Skip to content

Condicionament físic

Hores: 2000
QUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR
Entrenador / entrenadora de condicionament físic a les sales d'entrenament polivalent de gimnasos o poliesportius i en instal·lacions aquàtiques. Entrenador / entrenadora de condicionament físic per a grups amb suport musical en gimnasos, instal·lacions aquàtiques o en poliesportius. Entrenador / entrenadora personal. Instructor instructora de grups d'hidrocinèsia i cura corporal. Promotor / promotora d'activitats de condicionament físic. Animador / animadora d'activitats de condicionament físic. Coordinador / coordinadora d'activitats de condicionament físic i d'hidrocinèsia. Monitor / monitora d'aeròbic, de *step, de cicle *indoor, de fitness aquàtic i activitats afins. Instructor / instructora de les activitats de condicionament físic per a col·lectius especials.
MÒDULS PROFESSIONALS
 • Habilitats socials.
 • Valoració de la condició física i intervenció en accidents.
 • Fitness en sala d’entrenament polivalent.
 • Activitats bàsiques de condicionament físic amb suport musical.
 • Activitats especialitzades de condicionament físic amb suport
 • musical.
 • Condicionament físic en l’aigua.
 • Tècniques d’hidrocinèsia.
 • Control postural, benestar i manteniment funcional.
 • Projecte de condicionament físic.
 • Formació i orientació laboral.
 • Empresa i iniciativa emprenedora.
 • Formació en centres de treball.
COM S'ACCEDIX

Accés directe:

(Criteris en ordre de prioritat)

Estar en possessió del títol de Batxillerat LOMCE modalitat BC, Batxillerat LOE modalitat BCT; de Batxillerat LOGSE modalitats BCNS o *BT. De Batxillerat Experimental modalitats BCN o BTI; o haver superat les opcions A, B de COU.

Estar en possessió del títol de Batxillerat LOE /LOGSE. Haver superat el segon curs de qualsevol altra modalitat de Batxillerat Experimental. Opcions C, D de Cou o Preu superats.

Estar en possessió del títol de Tècnic/a de Formació Professional LOE /LOGSE amb prioritat per a qui haguera superat algun cicle de grau mitjà de la mateixa família professional a què pertanga el cicle al fet que pretenguen accedir.

Estar en possessió del títol de Formació Professional de Segon Grau o altres titulacions equivalents a efectes acadèmics. Tindre una titulació universitària a la qual es va accedir sense complir cap dels requisits anteriors.

Accés mitjançant prova:

Sense complir cap dels requisits acadèmics anteriors, tindre 19 anys d’edat o complir-los durant l’any en curs i superar la corresponent prova d’accés.

TITULACIÓ QUE S'OBTÉ:

Gràfica interactiva

Hores: 2000
QUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR
Idear i realitzar peces multimèdia de qualitat tècnica, artística i comunicativa. Planificar i dur a terme projectes de productes interactius que integren i desenvolupen de manera òptima conceptes d'usabilitat d'interfícies, arquitectura de la informació i accessibilitat, grafisme digital, vídeo, so i altres en funció dels objectius comunicatius de l'encàrrec. Organitzar i dur a terme les diferents fases del projecte i els controls de qualitat corresponents fins a l'obtenció d'un producte multimèdia de la qualitat exigible a nivell professional.
MÒDULS PROFESSIONALS
 • Primer curs
  • Fonaments de la representació i l’expressió visual
  • Teoria de la imatge
  • Mitjans informàtics
  • Fotografia
  • Recursos gràfics i tipogràfics
  • Llenguatge de programació
  • Interfícies gràfiques d’usuari
  • Llenguatge i tecnologia audiovisual
  • Projectes de gràfica interactiva
  • Formació i Orientació Laboral
  • Idioma estranger
 • Segon curs
  • Història de la imatge audiovisual i multimèdia
  • Recursos gràfics i tipogràfics
  • Interfícies gràfiques de *ususario
  • Postproducció fotogràfica
  • Llenguatge i tecnologia audiovisual
  • Projectes de gràfica interactiva
  • Empresa i iniciativa emprenedora
  • Idioma estranger
  • Projecte integrat
  • Formació pràctica en empreses
COM S'ACCEDIX

Accés directe:

(Criteris en ordre de prioritat)

Estar en possessió del títol de Batxillerat *LOMCE modalitat *BC; de Batxillerat LOE modalitat *BCT; de Batxillerat LOGSE modalitats *BCNS o *BT. De Batxillerat Experimental modalitats BCN o *BTI; o haver superat les opcions A, B de COU.

Estar en possessió del títol de Batxillerat LOE /LOGSE. Haver superat el segon curs de qualsevol altra modalitat de Batxillerat Experimental. Opcions C, D de *Cou o *Preu superats.

Estar en possessió del títol de Tècnic/a de Formació Professional LOE /LOGSE amb prioritat per a qui haguera superat algun cicle de grau mitjà de la mateixa família professional a què pertanga el cicle al fet que pretenguen accedir.

Estar en possessió del títol de Formació Professional de Segon Grau o altres titulacions equivalents a efectes acadèmics. Tindre una titulació universitària a la qual es va accedir sense complir cap dels requisits anteriors.

Accés mitjançant prova:

Sense complir cap dels requisits acadèmics anteriors, tindre 19 anys d’edat o complir-los durant l’any en curs i superar la corresponent prova d’accés.

TITULACIÓ QUE S'OBTÉ:

Tècnic Superior d’Arts plàstiques i disseny en Gràfica Interactiva

Disseny de còmic

Hores: 2000
QUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR
Elaborar obra original de còmic de qualitat formal i funcional a partir d'un projecte propi o d'un encàrrec professional determinat. Planificar la realització del projecte mitjançant la definició dels recursos expressius, formals, funcionals, estètics i tècnics més adequats. Desenvolupar les diferents fases del projecte i els controls de qualitat corresponents per a obtindre un producte final que complisca amb els objectius gràfics, comunicatius i expressius exigibles a nivell professional.
MÒDULS PROFESSIONALS
 • Primer curs
  • Fonaments de la representació i l’expressió visual
  • Teoria de la imatge
  • Mitjans informàtics
  • Història del còmic
  • Dibuix aplicat al còmic
  • Tècniques d’expressió gràfica
  • Guió i estructura narrativa
  • Representació espacial aplicada
  • Projectes de còmic
  • Formació i Orientació Laboral
  • Idioma estranger
 • Segon curso
  • Mitjans informàtics
  • Fotografia
  • Història del còmic
  • Dibuix aplicat al còmic
  • Tècniques d’expressió gràfica
  • Producció gràfica industrial
  • Representació espacial aplicada
  • Projectes de còmic
  • Empresa i iniciativa emprenedora
  • Idioma estranger
  • Projecte integrat
  • Formació pràctica en empreses
COM S'ACCEDIX

Accés directe:

(Criteris en ordre de prioritat)

Estar en possessió del títol de Batxillerat *LOMCE modalitat *BC; de Batxillerat LOE modalitat *BCT; de Batxillerat LOGSE modalitats *BCNS o *BT. De Batxillerat Experimental modalitats BCN o *BTI; o haver superat les opcions A, B de COU.

Estar en possessió del títol de Batxillerat LOE /LOGSE. Haver superat el segon curs de qualsevol altra modalitat de Batxillerat Experimental. Opcions C, D de *Cou o *Preu superats.

Estar en possessió del títol de Tècnic/a de Formació Professional LOE /LOGSE amb prioritat per a qui haguera superat algun cicle de grau mitjà de la mateixa família professional a què pertanga el cicle al fet que pretenguen accedir.

Estar en possessió del títol de Formació Professional de Segon Grau o altres titulacions equivalents a efectes acadèmics. Tindre una titulació universitària a la qual es va accedir sense complir cap dels requisits anteriors.

Accés mitjançant prova:

Sense complir cap dels requisits acadèmics anteriors, tindre 19 anys d’edat o complir-los durant l’any en curs i superar la corresponent prova d’accés.

TITULACIÓ QUE S'OBTÉ:

Tècnic Superior d’Arts plàstiques i disseny en Còmic

Condicionament Físic

Hores: 2000
QUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR
Entrenador / entrenadora de condicionament físic a les sales d'entrenament polivalent de gimnasos o poliesportius i en instal·lacions aquàtiques. Entrenador / entrenadora de condicionament físic per a grups amb suport musical en gimnasos, instal·lacions aquàtiques o en poliesportius. Entrenador / entrenadora personal. Instructor instructora de grups d'hidrocinèsia i cura corporal. Promotor / promotora d'activitats de condicionament físic. Animador / animadora d'activitats de condicionament físic. Coordinador / coordinadora d'activitats de condicionament físic i d'hidrocinèsia. Monitor / monitora d'aeròbic, de *step, de cicle *indoor, de fitness aquàtic i activitats afins. Instructor / instructora de les activitats de condicionament físic per a col·lectius especials.
MÒDULS PROFESSIONALS
 • Habilitats socials.
 • Valoració de la condició física i intervenció en accidents.
 • Fitness en sala d’entrenament polivalent.
 • Activitats bàsiques de condicionament físic amb suport musical.
 • Activitats especialitzades de condicionament físic amb suport musical.
 • Condicionament físic en l’aigua.
 • Tècniques d’hidrocinèsia.
 • Control postural, benestar i manteniment funcional.
 • Projecte de condicionament físic.
 • Formació i orientació laboral.
 • Empresa i iniciativa emprenedora.
 • Formació en centres de treball.
COM S'ACCEDIX

Accés directe:

Graduats en Educació Secundària Obligatòria.

Titulats de Formació Professional de primer grau (Tècnic Auxiliar).

Titulats de Formació Professional de grau mitjà (Tècnic).

Tindre 2n de BUP aprovat.

Haver superat el segon curs del primer cicle experimental de reforma dels ensenyaments mitjans.

Altres titulacions equivalents a efectes acadèmics.

Accés mitjançant prova:

Sense complir cap dels requisits acadèmics d’accés directe, tindre dèsset anys d’edat o complir-los durant l’any en curs, i superar la corresponent prova d’accés.

TITULACIÓ QUE S'OBTÉ:

Manteniment de Vehicles Híbrids i Elèctrics

Hores: 650
QUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR
· Tècnic de manteniment de vehicles elèctrics. · Tècnic de manteniment de vehicles híbrids. · Tècnic instal·lador d'accessoris de vehicles. · Venedor/distribuïdor de recanvis i equips de diagnosis. · Tècnic de muntatge en empreses de fabricació de vehicles. · Tècnic reparador de sistemes pneumàtics i hidràulics. · Tècnic reparador de sistemes de transmissió i frens. · Tècnic reparador de sistemes de direcció i suspensió. · Tècnic reparador de sistemes elèctrics i de càrrega. · Operari d'empreses de fabricació de recanvis.
MÒDULS PROFESSIONALS

· Seguretat en vehicles híbrids i elèctrics.

· Sistemes de propulsió en vehicles híbrids i elèctrics.

· Sistemes elèctrics d’alt voltatge, bateries i recàrrega.

· Transmissió de forces i gestió tèrmica.

· Formació en centres de treball.

COM S'ACCEDIX

Tindre en possessió almenys un dels següents títols:

· Títol de Tècnic en Electromecànica de Vehicles Automòbils.

· Títol de Tècnic en Electromecànica de Maquinària.

· Títol de Tècnic en Manteniment de Material Rodant Ferroviari.

CENTRES ON S'IMPARTEIX EL CICLE
TITULACIÓ QUE S'OBTÉ:

Títol d’Especialització en Manteniment de Vehicles Híbrids i Elèctrics.

Ciberseguretat en entorns de les tecnologies de la informació

Hores:
QUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR
Aquest curs d'especialització capacita per a definir i implementar estratègies de seguretat en els sistemes d'informació realitzant diagnòstics de ciberseguretat, identificant vulnerabilitats i implementant les mesures necessàries per a mitigar-les aplicant la normativa vigent i estàndards del sector, seguint els protocols de qualitat, de prevenció de riscos laborals i respecte ambiental.
MÒDULS PROFESSIONALS

Incidents de ciberseguretat.

Bastionat de xarxes i sistemes.

Posada en producció segura.

Anàlisi forense informàtic.

Hacking ètic.

Normativa de ciberseguretat.

COM S'ACCEDIX

Tècnic Superior en Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa

Tècnic Superior en Desenvolupament d’Aplicacions Multiplataforma

Tècnic Superior en Desenvolupament d’Aplicacions Web

Tècnic Superior en Sistemes de Telecomunicacions i Informàtics

Tècnic Superior en Manteniment Electrònic

CENTRES ON S'IMPARTEIX EL CICLE
TITULACIÓ QUE S'OBTÉ:

Expert en ciberseguretat.

Auditor de ciberseguretat.

Consultor de ciberseguretat.

Hacker ètic.

T.S. Automoció (LOE)

Hores: 2000
QUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR
Cap de l'àrea d'electromecànica. Recepcionista de vehicles. Cap de taller de vehicles de motor. Encarregat/da d'ITV. Pèrit/a taxador de vehicles. Cap de servei. Encarregat/da d'àrea de recanvis. Encarregat/da d'àrea comercial d'equips relacionats amb els vehicles. Cap de l'àrea de carrosseria: xapa i pintura.
MÒDULS PROFESSIONALS

Primer curs:

Sistemes elèctrics i de seguretat i confortabilitat.

Sistemes de transmissió de forces i trens de rodatge.

Motors tèrmics i els seus sistemes auxiliars.

Elements amovibles i fixos no estructurals.

Formació i orientació laboral.

Horari reservat per al mòdul impartit en anglés.

Segon curs:

Tractament i recobriment de superfícies.

Estructures del vehicle.

Gestió i logística del manteniment de vehicles.

Tècniques de comunicació i de relacions.

Empresa i iniciativa emprenedora.

Horari reservat per al mòdul impartit en anglés.

Formació en Centres de Treball: 400 hores.

Projecte d’automoció.

COM S'ACCEDIX

Accés directe:

(Criteris en ordre de prioritat)

Estar en possessió del títol de Batxillerat LOMQE modalitat BC, Batxillerat LOE modalitat BCT, de Batxillerat LOGSE modalitats: BCNS o BT. De Batxillerat Experimental modalitats BCN o BTI; o haver superat les opcions A, ó B de COU.

Estar en possessió del títol de Batxillerat LOE /LOGSE. Haver superat el segon curs de qualsevol altra modalitat de Batxillerat Experimental. Opcions C, D de COU o Preu superats .

Estar en possessió del títol de Tècnic/a de Formació Professional LOE /LOGSE amb prioritat per a qui hagueren superat algun cicle de grau mitjà de la mateixa família professional a què pertanga el cicle a què pretenguen accedir.

Estar en possessió del títol de Formació Professional de Segon Grau o altres titulacions equivalents a efectes acadèmics. Tindre una titulació universitària a la qual es va accedir sense complir cap dels requisits anteriors.

Accés a través de prova:

Sense complir cap dels requisits acadèmics anteriors, tindre 19 anys d’edat o complir-los durant l’any en curs i superar la corresponent prova d’accés.

CENTRES ON S'IMPARTEIX EL CICLE
TITULACIÓ QUE S'OBTÉ:

TÈCNIC SUPERIOR EN AUTOMOCIÓ.

El títol de Tècnic Superior en Automoció permet l’accés directe als ensenyaments conduents als títols universitaris de grau en les condicions d’admissió que s’establisquen.

