional Experimental nivell III branca Agrària. (FP2)

Tècnic Superior en Gestió i Organització dels Recursos Naturals i Paisatgístics. (LOGSE)

T.S. Paisatgisme i Medi Rural (LOE)

Hores: 2000
QUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR
Tècnic en jardineria. Disseny de zones enjardinades que no requerisquen la redacció d'un projecte. Encarregat de la instal·lació de parcs, jardins i àrees recreatives urbanes i periurbanes. Encarregat de manteniment, conservació i restauració de jardins i parcs (àrees recreatives urbanes i periurbanes i medi natural). Treballador per compte propi en empresa de jardineria i restauració del paisatge. Encarregat d'obres de jardineria i restauració del paisatge. Encarregat de podes i operacions de cirurgia arbòria. Encarregat o capatàs agrícola. Gestor de producció agrícola, tant convencional com ecològica, per compte propi o aliena. Responsable de magatzem agrícola. Responsable d'equips de tractaments terrestres. Encarregat o capatàs agrícola d'hortes, vivers i jardins, en general. Encarregat de vivers en general, tant convencionals com ecològics. Encarregat de propagació de plantes en viver. Encarregat de cultiu de plantes en viver. Encarregat de recol·lecció de llavors i fruits en altura. Encarregat de producció de llavors i pans d'herba. Encarregat de magatzem d'expedicions de plantes, pans d'herba i/o llavors.
MÒDULS PROFESSIONALS

Primer curs:

Botànica agronòmica.

Gestió i organització del viver.

Fitopatologia.

Topografia agrària.

Maquinària i instal·lacions agroforestals.

Disseny de jardins i restauració del paisatge.

Formació i orientació laboral.

Anglés Tècnic/Horari reservat per a la docència en anglés.

Segon curs:

Planificació de cultius.

Gestió de cultius.

Conservació de jardins i gespes esportives.

Empresa i iniciativa emprenedora.

Anglés Tècnic/Horari reservat per a la docència en anglés.

Projecte de paisatgisme i medi rural.

Formació en Centres de Treball

COM S'ACCEDIX

Accés directe:

(Criteris en ordre de prioritat)

Estar en possessió del títol de Batxillerat LOMQE modalitat BC, Batxillerat LOE modalitat BCT, de Batxillerat LOGSE modalitats: BCNS o BT. De Batxillerat Experimental modalitats BCN o BTI; o haver superat les opcions A, ó B de COU.

Estar en possessió del títol de Batxillerat LOE /LOGSE. Haver superat el segon curs de qualsevol altra modalitat de Batxillerat Experimental. Opcions C, D de COU o Preu superats .

Estar en possessió del títol de Tècnic/a de Formació Professional LOE /LOGSE amb prioritat per a qui hagueren superat algun cicle de grau mitjà de la mateixa família professional a què pertanga el cicle a què pretenguen accedir.

Estar en possessió del títol de Formació Professional de Segon Grau o altres titulacions equivalents a efectes acadèmics. Tindre una titulació universitària a la qual es va accedir sense complir cap dels requisits anteriors.

 

Accés a través de prova:

Sense complir cap dels requisits acadèmics anteriors, tindre 19 anys d’edat o complir-los durant l’any en curs i superar la corresponent prova d’accés.

CENTRES ON S'IMPARTEIX EL CICLE

ACTUALMENT NO EXISTEIX CAP CENTRE QUE IMPARTISCA AQUEST MÒDUL EN AQUESTA CIUTAT

TITULACIÓ QUE S'OBTÉ:

TÈCNIC SUPERIOR EN PAISATGISME I MEDI RURAL.

El títol de Tècnic Superior en Paisatgisme i medi rural permet l’accés directe als ensenyaments conduents als títols universitaris de grau en les condicions d’admissió que s’establisquen.

