Skip to content

T.S. Ortopròtesi i Productes de Suport (LOE)

Hores: 2000
QUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR
Tècnic superior en ortoprotèsica. Tècnic ortopèdic. Tècnic en productes de suport. Tècnic en adequació de l'entorn i accessibilitat. Responsable tècnic d'establiments d'adaptació i/o distribució de productes ortoprotèsics. Tècnic de la fabricació en sèrie de productes ortoprotèsics i productes de suport. Responsable tècnic de la fabricació a mesura de productes ortoprotèsics i productes de suport. Responsable tècnic de taller d'ortopèdia hospitalari. Visitador/promotor sanitari. Assessor de productes i serveis del sector.
MÒDULS PROFESSIONALS

Tecnologia industrial aplicada a l’activitat ortoprotètica.

Diseny i emmotllament anatòmic.

Adaptació d’ortesis prefabricades.

Elaboració i adaptació de productes ortètics a mida.

Elaboració i adaptació de pròtesis externes.

Adaptació de productes de suport.

Biomecànica i patologia aplicada.

Atenció psicosocial.

Anatomofisiologia i patologia bàsiques.

Projecte d’ortopròtesi i productes de suport .

Formació i Orientació Laboral.

Empresa i Iniciativa Emprenedora.

Formació en Centres de Treball.

COM S'ACCEDIX

Accés directe:

(Criteris en orde de prioritat)

Estar en possessió del títol de Batxillerat LOMQE modalitat BC; Batxillerat LOE modalitat BCT; de Batxillerat LOGSE modalitats BCNS, BT; de Batxillerat Experimental modalitats BCN, BTI o haver superat les opcions A o B de COU.

Estar en possessió del títol de Tècnic/a de Formació Professional LOE /LOGSE amb prioritat per a qui haguera superat algun cicle de grau mitjà de la mateixa família professional a què pertanga el cicle a què pretenguen accedir.

Estar en possessió del títol de Formació Professional de Segon Grau o altres titulacions equivalents a efectes acadèmics. Tindre una titulació universitària a què es va accedir sense complir cap dels requisits anteriors.

Accés a través de prova:

Sense complir cap dels requisits acadèmics anteriors, tindre 19 anys d’edat o complir-los durant l’any en curs i superar la corresponent prova d’accés.

CENTRES ON S'IMPARTEIX EL CICLE

ACTUALMENT NO EXISTEIX CAP CENTRE QUE IMPARTISCA AQUEST MÒDUL EN AQUESTA CIUTAT

TITULACIÓ QUE S'OBTÉ:

TÈCNIC SUPERIOR EN ORTOPRÒTESI I PRODUCTES DE SUPORT.

El títol de Tècnic Superior en Ortopròtesi i Productes de Suport permet l’accés directe als ensenyaments conduents als títols universitaris de grau en les condicions d’admissió que s’establisquen.