T.S. Patronatge i Moda (LOE)

Hores: 2000
QUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR
Dissenyador tècnic de patronatge amb CAD/CAM. Dissenyador tècnic de confecció amb CAD/CAM. Tècnic de desenrotllament de productes de confecció (I+D+i). Tècnic en desenrotllament del producte. Encarregat d'oficina tècnica. Modelista-patronista de pelleteria. Modelista-patronista de peces de roba. Modelista-patronista-escalador de barrets i gorres. Patronista-escalador de peces de roba. Tècnic en confecció industrial. Tècnic en fabricació d'articles de pell i cuiro. Tècnic en control de qualitat de confecció. Tècnic en control de qualitat en indústries de pell i cuiro. Tècnic d'organització. Cap de fabricació. Cap de qualitat. Cap de secció. Cap d'equip.
MÒDULS PROFESSIONALS

Primer curs:

Materials en tèxtil, confecció i pell.

Tècniques en confecció.

Processos de confecció industrial.

Gestió de la qualitat, prevenció de riscos laborals i protecció ambiental.

Patronatge industrial en tèxtil i pell.

Formació i orientació laboral.

Horari reservat per al mòdul impartit en anglés.

Segon curs:

Organització de la producció en confecció industrial.

Moda i tendències.

Anàlisi de dissenys en tèxtil i pell.

Elaboració de prototips.

Industrialització i escalat de patronatge.

Empresa i iniciativa emprenedora.

Horari reservat per al mòdul impartit en anglés.

Formació en Centres de treball: 440 hores

Projecte de patronatge i moda.

COM S'ACCEDIX

Accés directe:

(Criteris en ordre de prioritat)

Estar en possessió del títol de Batxillerat LOMQE modalitat BC, de Batxillerat LOE modalitat BCT, de Batxillerat LOGSE modalitats: BCNS o BT. De Batxillerat Experimental modalitats BCN o BTI; o haver superat les opcions A, ó B de COU.

Estar en possessió del títol de Batxillerat LOE /LOGSE. Haver superat el segon curs de qualsevol altra modalitat de Batxillerat Experimental. Opcions C, D de COU o Preu superats .

Estar en possessió del títol de Tècnic/a de Formació Professional LOE /LOGSE amb prioritat per a qui hagueren superat algun cicle de grau mitjà de la mateixa família professional a què pertanga el cicle a què pretenguen accedir.

Estar en possessió del títol de Formació Professional de Segon Grau o altres titulacions equivalents a efectes acadèmics. Tindre una titulació universitària a la qual es va accedir sense complir cap dels requisits anteriors.

Accés a través de prova:

Sense complir cap dels requisits acadèmics anteriors, tindre 19 anys d’edat o complir-los durant l’any en curs i superar la corresponent prova d’accés.

CENTRES ON S'IMPARTEIX EL CICLE
TITULACIÓ QUE S'OBTÉ:

TÈCNIC SUPERIOR EN PATRONATGE I MODA.

El títol de Tècnic Superior en Patronatge i moda permet l’accés directe als ensenyaments conduents als títols universitaris de grau en les condicions d’admissió que s’establisquen.

T.S. Disseny i Producció de Calçat i Complements (LOE)

Hores: 2000
QUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR
Dissenyador tècnic d'indústria auxiliar. Dissenyador tècnic de calçat. Dissenyador tècnic d'articles de marroquineria. Tècnic de patronatge amb CAD/CAM. Patronista-escalador de calçat. Patronista d'articles de marroquineria. Modelista-patronista-ajustador de calçat. Modelista-patronista d'articles de marroquineria. Tècnic de desenrotllament de productes de calçat (I+D+I). Tècnic en desplegament de productes de marroquineria (I+D+I). Tècnic en fabricació de calçat. Tècnic en fabricació d'articles de marroquineria. Tècnic en control de qualitat en indústries del calçat i la marroquineria. Tècnic d'organització. Encarregat d'oficina tècnica. Cap de fabricació. Supervisor de qualitat. Controlador de producció. Cap de qualitat. Cap de secció. Cap d'equip.
MÒDULS PROFESSIONALS

Primer curs:

Ajust i patronatge de calçat i complements.

Calçat i tendències.

Materials en tèxtil, confecció i pell.

Disseny tècnic de calçat i complements.

Formació i orientació laboral.

Industrialització de patrons de calçat.

Horari reservat per al mòdul impartit en anglés.

Segon curs:

Elaboració de prototips.

Anàlisi de dissenys en tèxtil i pell.

Organització de la producció en confecció industrial.

Processos de producció de calçat.

Gestió de la qualitat, prevenció de riscos laborals i protecció ambiental.

Empresa i iniciativa emprenedora.

Projecte de Disseny i producció de calçat i complements.

Horari reservat per al mòdul impartit en anglés.

Formació en Centres de Treball.

COM S'ACCEDIX

Accés directe:

(Criteris en ordre de prioritat)

Estar en possessió del títol de Batxillerat LOMQE modalitat BCT ó BA, Batxillerat LOE modalitat BCT ó BA, de Batxillerat LOGSE modalitats: BCNS, BT ó BA. De Batxillerat Experimental modalitats BCN, BTI ó BA; o haver superat l’opció A o B de COU.

Estar en possessió del títol de Batxillerat LOE /LOGSE. Haver superat el segon curs de qualsevol altra modalitat de Batxillerat Experimental. Tindre l’opció C o D de COU o el Preu superat .

Estar en possessió del títol de Tècnic/a de Formació Professional LOE /LOGSE amb prioritat per a qui hagueren superat algun cicle de grau mitjà de la mateixa família professional a què pertanga el cicle a què pretenguen accedir. 

Estar en possessió del títol de Formació Professional de Segon Grau o altres titulacions equivalents a efectes acadèmics. Tindre una titulació universitària a la qual es va accedir sense complir cap dels requisits anteriors.

Accés a través de prova:

Sense complir cap dels requisits acadèmics anteriors, tindre 19 anys d’edat o complir-los durant l’any en curs i superar la corresponent prova d’accés.

CENTRES ON S'IMPARTEIX EL CICLE
TITULACIÓ QUE S'OBTÉ:

TÈCNIC SUPERIOR EN DISSENY I PRODUCCIÓ DE CALÇAT I COMPLEMENTS.

El títol de Tècnic Superior en Disseny i producció de calçat i complements permet l’accés directe als ensenyaments conduents als títols universitaris de grau en les condicions d’admissió que s’establisquen.

T.S. Mediació Comunicativa (LOE)

Hores: 2000
QUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR
Agent de desenvolupament de la comunitat sorda. Tècnic en promoció, atenció i formació a persones sordes. Agent dinamitzador de la comunitat sorda. Mediador social de la comunitat sorda. Agent de desenvolupament de la comunitat sordocega. Agent dinamitzador de la comunitat sordocega. Mediador de persones sordocega. Assistent de persones sordocega. Mediador de persones amb dificultats de comunicació.
MÒDULS PROFESSIONALS

Metodologia de la integració social de les persones amb dificultats de comunicació, llenguatge i parla.

Sensibilització social i participació.

Intervenció socioeducativa amb persones sordocegues.

Context de la mediació comunicativa amb persones sordocegues.

Llengua de signes.

Àmbits d’aplicació de la llengua de signes.

Intervenció amb persones amb dificultats de comunicació.

Tècniques d’intervenció comunicativa.

Sistemes augmentatius i alternatius de comunicació.

Habilitats socials.

Primers auxilis.

Projecte de mediació comunicativa.

Formació i orientació laboral.

Empresa i iniciativa empreedora.

Formació en Centres de Treball.

COM S'ACCEDIX

Accés directe:

(Criteris en ordre de prioritat)

Estar en possessió del títol de Batxillerat LOMQE modalitat BHCS; de Batxillerat LOE modalitat BHCS; de Batxillerat LOGSE modalitats BHCS. De Batxillerat Experimental modalitats BAG, BCHS o BL o haver superat les opcions C, D de COU.

Estar en possessió del títol de Batxillerat LOE /LOGSE. Haver superat el segon curs de qualsevol altra modalitat de Batxillerat Experimental. Opcions A, B de Cou o Preu superats.

Estar en possessió del títol de Tècnic/a de Formació Professional LOE /LOGSE amb prioritat per a qui hagueren superat algun cicle de grau mitjà de la mateixa família professional a què pertanga el cicle a què pretenguen accedir. 

Estar en possessió del títol de Formació Professional de Segon Grau o altres titulacions equivalents a efectes acadèmics. Tindre una titulació universitària a què es va accedir sense complir cap dels requisits anteriors.

Accés a través de prova:

Sense complir cap dels requisits acadèmics anteriors, tindre 19 anys d’edat o complir-los durant l’any en curs i superar la corresponent prova d’accés.

CENTRES ON S'IMPARTEIX EL CICLE
TITULACIÓ QUE S'OBTÉ:

TÈCNIC SUPERIOR EN MEDIACIÓ COMUNICATIVA.

El títol de Tècnic Superior en Mediació Comunicativa permet l’accés directe als ensenyaments conduents als títols universitaris de grau en les condicions d’admissió que s’establisquen.

T.S. Integració Social (LOE)

Hores: 2000
QUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR
Tècnic de programes de prevenció i inserció social. Educador o educadora d'equipaments residencials de divers tipus. Educador o educadora de persones amb discapacitat. Treballador o treballadora familiar. Educador o educadora d'educació familiar. Auxiliar de tutela. Monitor o monitora de centres oberts. Tècnic d'integració social. Especialista de suport educatiu. Educador o educadora d'educació especial. Tècnic/a educador/a. Tècnic Especialista I (Integrador social). Tècnic Especialista II (Educatiu). Monitor o monitora de persones amb discapacitat. Tècnic de mobilitat bàsica. Tècnic d'inserció ocupacional. Mediador ocupacional i/o laboral. Dinamitzador ocupacional i/o laboral. Educador de base. Mediador o mediadora comunitària. Mediador o mediadora intercultural. Mediador o mediadora veïnal i comunitari. Preparador laboral. Tècnic en ocupació amb suport. Tècnic d'acompanyament laboral. Monitor/a de rehabilitació psicosocial.
MÒDULS PROFESSIONALS

Primer curs:

Context de la intervenció social.

Inserció sociolaboral.

Metodologia de la intervenció social.

Promoció de l’autonomia personal.

Mediciació comunitària.

Formació i orientació laboral.

Horari reservat per a la docència en anglés.

Segon curs:

Atenció a les unitats de convivència.

Suport a la intervenció educativa.

Sistemes alternatius i augmentatius de comunicació.

Habilitats socials.

Primers auxilis.

Empresa i iniciativa emprenedora.

Horari reservat per a la docència en anglés.

Formació en centres de treball.

Projecte d’integració social.

COM S'ACCEDIX

Accés directe:

(Criteris en ordre de prioritat)

Estar en possessió del títol de Batxillerat LOMQE modalitat BHCS; de Batxillerat LOE modalitat BHCS; de Batxillerat LOGSE modalitats BHCS. De Batxillerat Experimental modalitats BAG, BCHS o BL o haver superat les opcions C, D de COU.

Estar en possessió del títol de Batxillerat LOE /LOGSE. Haver superat el segon curs de qualsevol altra modalitat de Batxillerat Experimental. Opcions A, B de Cou o Preu superats.

Estar en possessió del títol de Tècnic/a de Formació Professional LOE /LOGSE amb prioritat per a qui hagueren superat algun cicle de grau mitjà de la mateixa família professional a què pertanga el cicle a què pretenguen accedir. 

Estar en possessió del títol de Formació Professional de Segon Grau o altres titulacions equivalents a efectes acadèmics. Tindre una titulació universitària a què es va accedir sense complir cap dels requisits anteriors.

Accés a través de prova:

Sense complir cap dels requisits acadèmics anteriors, tindre 19 anys d’edat o complir-los durant l’any en curs i superar la corresponent prova d’accés.

CENTRES ON S'IMPARTEIX EL CICLE
TITULACIÓ QUE S'OBTÉ:

TÈCNIC SUPERIOR EN INTEGRACIÓ SOCIAL.

El títol de Tècnic Superior en Integració Social permet l’accés directe als ensenyaments conduents als títols universitaris de grau en les condicions d’admissió que s’establisquen.

T.S. Educació Infantil (LOE)

Hores: 2000
QUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR
Educador/a Infantil. Animador/a infantil.
MÒDULS PROFESSIONALS

Primer curs:

Didàctica de l’educación infantil

Autonomia personal i salut infantil.

Expressió i comunicació.

Desenrotllament cognitiu i motor.

Formació i orientació laboral.

Horari reservat per al mòdul impartit en anglés.

Segon curs:

El joc infantil i la seua metodologia.

Desenrotllament socioafectiu.

Habilitats socials.

Intervenció amb famílies i atenció a menors en risc social.

Primers auxilis.

Empresa i iniciativa emprenedora.

Horari reservat per al mòdul impartit en anglés.

Formació en Centres de Treball: 400 hores.

Projecte d’atenció a la infància.

COM S'ACCEDIX

Accés directe:

(Criteris en ordre de prioritat)

Estar en possessió del títol de Batxiller LOMQE modalitat BHCS, de Batxiller LOE modalitat BHCS; de batxiller LOGSE modalitat: BHCS. De Batxillerat Experimental modalitats BAG, BCHS, o BL; o haver superat l’opció C ó D de COU.

Estar en possessió del títol de Batxillerat LOE /LOGSE. Haver superat el segon curs de qualsevol altra modalitat de Batxillerat Experimental. Tindre l’opció A ó B de COU ó el Preu superat.

Estar en possessió del títol de Tècnic/a de Formació Professional LOE /LOGSE amb prioritat per a qui hagueren superat algun cicle de grau mitjà de la mateixa família professional a què pertanga el cicle a què pretenguen accedir. 

Estar en possessió del títol de Formació Professional de Segon Grau o altres titulacions equivalents a efectes acadèmics. Tindre una titulació universitària a la qual es va accedir sense complir cap dels requisits anteriors.

Accés a través de prova:

Sense complir cap dels requisits acadèmics anteriors, tindre 19 anys d’edat o complir-los durant l’any en curs i superar la corresponent prova d’accés.

CENTRES ON S'IMPARTEIX EL CICLE
TITULACIÓ QUE S'OBTÉ:

TÈCNIC SUPERIOR EN EDUCACIÓ INFANTIL.

El títol de Tècnic Superior en Educació Infantil permet l’accés directe als ensenyaments conduents als títols universitaris de grau en les condicions d’admissió que s’establisquen.

T.S. Animació Sociocultural i Turística (LOE)

Hores: 2000
QUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR
Coordinador/a de temps lliure educatiu infantil i juvenil. Director/a de temps lliure educatiu infantil i juvenil. Responsable de projectes de temps lliure educatiu infantil i juvenil. Coordinador/a de campaments, d'albergs de joventut, de cases de colònies, de granges-escoles, d'aules de cases de joventut i escoles de naturalesa. Director/a de campaments, d'albergs de joventut, de cases de colònies, de granges-escoles, d'aules de cases de joventut i escoles de naturalesa. Monitor/a de temps lliure. Animador/a sociocultural. Dinamitzador/a comunitari. Assessor/a per al sector associatiu. Tècnic comunitari. Gestor/a d'associacions. Tècnic/a de servicis culturals. Animador/a cultural. Informador/a juvenil. Animador/a d'hotel. Animador/a de vetlades i espectacles. Animador/a d'activitats recreatives a l'aire lliure en complexos turístics. Cap/a de departament en animació turística.
MÒDULS PROFESSIONALS

Primer curs:

Metodologia de la intervenció social.

Dinamització grupal.

Animació i gestió cultural.

Desenrotllament comunitari.

Context de l’animació sociocultural.

Anglés.

Formació i orientació laboral.

Horari reservat per a la docència en anglés.

 

Segon curs:

Activitats d’oci i temps lliure.

Animació turística.

Informació juvenil.

Intervenció socioeducativa amb jóvens.

Primers auxilis.

Empresa i iniciativa emprenedora.

Horari reservat per a la docència en anglés.

Formació en centres de treball.

Projecte d’animació sociocultural i turística.