 

TITULACIONS EQUIVALENTS:

Conforme la norma vigent, tenen els mateixos efectes professionals i acadèmics les titulacions següents:

Tècnic Especialista en Jardineria, branca Agrària (FP2).

T.S. Assistència a la Direcció (LOE)

Hores: 2000
QUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR
Assistent a la direcció. Assistent personal. Secretari/a de direcció. Assistent de despatxos i oficines. Assistent jurídic. Assistent en departaments de Recursos Humans. Administratius en les Administracions i Organismes Públics.
MÒDULS PROFESSIONALS

Primer curs:

Gestió de la documentació jurídica i empresarial.

Recursos humans i responsabilitat social corporativa.

Ofimàtica i procés de la informació.

Procés integral de l’activitat comercial.

Comunicació i atenció al client.

Anglés.

Formació i orientació laboral.

Horari reservat per a la docència en anglés.

 

Segon curs:

Protocol empresarial.

Organització d’esdeveniments empresarials.

Gestió avançada de la informació.

Segona llengua estrangera.

Horari reservat per a la docència en anglés.

Projecte d’assistència a la direcció.

Formació en centres de treball.

COM S'ACCEDIX

Accés directe:

(Criteris en ordre de prioritat)

Estar en possessió del títol de Batxillerat LOMQE modalitat BHCS; Batxillerat LOE modalitat BHCS; de Batxillerat LOGSE modalitat BHCS. De Batxillerat Experimental modalitats BAG, BCHS, o BL; o haver superat l’opció C ó D de COU.

Estar en possessió del títol de Batxillerat LOE /LOGSE. Haver superat el segon curs de qualsevol altra modalitat de Batxillerat Experimental. Tindre l’opció A ó B de COU ó el Preu superat.

Estar en possessió del títol de Tècnic/a de Formació Professional LOE /LOGSE amb prioritat per a qui hagueren superat algun cicle de grau mitjà de la mateixa família professional a què pertanga el cicle a què pretenguen accedir.

Estar en possessió del títol de Formació Professional de Segon Grau o altres titulacions equivalents a efectes acadèmics. Tindre una titulació universitària a la qual es va accedir sense complir cap dels requisits anteriors.

Accés a través de prova:

Sense complir cap dels requisits acadèmics anteriors, tindre 19 anys d’edat o complir-los durant l’any en curs i superar la corresponent prova d’accés.

CENTRES ON S'IMPARTEIX EL CICLE
TITULACIÓ QUE S'OBTÉ:

TÈCNIC SUPERIOR EN ASSISTÈNCIA A LA DIRECCIÓ.

El títol de Tècnic Superior en Assistència a la Direcció permet l’accés directe als ensenyaments conduents als títols universitaris de grau en les condicions d’admissió que s’establisquen.

 

TITULACIONS EQUIVALENTS

Conforme la norma vigent, tenen els mateixos efectes professionals i acadèmics les titulacions següents:

Tècnic Especialista en Secretariat, branca Administrativa i Comercial.

Tècnic Especialista en Secretariat Executiu de Direcció, branca Administrativa i Comercial.

Tècnic Especialista en Secretariat Bilingüe de Direcció, branca Administrativa i Comercial.

Tècnic Especialista en Secretariat Bilingüe i Comercial, branca Administrativa i Comercial.

Tècnic Especialista en Secretariat Executiu Multilingüe, branca Administrativa i Comercial.

Tècnic Especialista en Biblioteconomia, Arxivística i Documentació, branca Administrativa i Comercial.

Tècnic Superior en Secretariat (LOGSE)

T.S. Administració i Finances (LOE)

Hores: 2000
QUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR
Administratiu d'oficina. Administratiu comercial. Administratiu financer. Administratiu comptable. Administratiu de logística. Administratiu de banca i d'assegurances. Administratiu de recursos humans. Administratiu de l'Administració pública. Administratiu d'assessories jurídiques, comptables, laborals, fiscals o gestories. Tècnic en gestió de cobraments. Responsable d'atenció al client.
MÒDULS PROFESSIONALS

Primer curs:

Gestió de la documentació jurídica i empresarial.

