Skip to content

T.S. Administració i Finances (LOE)

Hores: 2000
QUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR
Administratiu d'oficina. Administratiu comercial. Administratiu financer. Administratiu comptable. Administratiu de logística. Administratiu de banca i d'assegurances. Administratiu de recursos humans. Administratiu de l'Administració pública. Administratiu d'assessories jurídiques, comptables, laborals, fiscals o gestories. Tècnic en gestió de cobraments. Responsable d'atenció al client.
MÒDULS PROFESSIONALS

Primer curs:

Gestió de la documentació jurídica i empresarial.

Recursos humans i responsabilitat social corporativa.

Ofimàtica i procés de la información.

Proceso integral de l’activitat comercial.

Comunicació i atenció al cliente.

Anglés.

Formación i orientació laboral.

Horari reservat per al mòdul impartit en anglés.

 

Segon curs:

Gestió de recursos humans.

Gestió finançera.

Comptabilitat i fiscalitat.

Gestió logística i comercial.

Simulació empresarial.

Projecte d’Administració i finances.

Horari reservat per al mòdul impartit en anglés.

Formació en Centres de Treball.

COM S'ACCEDIX

Accés directe:

(Criteris en ordre de prioritat)

Estar en possessió del títol de Batxillerat LOE modalitat BHCS; de batxillerat LOGSE modalitat: BHCS; de batxillerat LOMQE modalitat: BHCS. De Batxillerat Experimental modalitats BAG, BCHS, o BL; o haver superat l’opció C ó D de COU.

Estar en possessió del títol de Batxillerat LOE /LOGSE. Haver superat el segon curs de qualsevol altra modalitat de Batxillerat Experimental. Tindre l’opció A ó B de COU ó el Preu superat.

Estar en possessió del títol de Tècnic/a de Formació Professional LOE /LOGSE amb prioritat per a qui hagueren superat algun cicle de grau mitjà de la mateixa família professional a què pertanga el cicle a què pretenguen accedir.

Estar en possessió del títol de Formació Professional de Segon Grau o altres titulacions equivalents a efectes acadèmics. Tindre una titulació universitària a la qual es va accedir sense complir cap dels requisits anteriors.

Accés a través de prova:

Sense complir cap dels requisits acadèmics anteriors, tindre 19 anys d’edat o complir-los durant l’any en curs i superar la corresponent prova d’accés.

CENTRES ON S'IMPARTEIX EL CICLE
TITULACIÓ QUE S'OBTÉ:

TÈCNIC SUPERIOR EN ADMINISTRACIÓ I FINANCES.

El títol de Tècnic Superior en Administració i finances permet l’accés directe als ensenyaments conduents als títols universitaris de grau en les condicions d’admissió que s’establisquen.

 

TITULACIONS EQUIVALENTS:

Conforme la norma vigent, tenen els mateixos efectes professionals i acadèmics les titulacions següents:

Tècnic especialista en Administrativa, branca Administrativa i Comercial. (FP2)

Tèccnic especialista en Administració d’Empreses, branca Administrativa i Comercial. (FP2)

Tècnic especialista en Comptabilitat, branca Administrativa i Comercial. (FP2)

Tècnic especialista en Entitats d’Estalvi, branca Administrativa i Comercial. (FP2)

Tècnic especialista en Administració Empresarial, Mòdul Professional Experimental nivell III branca Administrativa i Comercial. (FP2)

Tècnic especialista en Administració d’Empreses, Mòdul Professional Experimental nivell III branca Administrativa i Comercial. (FP2)

Tècnic especialista en Comptabilitat i Administració en la Xicoteta i Mitjana Empresa, Mòdul Professional Experimental nivell III branca Administrativa i Comercial. (FP2)

Tècnic especialista en Comptabilitat i Gestió, Mòdul Professional Experimental nivell III branca Administrativa i Comercial. (FP2)

Tècnic Superior en Administració i Finances (LOGSE)