COM S'ACCEDIX

Accés directe:

(Criteris en ordre de prioritat)

Estar en possessió del títol de Batxillerat LOMQE modalitats BHCS, de Batxillerat LOE modalitat BHCS; de Batxillerat LOGSE modalitats BHCS. De Batxillerat Experimental modalitats BAG, BCHS o BL; o haver superat les opcions C, D de COU.

Estar en possessió del títol de Batxillerat LOE /LOGSE. Haver superat el segon curs de qualsevol altra modalitat de Batxillerat Experimental. Opcions A, B de Cou o Preu superats.

Estar en possessió del títol de Tècnic/a de Formació Professional LOE /LOGSE amb prioritat per a qui hagueren superat algun cicle de grau mitjà de la mateixa família professional a què pertanga el cicle a què pretenguen accedir. 

Estar en possessió del títol de Formació Professional de Segon Grau o altres titulacions equivalents a efectes acadèmics. Tindre una titulació universitària a què es va accedir sense complir cap dels requisits anteriors.

Accés a través de prova:

Sense complir cap dels requisits acadèmics anteriors, tindre 19 anys d’edat o complir-los durant l’any en curs i superar la corresponent prova d’accés.

Si s’acredita estar en possessió d’un títol de Tècnic relacionat amb aquell al qual es desitja accedir, el requisit d’edat per a la realització de la prova serà tindre díhuit anys, o complir-los durant l’any en curs.

CENTRES ON S'IMPARTEIX EL CICLE
TITULACIÓ QUE S'OBTÉ:

TÈCNIC SUPERIOR EN ANIMACIÓ SOCIOCULTURAL I TURÍSTICA.

El títol de Tècnic Superior en Animació Sociocultural i Turística permet l’accés directe aLS ENSENYAMENTS conduents als títols universitaris de grau en les condicions d’admissió que s’establisquen.

T.S. Promoció d'Igualtat de Gènere (LOE)

Hores: 2000
QUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR
Promotor o promotora d'igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i hòmens. Promotor o promotora per a la igualtat efectiva de dones i hòmens. Tècnic o tècnica de suport en matèria d'igualtat efectiva de dones i hòmens.
MÒDULS PROFESSIONALS

Primer curs:

Habilitats socials.

Metodologia de la intervenció social.

Desenrotllament comunitari.

Prevenció de la violència de gènere.

Àmbits d’intervenció per a la promoció d’igualtat.

Participació social de les dones.

Formació i orientació laboral.

Empresa i iniciativa emprenedora.

Anglés Tècnic/Horari reservat per al mòdul impartit en anglés.

Segon curs:

Primers auxilis.

Informació i comunicació amb perspectiva de gènere.

Promoció de l’ocupació femenina.

Intervenció socioeducativa per a la igualtat.

Projecte de promoció d’igualtat de gènere.

Anglés Tècnic/Horari reservat per al mòdul impartit en anglés.

Formació en Centres de Treball.

COM S'ACCEDIX

Accés directe:

(Criteris en ordre de prioritat)

Estar en possessió del títol de Batxiller LOMQE modalitat BHCS; de Batxiller LOE modalitat BHCS; de batxiller LOGSE modalitat: BHCS. De Batxillerat Experimental modalitats BAG, BCHS, o BL; o haver superat l’opció C ó D de COU.

Estar en possessió del títol de Batxillerat LOE /LOGSE. Haver superat el segon curs de qualsevol altra modalitat de Batxillerat Experimental. Tindre l’opció A ó B de COU ó el Preu superat.

Estar en possessió del títol de Tècnic/a de Formació Professional LOE /LOGSE amb prioritat per a qui hagueren superat algun cicle de grau mitjà de la mateixa família professional a què pertanga el cicle a què pretenguen accedir.

Estar en possessió del títol de Formació Professional de Segon Grau o altres titulacions equivalents a efectes acadèmics. Tindre una titulació universitària a la qual es va accedir sense complir cap dels requisits anteriors.

Accés a través de prova:

Sense complir cap dels requisits acadèmics anteriors, tindre 19 anys d’edat o complir-los durant l’any en curs i superar la corresponent prova d’accés.

CENTRES ON S'IMPARTEIX EL CICLE
TITULACIÓ QUE S'OBTÉ:

TÈCNIC SUPERIOR EN PROMOCIÓ D’IGUALTAT DE GÈNERE.

El títol de Tècnic Superior en Promoció d’Igualtat de Gènere permet l’accés directe als ensenyaments conduents als títols universitaris de grau en les condicions d’admissió que s’establisquen.

T.S. Radioteràpia i Dosimetria (LOE)

Hores: 2000
QUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR
Tècnic superior en radioteràpia. Tècnic especialista en radioteràpia. Personal auxiliar dels serveis de protecció radiològica. Delegat comercial d'equips de radioelectrologia mèdica.
MÒDULS PROFESSIONALS

Atenció al pacient.

Fonaments físics i equips.

Anatomia per la imatge.

Protecció radiològica.

Simulació del tractament.

Dosimetria física i clínica.

Tractaments amb teleteràpia.

Tractaments amb braquiteràpia.

Projecte de radioteràpia i dosimetria.

Formació i orientació laboral.

Empresa i iniciativa emprenedora.

Formació en centres de treball.

COM S'ACCEDIX

Accés directe:

(Criteris en orde de prioritat)

Estar en possessió del títol de Batxillerat LOMQE modalitat BC; Batxillerat LOE modalitat BCT; de Batxillerat LOGSE modalitats BCNS, BT; de Batxillerat Experimental modalitats BCN, BTI o haver superat les opcions A o B de COU.

Estar en possessió del títol de Tècnic/a de Formació Professional LOE /LOGSE amb prioritat per a qui haguera superat algun cicle de grau mitjà de la mateixa família professional a què pertanga el cicle a què pretenguen accedir.

Estar en possessió del títol de Formació Professional de Segon Grau o altres titulacions equivalents a efectes acadèmics. Tindre una titulació universitària a què es va accedir sense complir cap dels requisits anteriors.

Accés a través de prova:

Sense complir cap dels requisits acadèmics anteriors, tindre 19 anys d’edat o complir-los durant l’any en curs i superar la corresponent prova d’accés.

CENTRES ON S'IMPARTEIX EL CICLE
TITULACIÓ QUE S'OBTÉ:

TÉCNICO SUPERIOR EN RADIOTERAPIA Y DOSIMETRÍA

El título de Técnico Superior en Radioterapia y Dosimetría permite el acceso directo a las enseñanzas conducentes a los títulos universitarios de grado en las condiciones de admisión que se establezcan.

T.S. Laboratori Clínic i Biomèdic (LOE)

Hores: 2000
QUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR
Tècnic/a superior en laboratori de diagnòstic clínic. Tècnic/a especialista en laboratori. Ajudant tècnic en laboratori d'investigació i experimentació. Ajudant tècnic en laboratori de toxicologia. Delegat/da comercial de productes hospitalaris i farmacèutics.
MÒDULS PROFESSIONALS

Gestió de mostres biològiques.

Tècniques generals de laboratori.

Biologia molecular i citogenètica.

Fisiopatologia general.

Anàlisi bioquímica.

Tècniques d’inmunodiagnòstic.

Microbiologia clínica.

Tècniques d’anàlisi hematològica.

Projecte de laboratori clínic i biomèdic.

Formació i orientació laboral.

Empresa i iniciativa emprenedora.

Formació en Centres de Treball.

COM S'ACCEDIX

Accés directe:

(Criteris en orde de prioritat)

Estar en possessió del títol de Batxillerat LOMQE modalitat BC; Batxillerat LOE modalitat BCT; de Batxillerat LOGSE modalitats BCNS, BT; de Batxillerat Experimental modalitats BCN, BTI o haver superat les opcions A o B de COU.

Estar en possessió del títol de Tècnic/a de Formació Professional LOE /LOGSE amb prioritat per a qui haguera superat algun cicle de grau mitjà de la mateixa família professional a què pertanga el cicle a què pretenguen accedir.

Estar en possessió del títol de Formació Professional de Segon Grau o altres titulacions equivalents a efectes acadèmics. Tindre una titulació universitària a què es va accedir sense complir cap dels requisits anteriors.

Accés a través de prova:

Sense complir cap dels requisits acadèmics anteriors, tindre 19 anys d’edat o complir-los durant l’any en curs i superar la corresponent prova d’accés.

CENTRES ON S'IMPARTEIX EL CICLE
TITULACIÓ QUE S'OBTÉ:

TÈCNIC SUPERIOR EN LABORATORI CLÍNIC I BIOMÈDIC.

El títol de Tècnic Superior en Laboratori Clínic i Biomèdic permet l’accés directe als ensenyaments conduents als títols universitaris de grau en les condicions d’admissió que s’establisquen.

T.S. Imatge per al Diagnòstic i Medicina Nuclear (LOE)

Hores: 2000
QUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR
Tècnic superior en imatge per al diagnòstic. Tècnic especialista en radiodiagnòstic. Tècnic especialista en medicina nuclear. Personal tècnic en equips de radioelectrología metgessa. Personal tècnic en protecció radiològica. Personal tècnic en radiologia d'investigació i experimentació. Delegat comercial de productes hospitalaris i farmacèutics.
MÒDULS PROFESSIONALS

Atenció al pacient.

Fonaments físics i equips.

Anatomia per la imatge.

Protecció radiològica.

Tècniques de radiologia simple.

Tècniques de radiologia especial.

Tècniques de tomografia computeritzada i ecografia.

Tècniques d’imatge per ressonància magnètica.

Tècniques d’imatge en medicina nuclear.

Tècniques de radiofarmàcia.

Projecte d’imatge per al diagnòstic i medicina nuclear.

Formació i orientació laboral.

Empresa i iniciativa emprenedora.

Formació en centres de treball.

Horari reservat per al mòdul impartit en anglés.

COM S'ACCEDIX

Accés directe:

Estar en possessió del títol de Batxillerat LOMQE modalitat BC; Batxillerat LOE modalitat BCT; de Batxillerat LOGSE modalitats BCNS, BT; de Batxillerat Experimental modalitats BCN, BTI o haver superat les opcions A o B de COU.

Estar en possessió del títol de Tècnic/a de Formació Professional LOE /LOGSE amb prioritat per a qui haguera superat algun cicle de grau mitjà de la mateixa família professional a què pertanga el cicle a què pretenguen accedir.

Estar en possessió del títol de Formació Professional de Segon Grau o altres titulacions equivalents a efectes acadèmics. Tindre una titulació universitària a què es va accedir sense complir cap dels requisits anteriors.

Accés a través de prova:

Sense complir cap dels requisits acadèmics anteriors, tindre 19 anys d’edat o complir-los durant l’any en curs i superar la corresponent prova d’accés.

CENTRES ON S'IMPARTEIX EL CICLE
TITULACIÓ QUE S'OBTÉ:

TÈCNIC SUPERIOR EN IMATGE PER AL DIAGNÓSTIVO I MEDICINA NUCLEAR

L’alumnat que obtinga la titulació podrà accedir Un altre Cicle de Formació Professional de Grau Superior amb la Possibilitat d’establir convalidacions de mòduls d’acord amb la normativa vigent.

O Ensenyaments Universitaris amb la possibilitat d’establir convalidacions d’acord amb la normativa vigent.

T.S. Documentació i Administració Sanitàries (LOE)

Hores: 2000
QUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR
Tècnic superior en documentació sanitària. Responsable tècnic de codificació de documentació sanitària. Responsable tècnic d'arxius d'històries clíniques. Responsable tècnic de tractament i disseny documental sanitari. Responsable tècnic de sistemes d'informació assistencial sanitària. Responsable tècnic d'avaluació i control de qualitat de la prestació sanitària. Responsable tècnic de gestió de processos administratiu-clínics. Responsable d'administració d'unitats, departament o centres sanitaris. Assistent d'equips d'investigació biomèdica. Secretari-a de servicis sanitaris.
MÒDULS PROFESSIONALS

Gestió de pacients.

Terminologia clínica i patologia.

Extracció de diagnòstics i procediments.

Arxiu i documentació sanitaris.

Sistemes d’informació i classificació sanitaris.

Ofimàtica i procés de la informació.

Codificació sanitària.

Atenció psicosocial al pacient-usuari.

Validació i explotació de dades.

Gestió administrativa sanitària.

Projecte de documentació i administració sanitàries.

Formació i orientació laboral.

Empresa i iniciativa emprenedora.

Formació en centres de treball.

Horari reservat per al mòdul impartit en anglés.

COM S'ACCEDIX

Acceso directo:

Estar en possessió del títol de Batxillerat LOMQE modalitat BC o BHCS; Batxillerat LOE modalitat BCT o BHCS; de Batxillerat LOGSE modalitats BCNS, BT o BHCS; de Batxillerat Experimental modalitats BCN, BTI, BAG, BCHS o BL o haver superat  COU.

Estar en possessió del títol de Tècnic/a de Formació Professional LOE /LOGSE amb prioritat per a qui haguera superat algun cicle de grau mitjà de la mateixa família professional a què pertanga el cicle a què pretenguen accedir.

Estar en possessió del títol de Formació Professional de Segon Grau o altres titulacions equivalents a efectes acadèmics. Tindre una titulació universitària a què es va accedir sense complir cap dels requisits anteriors.

Accés a través de prova:

Sense complir cap dels requisits acadèmics anteriors, tindre 19 anys d’edat o complir-los durant l’any en curs i superar la corresponent prova d’accés.

CENTRES ON S'IMPARTEIX EL CICLE
TITULACIÓ QUE S'OBTÉ:

TÈCNIC SUPERIOR EN DOCUMENTACIÓ I ADMINISTRACIÓ SANITÀRIES.

L’alumnat que obtinga la titulació podrà accedir un altre cicle de Formació Professional de grau superior amb la possibilitat d’establir convalidacions de mòduls d’acord amb la normativa vigent.

O ensenyaments universitaris amb la possibilitat d’establir convalidacions d’acord amb la normativa vigent.

T.S. Dietètica

Hores: 2000
QUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR
Dietista, Tècnic en Dietètica i Nutrició, Responsable d'alimentació en empreses de catering, Tècnic en Higiene dels Aliments, Consultor en Alimentació, Educador Sanitari.
MÒDULS PROFESSIONALS

Primer curs:

Organització i gestió de l’àrea de treball assignada a la unitat/gabinet de dietètica.

Alimentació equilibrada.

Control alimentari.

Fisiopatologia aplicada a la dietètica.

Relacions a l’entorn de treball.

Formació i orientació laboral.

Segon curs:

Dietoteràpia.

Microbiologia i higiene alimentària.

Educació sanitària i promoció de la salut.

Formació en Centres de Treball: 380 hores.

COM S'ACCEDIX

Accés directe:

(Criteris en ordre de prioritat)

Estar en possessió del títol de Batxillerat LOMQE modalitat BC, de Batxillerat LOE modalitat BCT, de Batxillerat LOGSE modalitat: BCNS. De Batxillerat Experimental modalitat BCN ; o haver superat les opcions A, ó B de COU.

Tindran preferència les sol·licituds dels que hagen cursat la matèria del batxillerat: Biología (LOE ó LOGSE).

Estar en possessió del títol de Batxillerat LOE /LOGSE. Haver superat el segon curs de qualsevol altra modalitat de Batxillerat Experimental. Opcions C, D de COU o Preu superats .

Estar en possessió del títol de Tècnic/a de Formació Professional LOE /LOGSE amb prioritat per a qui hagueren superat algun cicle de grau mitjà de la mateixa família professional a què pertanga el cicle a què pretenguen accedir. 

Estar en possessió del títol de Formació Professional de Segon Grau o altres titulacions equivalents a efectes acadèmics. Tindre una titulació universitària a la qual es va accedir sense complir cap dels requisits anteriors.