Recursos humans i responsabilitat social corporativa.

Ofimàtica i procés de la información.

Proceso integral de l’activitat comercial.

Comunicació i atenció al cliente.

Anglés.

Formación i orientació laboral.

Horari reservat per al mòdul impartit en anglés.

 

Segon curs:

Gestió de recursos humans.

Gestió finançera.

Comptabilitat i fiscalitat.

Gestió logística i comercial.

Simulació empresarial.

Projecte d’Administració i finances.

Horari reservat per al mòdul impartit en anglés.

Formació en Centres de Treball.

COM S'ACCEDIX

Accés directe:

(Criteris en ordre de prioritat)

Estar en possessió del títol de Batxillerat LOE modalitat BHCS; de batxillerat LOGSE modalitat: BHCS; de batxillerat LOMQE modalitat: BHCS. De Batxillerat Experimental modalitats BAG, BCHS, o BL; o haver superat l’opció C ó D de COU.

Estar en possessió del títol de Batxillerat LOE /LOGSE. Haver superat el segon curs de qualsevol altra modalitat de Batxillerat Experimental. Tindre l’opció A ó B de COU ó el Preu superat.

Estar en possessió del títol de Tècnic/a de Formació Professional LOE /LOGSE amb prioritat per a qui hagueren superat algun cicle de grau mitjà de la mateixa família professional a què pertanga el cicle a què pretenguen accedir.

Estar en possessió del títol de Formació Professional de Segon Grau o altres titulacions equivalents a efectes acadèmics. Tindre una titulació universitària a la qual es va accedir sense complir cap dels requisits anteriors.

Accés a través de prova:

Sense complir cap dels requisits acadèmics anteriors, tindre 19 anys d’edat o complir-los durant l’any en curs i superar la corresponent prova d’accés.

CENTRES ON S'IMPARTEIX EL CICLE
TITULACIÓ QUE S'OBTÉ:

TÈCNIC SUPERIOR EN ADMINISTRACIÓ I FINANCES.

El títol de Tècnic Superior en Administració i finances permet l’accés directe als ensenyaments conduents als títols universitaris de grau en les condicions d’admissió que s’establisquen.

 

TITULACIONS EQUIVALENTS:

Conforme la norma vigent, tenen els mateixos efectes professionals i acadèmics les titulacions següents:

Tècnic especialista en Administrativa, branca Administrativa i Comercial. (FP2)

Tèccnic especialista en Administració d’Empreses, branca Administrativa i Comercial. (FP2)

Tècnic especialista en Comptabilitat, branca Administrativa i Comercial. (FP2)

Tècnic especialista en Entitats d’Estalvi, branca Administrativa i Comercial. (FP2)

Tècnic especialista en Administració Empresarial, Mòdul Professional Experimental nivell III branca Administrativa i Comercial. (FP2)

Tècnic especialista en Administració d’Empreses, Mòdul Professional Experimental nivell III branca Administrativa i Comercial. (FP2)

Tècnic especialista en Comptabilitat i Administració en la Xicoteta i Mitjana Empresa, Mòdul Professional Experimental nivell III branca Administrativa i Comercial. (FP2)

Tècnic especialista en Comptabilitat i Gestió, Mòdul Professional Experimental nivell III branca Administrativa i Comercial. (FP2)

Tècnic Superior en Administració i Finances (LOGSE)

T.S. Ensenyament i Animació Socioesportiva (LOE)

