Skip to content

T.P.B. Activitats de Forn i Pastisseria

Hores: 2000
QUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR
Auxiliar de forn i pastisseria. Auxiliar de pastisseria. Auxiliar de magatzem de pastisseria. Empleat / a d'establiment de pastisseria. Auxiliar de magatzem. Auxiliar de venda.
MÒDULS PROFESSIONALS

Processos bàsics de fleca.
Processos bàsics de pastisseria.
Dispensació en fleca i pastisseria.
Operacions auxiliars en la indústria alimentària.
Atenció al client.
Ciències aplicades I.
Ciències aplicades II.
Comunicació i societat I.
Comunicació i societat II.
Formació en centres de treball

COM S'ACCEDIX

Podran accedir a aquests ensenyaments els alumnes i les alumnes que compleixin simultàniament els següents requisits:

Tenir complerts quinze anys, o complir-los durant l’any natural en curs, i no superar els disset anys d’edat en el moment de l’accés ni durant l’any natural en curs.

Haver cursat el primer cicle d’educació secundària obligatòria o, excepcionalment, haver cursat el segon curs d’Educació Secundària Obligatòria.

Haver estat proposat per l’equip docent als pares, mares o tutors legals per a la incorporació a un cicle de Formació Professional Bàsica.

CENTRES ON S'IMPARTEIX EL CICLE

ACTUALMENT NO EXISTEIX CAP CENTRE QUE IMPARTISCA AQUEST MÒDUL EN AQUESTA CIUTAT

TITULACIÓ QUE S'OBTÉ:

Títol Professional Bàsic en ACTIVITATS DE FORN I PASTISSERIA.

  • Aquest títol professional bàsic permetrà l’accés a tots els cicles formatius de grau mitjà.
  • Aquest títol tindrà preferència per a l’admissió a tots els títols de grau mitjà de les famílies professionals de: Hostaleria i Turisme, Indústries Alimentàries i Comerç i Màrqueting.

T.P.B. Activitats de Forn i Pastisseria

Hores: 2000
QUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR
Auxiliar de forn i pastisseria. Auxiliar de pastisseria. Auxiliar de magatzem de pastisseria. Empleat/a d'establiment de pastisseria. Auxiliar de magatzem. Auxiliar de venda.
MÒDULS PROFESSIONALS

Processos bàsics de forn.

Processos bàsics de pastisseria.

Dispensació en forn i pastisseria.

Operacions auxiliars en la indústria alimentària.

Atenció al client.

Ciències aplicades I.

Ciències aplicades II.

Comunicació i societat I.

Comunicació i societat II.

Formació en centres de treball.

 

COM S'ACCEDIX

Podran accedir a estes ensenyances els alumnes i les alumnes que complisquen simultàniament els requisits següents:

Tindre complits quinze anys, o complir-los durant l’any natural en curs, i no superar els dèsset anys d’edat en el moment de l’accés ni durant l’any natural en curs.

Haver cursat el primer cicle d’Educació Secundària Obligatòria o, excepcionalment, haver cursat el segon curs d’Educació Secundària Obligatòria.

Haver sigut proposat per l’equip docent als pares, mares o tutors legals per a la incorporació a un cicle de Formació Professional Bàsica.

CENTRES ON S'IMPARTEIX EL CICLE

ACTUALMENT NO EXISTEIX CAP CENTRE QUE IMPARTISCA AQUEST MÒDUL EN AQUESTA CIUTAT

TITULACIÓ QUE S'OBTÉ:

Títol Professional Bàsic en ACTIVITATS DE FORN I PASTISSERIA.

  • Este títol professional bàsic permet l’accés a tots els cicles formatius de grau mitjà.
  • Este títol tindrà preferència per a l’admissió a tots els títols de grau mitjà dels famílies professionals d’:   Hoteleria i Turisme. Indústries Alimentàries. Comerç i Màrqueting.
MÒDULS A QUE DONA ACCÉS