Tindran preferència les sol·licituds dels que hagen cursat la matèria del batxillerat: Biología (LOE ó LOGSE).

Accés a través de prova:

Sense complir cap dels requisits acadèmics anteriors, tindre 19 anys d’edat o complir-los durant l’any en curs i superar la corresponent prova d’accés.

CENTRES ON S'IMPARTEIX EL CICLE
TITULACIÓ QUE S'OBTÉ:

TÈCNIC SUPERIOR EN DIETÈTICA.

LA TITULACIÓ DE TÈCNIC SUPERIOR EN DIETÈTICA PERMET L’ACCÈS ALS ESTUDIS UNIVERSITARIS DE:

(Orde ECI/2527/2005 de 4 de juliol, per la qual s’actualitza i s’amplia l’annex X d’Accés a Estudis Universitaris des dels Cicles Formatius de grau superior, del Reial Decret 777/1998, pel qual es desenrotllen determinats aspectes de l’ordenació de la Formació Professional en l’àmbit del sistema educatiu)

– Mestre (totes les especialitats) CV

– Diplomat en Educació Social CV

– Diplomat en Infermeria CV

– Diplomat en Fisioteràpia CV

– Diplomat en Logopedia CV

– Diplomat en Nutrició Humana i Dietètica CV

– Diplomat en Podologia CV

– Diplomat en Teràpia Ocupacional CV

– Diplomat en Treball Social CV

– Llicenciat en Biologia CV

– Llicenciat en Biotecnologia CV

– Llicenciat en Farmàcia CV

– Llicenciat en Medicina CV

(CV: estudis que poden cursar-se a la Comunitat Valenciana)

T.S. Mecatrònica Industrial (LOE)

Hores: 2000
QUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR
Tècnic en planificació i programació de processos de manteniment d'instal·lacions de maquinària i equip industrial. Cap d'equip de muntadors d'instal·lacions de maquinària i equip industrial. Cap d'equip de mantenidors d'instal·lacions de maquinària i equip industrial.
MÒDULS PROFESSIONALS

Primer curs:

Sistemes mecànics.

Sistemes hidràulics i pneumàtics.

Sistemes elèctrics i electrònics.

Elements de màquines.

Processos de fabricació.

Representació gràfica de sistemes mecatrònics.

Formació i orientació laboral.

Horari reservat per al mòdul impartit en anglés.

 

Segon curs:

Configuració de sistemes mecatrònics.

Processos i gestió de manteniment i qualitat.

Integració de sistemes.

Simulació de sistemes mecatrònics.

Empresa i iniciativa emprenedora.

Projecte de mecatrònica industrial.

Horari reservat per al mòdul impartit en anglés.

Formació en Centres de Treball.

COM S'ACCEDIX

Accés directe:

(Criteris en ordre de prioritat)

Estar en possessió del títol  de Batxillerat LOMQE modalitat BC, de Batxillerat LOE modalitat BCT, de Batxillerat LOGSE modalitats: BCNS o BT. De Batxillerat Experimental modalitats BCN o BTI; o haver superat les opcions A, ó B de COU.

Estar en possessió del títol de Batxillerat LOE /LOGSE. Haver superat el segon curs de qualsevol altra modalitat de Batxillerat Experimental. Opcions C, D de COU o Preu superats .

Estar en possessió del títol de Tècnic/a de Formació Professional LOE /LOGSE amb prioritat per a qui hagueren superat algun cicle de grau mitjà de la mateixa família professional a què pertanga el cicle a què pretenguen accedir. 

Estar en possessió del títol de Formació Professional de Segon Grau o altres titulacions equivalents a efectes acadèmics. Tindre una titulació universitària a la qual es va accedir sense complir cap dels requisits anteriors.

Accés a través de prova:

Sense complir cap dels requisits acadèmics anteriors, tindre 19 anys d’edat o complir-los durant l’any en curs i superar la corresponent prova d’accés.

CENTRES ON S'IMPARTEIX EL CICLE
TITULACIÓ QUE S'OBTÉ:

TÈCNIC SUPERIOR EN MECATRÒNICA INDUSTRIAL.

El títol de Tècnic Superior en Mecatrònica industrial permet l’accés directe a les ensenyances conduents als títols universitaris de grau en els condicions d’admissió que s’establisquen.

T.S. Desenrotllament d'Aplicacions Web (LOE)

Hores: 2000
QUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR
Programador Web. Programador Multimèdia. Desenvolupador d'aplicacions en entorns Web.
MÒDULS PROFESSIONALS

Primer curs:

Llenguatges de marques i sistemes de gestió d’informació.

Sistemes informàtics.

Bases de dades.

Programació.

Entorns de desenrotllament.

Formació i orientació laboral.

Horari reservat per al mòdul impartit en anglés.

 

Segon curs:

Desenrotllament web en entorn client.

Desenrotllament web en entorn servidor.

Desplegament d’aplicacions web.

Disseny d’interfícies web.

Projecte de Desenrotllament d’aplicacions web.

Empresa i iniciativa emprenedora.

Horari reservat per al mòdul impartit en anglés.

Formació en Centres de Treball.

COM S'ACCEDIX

Accés directe:

(Criteris en ordre de prioritat)

Estar en possessió del títol de Batxillerat LOMQE modalitat BC, de Batxillerat LOE modalitat BCT, de Batxillerat LOGSE modalitats: BCNS o BT. De Batxillerat Experimental modalitats BCN o BTI; o haver superat les opcions A, ó B de COU.

Estar en possessió del títol de Batxillerat LOE /LOGSE. Haver superat el segon curs de qualsevol altra modalitat de Batxillerat Experimental. Opcions C, D de COU o Preu superats .

Estar en possessió del títol de Tècnic/a de Formació Professional LOE /LOGSE amb prioritat per a qui hagueren superat algun cicle de grau mitjà de la mateixa família professional a què pertanga el cicle a què pretenguen accedir. 

Estar en possessió del títol de Formació Professional de Segon Grau o altres titulacions equivalents a efectes acadèmics. Tindre una titulació universitària a la qual es va accedir sense complir cap dels requisits anteriors.

Accés a través de prova:

Sense complir cap dels requisits acadèmics anteriors, tindre 19 anys d’edat o complir-los durant l’any en curs i superar la corresponent prova d’accés.

CENTRES ON S'IMPARTEIX EL CICLE
TITULACIÓ QUE S'OBTÉ:

TÈCNIC/A SUPERIOR EN DESENROTLLAMENT D’APLICACIONS WEB.

El títol de Tècnic/a Superior en Desenrotllament d’Aplicacions Web permet l’accés directe als ensenyaments conduents als títols universitaris de grau en les condicions d’admissió que s’establisquen.

 

T.S. Desenrotllament d'Aplicacions Multiplataforma (LOE)

Hores: 2000
QUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR
Desenrotllar aplicacions informàtiques per a la gestió empresarial i de negoci. Desenrotllar aplicacions de propòsit general. Desenrotllar aplicacions en l'àmbit de l'entreteniment i la informàtica mòbil.
MÒDULS PROFESSIONALS

Primer curs:

Llenguatges de marques i sistemes de gestió d’informació.

Sistemes informàtics.

Bases de Dades.

Programació.

Entorns de desenrotllament.

Formació i Orientació Laboral.

Horari reservat per al mòdul impartit en anglés.

 

Segon curs:

Accés a dades.

Desenrotllament d’interfícies.

Programació multimèdia i dispositius mòbils.

Programació de servicis i processos.

Sistemes de gestió empresarial.

Empresa i iniciativa emprenedora.

Projecte de Desenrotllament d’aplicacions multiplataforma.

Horari reservat per al mòdul impartit en anglés.

Formació en Centres de Treball.

COM S'ACCEDIX

Accés directe:

(Criteris en ordre de prioritat)

Estar en possessió del títol de Batxillerat LOMQE modalitat BC, de Batxillerat LOE modalitat BCT, de Batxillerat LOGSE modalitats: BCNS o BT. De Batxillerat Experimental modalitats BCN o BTI; o haver superat les opcions A, ó B de COU.

Estar en possessió del títol de Batxillerat LOE /LOGSE. Haver superat el segon curs de qualsevol altra modalitat de Batxillerat Experimental. Opcions C, D de COU o Preu superats .

Estar en possessió del títol de Tècnic/a de Formació Professional LOE /LOGSE amb prioritat per a qui hagueren superat algun cicle de grau mitjà de la mateixa família professional a què pertanga el cicle a què pretenguen accedir.

Estar en possessió del títol de Formació Professional de Segon Grau o altres titulacions equivalents a efectes acadèmics. Tindre una titulació universitària a la qual es va accedir sense complir cap dels requisits anteriors.

Accés a través de prova:

Sense complir cap dels requisits acadèmics anteriors, tindre 19 anys d’edat o complir-los durant l’any en curs i superar la corresponent prova d’accés.

CENTRES ON S'IMPARTEIX EL CICLE
TITULACIÓ QUE S'OBTÉ:

TÈCNIC SUPERIOR EN DESENROTLLAMENT D’APLICACIONS MULTIPLATAFORMA.El títol de Tècnic Superior en Desenrotllament d’Aplicacions Multiplataforma permet l’accés directe als ensenyaments conduents als títols universitaris de grau en les condicions d’admissió que s’establisquen.

T.S. Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa (LOE)

Hores: 2000
QUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR
Tècnic en administració de sistemes.Responsable d'informàtica. Tècnic en servicis d'Internet. Tècnic en servicis de missatgeria electrònica. Personal de suport i suport tècnic. Tècnic en teleasistencia. Tècnic en administració de base de dades. Tècnic de xarxes. Supervisor de sistemes. Tècnic en servicis de comunicacions. Tècnic en entorns web.
MÒDULS PROFESSIONALS

Primer curs:

Planificació i administració de xarxes.

Implantació de sistemes operatius.

Fonaments de maquinari.

Gestió de bases de dades.

Llenguatges de marques i sistemes de gestió d’informació.

Formació i orientació laboral.

Horari reservat per al mòdul impartit en anglés.

 

Segon curs:

Administració de sistemes operatius.

Servicis de xarxa i Internet.

Implantació d’aplicacions web.

Administració de sistemes gestors de bases de dades.

Seguretat i alta disponibilitat.

Empresa i iniciativa emprenedora.

Projecte d’administració de sistemes informàtics en xarxa.

Horari reservat per al mòdul impartit en anglés.

Formació en Centres de Treball.

COM S'ACCEDIX

Accés directe:

(Criteris en ordre de prioritat)

Estar en possessió del títol de Batxillerat LOMQE modalitat BC,  de Batxillerat LOE modalitat BCT, de Batxillerat LOGSE modalitats: BCNS o BT. De Batxillerat Experimental modalitats BCN o BTI; o haver superat les opcions A, ó B de COU.

Estar en possessió del títol de Batxillerat LOE /LOGSE. Haver superat el segon curs de qualsevol altra modalitat de Batxillerat Experimental. Opcions C, D de COU o Preu superats .

Estar en possessió del títol de Tècnic/a de Formació Professional LOE /LOGSE amb prioritat per a qui hagueren superat algun cicle de grau mitjà de la mateixa família professional a què pertanga el cicle a què pretenguen accedir.

Estar en possessió del títol de Formació Professional de Segon Grau o altres titulacions equivalents a efectes acadèmics. Tindre una titulació universitària a la qual es va accedir sense complir cap dels requisits anteriors.

Accés a través de prova:

Sense complir cap dels requisits acadèmics anteriors, tindre 19 anys d’edat o complir-los durant l’any en curs i superar la corresponent prova d’accés.

CENTRES ON S'IMPARTEIX EL CICLE
TITULACIÓ QUE S'OBTÉ:

TÈCNIC SUPERIOR EN ADMINISTRACIÓ DE SISTEMES INFORMÀTICS EN XARXA.

El títol de Tècnic Superior en Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa permet l’accés directe als ensenyaments conduents als títols universitaris de grau en les condicions d’admissió que s’establisquen.

T.S. Processos i Qualitat en la Indústria Alimentària (LOE)

Hores: 2000
QUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR
Cap de línia, planta de fabricació, secció o de magatzem. Cap de torn. Supervisor d'equips, processos i productes. Encarregat de producció. Encarregat d'elaboració de nous productes i desenrotllament de processos. Tècnic en anàlisi d'aliments. Tècnic en anàlisi sensorial. Tècnic en laboratori de control de qualitat. Inspector o auditor de qualitat. Encarregat de la gestió de la seguretat alimentària. Encarregat d'aprovisionaments. Encarregat de la línia d'envasament i embalatge. Encarregat de control ambiental i seguretat laboral. Tècnic comercial.
MÒDULS PROFESSIONALS

Primer curs:

Tecnologia alimentària.

Biotecnologia alimentària.

Anàlisi d’aliments.

Tractaments de preparació i conservació dels aliments.

Organització de la producció alimentària.

Manteniment electromecànic en indústries de procés.

Formació i orientació laboral.

Horari reservat per al mòdul impartit en anglés.

 

Segon curs:

Comercialització i logística en la indústria alimentària.

Gestió de qualitat i ambiental en la indústria alimentària.

Control microbiològic i sensorial dels aliments.

Nutrició i seguretat alimentària.

Processos integrats en la indústria alimentària.

Innovació alimentària.

Empresa i iniciativa emprenedora.

Projecte de Processos i qualitat en la indústria alimentària.

Horari reservat per al mòdul impartit en anglés.

Formació en Centres de Treball.

COM S'ACCEDIX

Accés directe:

(Criteris en ordre de prioritat)

Estar en possessió del títol de Batxillerat LOMQE modalitat BC, de Batxillerat LOE modalitat BCT, de Batxillerat LOGSE modalitats: BCNS o BT. De Batxillerat Experimental modalitats BCN o BTI; o haver superat les opcions A, ó B de COU.

Estar en possessió del títol de Batxillerat LOE /LOGSE. Haver superat el segon curs de qualsevol altra modalitat de Batxillerat Experimental. Opcions C, D de COU o Preu superats .

Estar en possessió del títol de Tècnic/a de Formació Professional LOE /LOGSE amb prioritat per a qui hagueren superat algun cicle de grau mitjà de la mateixa família professional a què pertanga el cicle a què pretenguen accedir. 

Estar en possessió del títol de Formació Professional de Segon Grau o altres titulacions equivalents a efectes acadèmics. Tindre una titulació universitària a la qual es va accedir sense complir cap dels requisits anteriors.

Accés a través de prova:

Sense complir cap dels requisits acadèmics anteriors, tindre 19 anys d’edat o complir-los durant l’any en curs i superar la corresponent prova d’accés.

CENTRES ON S'IMPARTEIX EL CICLE
TITULACIÓ QUE S'OBTÉ:

TÈCNIC SUPERIOR EN PROCESSOS I QUALITAT A LA INDÚSTRIA ALIMENTÀRIA.

El títol de Tècnic Superior en Processos i Qualitat a la Indústria Alimentària permet l’accés directe als ensenyaments conduents als títols universitaris de grau en les condicions d’admissió que s’establisquen.

T.S. Estètica Integral i Benestar (LOE)

Hores: 2000
QUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR
Esteticista. Director tècnic en empreses estètiques i àrees d'imatge personal, de spas i balnearis. Tècnic en tractaments estètics integrals. Especialista en tècniques hidroestétiques. Tècnic en micropigmentació. Tècnic en depilació mecànica i avançada. Tècnic en aparellologia estètica. Especialista en bronzejat per mitjà de radiació ultravioleta. Tècnic en massatges estètics. Tècnic en drenatge limfàtic estètic. Treballador qualificat en centres de medicina i cirurgia estètica. Tècnic comercial. Assessor estètic i cosmètic. Formador tècnic en estètica.
MÒDULS PROFESSIONALS

Primer curs:

Aparellologia estètica.