Hores: 2000
QUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR
Les persones que obtenen aquest títol exerceixen la seua activitat professional tant en l'àmbit públic, administració general, autonòmica o local, com en entitats de caràcter privat, grans, mitjanes o petites empreses que oferisquen serveis d'ensenyament esportiu, condicionament físic, inclusió socioesportiva i recreació. La seua activitat es desenvolupa en les àrees de l'animació social, l'ensenyament fisicoesportiu en diferents contextos i edats, l'animació turística i les activitats de temps lliure educatiu infantil i juvenil, ocupant-se de la planificació, organització, dinamització i avaluació de les activitats. Així mateix, pot ocupar-se de l'organització de competicions no oficials i xicotets esdeveniments fisicoesportius per a tota mena d'usuaris i per a empreses de turisme actiu. La seua activitat es desenvolupa en instal·lacions esportives convencionals i no convencionals i en l'entorn natural, així com en instal·lacions turístiques, tals com hotels, balnearis, campaments per a turisme i ciutats de vacances. Els sectors productius d'inserció professional són els de l'esport, turisme, oci i temps lliure educatiu infantil i juvenil.
MÒDULS PROFESSIONALS

PRIMER CURS

1124. Dinamització grupal.

1136. Valoració de la condició física i intervenció en accidents.

1138. Jocs i activitats físic-recreatives i d’animació turística.

1139. Activitats fisicoesportives individuals.

1143. Metodologia de l’ensenyament d’activitats fisicoesportives

1145. Formació i orientació laboral.

CV0003. Inglés tècnic I-S / Horari reservat per a la docència en anglés

SEGON CURS

1123. Activitats d’oci i temps lliure.

1137. Planificació de l’animació socioesportiva.

1140. Activitats fisicoesportives d’equip.

1141. Activitats fisicoesportives de *implementos.

1142. Activitats fisicoesportives per a la inclusió social.

CV0004. Inglés tècnic II-S / Horari reservat per a la docència en anglés

1146. Empresa i iniciativa emprenedora.

1144. Projecte d’ensenyament i animació socioesportiva.

1147. Formació en centres de treball.

COM S'ACCEDIX

Accés directe:

(Criteris en ordre de prioritat)

Estar en possessió del títol de Batxillerat LOE modalitat BHCS; de Batxillerat LOGSE modalitat BHCS; de Batxillerat LOMQE modalitat BHCS. De Batxillerat Experimental modalitats BAG, BCHS o BL; o haver superat l’opció C o D de COU.

Estar en possessió del títol de Batxillerat LOE/LOGSE. Haver superat el segon curs d’altres modalitats de Batxillerat Experimental. Tindre l’opció A o B de COU o el Preu superat.

Estar en possessió del títol de Tècnic/a de Formació Professional LOE /LOGSE amb prioritat per a qui haguera superat algun cicle de grau mitjà de la mateixa família professional a què pertanga el cicle al fet que pretenguen accedir.

Estar en possessió del títol de Formació Professional de Segon Grau o altres titulacions equivalents a efectes acadèmics. Tindre una titulació universitària a la qual es va accedir sense complir cap dels requisits anteriors.

Accés mitjançant prova:

Sense complir cap dels requisits acadèmics anteriors, tindre 19 anys d’edat o complir-los durant l’any en curs i superar la corresponent prova d’accés.

CENTRES ON S'IMPARTEIX EL CICLE
TITULACIÓ QUE S'OBTÉ:

TÈCNIC SUPERIOR EN ENSENYAMENT I ANIMACIÓ SOCIOESPORTIVA

1. El títol de Tècnic Superior en ensenyament i animació socioesportiva permet l’accés a qualsevol altre cicle formatiu de grau mitjà o de grau superior, segons el que s’estableix en els articles 44.2 i 41.3 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació.

2. El títol de Tècnic Superior en ensenyament i animació socioesportiva permetrà l’accés als estudis universitaris de grau, segons el que s’estableix en l’article 44.3 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig.

TITULACIONS EQUIVALENTS:

Conforme la norma vigent, tenen els mateixos efectes professionals i acadèmics les següents titulacions:

Tècnic Superior en Animació d’Activitats Físiques i Esportives.