Skip to content

T.S. Salut Ambiental (Segon LOGSE)

Hores: 2000
QUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR
Tècnic en salut ambiental. Tècnic en control d'aigües de consum. Tècnic en contaminació atmosfèrica. Tècnic en gestió de residus.
MÒDULS PROFESSIONALS

Primer curs:

Organització i gestió de la unitat de salut ambiental.

Aigües d’ús i consum.

Contaminació atmosfèrica, sorolls i radiacions.

Productes químics i vectors d’interés en salut pública.

Formació i orientació laboral.

Segon curs:

Residus sòlids i medi construït.

Control i vigilància de la contaminació d’aliments.

Educació sanitària i promoció de la salut.

Formació en Centres de Treball: 380 hores.

COM S'ACCEDIX

Accés directe:

(Criteris en ordre de prioritat)

Estar en possessió del títol de Batxillerat LOMQE modalitat BC, de Batxillerat LOE modalitat BCT, de Batxillerat LOGSE modalitats: BCNS o BT. De Batxillerat Experimental modalitats BCN o BTI; o haver superat les opcions A, ó B de COU.

Tindran preferència les sol·licituds dels que hagen cursat la matèria del batxillerat: Ciències de la Terra i Mediambientals (LOE) ó Ciències de la terra i del Medi Ambient LOGSE).

Estar en possessió del títol de Batxillerat LOE /LOGSE. Haver superat el segon curs de qualsevol altra modalitat de Batxillerat Experimental. Opcions C, D de COU o Preu superats .

Estar en possessió del títol de Tècnic/a de Formació Professional LOE /LOGSE amb prioritat per a qui hagueren superat algun cicle de grau mitjà de la mateixa família professional a què pertanga el cicle a què pretenguen accedir. 

Estar en possessió del títol de Formació Professional de Segon Grau o altres titulacions equivalents a efectes acadèmics. Tindre una titulació universitària a la qual es va accedir sense complir cap dels requisits anteriors.

Tindran preferència les sol·licituds dels que hagen cursat la matèria del batxillerat: Ciències de la Terra i Mediambientals (LOE) ó Ciències de la terra i del Medi Ambient LOGSE).

Accés a través de prova:

Sense complir cap dels requisits acadèmics anteriors, tindre 19 anys d’edat o complir-los durant l’any en curs i superar la corresponent prova d’accés.

CENTRES ON S'IMPARTEIX EL CICLE

ACTUALMENT NO EXISTEIX CAP CENTRE QUE IMPARTISCA AQUEST MÒDUL EN AQUESTA CIUTAT

TITULACIÓ QUE S'OBTÉ:

TÈCNIC SUPERIOR EN SALUT AMBIENTAL.

LA TITULACIÓ DE TÈCNIC SUPERIOR EN SALUT AMBIENTAL PERMET L’ACCÈS ALS ESTUDIS UNIVERSITARIS DE:

(Orde ECI/2527/2005 de 4 de juliol, per la qual s’actualitza i s’amplia l’annex X d’Accés a Estudis Universitaris des dels Cicles Formatius de grau superior, del Reial Decret 777/1998,  pel qual es desenrotllen determinats aspectes de l’ordenació de la Formació Professional en l’àmbit del sistema educatiu)

– Mestre (totes les especialitats) CV

– Diplomat en Educació Social CV

– Diplomat en Infermeria CV

– Diplomat en Fisioteràpia CV

– Diplomat en Logopedia CV

– Diplomat en Podologia CV

– Diplomat en Teràpia Ocupacional CV

– Diplomat en Treball Social CV

– Enginyer Tècnic Agrícola (totes les especialitats) CV

– Enginyer Tècnic Forestal (totes les especialitats) CV

– Enginyer Tècnic de Mines (totes les especialitats)

– Enginyer de Monts (totes les especialitats) CV

– Llicenciat en Biologia CV

– Llicenciat en Biotecnologia CV

– Llicenciat en Ciències Ambientals CV

– Llicenciat en Ciències del Mar CV

– Llicenciat en Farmacia CV

– Llicenciat en Química CV

(CV: estudis que poden cursar-se a la Comunitat Valenciana)