Massatge estètic.

Micropigmentació.

Processos fisiològics i d’higiene en imatge personal.

Dermoestética.

Cosmètica aplicada a estètica i benestar.

Formació i orientació laboral.

Horari reservat per al mòdul impartit en anglés.

 

Segon curs:

Estètica hidrotermal.

Depilació avançada.

Drenatge estètica i tècnica por pressió.

Tractaments estètics integrals.

Projecte d’estètica integral i benestar.

Empresa i iniciativa emprenedora

Horari reservat per al mòdul impartit en anglés.

Formació en centres de treball.

COM S'ACCEDIX

Accés directe:

(Criteris en orde de prioritat)

Estar en possessió del títol de Batxillerat LOMQE modalitat BC; de Batxillerat LOE modalitat BCT; de Batxillerat LOGSE modalitats BCNS o BT. De Batxillerat Experimental modalitats BCN o BTI; o haver superat las opcions A, B de COU.

Estar en possessió del títol de Batxillerat LOE /LOGSE. Haver superat el segon curs de qualsevol altra modalitat de Batxillerat Experimental. Opcions C, D de Cou o Preu superats.

Estar en possessió del títol de Tècnic/a de Formació Professional LOE /LOGSE con prioritat per a qui haguera superat algun cicle de grau mitjà de la mateixa família professional a què pertanga el cicle a què pretenguen accedir.

Estar en possessió del títol de Formació Professional de Segon Grau o altres titulacions equivalents a efectes acadèmics. Tindre una titulació universitària a què es va accedir sense complir cap dels requisits anteriors.

Accés mitjançant prova:

Sense complir cap dels requisits acadèmics anteriors, tindre 19 anys d’edat o complir-los durant l’any en curs i superar la corresponent prova d’accés .

CENTRES ON S'IMPARTEIX EL CICLE
TITULACIÓ QUE S'OBTÉ:

TÈCNIC SUPERIOR EN ESTÈTICA INTEGRAL I BENESTAR.

El títol de Tècnic Superior en Estètica Integral i Benestar permet l’accés directe als ensenyaments conduents als títols universitaris de grau en les condicions d’admissió que s’establisquen.

T.S. Estilisme i Direcció de Perruqueria (LOE)

Hores: 2000
QUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR
Direcció tècnica en empreses de perruqueria. Direcció tecnicoartística de perruqueria en produccions audiovisuals, escèniques i de moda. Especialista en tractaments capil·lars. Assessoria artística de perruqueria. Estilista. Especialista en pròtesis capil·lars i postisseria. Conseller/a-avaluador/a d'empreses de perruqueria. Expert/a en cures capil·lars en clients amb necessitats especials. Tècnic/a en anàlisi capil·lar. Perruquer/a especialista. Treballador/a qualificat/a en clíniques capil·lars i centres de medicina i cirurgia estètica. Tècnic/a comercial. Assessoria d'imatge. Formació tècnica en perruqueria. Assessoria de venda i demostrador de productes i aparells de perruqueria. Assessoria de premsa especialitzada en imatge personal i perruqueria.
MÒDULS PROFESSIONALS

Primer curs:

Dermotricologia.

Recursos tècnics i cosmètics.

Procediments i tècniques de perruqueria.

Estudi de la imatge.

Processos fisiològics i d’higiene en imatge personal.

Formació i orientació laboral.

Anglés Tècnic/Horari reservat per a la docència en anglés.

Segon curs:

Tractaments capil·lars.

Pentinats per a produccions audiovisuals i de moda.

Estilisme en perruqueria.

Direcció i comercialització.

Perruqueria en cures especials.

Empresa i iniciativa emprenedora.

Projecte d’estilisme i direcció de perruqueria.

Anglés Tècnic/Horari reservat per a la docència en anglés.

Formació en Centres de Treball.

COM S'ACCEDIX

Accés directe:

(Criteris en ordre de prioritat)

Estar en possessió del títol de Batxillerat LOMQE modalitat BC o BHCS, de Batxillerat LOE modalitat BCT o BHCS, de Batxillerat LOGSE modalitats: BCNS, BT o BHCS. De Batxillerat Experimental modalitats BCN, BTI, BAG, BCHS o BL; o haver superat qualsevol opció de COU.

Estar en possessió del títol de Batxillerat LOE /LOGSE. Haver superat el segon curs de qualsevol altra modalitat de Batxillerat Experimental. Preu superat.

Estar en possessió del títol de Tècnic/a de Formació Professional LOE /LOGSE amb prioritat per a qui hagueren superat algun cicle de grau mitjà de la mateixa família professional a què pertanga el cicle a què pretenguen accedir.

Estar en possessió del títol de Formació Professional de Segon Grau o altres titulacions equivalents a efectes acadèmics. Tindre una titulació universitària a la qual es va accedir sense complir cap dels requisits anteriors.

Accés a través de prova:

Sense complir cap dels requisits acadèmics anteriors, tindre 19 anys d’edat o complir-los durant l’any en curs i superar la corresponent prova d’accés.

CENTRES ON S'IMPARTEIX EL CICLE
TITULACIÓ QUE S'OBTÉ:

TÈCNIC SUPERIOR EN ESTILISME I DIRECCIÓ DE PERRUQUERIA.

El títol de Tècnic Superior en Estilisme i direcció de perruqueria permet l’accés directe als ensenyaments conduents als títols universitaris de grau en les condicions d’admissió que s’establisquen.

T.S. Guia,Informació i Assistències Turístiques (LOE)

Hores: 2000
QUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR
Guia local. Guia acompanyant. Guia en emplaçaments de béns d'interés cultural. Informador/a turístic/a. Cap d'oficines d'informació. Promotor/a turístic/a. Tècnic/a d'empresa de consultoria turística. Agent de desenrotllament turístic local. Hostessa/Assistent en mitjans de transport terrestre o marítim. Assistent en terminals (estacions, ports i aeroports). Encarregat/a de facturació en terminals de transport. Assistent en fires, congressos i convencions. Encarregat/a de servicis en esdeveniments.
MÒDULS PROFESSIONALS

Primer curs:

Estructura del mercat turístic.

Protocol i relacions públiques.

Màrqueting turístic.

Destinacions turístiques.

Recursos turístics.

Anglés.

Formació i Orientació Laboral.

Horari reservat per al mòdul impartit en anglés.

 

Segon curs:

Servicis d’informació turística.

Processos de guia i assistència turística.

Disseny de productes turístics.

Segona llengua estrangera.

Empresa i iniciativa emprenedora.

Projecte de guia, informació i assistència turístiques.

Horari reservat per al mòdul impartit en anglés.

Formació en Centres de Treball.

COM S'ACCEDIX

Accés directe:

(Criteris en ordre de prioritat)

Estar en possessió del títol de Batxiller LOMQE modalitat BHCS; de Batxiller LOE modalitat BHCS; de batxiller LOGSE modalitat: BHCS. De Batxillerat Experimental modalitats BAG, BCHS, o BL; o haver superat l’opció C ó D de COU.

Estar en possessió del títol de Batxillerat LOE /LOGSE. Haver superat el segon curs de qualsevol altra modalitat de Batxillerat Experimental. Tindre l’opció A ó B de COU ó el Preu superat.

Estar en possessió del títol de Tècnic/a de Formació Professional LOE /LOGSE amb prioritat per a qui hagueren superat algun cicle de grau mitjà de la mateixa família professional a què pertanga el cicle a què pretenguen accedir. 

Estar en possessió del títol de Formació Professional de Segon Grau o altres titulacions equivalents a efectes acadèmics. Tindre una titulació universitària a la qual es va accedir sense complir cap dels requisits anteriors.

Accés a través de prova:

Sense complir cap dels requisits acadèmics anteriors, tindre 19 anys d’edat o complir-los durant l’any en curs i superar la corresponent prova d’accés.

CENTRES ON S'IMPARTEIX EL CICLE
TITULACIÓ QUE S'OBTÉ:

TÈCNIC SUPERIOR EN GUIA, INFORMACIÓ I ASSISTÈNCIES TURÍSTIQUES.

El títol de Tècnic Superior en Guia, Informació i Assistències Turístiques permet l’accés directe als ensenyaments conduents als títols universitaris de grau en les condicions d’admissió que s’establisquen.

T.S. Gestió d'Allotjaments Turístics (LOE)

Hores: 2000
QUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR
Subdirector d'allotjaments d'establiments turístics. Cap de recepció. Encarregat de reserves. Cap de reserves. Coordinador de qualitat. Governanta o encarregada general del servici de pisos i neteja. Subgovernanta o encarregada de secció del servici de pisos i neteja. Gestor d'allotjament en residències, hospitals i semblants. Gestor d'allotjament en cases rurals. Coordinador d'esdeveniments. Cap de vendes en establiments d'allotjaments turístics. Comercial d'establiments d'allotjaments turístics.
MÒDULS PROFESSIONALS

Primer curs:

Estructura del mercat turístic.

Protocol i relacions públiques.

Màrqueting turístic.

Direcció d’allotjaments turístics.

Recursos humans en l’allotjaments.

Llengua estrangera: Anglés.

Formació i orientació laboral.

Horari reservat per al mòdul impartit en anglés.

Segon curs:

Gestió del departament de pisos.

Recepció i reserves.

Comercialització d’esdeveniments.

Segona Llengua estrangera.

Empresa i iniciativa emprenedora.

Formació en el Centres de Treball: 400 hores

Horari reservat per al mòdul impartit en anglés.

Projecte de gestió d’allotjaments turístics.

COM S'ACCEDIX

Accés directe:

(Criteris en ordre de prioritat)

Estar en possessió del títol de Batxiller LOMQE modalitat BHCS; de Batxiller LOE modalitat BHCS; de batxiller LOGSE modalitat: BHCS. De Batxillerat Experimental modalitats BAG, BCHS, o BL; o haver superat l’opció C ó D de COU.

Estar en possessió del títol de Batxillerat LOE /LOGSE. Haver superat el segon curs de qualsevol altra modalitat de Batxillerat Experimental. Tindre l’opció A ó B de COU ó el Preu superat.

Estar en possessió del títol de Tècnic/a de Formació Professional LOE /LOGSE amb prioritat per a qui hagueren superat algun cicle de grau mitjà de la mateixa família professional a què pertanga el cicle a què pretenguen accedir. 

Estar en possessió del títol de Formació Professional de Segon Grau o altres titulacions equivalents a efectes acadèmics. Tindre una titulació universitària a la qual es va accedir sense complir cap dels requisits anteriors.

Accés a través de prova:

Sense complir cap dels requisits acadèmics anteriors, tindre 19 anys d’edat o complir-los durant l’any en curs i superar la corresponent prova d’accés.

CENTRES ON S'IMPARTEIX EL CICLE
TITULACIÓ QUE S'OBTÉ:

TÈCNIC SUPERIOR EN GESTIÓ D’ALLOTJAMENTS TURÍSTICS.

El títol de Tècnic Superior en Gestió d’allotjaments turístics permet l’accés directe als ensenyaments conduents als títols universitaris de grau en les condicions d’admissió que s’establisquen.

TS Agències de Viatges i Gestió d'Esdeveniments (LOE)

Hores: 2000
QUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR
Cap d'oficina d'agència de viatges. Cap de departament en agència de viatges. Agent de viatges. Consultor/a de viatges. Organitzador/a d'esdeveniments. Venedor/a de servicis de viatge i viatges programats Promotor/a comercial de viatges i servicis turístics. Empleat/a del departament de «booking» o reserves.
MÒDULS PROFESSIONALS

Primer curs:

Estructura del mercat turístic.

Protocol i relacions públiques.

Màrqueting turístic.

Destinacions turístiques.

Recursos turístics.

Anglés.

Formació i Orientació Laboral.

Horari reservat per al mòdul impartit en anglés.

 

Segon curs:

Gestió de productes turístics.

Venda de servicis turístics.

Direcció d’entitats d’intermediació turística.

Segona llengua estrangera.

Empresa i iniciativa emprenedora.

Projecte d’Agències de viatge i gestió d’esdeveniments.

Horari reservat per al mòdul impartit en anglés.

Formació en Centres de Treball.

COM S'ACCEDIX

Accés directe:

(Criteris en orde de prioritat)

Estar en possessió del títol de Batxiller LOMQE modalitat BHCS; de Batxiller LOE modalitat BHCS; de batxiller LOGSE modalitat: BHCS. De Batxillerat Experimental modalitats BAG, BCHS, o BL; o haver superat l’opció C ó D de COU.

Estar en possessió del títol de Batxillerat LOE /LOGSE. Haver superat el segon curs de qualsevol altra modalitat de Batxillerat Experimental. Tindre l’opció A ó B de COU ó el Preu superat.

Estar en possessió del títol de Tècnic/a de Formació Professional LOE /LOGSE amb prioritat per a qui hagueren superat algun cicle de grau mitjà de la mateixa família professional a què pertanga el cicle a què pretenguen accedir.

Estar en possessió del títol de Formació Professional de Segon Grau o altres titulacions equivalents a efectes acadèmics. Tindre una titulació universitària a la qual es va accedir sense complir cap dels requisits anteriors.

Accés a través de prova:

Sense complir cap dels requisits acadèmics anteriors, tindre 19 anys d’edat o complir-los durant l’any en curs i superar la corresponent prova d’accés.

CENTRES ON S'IMPARTEIX EL CICLE
TITULACIÓ QUE S'OBTÉ:

TÈCNIC SUPERIOR EN AGÈNCIES DE VIATGES I GESTIÓ D’ESDEVENIMENTS.

El títol de Tècnic Superior en Agències de Viatges i Gestió d’Esdeveniments permet l’accés directe als ensenyaments conduents als títols universitaris de grau en les condicions d’admissió que s’establisquen.

T.S. Disseny en Fabricació Mecànica (LOE)

Hores: 2000
QUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR
Delineant projectista. Tècnic en CAD. Tècnic en desplegament de productes. Tècnic en desplegament de matrius. Tècnic en desplegament d'utillatges. Tècnic en desplegament de motles. Tècnic de desenrotllament de productes i motles.
MÒDULS PROFESSIONALS

Primer curs:

Representació gràfica en fabricació mecànica.

Disseny de productes mecànics.

Disseny de motles i models de fosa.

Tècniques de fabricació mecànica.

Formació i orientació laboral.

Horari reservat per al mòdul impartit en anglés.

 

Segon curs:

Disseny d’estris de processat de xapa i estampació.

Disseny de motles per a productes polimérics.

Automatització de la fabricació.

Projecte de disseny de productes mecànics.

Empresa i iniciativa emprenedora.

Horari reservat per al mòdul impartit en anglés.

Formació en Centres de Treball.

COM S'ACCEDIX

Accés directe:

(Criteris en ordre de prioritat)

Estar en possessió del títol  de Batxillerat LOMQE modalitat BC, de Batxillerat LOE modalitat BCT, de Batxillerat LOGSE modalitats: BCNS o BT. De Batxillerat Experimental modalitats BCN o BTI; o haver superat les opcions A, ó B de COU.

Estar en possessió del títol de Batxillerat LOE /LOGSE. Haver superat el segon curs de qualsevol altra modalitat de Batxillerat Experimental. Opcions C, D de COU o Preu superats .

Estar en possessió del títol de Tècnic/a de Formació Professional LOE /LOGSE amb prioritat per a qui hagueren superat algun cicle de grau mitjà de la mateixa família professional a què pertanga el cicle a què pretenguen accedir.

Estar en possessió del títol de Formació Professional de Segon Grau o altres titulacions equivalents a efectes acadèmics. Tindre una titulació universitària a la qual es va accedir sense complir cap dels requisits anteriors.

 

Accés a través de prova:

Sense complir cap dels requisits acadèmics anteriors, tindre 19 anys d’edat o complir-los durant l’any en curs i superar la corresponent prova d’accés.

CENTRES ON S'IMPARTEIX EL CICLE
TITULACIÓ QUE S'OBTÉ:

TÈCNIC SUPERIOR EN DISSENY EN FABRICACIÓ MECÀNICA.

T.S. Energies renovables (LOE)

Hores: 2000
QUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR
Tècnic de gestió d'operació i manteniment en instal·lacions eòliques. Responsable de muntatge de parcs eòlics. Responsable de muntatge d'aerogeneradors. Especialista muntador d'aerogeneradors. Especialista en manteniment de parcs eòlics. Promotor d'instal·lacions solars. Projectista d'instal·lacions solars fotovoltaiques. Responsable de muntatge d'instal·lacions solars fotovoltaiques. Responsable de manteniment d'instal·lacions solars fotovoltaiques. Responsable d'explotació i manteniment de xicotetes centrals solars fotovoltaiques. Muntador-operador d'instal·lacions solars fotovoltaiques. Encarregat de muntatge de subestacions elèctriques d'instal·lacions eòliques i fotovoltaiques. Encarregat de manteniment de subestacions elèctriques d'instal·lacions eòliques i fotovoltaiques. Operador-mantenidor de subestacions elèctriques d'instal·lacions eòliques i fotovoltaiques.
MÒDULS PROFESSIONALS

Primer curs:

Sistemes elèctrics en centrals.

Subestacions elèctriques.

Telecontrol i automatismes.

Prevenció de riscos elèctrics.

Gestió del muntatge d’instal·lacions solars fotovoltaiques.

Empresa i iniciativa emprenedora.

Formació i orientació laboral.

Horari reservat per al mòdul impartit en anglés.

 

Segon curs:

Sistemes d’energies renovables.

Configuració d’instal·lacions solars fotovoltaiques.

Gestió del muntatge de parcs eòlics.

Operació i manteniment de parcs eòlics.

Projecte d’energies renovables.

Horari reservat per al mòdul impartit en anglés.

Formació en Centres de Treball.

COM S'ACCEDIX

Accés directe:

(Criteris en ordre de prioritat)

Estar en possessió del títol de Batxillerat LOMQE modalitat BC, de Batxillerat LOE modalitat BCT, de Batxillerat LOGSE modalitats: BCNS o BT. De Batxillerat Experimental modalitats BCN o BTI; o haver superat les opcions A, ó B de COU.

Estar en possessió del títol de Batxillerat LOE /LOGSE. Haver superat el segon curs de qualsevol altra modalitat de Batxillerat Experimental. Opcions C, D de COU o Preu superats .

Estar en possessió del títol de Tècnic/a de Formació Professional LOE /LOGSE amb prioritat per a qui hagueren superat algun cicle de grau mitjà de la mateixa família professional a què pertanga el cicle a què pretenguen accedir.

Estar en possessió del títol de Formació Professional de Segon Grau o altres titulacions equivalents a efectes acadèmics. Tindre una titulació universitària a la qual es va accedir sense complir cap dels requisits anteriors.

Accés a través de prova:

Sense complir cap dels requisits acadèmics anteriors, tindre 19 anys d’edat o complir-los durant l’any en curs i superar la corresponent prova d’accés.

CENTRES ON S'IMPARTEIX EL CICLE
TITULACIÓ QUE S'OBTÉ:

TÈCNIC SUPERIOR EN ENERGIES RENOVABLES.

T.S. Eficiència Energètica i Energia Solar Tèrmica (LOE)

Hores: 2000
QUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR
Tècnic d'eficiència energètica d'edificis. Ajudant de processos de certificació energètica d'edificis. Tècnic comercial d'instal·lacions solars. Responsable de muntatge d'instal·lacions solars tèrmiques. Responsable de manteniment d'instal·lacions solars tèrmiques. Gestor energètic. Promotor de programes d'eficiència energètica.
MÒDULS PROFESSIONALS

Primer curs:

Equips i instal·lacions tèrmiques.

Processos de muntatge d’instal·lacions.

Representació gràfica d’instal·lacions.

Eficiència energètica d’instal·lacions.

Gestió eficient de l’aigua en edificació.

Formació i orientació laboral.

Horari reservat per al mòdul impartit en anglés.

 

Segon curs:

Certificació energètica d’edificis.

Configuració d’instal·lacions solars tèrmiques.

Gestió del muntatge i manteniment d’instal·lacions solars tèrmiques.

Promoció de l’ús eficient de l’energia i de l’aigua.

Empresa i iniciativa emprenedora.

Horari reservat per al mòdul impartit en anglés.

Formació en Centres de treball: 400 hores.

Projecte de eficiència energética i energia solar tèrmica.

COM S'ACCEDIX

Accés directe:

(Criteris en ordre de prioritat)

Estar en possessió del títol de Batxillerat LOMQE modalitat BC, de Batxillerat LOE modalitat BCT, de Batxillerat LOGSE modalitats: BCNS o BT. De Batxillerat Experimental modalitats BCN o BTI; o haver superat les opcions A, ó B de COU.

Estar en possessió del títol de Batxillerat LOE /LOGSE. Haver superat el segon curs de qualsevol altra modalitat de Batxillerat Experimental. Opcions C, D de COU o Preu superats .

Estar en possessió del títol de Tècnic/a de Formació Professional LOE /LOGSE amb prioritat per a qui hagueren superat algun cicle de grau mitjà de la mateixa família professional a què pertanga el cicle a què pretenguen accedir. 

Estar en possessió del títol de Formació Professional de Segon Grau o altres titulacions equivalents a efectes acadèmics. Tindre una titulació universitària a la qual es va accedir sense complir cap dels requisits anteriors.

 

Accés a través de prova:

Sense complir cap dels requisits acadèmics anteriors, tindre 19 anys d’edat o complir-los durant l’any en curs i superar la corresponent prova d’accés.

CENTRES ON S'IMPARTEIX EL CICLE
TITULACIÓ QUE S'OBTÉ:

TÈCNIC SUPERIOR EN EFICIÈNCIA ENERGÈTICA I ENERGIA SOLAR TÈRMICA.

T.S. Sistemes de Telecomunicacions i Informàtics (LOE)

Hores: 2000
QUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR
Ajudant de projectista en instal·lacions de telecomunicacions per a vivendes i edificis. Supervisor del muntatge d'instal·lacions de telecomunicacions per a vivendes i edificis. Tècnic en verificació i control d'equips i instal·lacions de telecomunicacions. Especialista en instal·lació, integració i manteniment d'equips i sistemes de telecomunicació. Cap d'obra en instal·lacions de telecomunicacions. Tècnic en supervisió, instal·lació, verificació i control d'equips de sistemes de ràdio i televisió en estudis de producció i sistemes de producció audiovisual. Tècnic en supervisió, instal·lació, manteniment, verificació i control d'equips de sistemes de radiodifusió. Tècnic en supervisió, instal·lació, manteniment, verificació i control d'equips de sistemes de seguretat electrònica i circuits tancats de televisió. Tècnic en supervisió, instal·lació, manteniment, verificació i control en xarxes locals i sistemes telemàtics.
MÒDULS PROFESSIONALS

Primer curs:

Configuració d’infraestructures de sistemes de telecomunicacions.

Elements de sistemes de telecomunicacions.

Sistemes informàtics i xarxes locals.

Tècniques i processos en infraestructures de telecomunicacions.

Gestió de projectes d’instal·lacions de telecomunicacions.

Sistemes de telefonia fixa i mòbil.

Formació i orientació laboral.

Horari reservat per al mòdul impartit en anglés.

 

Segon curs:

Sistemes de producció audiovisual.

Xarxes telemàtiques.

Sistemes de radiocomunicaciones.

Sistemes integrats i llar digital.

Projecte de sistemes de telecomunicacions i informàtics.

Empresa i iniciativa emprenedora.

Horari reservat per al mòdul impartit en anglés.

Formació en Centres de Treball.

COM S'ACCEDIX

Accés directe:

(Criteris en ordre de prioritat)

Estar en possessió del títol de Batxillerat LOMQE modalitat BC, de Batxillerat LOE modalitat BCT, de Batxillerat LOGSE modalitats: BCNS o BT. De Batxillerat Experimental modalitats BCN o BTI; o haver superat les opcions A, ó B de COU.

Estar en possessió del títol de Batxillerat LOE /LOGSE. Haver superat el segon curs de qualsevol altra modalitat de Batxillerat Experimental. Opcions C, D de COU o Preu superats.

Estar en possessió del títol de Tècnic/a de Formació Professional LOE /LOGSE amb prioritat per a qui hagueren superat algun cicle de grau mitjà de la mateixa família professional a què pertanga el cicle a què pretenguen accedir.

Estar en possessió del títol de Formació Professional de Segon Grau o altres titulacions equivalents a efectes acadèmics. Tindre una titulació universitària a la qual es va accedir sense complir cap dels requisits anteriors.

 

Accés a través de prova:

Sense complir cap dels requisits acadèmics anteriors, tindre 19 anys d’edat o complir-los durant l’any en curs i superar la corresponent prova d’accés.

CENTRES ON S'IMPARTEIX EL CICLE
TITULACIÓ QUE S'OBTÉ:

TÈCNIC SUPERIOR EN SISTEMES DE TELECOMUNICACIONS I INFORMÀTICS.

T.S. Sistemes Electrotècnics i Automatitzats (LOE)

Hores: 2000
QUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR
Tècnic en projectes electrotècnics. Projectista electrotècnic. Projectista d'instal·lacions d'electrificació en baixa tensió per a vivendes i edificis. Projectista d'instal·lacions d'electrificació en baixa tensió per a locals especials. Projectista d'instal·lacions d'enllumenat exterior. Projectista de línies elèctriques de distribució d'energia elèctrica en mitjana tensió i centres de transformació. Projectista en instal·lacions d'antenes i de telefonia per a vivendes i edificis. Coordinador tècnic d'instal·lacions electrotècniques de baixa tensió per als edificis. Tècnic de supervisió, verificació i control d'equips i instal·lacions electrotècniques i automatitzades. Tècnic supervisor d'instal·lacions d'enllumenat exterior. Capatàs d'obres en instal·lacions electrotècniques. Cap d'equip d'instal·ladors de baixa tensió per a edificis. Coordinador tècnic de xarxes elèctriques de baixa tensió i enllumenat exterior. Tècnic en supervisió, verificació i control d'equips en xarxes elèctriques de distribució en baixa tensió i enllumenat exterior. Capatàs d'obres en xarxes elèctriques de distribució en baixa tensió i enllumenat exterior. Encarregat d'obres en xarxes elèctriques de distribució en baixa tensió i enllumenat exterior. Cap d'equip d'instal·ladors en xarxes elèctriques de distribució en baixa tensió i enllumenat exterior. Gestor del manteniment d'instal·lacions elèctriques de distribució i enllumenat exterior.
MÒDULS PROFESSIONALS

Primer curs:

Documentació tècnica en instal·lacions elèctriques.

Sistemes i circuits elèctrics.

Desenrotllament de xarxes elèctriques i centres de transformació.

Configuració d’instal·lacions domòtiques i automàtiques.

Configuració d’instal·lacions elèctriques.

Gestió del muntatge i del manteniment d’instal·lacions elèctriques.

Formació i orientació laboral.

Horari reservat per al mòdul impartit en anglés.

 

Segon curs:

Processos en instal·lacions d’infraestructures comunes de telecomunicacions.

Tècniques i processos en instal·lacions elèctriques.

Tècniques i processos en instal·lacions domòtiques i automàtiques.

Empresa i iniciativa emprenedora.

Projecte de sistemes electrotècnics i automatitzats.

Horari reservat per al mòdul impartit en anglés.

Formació en Centres de Treball.

COM S'ACCEDIX

Accés directe:

(Criteris en ordre de prioritat)

Estar en possessió del títol de Batxillerat LOMQE modalitat BC,  de Batxillerat LOE modalitat BCT, de Batxillerat LOGSE modalitats: BCNS o BT. De Batxillerat Experimental modalitats BCN o BTI; o haver superat les opcions A, ó B de COU.

Estar en possessió del títol de Batxillerat LOE /LOGSE. Haver superat el segon curs de qualsevol altra modalitat de Batxillerat Experimental. Opcions C, D de COU o Preu superats.

Estar en possessió del títol de Tècnic/a de Formació Professional LOE /LOGSE amb prioritat per a qui hagueren superat algun cicle de grau mitjà de la mateixa família professional a què pertanga el cicle a què pretenguen accedir.

Estar en possessió del títol de Formació Professional de Segon Grau o altres titulacions equivalents a efectes acadèmics. Tindre una titulació universitària a la qual es va accedir sense complir cap dels requisits anteriors.

CENTRES ON S'IMPARTEIX EL CICLE
TITULACIÓ QUE S'OBTÉ:

TÈCNIC SUPERIOR EN SISTEMES ELECTROTÈCNICS I AUTOMATITZATS.

T.S. Manteniment Electrònic (LOE)

Hores: 2000
QUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR
Tècnic en supervisió i verificació d'equips de sistemes de ràdio i televisió i sistemes de producció audiovisual. Tècnic en reparació i manteniment de sistemes de ràdio i televisió i sistemes de producció audiovisual. Tècnic en supervisió i verificació d'equips de sistemes de radiodifusió. Tècnic en reparació i manteniment de sistemes de radiodifusió. Tècnic en supervisió i verificació d'equips de sistemes domòtics, immòtics i de seguretat electrònica. Tècnic en reparació i manteniment de sistemes domòtics, immòtics i de seguretat electrònica. Tècnic en supervisió i verificació d'equips de xarxes locals i sistemes telemàtics. Tècnic en reparació i manteniment d'equips de xarxes locals i sistemes telemàtics. Tècnic en supervisió, verificació i control de sistemes de radioenllaços. - Tècnic en reparació i manteniment d'equips professionals d'àudio. Tècnic en reparació i manteniment d'equips professionals de vídeo. Tècnic en reparació i manteniment d'equips industrials.
MÒDULS PROFESSIONALS

Primer curs:

Circuits electrònics analògics.

Equips microprogramables.

Manteniment d’equips d’electrònica industrial.

Tècniques i processos de muntatge i manteniment d’equips electrònics.

Formació i orientació laboral.

Horari reservat per al mòdul impartit en anglés.

 

Segon curs:

Manteniment d’equips de radiocomunicaciones.

Manteniment d’equips de veu i dades.

Manteniment d’equips d’àudio.

Manteniment d’equips de vídeo.

Infraestructures i desenrotllament del manteniment electrònic.

Projecte de manteniment electrònic.

Empresa i iniciativa emprenedora.

Horari reservat per al mòdul impartit en anglés.

Formació en Centres de Treball.

COM S'ACCEDIX

Accés directe:

(Criteris en ordre de prioritat)

Estar en possessió del títol de Batxillerat LOMQE modalitat BC, de Batxillerat LOE modalitat BCT, de Batxillerat LOGSE modalitats: BCNS o BT. De Batxillerat Experimental modalitats BCN o BTI; o haver superat les opcions A, ó B de COU.

Estar en possessió del títol de Batxillerat LOE /LOGSE. Haver superat el segon curs de qualsevol altra modalitat de Batxillerat Experimental. Opcions C, D de COU o Preu superats.

Estar en possessió del títol de Tècnic/a de Formació Professional LOE /LOGSE amb prioritat per a qui hagueren superat algun cicle de grau mitjà de la mateixa família professional a què pertanga el cicle a què pretenguen accedir.

Estar en possessió del títol de Formació Professional de Segon Grau o altres titulacions equivalents a efectes acadèmics. Tindre una titulació universitària a la qual es va accedir sense complir cap dels requisits anteriors.

 

Accés a través de prova:

Sense complir cap dels requisits acadèmics anteriors, tindre 19 anys d’edat o complir-los durant l’any en curs i superar la corresponent prova d’accés.

CENTRES ON S'IMPARTEIX EL CICLE
TITULACIÓ QUE S'OBTÉ:

TÈCNIC SUPERIOR EN MANTENIMENT ELECTRÒNIC.

T.S. Automatització i Robòtica Industrial (LOE)

Hores: 2000
QUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR
Cap d'equip de supervisió de muntatge de sistemes d'automatització industrial. Cap d'equip de supervisió de manteniment de sistemes d'automatització industrial. Verificador d'aparells, quadros i equips elèctrics. Cap d'equip en taller electromecànic. Tècnic en organització de manteniment de sistemes d'automatització industrial. Tècnic de posada en marxa de sistemes d'automatització industrial. Projectista de sistemes de control de sistemes d'automatització industrial. Projectista de sistemes de mesura i regulació de sistemes d'automatització industrial. Projectista de xarxes de comunicació de sistemes d'automatització industrial. Programador-controlador de robots industrials. Tècnic en disseny de sistemes de control elèctric. Dissenyador de circuits i sistemes integrats en automatització industrial.
MÒDULS PROFESSIONALS

Primer curs:

Sistemes elèctrics, pneumàtics i hidràulics.

Sistemes seqüencials programables.

Sistemes de mesura i regulació.

Sistemes de potència.

Documentació tècnica.

Informàtica industrial.

Formació i orientació laboral.

Horari reservat per al mòdul impartit en anglés.

 

Segon curs:

Sistemes programables avançats.

Robòtica industrial.

Comunicacions industrials.

Integració de sistemes d’automatització industrial.

Empresa i iniciativa emprenedora.

Projecte d’automatització i robòtica industrial.

Horari reservat per al mòdul impartit en anglés.

Formació en Centres de Treball.

COM S'ACCEDIX

Accés directe:

(Criteris en ordre de prioritat)

Estar en possessió del títol de Batxillerat LOMQE modalitat BC, de Batxillerat LOE modalitat BCT, de Batxillerat LOGSE modalitats: BCNS o BT. De Batxillerat Experimental modalitats BCN o BTI; o haver superat les opcions A, ó B de COU.

Estar en possessió del títol de Batxillerat LOE /LOGSE. Haver superat el segon curs de qualsevol altra modalitat de Batxillerat Experimental. Opcions C, D de COU o Preu superats .

Estar en possessió del títol de Tècnic/a de Formació Professional LOE /LOGSE amb prioritat per a qui hagueren superat algun cicle de grau mitjà de la mateixa família professional a què pertanga el cicle a què pretenguen accedir.

Estar en possessió del títol de Formació Professional de Segon Grau o altres titulacions equivalents a efectes acadèmics. Tindre una titulació universitària a la qual es va accedir sense complir cap dels requisits anteriors.

 

Accés a través de prova:

Sense complir cap dels requisits acadèmics anteriors, tindre 19 anys d’edat o complir-los durant l’any en curs i superar la corresponent prova d’accés.

CENTRES ON S'IMPARTEIX EL CICLE
TITULACIÓ QUE S'OBTÉ:

TÈCNIC SUPERIOR EN AUTOMATITZACIÓ I ROBÒTICA INDUSTRIAL.

T.S. Transport i Logística (LOE)

Hores: 2000
QUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR
Cap de tràfic d'empreses de transport de viatgers per carretera. Cap d'operacions. Gerent de l'empresa de transport. Inspector de transport de viatgers per carretera. Cap d'estació d'autobusos. Gestor de transport per carretera. Comercial de servicis de transport per carretera. Administratiu de servici de transport per carretera. Gerent d'empreses de transport per carretera. Cap de circulació. Agent de transports. Agent de càrrega. Cap de tràfic en activitats de transport. Cap d'administració en transport terrestre, aeri, marítim i multimodal. Cap de tràfic en activitats de transport combinat. Comercial de servicis de transport. Operador de transport porta a porta. Transitari. Consignatari de barcos. Operador logístic. Cap de magatzem. Tècnic en logística del transport. Coordinador logístic. Tècnic en logística inversa.
MÒDULS PROFESSIONALS

Primer curs:

Gestió econòmica i financera de l’empresa.

Gestió administrativa del comerç internacional.

Transport internacional de mercaderies.

Logística d’emmagatzemament.

Anglés.

Formació i orientació laboral.

Horari reservat per al mòdul impartit en anglés.

 

Segon curs:

Gestión administrativa del transport i la logística.

Comercialització del transport i la logística.

Logística d’aprovisionament.

Organització del transport de viatgers.

Organització del transport de mercaderies.

Projecte de transport i logística.

Horari reservat per al mòdul impartit en anglés.

Formació en Centres de Treball.

COM S'ACCEDIX

Accés directe:

(Criteris en ordre de prioritat)

Estar en possessió del títol de Batxillerat LOMQE modalitat BHCS; de Batxillerat LOE modalitat BHCS; de batxillerat LOGSE modalitat: BHCS. De Batxillerat Experimental modalitats BAG, BCHS, o BL; o haver superat l’opció C ó D de COU.

Estar en possessió del títol de Batxillerat LOE /LOGSE. Haver superat el segon curs de qualsevol altra modalitat de Batxillerat Experimental. Tindre l’opció A ó B de COU ó el Preu superat.

Estar en possessió del títol de Tècnic/a de Formació Professional LOE /LOGSE amb prioritat per a qui hagueren superat algun cicle de grau mitjà de la mateixa família professional a què pertanga el cicle a què pretenguen accedir.

Estar en possessió del títol de Formació Professional de Segon Grau o altres titulacions equivalents a efectes acadèmics. Tindre una titulació universitària a la qual es va accedir sense complir cap dels requisits anteriors.

Accés a través de prova:

Sense complir cap dels requisits acadèmics anteriors, tindre 19 anys d’edat o complir-los durant l’any en curs i superar la corresponent prova d’accés.

CENTRES ON S'IMPARTEIX EL CICLE
TITULACIÓ QUE S'OBTÉ:

Tècnic Superior en Transport i logística.

T.S. Gestió de Vendes i Espais Comercials(LOE)

Hores: 2000
QUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR
Cap de vendes. Representant comercial. Agent comercial. Encarregat de tenda. Encarregat de secció d'un comerç. Venedor tècnic. Coordinador de comercials. Supervisor de telemàrqueting. Encarregat del marxandatge. Aparadoriste comercial. Dissenyador d'espais comercials. Responsable de promocions punt de venda. Especialista en implantació d'espais comercials.
MÒDULS PROFESSIONALS

Primer curs:

Gestió econòmica i financera de l’empresa.

Polítiques de màrqueting.

Màrqueting digital.

Investigació comercial.

Anglés.

Formació i orientació laboral.

Horari reservat per a la docència en anglés.

 

Segon curs:

Logística d’emmagatzematge.

Logística d’aprovisionament.

Aparadorisme i disseny d’espais comercials.

Gestió de productes i promocions en el punt de venda.

Organització d’equips de vendes.

Tècniques de venda i negociació.

Horari reservat per a la docència en anglés.

Projecte de gestió de vendes i espais comercials.

Formació en Centres de Treball.

COM S'ACCEDIX

Accés directe:

(Criteris en ordre de prioritat)

Estar en possessió del títol de Batxillerat LOMQE modalitat BHCS; de Batxillerat LOE modalitat BHCS; de batxillerat LOGSE modalitat: BHCS. De Batxillerat Experimental modalitats BAG, BCHS, o BL; o haver superat l’opció C ó D de COU.

Estar en possessió del títol de Batxillerat LOE /LOGSE. Haver superat el segon curs de qualsevol altra modalitat de Batxillerat Experimental. Tindre l’opció A ó B de COU ó el Preu superat.

Estar en possessió del títol de Tècnic/a de Formació Professional LOE /LOGSE amb prioritat per a qui hagueren superat algun cicle de grau mitjà de la mateixa família professional a què pertanga el cicle a què pretenguen accedir.

Estar en possessió del títol de Formació Professional de Segon Grau o altres titulacions equivalents a efectes acadèmics. Tindre una titulació universitària a la qual es va accedir sense complir cap dels requisits anteriors.

Accés a través de prova:

Sense complir cap dels requisits acadèmics anteriors, tindre 19 anys d’edat o complir-los durant l’any en curs i superar la corresponent prova d’accés.

CENTRES ON S'IMPARTEIX EL CICLE
TITULACIÓ QUE S'OBTÉ:

 Tècnic Superior en Vendes i Espais Comercial.

T.S. Comerç Internacional (LOE)

Hores: 2000
QUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR
Tècnic en comerç exterior. Tècnic d'operacions exteriors d'entitats financeres i d'assegurances. Tècnic en administració de comerç internacional. Assistent o adjunt de comerç internacional. Agent de comerç internacional. Tècnic de màrqueting internacional. Tècnic de màrqueting digital internacional. Tècnic de venda internacional. Assistent al departament d'operacions comercials internacionals. Transitari. Consignatari de barcos. Operador logístic. Cap de magatzem. Tècnic en logística del transport. Coordinador logístic. Tècnic en logística inversa.
MÒDULS PROFESSIONALS

Primer curs:

Gestió econòmica i financera de l’empresa.

Gestió administrativa del comerç internacional.

Logística d’emmagatzemament.

Transport internacional de mercaderies.

Anglés.

Formació i orientació laboral.

Horari reservat per al mòdul impartit en anglés.

 

Segon curs:

Sistema d’informació de mercats.

Màrqueting internacional.

Negociació internacional.

Finançament internacional.

Mitjans de pagament internacionals.

Comerç digital internacional.

Projecte de comerç internacional.

Horari reservat per al mòdul impartit en anglés.

Formación en Centres de Treball.

COM S'ACCEDIX

Accés directe:

(Criteris en ordre de prioritat)

Estar en possessió del títol de Batxillerat LOMQE modalitat BHCS; de Batxillerat LOE modalitat BHCS; de batxillerat LOGSE modalitat: BHCS. De Batxillerat Experimental modalitats BAG, BCHS, o BL; o haver superat l’opció C ó D de COU.

Estar en possessió del títol de Batxillerat LOE /LOGSE. Haver superat el segon curs de qualsevol altra modalitat de Batxillerat Experimental. Tindre l’opció A ó B de COU ó el Preu superat.

Estar en possessió del títol de Tècnic/a de Formació Professional LOE /LOGSE amb prioritat per a qui hagueren superat algun cicle de grau mitjà de la mateixa família professional a què pertanga el cicle a què pretenguen accedir.

Estar en possessió del títol de Formació Professional de Segon Grau o altres titulacions equivalents a efectes acadèmics. Tindre una titulació universitària a la qual es va accedir sense complir cap dels requisits anteriors.

 

Accés a través de prova:

Sense complir cap dels requisits acadèmics anteriors, tindre 19 anys d’edat o complir-los durant l’any en curs i superar la corresponent prova d’accés.

CENTRES ON S'IMPARTEIX EL CICLE
TITULACIÓ QUE S'OBTÉ:

 Tècnic Superior en Comerç Internacional

T.S. Màrqueting i Publicitat (LOE)

Hores: 2000
QUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR
Assistent del cap de producte. Tècnic de màrqueting. Tècnic en publicitat. Tècnic en relacions públiques. Organitzador d'esdeveniments de màrqueting i comunicació. Auxiliar de mitjans en empreses de publicitat. Controlador de cursaje o emissió en mitjans de comunicació. Tècnic en estudis de mercat i opinió pública. Tècnic en treballs de camp. Inspector d'enquestadors. Agent d'enquestes i censos. Codificador de dades per a recerques de mercats.
MÒDULS PROFESSIONALS

Primer curs:

Gestió econòmica i financera de l’empresa.

Polítiques de màrqueting.

Màrqueting digital.

Investigació comercial.

Anglés.

Formació i orientació laboral.

Horari reservat per a la docència en anglés.

 

Segon curs:

Disseny i elaboració de material de comunicació.

Mitjans i suports de comunicació.

Relacions públiques i organització d’esdeveniments de màrqueting.

Treball de camp en la investigació comercial.

Llançament de productes i servicis.

Atenció al client, consumidor i usuari.

Horari reservat per a la docència en anglés.

Projecte de màrqueting i publicitat.

Formació en Centres de Treball.

COM S'ACCEDIX

Accés directe:

(Criteris en ordre de prioritat)

Estar en possessió del títol de Batxillerat LOMQE modalitat BHCS; de Batxillerat LOE modalitat BHCS; de batxillerat LOGSE modalitat: BHCS. De Batxillerat Experimental modalitats BAG, BCHS, o BL; o haver superat l’opció C ó D de COU.

Estar en possessió del títol de Batxillerat LOE /LOGSE. Haver superat el segon curs de qualsevol altra modalitat de Batxillerat Experimental. Tindre l’opció A ó B de COU ó el Preu superat.

Estar en possessió del títol de Tècnic/a de Formació Professional LOE /LOGSE amb prioritat per a qui hagueren superat algun cicle de grau mitjà de la mateixa família professional a què pertanga el cicle a què pretenguen accedir.

Estar en possessió del títol de Formació Professional de Segon Grau o altres titulacions equivalents a efectes acadèmics. Tindre una titulació universitària a la qual es va accedir sense complir cap dels requisits anteriors.

Accés a través de prova:

Sense complir cap dels requisits acadèmics anteriors, tindre 19 anys d’edat o complir-los durant l’any en curs i superar la corresponent prova d’accés.

CENTRES ON S'IMPARTEIX EL CICLE
TITULACIÓ QUE S'OBTÉ:

Tècnic Superior en Màrqueting i Publicitat

 

T.S. Disseny i Edició de Publicacions Impreses i Multimèdia (LOE)

Hores: 2000
QUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR
Dissenyador gràfic. Dissenyador de publicacions multimèdia. Dissenyador d'envasos i embalatges. Tècnic en producció editorial. Assistent a l'edició. Tècnic en preimpressió. Tècnic en gestió de producció gràfica. Tècnic en desenrotllament i publicació de productes multimèdia. Tècnic en comercialització de productes gràfics i multimèdia
MÒDULS PROFESSIONALS

Materials de producció gràfica.

Organització dels processos de preimpressió digital.

Disseny de productes gràfics.

Comercialització de productes gràfics i atenció al client.

Gestió de la producció en processos d’edició.

Producció editorial.

Disseny estructural d’envàs i embalatge.

Disseny i planificació de projectes editorials multimèdia.

Desenrotllament i publicació de productes editorials multimèdia.

Projecte de disseny i edició de publicacions impreses i multimèdia.

Empresa i iniciativa emprenedora.

Formació en centres de treball.

Formació i orientació laboral.

Horari reservat per a la docència en anglés.

COM S'ACCEDIX

Accés Directe

(Criteris en orde de prioritat)

Estar en possessió del títol de Batxillerat LOMQE modalitat BA/BC, de Batxillerat LOE modalitat BA/BCT; de Batxillerat LOGSE modalitats BA/BCNS/BT. De Batxillerat Experimental modalitats BA/BCN/BTI o haver superat COU.

Estar en possessió del títol de Batxillerat LOMQE, LOE o LOGSE. Haver superat el segon curs de qualsevol altra modalitat de Batxillerat Experimenta o Preu superat.

Estar en possessió del títol de Tècnic/a de Formació Professional LOE /LOGSE amb prioritat per a qui hagueren superat algun cicle de grau mitjà de la mateixa família professional a què pertanga el cicle a què pretenguen accedir.

Estar en possessió del títol de Formació Professional de Segon Grau o altres titulacions equivalents a efectes acadèmics. Tindre una titulació universitària a la qual es va accedir sense complir cap dels requisits anteriors.

Accés a través de prova:

Sense complir cap dels requisits acadèmics anteriors, tindre 19 anys d’edat o complir-los durant l’any en curs i superar la corresponent prova d’accés.

CENTRES ON S'IMPARTEIX EL CICLE
TITULACIÓ QUE S'OBTÉ:

TÈCNIC SUPERIOR EN DISSENY I EDICIÓ DE PUBLICACIONS IMPRESES I MULTIMÈDIA

L’alumnat que obtinga la titulació podrà accedir a un altre cicle formatiu de Formació Professional de grau superior amb la possibilitat d’establir convalidacions de mòduls d’acord amb la normativa vigent.

O ensenyaments universitaris amb la possibilitat d’establir convalidacions d’acord amb la normativa vigent.

 

TITULACIONS EQUIVALENTS:

Conforme la norma vigent, tenen els mateixos efectes professionals i acadèmics les titulacions següents:

Tècnic Especialista en Disseny Gràfic, branca Delineació.

El títol de Tècnic Superior en Disseny i Producció Editorial.

T.S. Paisatgisme i Medi Rural (LOE)

Hores: 2000
QUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR
Tècnic en jardineria. Disseny de zones enjardinades que no requerisquen la redacció d'un projecte. Encarregat de la instal·lació de parcs, jardins i àrees recreatives urbanes i periurbanes. Encarregat de manteniment, conservació i restauració de jardins i parcs (àrees recreatives urbanes i periurbanes i medi natural). Treballador per compte propi en empresa de jardineria i restauració del paisatge. Encarregat d'obres de jardineria i restauració del paisatge. Encarregat de podes i operacions de cirurgia arbòria. Encarregat o capatàs agrícola. Gestor de producció agrícola, tant convencional com ecològica, per compte propi o aliena. Responsable de magatzem agrícola. Responsable d'equips de tractaments terrestres. Encarregat o capatàs agrícola d'hortes, vivers i jardins, en general. Encarregat de vivers en general, tant convencionals com ecològics. Encarregat de propagació de plantes en viver. Encarregat de cultiu de plantes en viver. Encarregat de recol·lecció de llavors i fruits en altura. Encarregat de producció de llavors i pans d'herba. Encarregat de magatzem d'expedicions de plantes, pans d'herba i/o llavors.
MÒDULS PROFESSIONALS

Primer curs:

Botànica agronòmica.

Gestió i organització del viver.

Fitopatologia.

Topografia agrària.

Maquinària i instal·lacions agroforestals.

Disseny de jardins i restauració del paisatge.

Formació i orientació laboral.

Anglés Tècnic/Horari reservat per a la docència en anglés.

Segon curs:

Planificació de cultius.

Gestió de cultius.

Conservació de jardins i gespes esportives.

Empresa i iniciativa emprenedora.

Anglés Tècnic/Horari reservat per a la docència en anglés.

Projecte de paisatgisme i medi rural.

Formació en Centres de Treball

COM S'ACCEDIX

Accés directe:

(Criteris en ordre de prioritat)

Estar en possessió del títol de Batxillerat LOMQE modalitat BC, Batxillerat LOE modalitat BCT, de Batxillerat LOGSE modalitats: BCNS o BT. De Batxillerat Experimental modalitats BCN o BTI; o haver superat les opcions A, ó B de COU.

Estar en possessió del títol de Batxillerat LOE /LOGSE. Haver superat el segon curs de qualsevol altra modalitat de Batxillerat Experimental. Opcions C, D de COU o Preu superats .

Estar en possessió del títol de Tècnic/a de Formació Professional LOE /LOGSE amb prioritat per a qui hagueren superat algun cicle de grau mitjà de la mateixa família professional a què pertanga el cicle a què pretenguen accedir.

Estar en possessió del títol de Formació Professional de Segon Grau o altres titulacions equivalents a efectes acadèmics. Tindre una titulació universitària a la qual es va accedir sense complir cap dels requisits anteriors.

 

Accés a través de prova:

Sense complir cap dels requisits acadèmics anteriors, tindre 19 anys d’edat o complir-los durant l’any en curs i superar la corresponent prova d’accés.

CENTRES ON S'IMPARTEIX EL CICLE
TITULACIÓ QUE S'OBTÉ:

TÈCNIC SUPERIOR EN PAISATGISME I MEDI RURAL.

El títol de Tècnic Superior en Paisatgisme i medi rural permet l’accés directe als ensenyaments conduents als títols universitaris de grau en les condicions d’admissió que s’establisquen.

 

TITULACIONS EQUIVALENTS:

Conforme la norma vigent, tenen els mateixos efectes professionals i acadèmics les titulacions següents:

Tècnic Especialista en Jardineria, branca Agrària (FP2).

T.S. Assistència a la Direcció (LOE)

Hores: 2000
QUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR
Assistent a la direcció. Assistent personal. Secretari/a de direcció. Assistent de despatxos i oficines. Assistent jurídic. Assistent en departaments de Recursos Humans. Administratius en les Administracions i Organismes Públics.
MÒDULS PROFESSIONALS

Primer curs:

Gestió de la documentació jurídica i empresarial.

Recursos humans i responsabilitat social corporativa.

Ofimàtica i procés de la informació.

Procés integral de l’activitat comercial.

Comunicació i atenció al client.

Anglés.

Formació i orientació laboral.

Horari reservat per a la docència en anglés.

 

Segon curs:

Protocol empresarial.

Organització d’esdeveniments empresarials.

Gestió avançada de la informació.

Segona llengua estrangera.

Horari reservat per a la docència en anglés.

Projecte d’assistència a la direcció.

Formació en centres de treball.

COM S'ACCEDIX

Accés directe:

(Criteris en ordre de prioritat)

Estar en possessió del títol de Batxillerat LOMQE modalitat BHCS; Batxillerat LOE modalitat BHCS; de Batxillerat LOGSE modalitat BHCS. De Batxillerat Experimental modalitats BAG, BCHS, o BL; o haver superat l’opció C ó D de COU.

Estar en possessió del títol de Batxillerat LOE /LOGSE. Haver superat el segon curs de qualsevol altra modalitat de Batxillerat Experimental. Tindre l’opció A ó B de COU ó el Preu superat.

Estar en possessió del títol de Tècnic/a de Formació Professional LOE /LOGSE amb prioritat per a qui hagueren superat algun cicle de grau mitjà de la mateixa família professional a què pertanga el cicle a què pretenguen accedir.

Estar en possessió del títol de Formació Professional de Segon Grau o altres titulacions equivalents a efectes acadèmics. Tindre una titulació universitària a la qual es va accedir sense complir cap dels requisits anteriors.

Accés a través de prova:

Sense complir cap dels requisits acadèmics anteriors, tindre 19 anys d’edat o complir-los durant l’any en curs i superar la corresponent prova d’accés.

CENTRES ON S'IMPARTEIX EL CICLE
TITULACIÓ QUE S'OBTÉ:

TÈCNIC SUPERIOR EN ASSISTÈNCIA A LA DIRECCIÓ.

El títol de Tècnic Superior en Assistència a la Direcció permet l’accés directe als ensenyaments conduents als títols universitaris de grau en les condicions d’admissió que s’establisquen.

 

TITULACIONS EQUIVALENTS

Conforme la norma vigent, tenen els mateixos efectes professionals i acadèmics les titulacions següents:

Tècnic Especialista en Secretariat, branca Administrativa i Comercial.

Tècnic Especialista en Secretariat Executiu de Direcció, branca Administrativa i Comercial.

Tècnic Especialista en Secretariat Bilingüe de Direcció, branca Administrativa i Comercial.

Tècnic Especialista en Secretariat Bilingüe i Comercial, branca Administrativa i Comercial.

Tècnic Especialista en Secretariat Executiu Multilingüe, branca Administrativa i Comercial.

Tècnic Especialista en Biblioteconomia, Arxivística i Documentació, branca Administrativa i Comercial.

Tècnic Superior en Secretariat (LOGSE)

T.S. Administració i Finances (LOE)

Hores: 2000
QUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR
Administratiu d'oficina. Administratiu comercial. Administratiu financer. Administratiu comptable. Administratiu de logística. Administratiu de banca i d'assegurances. Administratiu de recursos humans. Administratiu de l'Administració pública. Administratiu d'assessories jurídiques, comptables, laborals, fiscals o gestories. Tècnic en gestió de cobraments. Responsable d'atenció al client.
MÒDULS PROFESSIONALS

Primer curs:

Gestió de la documentació jurídica i empresarial.

Recursos humans i responsabilitat social corporativa.

Ofimàtica i procés de la información.

Proceso integral de l’activitat comercial.

Comunicació i atenció al cliente.

Anglés.

Formación i orientació laboral.

Horari reservat per al mòdul impartit en anglés.

 

Segon curs:

Gestió de recursos humans.

Gestió finançera.

Comptabilitat i fiscalitat.

Gestió logística i comercial.

Simulació empresarial.

Projecte d’Administració i finances.

Horari reservat per al mòdul impartit en anglés.

Formació en Centres de Treball.

COM S'ACCEDIX

Accés directe:

(Criteris en ordre de prioritat)

Estar en possessió del títol de Batxillerat LOE modalitat BHCS; de batxillerat LOGSE modalitat: BHCS; de batxillerat LOMQE modalitat: BHCS. De Batxillerat Experimental modalitats BAG, BCHS, o BL; o haver superat l’opció C ó D de COU.

Estar en possessió del títol de Batxillerat LOE /LOGSE. Haver superat el segon curs de qualsevol altra modalitat de Batxillerat Experimental. Tindre l’opció A ó B de COU ó el Preu superat.

Estar en possessió del títol de Tècnic/a de Formació Professional LOE /LOGSE amb prioritat per a qui hagueren superat algun cicle de grau mitjà de la mateixa família professional a què pertanga el cicle a què pretenguen accedir.

Estar en possessió del títol de Formació Professional de Segon Grau o altres titulacions equivalents a efectes acadèmics. Tindre una titulació universitària a la qual es va accedir sense complir cap dels requisits anteriors.

Accés a través de prova:

Sense complir cap dels requisits acadèmics anteriors, tindre 19 anys d’edat o complir-los durant l’any en curs i superar la corresponent prova d’accés.

CENTRES ON S'IMPARTEIX EL CICLE
TITULACIÓ QUE S'OBTÉ:

TÈCNIC SUPERIOR EN ADMINISTRACIÓ I FINANCES.

El títol de Tècnic Superior en Administració i finances permet l’accés directe als ensenyaments conduents als títols universitaris de grau en les condicions d’admissió que s’establisquen.

 

TITULACIONS EQUIVALENTS:

Conforme la norma vigent, tenen els mateixos efectes professionals i acadèmics les titulacions següents:

Tècnic especialista en Administrativa, branca Administrativa i Comercial. (FP2)

Tèccnic especialista en Administració d’Empreses, branca Administrativa i Comercial. (FP2)

Tècnic especialista en Comptabilitat, branca Administrativa i Comercial. (FP2)

Tècnic especialista en Entitats d’Estalvi, branca Administrativa i Comercial. (FP2)

Tècnic especialista en Administració Empresarial, Mòdul Professional Experimental nivell III branca Administrativa i Comercial. (FP2)

Tècnic especialista en Administració d’Empreses, Mòdul Professional Experimental nivell III branca Administrativa i Comercial. (FP2)

Tècnic especialista en Comptabilitat i Administració en la Xicoteta i Mitjana Empresa, Mòdul Professional Experimental nivell III branca Administrativa i Comercial. (FP2)

Tècnic especialista en Comptabilitat i Gestió, Mòdul Professional Experimental nivell III branca Administrativa i Comercial. (FP2)

Tècnic Superior en Administració i Finances (LOGSE)

T.S. Ensenyament i Animació Socioesportiva (LOE)

Hores: 2000
QUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR
Les persones que obtenen aquest títol exerceixen la seua activitat professional tant en l'àmbit públic, administració general, autonòmica o local, com en entitats de caràcter privat, grans, mitjanes o petites empreses que oferisquen serveis d'ensenyament esportiu, condicionament físic, inclusió socioesportiva i recreació. La seua activitat es desenvolupa en les àrees de l'animació social, l'ensenyament fisicoesportiu en diferents contextos i edats, l'animació turística i les activitats de temps lliure educatiu infantil i juvenil, ocupant-se de la planificació, organització, dinamització i avaluació de les activitats. Així mateix, pot ocupar-se de l'organització de competicions no oficials i xicotets esdeveniments fisicoesportius per a tota mena d'usuaris i per a empreses de turisme actiu. La seua activitat es desenvolupa en instal·lacions esportives convencionals i no convencionals i en l'entorn natural, així com en instal·lacions turístiques, tals com hotels, balnearis, campaments per a turisme i ciutats de vacances. Els sectors productius d'inserció professional són els de l'esport, turisme, oci i temps lliure educatiu infantil i juvenil.
MÒDULS PROFESSIONALS

PRIMER CURS

1124. Dinamització grupal.

1136. Valoració de la condició física i intervenció en accidents.

1138. Jocs i activitats físic-recreatives i d’animació turística.

1139. Activitats fisicoesportives individuals.

1143. Metodologia de l’ensenyament d’activitats fisicoesportives

1145. Formació i orientació laboral.

CV0003. Inglés tècnic I-S / Horari reservat per a la docència en anglés

SEGON CURS

1123. Activitats d’oci i temps lliure.

1137. Planificació de l’animació socioesportiva.

1140. Activitats fisicoesportives d’equip.

1141. Activitats fisicoesportives de *implementos.

1142. Activitats fisicoesportives per a la inclusió social.

CV0004. Inglés tècnic II-S / Horari reservat per a la docència en anglés

1146. Empresa i iniciativa emprenedora.

1144. Projecte d’ensenyament i animació socioesportiva.

1147. Formació en centres de treball.

COM S'ACCEDIX

Accés directe:

(Criteris en ordre de prioritat)

Estar en possessió del títol de Batxillerat LOE modalitat BHCS; de Batxillerat LOGSE modalitat BHCS; de Batxillerat LOMQE modalitat BHCS. De Batxillerat Experimental modalitats BAG, BCHS o BL; o haver superat l’opció C o D de COU.

Estar en possessió del títol de Batxillerat LOE/LOGSE. Haver superat el segon curs d’altres modalitats de Batxillerat Experimental. Tindre l’opció A o B de COU o el Preu superat.

Estar en possessió del títol de Tècnic/a de Formació Professional LOE /LOGSE amb prioritat per a qui haguera superat algun cicle de grau mitjà de la mateixa família professional a què pertanga el cicle al fet que pretenguen accedir.

Estar en possessió del títol de Formació Professional de Segon Grau o altres titulacions equivalents a efectes acadèmics. Tindre una titulació universitària a la qual es va accedir sense complir cap dels requisits anteriors.

Accés mitjançant prova:

Sense complir cap dels requisits acadèmics anteriors, tindre 19 anys d’edat o complir-los durant l’any en curs i superar la corresponent prova d’accés.

CENTRES ON S'IMPARTEIX EL CICLE
TITULACIÓ QUE S'OBTÉ:

TÈCNIC SUPERIOR EN ENSENYAMENT I ANIMACIÓ SOCIOESPORTIVA

1. El títol de Tècnic Superior en ensenyament i animació socioesportiva permet l’accés a qualsevol altre cicle formatiu de grau mitjà o de grau superior, segons el que s’estableix en els articles 44.2 i 41.3 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació.

2. El títol de Tècnic Superior en ensenyament i animació socioesportiva permetrà l’accés als estudis universitaris de grau, segons el que s’estableix en l’article 44.3 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig.

TITULACIONS EQUIVALENTS:

Conforme la norma vigent, tenen els mateixos efectes professionals i acadèmics les següents titulacions:

Tècnic Superior en Animació d’Activitats Físiques i Esportives.